Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка10/10
Дата конвертації17.12.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Хімія
-1. Аналітична хімія
--1.1. Наукові принципи створення нових аналітичних систем, зокрема сенсорів та методів аналізу
--1.2. Розроблення нових і удосконалення наявних методик аналізу
--1.3. Теоретичні основи методів хімічного аналізу
-2. Органічна хімія
--2.1. Наукові основи синтезу, вивчення будови, фізичних і хімічних властивостей та застосування органічних сполук
--2.2. Наукові основи синтезу, вивчення будови, фізичних і хімічних властивостей та застосування елементоорганічних сполук
--2.3. Вивчення нових типів і механізмів органічних реакцій
-3. Фізична та колоїдна хімія
--3.1. Теорія хімічних реакцій, кінетика й механізм реакцій
--3.2. Хімічна термодинаміка
--3.3. Теоретичні основи та методи створення колоїдних систем
-4. Біоорганічна хімія
--4.1. Хімічні дослідження природної сировини для розроблення біологічно активних речовин
--4.2. Хімічні дослідження синтетичної сировини для розроблення біологічно активних речовин
--4.3. Супрамолекулярна хімія і наноформування в розробленні ліків, спрямований супрамолекулярний синтез біологічно-активних сполук і лікарських преапартів
-5. Неорганічна хімія
--5.1. Наукові основи синтезу, вивчення будови, фізичних і хімічних властивостей та застосування неорганічних речовин
--5.2. Дослідження природи хімічного зв’язку у простих і координаційних сполуках, включаючи кластерні, взаємозв’язків склад – структура
--5.3. Фізико-технічні та хімічні проблеми матеріалознавства
-6. Хімія високомолекулярних сполук
--6.1. Синтез мономерів, нових ініціюючих та каталітичних систем, олігомерів для одержання на їх основі лінійних, розгалужених і сітчастих полімерів
--6.2. Вивчення реакцій полімеризації, поліконденсації, поліприєднання, полігетероциклізації механізму і кінетики цих реакцій
--6.3. Дослідження впливу будови вихідних реагентів на закономірності реакцій і властивості полімерів
-7. Нафтохімія і вуглехімія
--7.1. Дослідження хімічного складу нафт
--7.2. Хімія взаємних перетворень вуглеводнів
--7.3. Технологія нафтохімічних процесів
-8. Електрохімія та технічна електрохімія
--8.1. Наукові основи електрохімічних методів аналізу, процесів перетворення енергії та інформації
--8.2. Наукові основи електросинтезу і біоелектрохімії
--8.3. Наукові основи процесів електрохімічного осадження металів і сплавів, електрокристалізації тощо
-9. Технологія продуктів органічного синтезу
--9.1. Розроблення теоретичних основ хімічної технології органічних речовин
--9.2. Дослідження і технологічне розроблення гетерогенних каталітичних процесів перетворення органічних речовин
--9.3. Дослідження і технологічне розроблення гомогенних каталітичних процесів перетворення органічних речовин
--9.4. Аналіз, синтез і оптимізація хіміко-технологічних схем у виробництві органічних продуктів
-10. Технологія неорганічних речовин
--10.1. Розроблення теоретичних основ хімічної технології неорганічних речовин
--10.2. Технологічні основи промислових каталітичних процесів
--10.3. Аналіз, синтез та оптимізація хіміко-технологічних схем у виробництвах неорганічних речовин
-11. Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
--11.1. Розробка теоретичних основ хімічної технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів
--11.2. Технологія і застосування силікатів і тугоплавких неметалічних речовин
-12. Технологія полімерних і композиційних матеріалів
--12.1. Синтез полімерних та композиційних матеріалів дослідження їх властивостей
--12.2. Перероблення полімерів, для виробництва гумотехнічних виробів, адгезивів, пластмас, композиційних матеріалів
-13. Хімічна кінетика і каталіз
--13.1. Створення, встановлення механізму дії нових каталітичних систем для гомогенно- та гетерогенно-каталітичних реакцій одержання хімічних продуктів, мономерів, олігомерів, полімерів
--13.2. Нові методи дослідження кінетики хімічних реакцій, властивостей каталізаторів, їх хімічного складу та будови
--13.3. Фізико-хімічні основи створення каталізаторів, встановлення залежності їх властивостей від хімічного складу, методів приготування та інших факторів
-14. Процеси і обладнання хімічної технології
--14.1. Нові високоефективні хімічні процеси, обладнання і матеріали
--14.2. Теоретичні й експериментальні дослідження механічних, гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів хімічної технології
--14.3. Аналіз, синтез і моделювання процесів і обладнання хімічних технологій, підвищення їх надійності, довговічності та безпеки експлуатації
-15. Мембрани і мембранні технології
--15.1. Розроблення теоретичних основ мембранного масопереносу і нових мембранних процесів
--15.2. Розроблення нових методів і технологій формування мембран
-16. Екологія
--16.1. Сучасні методи хімічного контролю об’єктів довкілля
--16.2. Розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій
--16.3. Дослідження методів знешкодження викидів
-17. Комп’ютерне моделювання хімічних процесів
--17.1. Створення теоретичних моделей та комп’ютерних технологій дизайну й оптимізації використання упорядкованих на нано- та мікрорівнях матеріалів
--17.2. Теоретичне моделювання властивостей сполук
Ядерна фізика, радіофізика та астрономія
-1. Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
--1.1. Структура ядер і механізмів взаємодії в ядерних реакціях.
--1.2. Ядерні реакції за участю елементарних частинок, малонуклонних систем і важких іонів.
--1.3. Поділ ядер гамма-квантами, нейтронами та зарядженими частинками.
--1.4. Поляризаційні явища в ядерних перетвореннях.
--1.5. Фізика елементарних частинок.
--1.6. Вивчення ядерної структури методами бета- і гамма-спектроскопії.
--1.7. Нейтронні дослідження, оцінка ядерних даних та одержання нових ядерних констант для конструкційних матеріалів ядерних реакторів.
--1.8. Дослідження ядерно-атомних процесів і поведінки ядер у зовнішніх полях, проходження заряджених частинок і гамма-квантів через середовище.
--1.9. Прикладні та суміжні ядерно-фізичні дослідження, розроблення фізичних основ методів неруйнівного контролю, дослідження радіоактивного забруднення природних об'єктів.
--1.10. Дослідження в галузі медичної фізики.
-2. Фізика пучків заряджених частинок
--2.1. Способи отримання пучків заряджених частинок на прискорювачах; джерела неполяризованих і поляризованих струменів заряджених стабільних і нестабільних частинок; прискорювачі кластерів
--2.2. Процеси у прискорювачах заряджених частинок; процеси в джерелах іонів та електронів.
--2.3. Стійкість і діагностика параметрів руху електронів і іонів в електричних і магнітних полях.
--2.4. Загальні питання взаємодії електронів із твердим тілом.
--2.5. Радіаційні ефекти, розпилення, відбивання електронів від поверхні; емісія електронів, іонів, фотонів при бомбардуванні поверхонь електронами.
--2.6. Термомеханічні ефекти іонного й електронного бомбардування; орієнтаційні ефекти.
--2.7. Елементарні процеси при взаємодії пучків заряджених частинок із різними речовинами; пружні зіткнення, іонізація, перезарядження, рекомбінація; захоплення та відрив електронів; каналювання.
--2.8. Негативні іони, багатозарядні іони; іонні пучки; радіоактивні струмені частинок.
--2.9. Обробка матеріалів іонними й електронними пучками; іонна імплантація.
--2.10. Релятивістські електронні пучки.
--2.11. Пучковий нагрів плазми; пучки в інерційному утриманні плазми; прискорення заряджених частинок у плазмі.
--2.12. Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ.
--2.13. Випромінювання заряджених частинок.
--2.14. Взаємодія пучків з електромагнітними хвилями в над струмових плазмових і вакуумних приладах НВЧ; хвилі просторового заряду.
--2.15. Лазери на вільних електронах.
-3. Радіаційна фізика і ядерна безпека
--3.1. Ядерно-фізичний вплив джерел ядерної енергії й іонізуючого випромінювання на речовину, локальні та глобальні об'єкти штучного та природного походження.
--3.2. Розроблення методів розрахунку та комплексного математичного моделювання процесів взаємодії частинок і випромінювання з речовиною.
--3.3. Дослідження процесів взаємодії частинок і випромінювання з речовиною; фізика радіаційних явищ у матеріалах, що виникають при опромінюванні нейтронами, зарядженими частинками й електромагнітним випромінюванням.
--3.4. Розроблення та дослідження радіаційно-стійких конструкційних і паливних матеріалів.
--3.5. Розроблення методів розрахунку та комплексного математичного моделювання нейтронофізичних стаціонарних і нестаціонарних процесів і задач перенесення
--3.6. Дослідження внутрішньореакторних процесів, характеристик паливовмісних елементів і конструкцій реакторів і джерел іонізуючого випромінювання.
--3.7. Дозиметрія, прилади та техніка експерименту для задач ідентифікації ядерного й іонізуючого випромінювання. Системи контролю радіаційного оточення.
--3.8. Безпека ядерної енергетики та джерел іонізуючого випромінювання.
--3.9. Розроблення методів розрахунку захисту від іонізуючого випромінювання.
--3.10. Розрахунок радіаційного захисту.
--3.11. Дослідження ядерно-паливного циклу та поводження з відпрацьованим паливом та устаткуванням.
--3.12. Надійність обладнання та систем ядерної енергетики та джерел іонізуючого випромінювання.
-4. Радіофізика
--4.1. Теорія електромагнітних хвиль та коливань. Теорія та методи розрахунку електромагнітного поля.
--4.2. Дифракція, інтерференція, розсіювання, поляризація хвиль.
--4.3 Хвилевідна електродинаміка.
--4.4. Розповсюдження хвиль в багатошарових та неоднорідних структурах і надрешітках.
--4.5. Поля та хвилі у відкритих, волоконних та хвилеведучих системах різного типу.
--4.6. Радіо- та квазіоптика. Нелінійна та сингулярна оптика. Оптична та радіоголографія.
--4.7. Стаціонарні, нестаціонарні та випадкові процеси і сигнали.
--4.8. Мікро- та нановипромінюючі структури. Широкосмугові випромінювачі та випромінювачі імпульсних сигналів.
--4.9. Терагерцова радіофізика і електроніка
--4.10. Фізичні основи систем зв'язку, управління, радіоастрономії, радіонавігації та радіолокації.
--4.11. Взаємодія електромагнітного поля з речовиною.
--4.12. Радіоспектроскопія.
--4.13. Нелінійні та параметричні явища при взаємодії електромагнітного випромінювання з матеріальними середовищами, у тому числі й з біологічними.
--4.14. Розповсюдження електромагнітних хвиль та сигналів у плазмі.
--4.15. Електромагнітні поля в іоносфері, навколоземному космічному просторі. Радіозондування навколишнього середовища, об’єктів природного та штучного походження.
--4.16. Електромагнітні поля в активних середовищах квантових, вакуумних, електронних та напівпровідникових генераторів і підсилювачів.
--4.17. Дослідження та математичне моделювання в електродинамічних системах та середовищах, у тому числі у біологічних.
--4.18. Радіофізичні методи дистанційного зондування оточуючого та підповерхневого середовища та неконтактні вимірювання.
--4.19. Теорія та практика приймання та обробки сигналів; зворотні задачі теорії електромагнітного поля.
--4.20. Радіофізичні методи в екології, астрономії, біології, медицині, в технічних й інших галузях.
--4.21. Дослідження ефектів взаємодії та розповсюдження електромагнітних полів різних діапазонів в біологічних середовищах.
--4.22. Фізичні основи електромагнітних технологій.
-5. Фізика приладів, елементів і систем
--5.1. Дослідження фізичних процесів генерації та перетворення електромагнітного поля в приладах та системах, що охоплюють діапазон від радіохвиль до рентгенівських променів.
--5.2. Створення та розробка нових приладів, інформаційно-керуючих систем та апаратурних комплексів в галузі фізичних, геофізичних та медико-біологічних досліджень.
--5.3. Фізичні основи технології нових видів матеріалів (магнітодіелектриків, напівпровідників, композиційних та кіральних середовищ, плазми тощо) для розробки нових приладів (елементів) різного призначення.
--5.4. Дослідження структур функціональної наноелектроніки.
--5.5. Фізика процесів в приладах, установках, апаратурних комплексах і в інформаційно-керуючих системах.
--5.6. Фізика контактних та об’ємних явищ та твердотільних приладів на їх основі.
--5.7. Нові методи і методики експериментальних досліджень в галузі фізики.
--5.8. Розробка нових приладів та пристроїв для вивчення фізичних явищ і процесів у різних середовищах, у тому числі у біологічних.
--5.9. Фізичні процеси, зокрема електромагнітні, оптоелектронні, термоелектричні, фотоелектричні та інші, в приладах та системах медико-біологічного призначення.
--5.10. Електронне приладобудування, у тому числі квантове.
--5.11. Дослідження фізичних процесів самоорганізації та динаміки ієрархічних систем.
--5.12. Математичне моделювання (математичні методи, алгоритми обчислювальної математики, методи комп’ютерної математики) фізичних об’єктів та процесів.
--5.13. Розробка нових принципів і методів фізичних вимірювань.
--5.14. Розробка та створення систем та апаратурних комплексів для біотелеметрії та телемедицини.
--5.15. Розробка методів математичної обробки експериментальних результатів.
--5.16. Моделювання фізичних явищ і процесів у різних середовищах, у тому числі у біологічних.
--5.17. Розробка методів та приладів для вимірювання радіовипромінювання фізичних та біологічних об’єктів.
--5.18. Радіолокаційні технології як інструмент дистанційної діагностики об’єктів і середовищ, у тому числі й біологічних.
-6. Квантова радіофізика
--6.1. Фізика взаємодії когерентного оптичного випромінювання з речовиною.
--6.2. Процеси генерації і перетворення когерентного оптичного випромінювання, фізичні методи управління властивостями і параметрами лазерного випромінювання, включаючи розробку джерел випромінювання
--6.3. Дослідження фундаментальних властивостей речовини з допомогою когерентного випромінювання методами нелінійної оптики і лазерної спектроскопії.
--6.4. Лазерні методи і засоби вивчення живої і неживої природи, визначення властивостей і характеристик фізичних, хімічних і біологічних об’єктів та процесів.
--6.5. Фізичні аспекти волоконно-оптичного зв’язку, інтегральної оптики, оптичної обробки і передачі інформації.
--6.6. Фізичні та технічні основи лазерних технологій і пристроїв для різних галузей науки і техніки, включаючи високоточні оптичні вимірювання, модифікацію і обробку матеріалів, локацію, лазерну медицину та ін.
--6.7. Дослідження і розробка процесів, що призводять до посилення і генерації електромагнітних коливань оптичного діапазону за рахунок вимушеного випромінювання квантових систем.
--6.8. Дослідження і розробка процесів, що призвели до підсилення і генерації електромагнітних коливань оптичного діапазону за рахунок вимушеного випромінювання квантових систем.
--6.9. Створення та дослідження активних середовищ (атомних і молекулярних газів, активованих кристалів і скла, напівпровідників, рідких і полімерних матеріалів тощо)
--6.10. Розробка і дослідження характеристик приладів і пристроїв (мазерів, лазерів, перетворювачів випромінювання тощо)
--6.11. Розробка приладів, систем і комплексів з використанням лазерного випромінювання
--6.12. Теоретичні та експериментальні дослідження фізичних явищ вимушеного випромінювання атомних і молекулярних систем для створення квантових підсилювачів і генераторів електромагнітних коливань оптичного діапазону хвиль
-7. Фізична електроніка
--7.1. Лінійна та нелінійна взаємодія електронів, іонів та молекул з електромагнітними полями (експериментальні дослідження, мікроскопічна та макроскопічна теорії)
--7.2. Збудження електромагнітних хвиль та коливань в резонаторах з потоками електронів.
--7.3. Регулярні та несинусоідальні коливання та поля в джерелах електромагнітного випромінювання, детекторах і підсилювачах та дослідження їх в стані динамічного хаосу.
--7.4. Електронна та іонна емісія з твердих тіл і рідин; фізичні явища на поверхні, що визначають емісійні властивості твердих тіл і рідин.
--7.5. Елементарні та колективні процеси розсіювання, іонізації, збудження в газах і газових розрядах.
--7.6. Фізика іонних пучків.
--7.7. Зіткнення заряджених і нейтральних частинок з поверхнями твердих тіл.
--7.8. Фізичні основи методів дослідження, що базуються на використанні електронної та іонної емісії.
--7.9. Електронна та іонна оптика.
--7.10. Нанофізика і нанотехнології. Мікро- та наноелектроніка. Фізика низьковимірних систем та макромолекулярних структур.
--7.11. Функціональна наноелектроніка.
--7.12. Електронні явища в провідних і непровідних системах.
--7.13. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори.
--7.14. Застосування результатів наукових досліджень в області фізичної та біомедичної електроніки.
-8. Біофізика
--8.1. Молекулярні механізми взаємодії акустичних та електромагнітних хвиль різного частотного діапазону з біологічними об'єктами.
--8.2. Фізика м’якої речовини. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів у м’якій речовині.
--8.3. Фотобіофізика; дослідження фізичних основ фотосинтезу. Молекулярні механізми рецепції світла, фізико-біологічні моделі зорового сприймання.
--8.4. Радіаційна біофізика, фізичні ефекти при взаємодії іонізуючої радіації з біологічними об'єктами різного рівня організації.
--8.5. Створення, розробка і удосконалення теоретичних та експериментальних фізичних й електродинамічних методів дослідження структури
--8.6. Розробка теоретичних моделей біологічних явищ на основі фізичних і радіофізичних методів.
--8.7. Дослідження фізичних властивостей молекул біологічного походження фізичними, радіофізичними методами та методами ядерної фізики. Квантово-механічний аналіз електронної структури біомолекул.
--8.8. Дослідження структурної організації та фізичних властивостей біологічних мембран. Вивчення фізичних механізмів міжклітинних взаємодій та рецепції.
--8.9. Кріобіофізика, дослідження фізичних механізмів впливу низьких температур на біомолекули та клітини.
--8.10. Кінетичні явища в біологічних системах. Електродинамічні моделі біологічних систем. Автохвильові процеси в біологічних об'єктах. Флуктуаційні моделі самоорганізації біологічних систем.
--8.11. Дослідження термодинамічних закономірностей біологічних систем. Особливості термодинаміки відкритих нерівноважних систем. Дисипативні структури біологічного походження. Стаціонарні стани нерівноважних систем.
-9. Астрономія. Астрофізика. Радіоастрономія
--9.1. Елементарні частинки i поля в астрофiзицi.
--9.2. Космологічні моделі Всесвіту та формування його структури.
--9.20. Астрономічне та космічне приладобудування
--9.21. Автоматизація процесів проведення й обробки астрономічних спостережень.
--9.3. Структура та еволюція галактик
--9.4. Космiчна електродинамiка, газо- i магнiтодинамiка. Утворення зiр та галактик.
--9.5. Внутрiшня будова зiр. Атмосфери зiр. Навколозорянi оболонки.
--9.6. Змiннi зорi. Подвiйнi та кратнi зорi. Зорянi скупчення, асоцiацiї.
--9.7. Мiжзоряне середовище. Молекули в мiжзоряному середовищi.
--9.8. Кiнематика та динаміка зоряних систем.
--9.9. Будова i еволюцiя галактик.
--9.10. Галактики (квазари, сейферти та iншi типи галактик), скупчення галактик. Метагалактика.
--9.11. Теплове радiовипромiнювання.
--9.12. Космiчнi променi, радiовипромiнювання решток наднових.
--9.13. Радіоастрономія ближнього та далекого космосу.
--9.14. Радiовипромiнювання Сонця, Місяця, планет та інших тіл сонячної системи.
--9.15. Радiоджерела в Галактицi, будова Галактики за радiоданими. Дискретнi та протяжнi джерела радiовипромiнювання. Радiогалактики.
--9.16. Фізика Сонця та Сонячної системи. Геліофізика. Сонячно-земні зв’язки.
--9.17. Планети та супутники. Малі тіла Сонячної системи.
--9.18. Методи дистанційного зондування тіл Сонячної системи. Навколоземна астрономія.
--9.19. Позиційна астрономія, небесна механіка, гео- та планетодинаміка

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал