Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка2/10
Дата конвертації17.12.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Біологія, біотехнології, харчування
-1. Науково-технологічні, теоретичні проблеми дослідження механізмів і закономірностей проявів життєдіяльності, біологічних систем різного рівня організації
--1.1. Основні закономірності організації і функціонування живої матерії на різних рівнях організації та клітинному рівнях, її реакції на вплив зовнішнього середовища
--1.2. Вивчення і дослідження закономірностей функціонування вищих відділів центральної нервової системи (кори великих півкуль головного мозку і найближчої підкірки)
--1.3. Вивчення функції нервової системи, розкриття структурно-функціональної організації відділів нервової системи, центральних механізмів регуляції функцій організму
--1.4. Вивчення властивостей окремих тканин і органів, а також закономірностей їх об'єднання в функціональні системи
--1.5. Дослідження особливості розвитку фізіологічних функцій тваринних організмів у їх еволюційному (філогенез) та індивідуальному, (онтогенез) розвитку
--1.6. Вивчення закономірностей та провідного механізму процесу старіння живих організмів
--1.7. Дослідження загальних й окремих закономірностей життєдіяльності організмів, відповідно до специфічних умов її діяльності
--1.8. Дослідження структурної й функціональної організації біологічних систем, а також закономірностей одержання, перетворення і використання в них інформації
--1.9. Вивчення фізико-хімічних властивостей й функціональної ролі біологічних макромолекул (біополімерів) та молекулярних комплексів (ультраструктур) живих організмів
--1.10. Вивчення і дослідження фізико-хімічних основ функціонування клітин, будову й основні функції біологічних мембран (поверхневої плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органоїдів)
--1.11. З'ясування молекулярних фізико-хімічних механізмів рецепції, вивчення процесів трансформації енергії зовнішніх стимулів у специфічні реакції нервових клітин і механізмів кодування інформації в органах чуття
--1.12. Вивчення теоретичних основ біофізики, зокрема питання кінетики і термодинаміки, здійснення математичного моделювання біологічних процесів
--1.13. Відкриття нових механізмів та закономірностей структурної організації та функціональної активності біологічних систем на різному рівні організації
--1.14. Формування нових знань про біорізноманіття, моніторинг, еволюцію екосистем
--1.15. Розроблення нових концепцій управління і моніторингу функціонування природних і модельних біосистем за екстремальних умов
--1.16. Формування інваронментального світогляду
--1.17. Розроблення способів одержання біологічних об'єктів з новими властивостями
--1.18. Вивчення філогенетичних зв’язків організмів з використанням молекулярних та класичних методів систематики
--1.19. Відкриття нових таксономічних груп організмів (види, роди, родини тощо) та з’ясування номенклатурних питань за останніми кодексами ботанічної, зоологічної та бактеріологічної номенклатури
-2. Науково-технічні проблеми дослідження механізмів і кінетичних залежностей перетворення сировини під дією біологічних агентів
--2.1. Розроблення нових біотехнологій та біопрепаратів для використання в харчовій, мікробіологічній, фармацевтичній промисловостях, сільському господарстві, медицині та ін
--2.2. Створення біотехнологічних процесів з участю біологічних агентів різного походження, харчових продуктів та добавок на основі біотехнологічної модифікації біополімерів рослинної сировини
--2.3. Розроблення методів біотестування якості та безпеки харчової сировини та продуктів, створення медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, вакцин, продуктів імунобіотехнології
--2.4. Розробка нових і інтенсифікація традиційних біотехнологічних процесів отримання первинних та вторинних метаболітів
--2.5. Створення біосенсорних систем для контролю якості та безпеки сировини, харчових продуктів, об'єктів навколишнього середовища, а також моніторингу довкілля
--2.6. Розроблення біотехнологічних методів очищення довкілля та утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових продуктів та джерел енергії
--2.7. Розроблення та вдосконалення методів інженерної ензимології — виділення ферментів, їх стабілізація та іммобілізація, конструювання каталізаторів з новими прогнозованими властивостями, напрямів їх використання
-3. Науково-технічні проблеми дослідження властивостей зернових, бобових і олійних культур, технологій їх післязбиральної обробки
--3.1. Дослідження зернових, бобових та олійних культур як об'єктів післязбиральної обробки і зберігання зерна на насіння різних культур для підвищення їх якості
--3.2. Наукове обґрунтування нових і удосконалення існуючих технологій післязбиральної обробки, зберігання зерна і насіння різних культур
--3.3. Сенсорний аналіз та кваліметрична оцінка хімічного складу зерна і насіння різних культур
--3.4. Системний аналіз функціонування технологічних схем та окремих процесів післязбиральної обробки і зберігання зернових, бобових та олійних культур
-4. Наукове обґрунтування нових і удосконалення існуючих технологій та окремих процесів переробки зернових культур
--4.1. Дослідження технологічних властивостей зернових культур як об'єктів переробки в муку, виявлення показників якості зерна
--4.2. Наукове обґрунтування удосконалення схем технологічного процесу зерноочисного відділення мукомельного заводу за рахунок введення в структуру нових способів підготовки зерна до переробки
--4.3. Наукове обґрунтування структури і регламенту технологічного процесу розмелу зерна для заводів різної продуктивності з помелом класичним способом і з послідовним здрібненням зерна
--4.4. Аналіз якості потоків муки з різних систем технологічного процесу для обґрунтування розробки структури і режимів технології переробки зерна в муку розширеного асортименту
--4.5. Системний аналіз методів стабілізації і підвищення якості муки, крупи та комбікормів, обґрунтування вибору поліпшувачів її споживчих властивостей та збагачувачів для підвищення її харчової цінності
-5. Наукове обґрунтування технологічних аспектів створення функціональних хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів на основі раціонального використання зернових ресурсів
--5.1. Дослідження технологічних властивостей нехлібопекарських видів борошна та побічних продуктів переробки круп'яних і зернових культур та композитних сумішей, вплив компонентів сумішей на процес структуроутворення тіста
--5.2. Встановлення закономірностей утворення різних видів тістових мас - піноподібного, в'язко-пластичного кондитерського тіста, пружньо-еластичного кондитерського та хлібобулочного тіста
--5.3. Наукове обґрунтування рецептурного складу, раціональних технологічних параметрів підготування зернової сировини та приготування хлібобулочних виробів функціонального призначення
--5.4. Оптимізація складу композитних сумішей для борошняних кондитерських виробів з різними структурно-реологічними характеристиками та технологічних параметрів їх виробництва
--5.5. Створення композицій з безглютенових та нехлібопекарських видів борошна та побічних продуктів переробки круп'яних і зернових культур та удосконалення технології борошняних виробів
-6. Науково-технічні проблеми дослідження, створення теоретичних основ, удосконалення технологій та їх реалізація в напрямку підготовки, зберігання та переробки цукровмісної та крохмалевмісної сировини
--6.1. Створення нових інтенсивних технологій цукру та удосконалення існуючих технологій природних полісахаридів та продуктів бродіння
--6.2. Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння.
--6.3. Проведення хімічних та біохімічних перетворень основних компонентів у технологічних умовах виробництв цукристих речовин та продуктів бродіння, їх математичний опис
--6.4. Дослідження біохімічного складу та властивостей при тривалому зберіганні сировини, напівпродуктів і допоміжних матеріалів виробництв цукристих речовин та продуктів бродіння
--6.5. Інтенсифікація та оптимізація основних технологічних процесів з метою підвищення виходу цільових продуктів, покращення якісних показників та зниження їх собівартості за рахунок ресурсоенергозбереження
--6.6. Розроблення нових методів дослідження продуктів бродіння, аналізу харчової сировини, напівпродуктів виробництв цукристих речовин, продуктів бродіння і допоміжних матеріалів
--6.7. Розроблення способів використання і переробки відходів виробництва з метою одержання нових харчових продуктів та сорбентів, добавок, біологічно активних речовин, біопалива, біогазу
--6.8. Розроблення теоретичних основ і технологій виробництва цукру, цукрозозамінників, природних полісахаридів та продуктів бродіння із нетрадиційних видів сировини
--6.9. Покращення якісних показників і збільшення виходу продуктів, зменшення ресурсоенерговитрат та допоміжних матеріалів на одиницю продукції
--6.10 Удосконалення і оптимізація технологій цукристих речовин, мікробіологічного синтезу біомаси та біологічно активних речовин
--6.11. Дослідження, виділення та впровадження нових хімічних речовин, а також видів і штамів мікроорганізмів із метою інтенсифікації технологічних процесів та оптимізації матеріало - й енергоощадних технологій
--6.12. Створення асептичних умов на всіх стадіях цукрового виробництва та виробництва продуктів бродіння
--6.13. Створення технологій цукристих речовин та продуктів бродіння з повним замкнутим циклом використанням води, рідких і газоподібних продуктів
--6.14. Дослідження, удосконалення, розробка та впровадження високоефективних технологій цукру та продуктів бродіння з використанням нетрадиційних джерел енергії
-7. Науково-технічні проблеми розроблення технологій виробництва і зберігання харчових та консервованих продуктів, напівфабрикатів, кулінарної продукції, борошняних, кондитерських виробів
--7.1. Дослідження харчових продуктів, напівфабрикатів, кулінарної продукції, борошняних, кондитерських та консервованих виробів, м'ясної, молочної, рибної та рослинної сировини
--7.2. Наукове обґрунтування, розроблення та удосконалення технологій та умов зберігання харчових продуктів, напівфабрикатів, кулінарної продукції, борошняних та кондитерських виробів
--7.3. Наукове обґрунтування, розроблення та удосконалення технологій харчових продуктів дієтичного, лікувально-профілактичного, функціонального, оздоровчого та спеціального призначення
--7.4. Виділення, ідентифікація та відбір культур молочнокислих, пропіоновокислих, оцтовокислих бактерій, біфідобактерій, дріжджів та розроблення нових видів заквасок
--7.5. Використання біотехнологічних підходів при розробці та удосконаленні м'ясних, молочних, рибних та консервованих продуктів
--7.6. Отримання біологічно активних добавок із вторинних ресурсів м'ясної, молочної, рибної та консервної промисловості
--7.7. Розроблення та удосконалення методичних засад, наукових методів досліджень показників якості харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів, кулінарної продукції, борошняних та кондитерських виробів
--7.8. Розроблення та удосконалення методологічних засад і методів оцінки якості та безпечності харчової сировини, напівфабрикатів та готової продукції
-8. Дослідження і розроблення теоретичних основ і раціональних апаратурних втілень технологічних процесів, загальних для харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості
--8.1. Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика, динаміка)
--8.2. Методи розрахунку процесів та обладнання, зокрема на базі системного та еволюційного підходів
--8.3. Методи і пристрої для дослідження фізико-технологічних властивостей продуктів
--8.4. Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
--8.5. Фізичне й математичне моделювання процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв
--8.6. Оптимізація технологічних процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, а також режимних і конструктивних параметрів обладнання
--8.7. Розроблення актуальних наукових напрямків дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
--8.8. Інтенсифікація, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат із використанням нових фізичних методів впливу на процеси харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв
--8.9. Наукове обґрунтування й розроблення нових показників якості, реології і функціонування процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, специфічних засобів їх вимірювання та обчислення
--8.10. Дослідження процесів і обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв як об'єктів автоматичного управління
--8.11. Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
--8.12. Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, віброакустичних, радіозавад тощо) обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
--8.13. Підвищення якості, сертифікаційних властивостей агрегатів, апаратів і обладнання харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості
--8.14. Дослідження, вдосконалення промислових і побутових апаратів для переробки та зберігання харчових продуктів
--8.15. Технологічні основи створення автоматичних поточних ліній харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості
--8.16. Розроблення пристроїв, обладнання для пакування виробів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості

Охорона навколишнього середовища
-1. Вивчення антропогенних змін навколишнього середовища
--1.1.антропогенне забруднення біосфери
--1.2.фізичне забруднення біосфери
--1.3.нормування і методи визначення властивостей забруднення
--1.4.екологічний моніторинг і якість природного середовища
--1.5.деструктивні зміни природного ландшафту, повітряного та водного середовища
--1.6.вивчення природних ланцюгів
--1.7.вивчення змін внутрішніх і зовнішніх умов проживання людини
-2. Вивчення наслідків дії антропогенних та природних факторів на людину та екосистеми
--2.1.вплив навколишнього середовища на здоров’я людей
--2.2.вплив на людство антропогенних порушень біосфери
--2.3.вплив забруднювальних речовин на організм людини
--2.4.специфіки впливу токсичних агентів на організм людини і людську популяцію метаболізму токсичних агентів в організмі
--2.5.екотрофології
--2.6.екологічно безпечних продуктів харчування
--2.7.раціонального харчування
--2.8.генетично модифікованих організмів
--2.9.методів виведення шкідливих речовин з організму людини
--2.10. екологічної токсикології
--2.11. вплив біологічних, хімічних, фізичних і теплових забруднень на окремі елементи і функціональні зв’язки в екосистемах
--2.12. розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків антропогенної дії
-3. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери
--3.1.розроблення системи екологічної безпеки атмосфери, комплексного екологічного моніторингу й проблем охорони атмосфери, гідросфери та літосфери
--3.2.нормування якості повітря, розробка методів і засобів контролю концентрацій забруднювачів в атмосфері
--3.3.удосконалення існуючих і створення нових методів і засобів очищення повітря
--3.4.удосконалення існуючих і створення нових методів очистки стічних вод
--3.5.вивчення поведінки забруднень у водоймах та вплив їх на життєдіяльність і здоров’я людини
--3.6.розробка нормативних вимог до якості води в залежності від характеру водовикористання
--3.7. проблеми охорони гідросфери, законодавча база України
--3.8.вивчення поведінки забруднень у літосфері та вплив їх на здоров’я людини
--3.9.вивчення процесів біохімічної трансформації речовин у ґрунтах
--3.10. біологічний контроль і управління якістю ґрунтів
-4. Біоекологічні аспекти управління лісогосподарчим комплексом з урахуванням природних та антропогенних факторів
--4.1.екологічний моніторинг стану, продуктивності та вивчення трансформації біорізноманіття лісів, зелених насаджень в умовах антропогенної дії
--4.2. розроблення методів та засобів захисту лісів та зелених насаджень
-5. Розроблення методів і заходів збереження та поліпшення навколишнього середовища в інтересах суспільства й екологічних систем
--5.1.прогнозування екологічної ситуації на рівні регіону, держави з обґрунтуванням наслідків для здоров'я населення
--5.2.проблеми екологічної безпеки за критеріями впливу на здоров'я населення
--5.3.оцінка якості навколишнього середовища і визначення рівня самоочищення, екологічної місткості та меж розвитку різних регіонів за гігієнічними показниками і критеріями
--5.4.розроблення медичних основ вивчення циркуляції шкідливих речовин у довкіллі та методології санітарної хімії (хіміко-аналітичних досліджень), визначення ризику для людини й екологічних систем
--5.5.медико-екологічні дослідження наслідків аварій та катастроф
--5.6.визначення процесів трансформації хімічних речовин у навколишньому середовищі
--5.7.методологія та методики хіміко-аналітичних досліджень антропогенних полютантів, санітарна хімія
--5.8. кількісне та якісне вивчення екзогенного й ендогенного синтезу токсичних речовин із їхніх попередників
-6. Обґрунтування теоретичних основ оцінок техногенного ризику, розроблення та пошук з їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою
--6.1.розробка теоретичних основ оцінки техногенного ризику створюваних екологічно небезпечними технологічними процесами та устаткуванням
--6.2. розробка оптимальних форм управління екологічно небезпечними технологічними процесами та устаткуванням
-7. Розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину
--7.1.розроблення наукових методів моніторингу екологічної ситуації
--7.2.розроблення наукових методів прогнозування ступеню впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище
--7.3.розроблення наукових методів визначення ступеню впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище
--7.4. розроблення наукових методів визначення гранично допустимих норм техногенного забруднення
-8. Удосконалення наявних, створення нових, екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля
--8.1.розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини
--8.2.екологічний аудит і експертиза
--8.3.екологічний менеджмент
--8.4.екологічний маркетинг
--8.5. екологічна паспортизація підприємств
-9. Вивчення екологічної обстановки навколо атомних, теплових електростанцій, гірничовидобувних підприємств, інших небезпечних об'єктів обґрунтування й здійснення заходів для поліпшення цієї обстановки
--9.1.навколишнє середовище в межах санітарно-захисної зони та зони спостереження АЕС, в тому числі, атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, ґрунти
--9.2.джерела надходження забруднюючих речовин в результаті основної діяльності АЕС
--9.3.розміщення радіоактивних відходів
--9.4.інші види діяльності на атомних станціях, здатні мати прямий або непрямий вплив на навколишнє середовище
--9.5 попередження можливості негативного впливу АЕС на довкілля та населення
--9.6. небезпечні джерела антропогенного впливу на довкілля, в тому числі, теплові електростанції, виробничі об’єкти, автотранспортні підприємства, агропромислові хазяйства, ремонтно-будівельні цеха
-10. Розроблення систем екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля
--10.1. накопичення, систематизація та аналіз інформації про стан навколишнього середовища
--10.2. аналіз причин змін стану довкілля
--10.3. аналіз допустимих змін та навантажень на навколишнє середовище
--10.4. вивчення метрологічних аспектів моніторингу довкілля
--10.5. вивчення специфіки екологічного моніторингу компонентів довкілля і галузей людської діяльності
--10.6. вивчення соціально-економічного моніторингу та моніторингу екологічної політики
--10.7. аналіз наявних резервів біосфери
-11. Обґрунтування наукових засад безпечного видобування, зберігання, технологій переробки, транспортування, захоронення, знешкодження радіоактивних та інших шкідливих речовин.
--11.1. вивчення радіоекологічних проблем біосфери, агросфери, літосфери і гідросфери
--11.2. розроблення методів контролю екологічної ситуації на території атомних станцій
--11.3. розроблення нових методів вилучення та знешкодження радіоактивних металів з водних середовищ, ґрунтів та повітря
--11.4. розроблення нових методів моніторингу екологічної ситуації на території шкідливих виробництв, зокрема хімічної, металургійної та фармацевтичної промисловості
--11.5. утилізація і перероблення промислових відходів
--11.6. екологічна конверсія антропогенної діяльності
--11.7. екологізація виробництва і «зелені» технології
-12. Дослідження впливу техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення їх із експлуатації
--12.1. розробка методів дослідження впливу техногенно небезпечних об'єктів (атомних, теплових електростанцій, гірничо-видобувних підприємств та інших) на довкілля
--12.2. обґрунтування теоретичних засад виведення техногенно небезпечних об'єктів із експлуатації
--12.3. розробка практичних засад виведення техногенно небезпечних об'єктів із експлуатації
-13. Розрахунки та наукове обґрунтування допустимих рівнів впливу техногенної діяльності на споруди різного призначення, створення умов надійної безпеки життя та діяльності людини, враховуючи критичні ситуації
--13.1. наукове обґрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення техногенно безпечних та ліквідації техногенно небезпечних об'єктів на території України
--13.2. розроблення теоретичних моделей поведінки людей під час техногенних аварій чи природних катастроф
--13.3. розроблення нових систем паспортизації шкідливих підприємств
--13.4. екологічні аспекти військово-промислового комплексу

Економіка
-1. Економічна теорія та історія
--1.1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного виробництва. Інноваційні чинники економічного зростання
--1.2. Людина в суспільному виробництві. Проблеми гуманізації та соціалізації виробництва
--1.3. Системи економічних потреб та інтересів. Суспільний вибір
--1.4. Економічні категорії, закони і закономірності
--1.5. Економічні відносини власності. Форми власності та господарювання, їх ефективність
--1.6. Розподіл і формування доходів
--1.7. Економічні системи; розвиток суспільних форм виробництва
--1.8. Соціально-економічні та кібернетичні моделі суспільства
--1.9. Теоретико-методологічні проблеми товарного виробництва і ринку
--1.10. Концепції формування змішаної економіки
--1.11. Капітал (фонди), його природа і форми. Доходи на капітал
--1.12. Відносини між працею і капіталом, їх еволюція
--1.13. Система аграрних відносин. Рента
--1.14. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення виробничих відносин
--1.15. Екологічні проблеми індивідуального та суспільного відтворення
--1.16. Методологія дослідження суспільного характеру і змісту праці. Форми праці
--1.17. Закономірності виникнення, функціонування та розвитку соціально-економічних систем
--1.18. Взаємозв’язок і ефективність форм власності в тій чи іншій суспільно-економічній системі
--1.19. Розвиток суспільних форм виробництва в конкретній економічній системі
--1.20. Теорії підприємництва, його види та функції
--1.21. Теорія попиту і корисності
--1.22. Теорія пропозиції та теорія фірми. Теорія промислової організації
--1.23. Теорія ціноутворення в макроекономічному середовищі
--1.24. Теорія ринкових структур. Монополізм і конкуренція
--1.25. Ринок факторів виробництва і розподілу доходів
--1.26. Взаємозв’язок і взаємодія ринків, їх збалансованість
--1.27. Теорії визначення суспільного продукту, його форми і методологія розрахунків
--1.28. Макроекономічні пропорції. Відтворювальна структура суспільного продукту
--1.29. Концепція відтворення суспільного продукту. Теорії кругообігу
--1.30. Виробництво, розподіл та споживання валового національного продукту
--1.31. Сукупний попит та пропонування. Макроекономічна рівновага
--1.32. Макроекономічна нестабільність: кризи, інфляція та безробіття
--1.33. Заощадження, споживання та інвестиції
--1.34. Економічна політика, проблеми внутрішньої та зовнішньої рівноваги
--1.35. Макроекономічніпоказникисоціально-економічноїефективностісуспільного відтворення
--1.36. Концепції та теорії ринкової системи
--1.37. Історико-економічні передумови зародження і розвитку економічних відносин та економічних укладів
--1.38. Періодизація економічного розвитку та її критерії
--1.39. Економічна політика держави на різних етапах історичного розвитку. Історія розвитку державного регулювання національної економіки
--1.40. Економічні передумови і наслідки соціально-економічних реформ
--1.41. Історико-економічний аналіз розвитку економіки країни, окремих регіонів і галузей економіки
--1.42. Взаємозв’язок економічної теорії та історії економічної думки
--1.43. Методологія і методика історико-економічних досліджень
--1.44. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція
--1.45. Історія розвитку провідних економічних теорія
--1.46. Економічна думка в контексті генезису світових теоретичних концепцій
--1.47. Порівняльний аналіз розвитку економіки України та зарубіжних країн
-2. Кількісні методи в економіці
--2.1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-економічних систем
--2.2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії
--2.3. Моделюванняпроцесів управління соціально-економічними системами
--2.4. Моделювання процесів суспільного відтворення
--2.5. Моделювання процесів економічного зростання
--2.6. Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів
--2.7. Математичні моделі економічної динаміки
--2.8. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки
--2.9. Математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління економікою
--2.10. Системний аналіз економічних процесів
--2.11. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці
--2.12. Моделі і методиформуванняраціональних організаційно-економічних структур і системуправлінняв економіці
--2.13. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу
--2.14. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності
--2.15. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці
--2.16. Методи та моделі управління проектами
--2.17. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в економіці
-3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
--3.1. Попит та пропозиція грошей,механізми грошово-кредитногорегулювання
--3.2. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей
--3.3. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації
--3.4. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації
--3.5. Фінансове прогнозування, планування і регулювання
--3.6. Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери
--3.7. Державнефінансовегосподарство.Державний бюджет,бюджетнийустрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент
--3.8. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави
--3.9. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування
--3.10. Місцеві фінанси і місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) федералізм. Міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання
--3.11. Державні та недержавні фонди цільового призначення
--3.12. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моніторинг
--3.13. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів
--3.14. Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент
--3.15. Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль
--3.16. Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом. Валовий державний борг та його оптимізація
--3.17. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Портфельне інвестування. Держава на фінансовому ринку
--3.18. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції
--3.22. Перестрахування на внутрішньому і зовнішніх ринках
--3.23. Страховий менеджмент
--3.24. Страховий ринок, закономірності й перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги та особливості їх реалізації
--3.25. Страховий маркетинг та напрямки його активізації
--3.26. Формування та розміщення страхових резервів
--3.27. Забезпечення фінансової надійності страховиків
--3.28. Формування і функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна система
--3.19. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових інструментів
--3.29. Механізм функціонування банківської системи, організація і управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях
--3.20. Ринок фінансових послуг
--3.30. Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків
--3.21. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види і галузі
--3.31. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях та сферах економіки
--3.32. Організація безготівкових і готівкових розрахунків
--3.33. Фінансовий менеджмент в банку
--3.34. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання і платіжний баланс
-4. Світове господарство та міжнародні економічні відносини
--4.1. Світове господарство, тенденції і закономірності його розвитку
--4.2. Національні економіки в сучасній світоцивілізаційні системі та моделі їх розвитку
--4.3. Ресурси світо цивілізаційного розвитку і спеціалізація країн світу
--4.4. Еволюція системи міжнародних економічних відносин
--4.5. Теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація
--4.6. Форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну
--4.7. Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія
--4.8. Стан, тенденції і перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг
--4.9. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу
--4.10. Прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво
--4.11. Міжнародне портфельне інвестування і світовий фондовий ринок
--4.12. Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання
--4.13. Світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності розвитку його структури
--4.14. Людські ресурси та їх міжнародний рух
--4.15. Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання
--4.16. Формування і тенденції розвитку світового ринку праці
--4.17. Теорії валютних курсів і валютна політика
--4.18. Національні і міжнародні (регіональні) валютні системи
--4.19. Еволюція світової валютної системи. Світовий валютний ринок і валютні операції
--4.20. Міжнародні розрахунки та їх сучасні технології
--4.21. Теорія і практика міжнародного бізнесу та його сучасні форми
--4.22. Стратегії і технологі міжнародного менеджменту. Методологія міжнародного маркетингу та його сучасний інструментарій
--4.23. Глобальні проблеми і виклики економічного розвитку
--4.24. Становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування
--4.25. Формування глобальної економічної системи міжнародні організації і глобальна інституалізація
--4.26. Інформатизація світоцивілізаційного розвитку і феномен «нової економіки»
--4.27. Інтелектуалізація світоцивілізаційного розвитку і міжнародний науково-технологічний обмін
--4.28. Соціальні виміри глобального економічного розвитку
--4.29. Прояви і сутність економічного альтер- та антиглобалізму
--4.30. Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети
--4.31. Стратегії міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм
--4.32. Глобальні віто цивілізаційні процеси та зовнішньоекономічна політика України
--4.33. Комплексні дослідження економічного і політичного розвитку зарубіжних країн у взаємозв’язку з національними інтересами України
--4.34. Досвід реформування в сучасному світі
--4.35. Світові фінанси, світове економічне середовище, світова фінансова архітектура
--4.36. Фінансові послуги на світовому ринку
--4.37. Формування та напрямки розвитку світового ринку інформації
--4.38. Розвиток міжнародної інтеграції на регіональному рівні
-5. Економіка підприємства та управління виробництвом
--5.1. Підприємство як суб'єкт господарювання
--5.2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
--5.3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки товарні потоки суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення
--5.4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів та послуг. Використання тенденцій та закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва
--5.5. Місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності
--5.6. Економічна безпека підприємницької діяльності
--5.7. Основнізасоби(фонди)підприємства:економічна сутність, структура,знос та амортизація; виробнича потужність підприємства
--5.8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного використання
--5.9. Власність та її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
--5.10. Виробничо-господарська діяльність підприємства
--5.11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства
--5.12. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства
--5.13. Економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації виробництва
--5.14. Затрати і собівартість продукції
--5.15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку
--5.16. Процедура банкрутства: реструктуризація і санація підприємства
--5.17. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент)
--5.18. Функції і технологія управління підприємством (менеджмент)
--5.19. Види планування: стратегічне, тактичне планування та оперативно-календарне планування, бізнес-планування
--5.20. Контролювання, моніторинг та діагностика діяльності підприємств
--5.21. Принципи і методи управління підприємством (менеджменту)
--5.22. Інформація та комунікація в управлінні підприємством
--5.23. Керівництво та лідерство. Організаційна культура
--5.24. Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства
--5.25. Ефективність управління персоналом на підприємстві
--5.26. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку
-6. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища
--6.1. Природніресурсийнавколишнє природне середовище
--6.2. Екологічна безпека як об'єкти економічних досліджень
--6.3. Проблеми економічної оцінкиприродно-ресурсногопотенціалута якості навколишнього природногосередовища:методологія, методика, інструментарій
--6.4. Теоріятаметодологія економічних відносин у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
--6.5. Земляяктериторіальна основа, ресурс господарської діяльності тажиттєдіяльностілюдини
--6.6. Економічні проблеми землекористування: оцінказемельних ресурсів, ринок земельних ресурсів, платежі за користування земельними ресурсами
--6.7. Економіка раціональноговикористання,відтворенняй охорони водних ресурсів
--6.8. Економікараціональноговикористання,відтворення й охорони лісових ресурсів: економічна оцінка лісових ресурсів; оцінка збитківзазабрудненнялісовихоб'єктів
--6.9. Економікаохорониякостіатмосферияксередовища проживання людини, флори та фауни
--6.10. Економічні проблеми раціонального використання, охорони й резервування ресурсівфлориі фауни, рекреаційно-туристичних ресурсів і територій, що особливо охороняються, економіка заповідної справи
--6.11. Економічні проблеми надрокористування, освоєння корисних копалин, мінеральної сировини, енергетичних ресурсів, нерудних матеріалів тощо
--6.12. Економічні проблеми морського природокористування, охорони морського середовища, відтворення і раціонального використання природно-ресурсного потенціалуморівтаокеанів
--6.13. Економічні проблеми використання вторинних ресурсів і відходів якелементаресурсозберігаючоїта природоохоронної політики
--6.14. Проблеми управління у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
--6.15. Економічні аспекти екологічносталогорозвитку
--6.16. Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
--6.17. Міжнародні економічні проблеми природокористування
-7. Економіка, управління національним господарством
--7.1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації
--7.2. Моделі державного управління та регулювання національною економікою
--7.3. Теорія і практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер та галузей
--7.4. Регулятори і важелі антикризової політики держави
--7.5. Особливості регулювання в державному секторі економіки
--7.6. Організаційні форми, структураі завдання органів державного управління економікою
--7.7. Економічна безпека національної економіки
--7.8. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації
--7.9. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації
--7.10. Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо)
--7.11. Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки
--7.12. Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми
--7.13. Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами
--7.14. Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо)
--7.15. Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку
--7.16. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації
--7.17. Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації
--7.18. Економіко-правові аспекти суспільного розвитку
-8. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
--8.1. Загальна теорія бухгалтерського обліку
--8.2. Методологія і організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності
--8.3. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт і послуг) підприємства: методологія і організація визначення, обліку та контролю
--8.4. Побудова системи облікової інформації у відповідності до міжнародних стандартів
--8.5. Розробка національних стандартів обліку та нормативів аудиту
--8.6. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оперативного контролю, ревізії та аудиту в різних країнах
--8.7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних (перевірка, обробка та оприлюднення)
--8.8. Теорія і методологія економічного аналізу
--8.9. Методологія, методика та організація аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності
--8.10. Методологія, методика і організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємств
--8.11. Стандарти і нормативи аудиту та аудиторської діяльності
--8.12. Організація аудиторської діяльності: специфіка формування і функціонування аудиторських служб
--8.13. Методологія і організація зовнішнього і внутрішнього аудиту на підприємствах: специфіка галузей економіки, замовники-користувачі, об'єкти перевірки, планування та організація проведення, вартість послуг, ефективність
--8.14. Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів
--8.15. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та використання активів, власного капіталу і зобов'язань
--8.16. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на виробництво
--8.17. Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація та уніфікація
-9. Економіка видів діяльності та регуляторна політика
--9.1. Формування та реалізація регуляторної політики, політики у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності
--9.2. Формування системи фінансово-кредитної, консультаційної та інформаційної підтримки підприємництва
--9.3. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням державного нагляду
--9.4. Вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а такожадміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади тасуб'єктамигосподарювання
--9.5. Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами
--9.6. Економіка галузей промисловості
--9.7. Економіка виробництва продукції та послуг
--9.8. Економіка будівельної галузі
--9.9. Економіка роздрібної, оптової торгівлі
--9.10. Проблеми становлення "Економіки знань"
--9.11. Економіка сфери послуг
-10. Економіка праці та соціальна політика
--10.1. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування, розвиток та використання
--10.2. Професійна освіта. Професійна орієнтація
--10.3. Людський капітал. Якість робочої сили
--10.4. Моделі й структура ринку праці. Попит, пропозиція та ціна робочої сили на ринку праці
--10.5. Кон'юнктура ринку праці. Моделювання, прогнозування та регулювання ринку праці
--10.6. Конкурентоспроможність на ринку праці. Інфраструктура ринку праці
--10.7. Система відносин у сфері праці. Державне та договірне регулювання соціально-трудових відносин
--10.8. Виробнича демократія.Соціальнийдіалог.Трудові конфлікти
--10.9. Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства. Підвищення якості життя населення
--10.10. Стратегія соціального розвитку. Соціальні стандарти і нормативи
--10.11. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Соціальне страхування
--10.12. Пенсійна система. Соціальна безпека
--10.13. Людський розвиток. Гендерна політика
--10.14. Соціальна інфраструктура. Соціальний капітал
--10.15. Механізм реалізації соціальної політики
--10.16. Характер і зміст праці. Організація і нормування праці
--10.17. Регулювання робочого часу
--10.18. Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці
--10.19. Продуктивність праці. Ефективність трудової діяльності. Iнноваційна праця
--10.20. Заробітна плата в системі винагород
--10.21. Компенсаційна система. Соціальний пакет
--10.22. Механізм регулювання оплати праці. Система матеріального стимулювання трудової діяльності
-11. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
--11.1. Фундаментальні теоретичні та науково-практичні дослідження соціально- економічного розвитку продуктивних сил країнита регіонів
--11.2. Наукові основи економічного районування та адміністративно-територіального устрою
--11.3. Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів, регулювання регіональних міжгалузевихзв'язків, формування кластерних, мережених та іншихновітніхтериторіально-виробничихформ оптимізації господарства
--11.4. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво, інтегральні зв'язки та їх регіональний вимір
--11.5. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку держави тарегіонівіпросторової асиметрії розміщення продуктивних сил
--11.6. Теоретичні та методологічні засади й механізми подолання соціально-економічної диференціації регіонів і репресивності просторового розвитку
--11.7. Соціально-економічніпроблеми урбанізації, регулювання розвитку великих, середніх і малих міст, міських агломерацій і міської місцевості з урахуванням стратегії розвитку держави
--11.8. Методологічні проблеми управління економічним розвитком регіонів і принципи, форми та заходи регіональної політики
--11.9. Iнвестиційно-інноваційні процесиврегіонах, інфраструктурне забезпечення їх комплексногорозвиткуна державному та регіональному рівнях
--11.10. Регіональний менеджмент, організаційно-економічні механізми регулювання управлінської діяльності
--11.11. Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентоспроможності держави та регіонів і шляхи їх вирішення
--11.12. Територіальна структура та територіальнаорганізація господарства України,напрями її удосконалення з урахуванням впливу новітніх регіональних і глобальних чинників
--11.13. Соціально-економічна ефективність державної регіональної економічної політики

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації


-1. Електроніка
--1.1. Матеріали та приладні структури електронної техніки та лазерних (фотонних) технологій, радіоелектронне матеріалознавство, засоби дослідження та діагностики матеріалів і структур
--1.2. Технології створення та виробництво матеріалів, приладних структур та компонентів електронної техніки, нанотехнології для галузі
--1.3. Фізичні основи електроніки; використання фізичних явищ для побудови пристроїв та технологій отримання інформації про процеси та явища і перетворення сигналів одного виду в інший
--1.4. Розроблення та технології виготовлення пристроїв електроніки; перетворювальні пристрої; мікро- та наноелектромеханічні системи, нанороботи
--1.5. Біофізична та біомедична електроніка та біосенсори; електронні засоби біомедичних технологій
-2. Радіотехніка
--2.1. Теорія та методи опису кіл, сигналів та процесів; формування, поширення, перетворення та поглинання сигналів у середовищах та структурах
--2.2. Схемотехніка радіоелектронних пристроїв; аналогова та цифрова схемотехніка; мікропроцесорні системи; нейроморфні процесори
--2.3. Методи та засоби формування, перетворення, оброблення та розпізнавання сигналів; методи та алгоритми обробки сигналів та зображень, синтез фільтрів та систем обробки сигналів
--2.4. Радіоелектронні системи та комплекси різного функціонального призначення
-3. Телекомунікації
--3.1. Теорія і техніка передавання та оброблення сигналів та інформації
--3.2. Апаратно-програмні засоби телекомунікацій
--3.3. Телекомунікаційні системи і мережі, управління ними; бездротові технології та мобільні стільникові системи бездротового доступу
--3.4. Мережеві технології телекомунікацій; управління потоками даних та сервісами
--3.5. Технології та засоби обробки інформаційних ресурсів та надання сервісів у телекомунікаційному середовищі
--3.6. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем; системи технічного захисту інформації
-4. Загальні проблеми електроніки, радіотехніки і телекомунікацій
--4.1. Проблеми забезпечення якості та надійності програмно-апаратних засобів електроніки, радіотехніки, телекомунікацій на етапі проектування, виробництва та експлуатації
--4.2. Безпека використання радіоелектронних засобів для людини та довкілля; радіоелектронна сумісність технічних засобів; утилізація, рекуперація та перетворення одних видів енергії в інші в радіоелектронній апаратурі
--4.3. Проблеми освіти, підготовки наукових кадрів та історіографія в галузі електроніки, радіотехніки та телекомунікацій
--4.4. Міждисциплінарні проблеми науки та техніки, пов’язані з галуззю електроніки, радіотехніки та телекомунікацій.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал