Абсентеїзм (лат abcentia – відсутність) -байдуже ставлення людей до використання своїх політичних прав, ухилення від виконання громадянських обов’язків, передусім від участі у виборах. Абсолютна монархіяСторінка3/3
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.54 Mb.
1   2   3

Плюралізм політичний - ідейно-регулятивний принцип суспільно-політичного і соціального розвитку, що виходить з існування кількох або багатьох незалежних засад політичних знань і розуміння буття.
Погроза - один із способів перешкоджання здійснення виборчого права. Погроза полягає у психічному впливові на потерпілого з метою перешкодити в реалізації його виборчого права.
Поділ влади - розподіл повноважень між законодавчою (парламент), виконавчою (уряд) і судовою гілками влади. Це один з основних принципів правової держави. Вперше був сформульований англ. філософом Дж. Локком. У сучасному розумінні цей принцип сформульований Ш.-Л.Монтеск’є у праці «Про дух законів».
Позитивна дискримінація (резервування) – політика квот, коли певну частку урядових посад, місць у навчальних закладах і виборних посад виділяють представникам конкретних груп.
Політика - вид людської діяльності, пов'язаний із завоюванням та здійсненням влади, насамперед державної.
Політична влада - реальна спроможність класу, соціальної групи, соціального інституту, індивіда проводити свою волю в громадському житті, спираючись на систему установ, організацій, законів, політичних відносин та ідей.
Політична географія - наука, яка вивчає взаємозв’язок політичних процесів з просторовим розташуванням різних держав.
Політична демократія - передбачає багатопартійність, свободу діяльності опозиції, можливість перебування при владі кількох партій.
Політична діяльність - діяльність суб’єктів політики в сфері політичного життя.
Політична думка - галузь суспільної думки, яка вивчає політичне життя суспільства, у сфері якого створюються політичні, ідеологічні концепції, доктрини, прогнози, що впливають на формування політичної свідомості та перебіг політичних подій.
Політична еліта - організована група, яка здійснює політичну владу у суспільстві (правляча еліта) або перебуває в опозиції до правлячої верхівки (контреліта).
Політична культура - рівень засвоєння людиною й суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичної думки; зрілість і компетентність в оцінках політичних явищ.
Політична психологія - наука, яка вивчає суб’єктивні механізми політичної поведінки, вплив на неї політичної свідомості, підсвідомості, емоцій, волі людини, її ціннісних орієнтацій.
Політична реклама – розповсюджена у будь-якій формі та будь-яким способом, не заборонена законом спеціальна інформація щодо ідей, поглядів, програмних документів суб’єктів політичного або виборчого процесів, щоб прямо або опосередковано привернути до них уваги і формувати у свідомості громадян і суспільстві позитивного до них ставлення.
Політична свідомість - опосередковане відображення соціальними суб’єктами політичної дійсності у різноманітних формах і на різних рівнях її прояву; сукупність поглядів, оцінок, настанов, які, відображаючи політико-владні відносини, набувають певної самостійності.
Політична система суспільства - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які здійснюють владу, управління справами суспільства, регулювання політичних процесів, взаємовідносини між соціальними групами, націями, державами та забезпечують політичну стабільність і прогресивний розвиток.
Політична соціологія - наука, що досліджує громадянське суспільство в його взаємодії з державою, соціальні, політичні та духовні с системи, а також їх зміни крізь призму їх впливу на політичне життя людей.
Політична сфера - галузь суспільного життя, яка охоплює всі політичні відносини даного суспільства.
Політична філософія - це політична наука, яка розробляє ідеали та нормативні принципи політичного устрою суспільства, загальні критерії оцінки політики.
Політичне життя - це галузь суспільного життя, пов’язана з політичною владою та реалізацією соціальних інтересів у сфери влади.
Політичний процес - хід розвитку політичних явищ; сукупність дій різноманітних політичних сил, течій, котрі прагнуть здійснення певних політичних цілей, програм.
Політичні відносини - відносини між суб’єктами політики в процесі завоювання та утримання політичної влади, реалізації суспільних інтересів у сфери політики.
Політичні інтереси - чинники суспільної діяльності людей, їх спільнот й об’єднань, спрямовані на здобуття, утримання або перерозподіл державної влади.

Політичні інститути - сукупність організацій та установ, які упорядковують політичні та інші відносини у суспільстві за допомогою матеріальних та ідейних засобів (напр., держава, політичні партії, неформальні об’єднання).
Політичні наслідки виборчих систем - система детермінованих зв’язків між виборчою та політичною системами; вплив виборчих систем на партійну, а відтак і політичну систему суспільства.
Політичні свободи - можливість здійснювати засадничі права людини, передусім право на вільний розвиток особистості. До класичних політичних свобод, що зазначені у Загальній декларації прав людини й містяться в конституціях демократичних країн, належать: свобода об’єднань, свобода думки, свобода зборів, свобода волевиявлення (виборче право).
Політологія - наука про закономірності розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність, форми і методи діяльності суб’єктів політики.
Попередження ЦВК - офіційне застереження Центральної виборчої комісії (ЦВК) про порушення політичною партією (виборчим блоком), окремим кандидатом у депутати норм виборчого законодавства.
Попередні вибори (праймеріз) – система попередніх виборів кандидата у президенти США. Особлива процедура визначення офіційного кандидатів від політичної партії на президентських виборах.
Попередня ”розкрутка” - скрита форма виборчої кампанії, яка розпочинається задовго до офіційного її початку й має на меті зібрати гроші та організаційні ресурси, підвищити політичний рейтинг.
Потенційні та реальні виборці – право голосу має практично все доросле населення сучасних демократичних держав. Однак не всі, хто мають право голосу, скористаються ним й зареєструються як виборці. Вони й є потенційними, а не реальними виборцями.
Популізм - гра державної влади (політичних діячів) з народом, яка характеризується обіцянками різних пільг, демагогічними гаслами тощо, які не будуть в майбутньому виконані.
Правляча еліта - це неоднорідна соціальна група (чи сукупність груп), яка займає привілейоване становище в державі, володіє владою і можливістю впливу на суспільство.
Право - система встановлених або санкціонованих державоюзагальнообов’язкових правил поведінки (норм), які виступають регулятором суспільних відносин.
Правова держава - суверенна, політико-територіальна організація публічної влади, яка базується на принципах поваги до особи й недоторканності її прав і свобод, верховенства права, дотримання закону.
Право кубометру – закономірність сформована в 1909 р. Дж. Смітом для характеристики диспропорційності мажоритарних виборчих систем. Полягає в твердженні, що пропорція мандатів, отриманих двома сильнішими партіями, є кубометром пропорції здобутих нею голосів.

Правляча партія - партія, яка стоїть при владі певний час, формує на всіх рівнях урядові структурі.
Представницька демократія - форма народоправства, за якої громадяни не беруть безпосередньої участі в управлінні спільнотою і розв’язанні спільних проблем, а доручають це своїм представникам (делегатам, депутатам), уповноважують їх репрезентувати свої інтереси, делегують своє право на належну громадянам частку влади, через своїх обранців впливають на стан справ у суспільстві, на управління державою.
Президент (лат. praesidens – той, що сидить спереду) - глава держави, виборний голова.
Президент України - найвища посадова особа України й глава виконавчої влади. Президентом України може бути громадянин України, віком не менше 35 років, який проживає в Україні не менше, ніж 10 років, володіє державною мовою й за станом здоров’я може виконувати обов’язки президента. Та сама особа не може бути Президентом України більше двох термінів підряд.
Президентські вибори - процедура обрання президента держави.
Проміжні вибори – періодичне часткове оновлення (ротація) складу парламенту або однієї з його палат.
Пропагандистський примус - нав’язливе, надмірне використання політичної реклами. Характерна риса тоталітарних рухів.
Пропорційна виборча система (лат. рroporcionalis – той, що має правильне співвідношення) - один із типів виборчих систем. Ця система ґрунтується на пропорційній відповідності між кількістю завойованих голосів і кількістю отриманих мандатів.
Проста квота (виборчий метр) – спосіб обрахунку результатів виборів. Полягає у розділенні загальної кількості поданих по цьому виборчому округу голосів (Х) на кількість мандатів, які належить розподілити (Y). Q=Х/Y.
Прямі вибори – процедура формування якогось представницького органу чи обрання посадової особи, згідно з якою виборці подають свої голоси безпосередньо за кандидатів на виборну посаду або за партійний список.
Псефологія - термін, який 1952 р. створив Р. Б. Макалем і популяризував Д. І. Батлер, позначивши ним вивчення виборів. Цей термін походить від грецького слова psephos – камінчика, який кидали певної урни під час голосування в демократичних Афінах.
Пункт перелому – величина, що означає поріг підтримки, нижче якого з’являється явище підпрезентації.
Революція соціальна - докорінна зміна суспільства в ключових аспектах, яка веде до зміни характеру цього суспільства.
Режим політичний - сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи здійснюють управління суспільством і забезпечують своє політичне панування.
Республіка - форма правління, при якій вища державна влада здійснюється виборним колегіальним органом, який формується населенням ( або його частиною) на визначений час. Різновидами республіки є парламентська, президентська та змішана.
Референдум (лат. referendum – все те, що має бути повідомлене) - форма прямої демократії, всенародне голосування з приводу якогось державного законопроекту, адміністративного нормативного акту, конкретного питання загальнонаціонального значення, міжнародної угоди тощо.
Ринок кандидатів - такі стосунки між кандидатами та виборцями, де одні виступають у ролі “продавців”, а інші в ролі “покупців”.У ролі “продавця” виступає кандидат та його команда, у ролі “покупця” – та частина електорату, яка за нього голосує.
Рівень демократичності виборів – характеристика, що засвідчує відповідність виборів демократичним стандартам їх проведення.
Розведення виборів у часі - практика проведення виборів різних органів влади у різний час. Є однією з умов забезпечення усвідомленого вибору. Розведення виборів у часі дає змогу зосередити більше уваги виборців, засобів масової інформації (ЗМІ) та спостерігачів на передвиборних планах і програмах претендентів.
Розкол голосів - доволі рідкісна ситуація, коли в рамках мажоритарної виборчої системи голоси виборців порівно розподіляються між кандидатами.У такому випадку обраним вважається старший за віком кандидат або це питання вирішують жеребкуванням.
Розмір (межі) виборчого округу – термін, який використовують для позначення меж виборчих округів.
Рухи політичні - цілеспрямовані об’єднання громадян, які охоплюють різні недержавні і непартійні, частково або повністю політизовані структури, що впливають на владу, але на відміну від партій, не прагнуть до її завоювання.
Світовий політичний процес - сукупна діяльність нардів, держав та їх інститутів, соціальних спільнот та їх організацій і рухів, які переслідують певні політичні цілі в галузі міжнародного життя.
Сильні та слабкі виборчі системи – характеристика виборчих систем на основі їхнього впливу на деформацію виборчої системи. “Сильні” системи - зорієнтовані на диспропорційність, підтримку великих партій та урядову стабільність, а “слабкі” – на збільшення ступеня пропорційності між відсотком здобутих голосів і отриманих мандатів.
Система виборчого законодавства України - сукупність законів, які визначають порядок, принципи та періодичність проведення виборів в Україні. До цієї системи входять: Конституція України, спеціальні Закони України (“Про вибори народних депутатів України”, “Про вибори Президента України”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, “Про Центральну виборчу комісію”), міжнародні правові акти, що регулюють проведення виборів, ратифіковані Україною, нормативно-правові акти конституційного законодавства України та галузеві нормативні акти, якими регулюються певні процедури виборчого процесу та інститути виборчого права, зокрема норми адміністративного, трудового, житлового, кримінального, фінансового законодавства тощо.
Система вирівнювання - одна з виборчих процедур, яку використовують у пропорційній виборчій системі для “вирівнювання” деформації пропорціоналізму, які виявляються при розподілі мандатів в окремих територіальних округах. Полягає у тому, що незначну частину мандатів (від десяти до двадцяти відсотків) заздалегідь виділяють для розподілу в загальнодержавному масштабі.
Система трофеїв” (англ. spoil system - здобич, прибуток, винагорода, награбоване добро) - принцип відповідно до якого всі вищі посади центральних ешелонів влади переходять партії, що перемогла на виборах.
Соціал-демократія - ідеологічна і політична течія, яка виступає за реалізацію ідей демократичного соціалізму. Базові цінності соціал-демократії: свобода, справедливість, рівність, солідарність.
Соціалізація політична - процес засвоєння індивідом упродовж його життя політичних знань, цінностей, норм суспільства, до якого він належить.
Соціалізм - вчення і теорія, які стверджують ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільної власності в різноманітних формах, відсутності експлуатації, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей в залежності від затраченої праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості.
Соціальна держава - демократична держава, яка бере на себе відповідальність за кожного громадянина і прагне забезпечити кожному гідні умови існування (життя), соціальний захист, співучасть в управлінні виробництвом, а в ідеалі – приблизно однакові життєві шанси та можливості для самореалізації особи в суспільстві.
Соціологічні закони Дюверже - закономірності взаємодії між партійною та виборчою системами, сформовані французьким соціологом М. Дюверже у вигляді трьох законів, які набули характеру наукової парадигми. Перший закон. Мажоритарна виборча система з голосуванням в один тур приводить до формування двопартійної системи. Другий закон. Становлення в тій чи іншій державі мажоритарної виборчої системи з голосуванням у два тури свідчить про те, що в ній утвердилась багатопартійна система. Ці партії займають достатньо гнучкі позиції й схильні до компромісу та порозуміння між собою. Третій закон. Пропорційна виборча система сприяє формуванню багатопартійної системи.
Списки виборців – документ, який визначає коло учасників голосування і засвідчує право громадянина брати участь у виборах.
Спостерігачі - люди, які стежать за перебігом виборчої кампанії у день виборів. Головна мета роботи спостерігача – наглядати за дотриманням виборчого законодавства, фіксувати порушення, якщо такі траплятимуться та контролювати підрахунки голосів.
Способи обрахунку результатів виборів - процедури, за допомогою яких відбувається переведення волевиявлення виборців у депутатські мандати і визначення результатів виборів.
Справедливі вибори - вибори, які проводяться на основі дотримання демократичних принципів виборчого права – загальних, рівних, прямих виборів при таємному голосуванні.
Справжні та несправжні вибори - справжні вибори забезпечують виборцям реальний вибір, їх проводять на основі політичного плюралізму, ідеологічної багатоманітності при дотриманні права на свободу думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань. Справжні вибори дають змогу зробити усвідомлений і неупереджений вибір з-поміж різних кандидатів у депутати, політичних партій тощо. Вибори без вибору (несправжні вибори) означають, що на суд виборця винесено лише одного кандидата чи лише одну програму партії.
Стагнація політична - зупинка в розвитку, застій, згортання змін, розпад структур політичного життя, що приводить до припинення політичного поступу.
Статевий ценз - офіційне обмеження виборчого права за статевою ознакою. Обмеження права участі у виборах жінкам.
Стійка (стабільна) демократія - термін, який вживав А. Лейпхарт для позначення такого типу держав, у яких демократія існує тривалий час. Враховуючи цей критерій, 21 сучасну державу вчений охарактеризував як державу зі стійким демократичним правлінням. До них належать: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Люксембург, Голландія, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США (держави, розміщені за рейтингом).
Структура бюлетеня - форма подання у виборчому бюлетені інформації про можливий вибір. Бюлетені можуть бути порядковими та категоричними.
Структурна змішана система - різновид змішаної виборчої системи, при якій різні палати парламенту обирають за різними системами – одна за пропорційною, друга – за мажоритарною.
Суверенітет - незалежне від будь-яких сил, обставин і осіб верховенство; незалежність держави у зовнішніх та внутрішніх справах.
Судова влада - одна з трьох гілок державної влади; необхідна умова реалізації принципу поділу влади, покликана запобігати можливості змови чи протистояння двох інших гілок влади (законодавчої та виконавчої).
Суміжні округи - виборчі округи, до складу яких входять території, що географічно межують між собою.
Суфражизм (лат. suffragium – виборче право) - громадянський рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав.

Суспільство - сукупність всіх способів взаємодії і форм об’єднання людей, в яких відбувається їх всебічна залежність один від одного.
Таємне (особисте) голосування - один із принципів демократичного виборчого процесу. Таємність, анонімність голосування покликана забезпечити незалежність того, хто голосує, від наслідків його волевиявлення. Універсальна форма вибору певного кандидата у депутати, яку здійснюють виборці на заключній фазі виборчого процесу.
Теорема неможливості (теорема Ероу) - доказ, що чогось не можна зробити або чимось не можна володіти. У суспільстві вибір котрогось варіанта з-поміж певної групи часто доводиться виконувати між напрямами дій або кандидатами на якусь посаду. Ми б хотіли мати процедуру, яка відповідатиме критеріям справедливості та логічності. Теорема Ероу з разючою силою доводить, що низка таких критеріїв, якщо вони слабкі, непослідовна. Ми б хотіли мати процедуру, яка задовольнятиме не тільки ці критерії, а й багато інших. З погляду логіки це неможливо.
Теорія актуальності - коли політичні партії конкурують між собою, оприлюднюючи свої заяви, вони здебільшого наголошують на конкретних політичних курсах і проблемах. Оскільки ці курси і проблеми можна пов’язати з різними аспектами широких вимірів, скажімо, економічного виміру в діапазоні від правих до лівих поглядів, та наголос на певних питаннях свідчить про позицію партії.
Темна конячка” - термін, який запозичили з кінних змагань, у політиці означає когось із учасників політичного життя, про кого мало знають, його впливовість не беруть до уваги, а шанси на успіх (у виборах, наприклад) розцінюють як невисокі.
Тимократія - особлива форма олігархії, У стародавніх мислителів так визначалось правління, за якого державна влада належить привілейованій меншості, яка володіє високим майновим цензом.
Типи виборів - різновиди політичних виборів, які визначаються їхньою роллю, значенням, часом проведення тощо. За предметом обрання розрізняють президентські, парламентські, місцеві (муніципальні) вибори. Бувають прямі та непрямі (опосередковані) вибори. З огляду на причини їхнього проведення вибори можуть бути черговими та позачерговими, додатковими та проміжними.
Типи виборчих систем - різновиди виборчих систем. Виборчі системи пройшли тривалу еволюцію. Внаслідок понад тривікового розвитку представницька демократія виробила дві головні форми участі громадян у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування: мажоритарну та пропорційну виборчу системи. На їхній основі в сучасних умовах застосовують й змішані виборчі системи.
Тоталітаризм - політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма сферами суспільного життя, фактичною ліквідацією прав і свобод громадян, репресіями щодо опозиції тощо.
Улюблений син” - американський термін для назви кандидата в президенти, що на номінаційному з’їзді має підтримку делегації тільки одного штату.
Унітарна держава - держава, територія якої, на відміну від федерації, немає в своєму складі федеративних державних утворень (штати, кантони, землі тощо), а поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (області, райони, департаменти та ін.).
Уніформізм (територіальна стандартизація) - принцип, який застосовують при організації виборів у деяких федеративних державах. Він передбачає конституційне закріплення однакового статусу для всіх суб’єктів федерації.
Уряд - збірна назва найвищого органу державної влади, очолюваного главою уряду (напр., урядом України є Кабінет Міністрів України).
Управління політичне - вплив суб’єкта політики на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх інтересів; основна ланка будь-якої політичної системи, спрямована на здійснення політичної влади.
Установчі вибори - перші вибори у процесі демократизації, які суттєво впливають на структуру майбутнього політичного розвитку. Закладають основи нового типу партійної системи, політичних інституцій.
Учасники (суб’єкти) виборчого процесу - особи, які мають право голосу (виборці), кандидати у депутати та ті, хто мають право висувати (номінувати) кандидатів на виборах.
Участь політична - залучення індивідуумів до процесів політичного життя, політичних відносин; здійснення ними певних актів, заходів, що виражають інтереси, потреби, уподобання, думки, погляди та настрої, вплив на органи влади з метою реалізації соціальних інтересів.
Участь у виборах (фреквенція) - головний індикатор участі громадян в політичному житті (участі політичній).
Фальсифікація (лат. falsificare – підробляти) - підробка, підміна. У політичному контексті фальсифікація – це навмисне спотворення результатів голосування шляхом маніпулювання з виборчими документами, що засвідчують волевиявлення громадян, або шляхом навмисної зміни вільного волевиявлення громадян. Під навмисною зміною вільного волевиявлення громадян розуміється діяльність, спрямована на підпорядкування громадян волі якого-небудь суб’єкта шляхом здійснення тиску.

Фашизм - (1) політична ідеологія, яка виражає інтереси реакційних та агресивних сил, прихильників крайніх поглядів і методів у політиці та ідеології; (2) напрямок правого екстремізму, представленого ультрареакційними течіями, партіями та угрупованнями; (3) відкрито терористична диктатура найреакційніших сил суспільства, яка використовує крайні форми насильства для захоплення й утримання влади, нав’язування своєї волі.
Федерація - форма державного устрою, за якої декілька державних утворень, юридично і політично самостійних, утворюють одну союзну державу.
Філософія політична - розділ політичного знання, предметом якого є ціннісно-світоглядні принципи легітимності політики.
Фінансові ресурси – фінанси, потрібні для ведення виборчої кампанії.
Форма державного устрою - адміністративно-територіальна організація держави, а також система взаємин центральних і регіональних органів влади. Виділяють три форми державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація.
Форма правління - структура вищих державних органів влади. Форма правління характеризується порядком формування вищих органів влади, поділом між ними функцій та повноважень. Виділяють дві основні форми правління: монархія і республіка.
Фракція - організована група членів політичної партії, створена з метою проведення їхньої лінії в парламенті, органах місцевого управління; група в середині політичної партії з відмінними від головної лінії партії поглядами.
Фондрайзінг (буквально “збирати кошти”) -пошук і збір коштів на проведення виборчої кампанії.
Функції виборів - соціальні завдання виборів. Виділяють такі головні функції виборів: функція легітимізації влади, функція рекрутування політичної еліти, артикуляційна функція, трансформації волевиявлення електорату, конструктивна функція, програмна функція, контрольна функція, інтеграційна функція, комунікативна функція, генеративна функція.
Харизма - особливий тип легітимності, організації влади та лідерства, заснований на виняткових якостях особи (релігійного, політичного діяча тощо), що дозволяють їй здійснювати в суспільстві функції пророка, вождя, реформатора.
Харизматичний лідер - громадсько-політичний діяч, ватажок, авторитет якого ґрунтується на вірі громадян у його надприродні, видатні здібності, виняткові якості, непогрішимість, святість.
Ходіння в народ”- одна з форм безпосередньої комунікації з виборцями. Вона полягає в особистому спілкуванні кандидата у депутати з виборцями. Завдяки цьому кандидат виглядає ближчим і зрозумілішим виборцям, його образ здобуває потрібну теплоту, людяність.
Хунта - група осіб (переважно військових), що організовують змову з метою захоплення влади і встановлення диктатури.
Ценз грамотності (освіти) - офіційне обмеження виборчого права на основі освіти (грамотності) виборця.
Ценз громадянства - офіційне обмеження виборчого права на основі громадянства виборця.
Ценз дієздатності - офіційне обмеження виборчого права на основі недієздатності виборця.
Ценз осілості - офіційне обмеження виборчого права на основі визначення необхідності проживання протягом певного строку на території відповідного виборчого округу або адміністративної одиниці.
Цензура (лат. censor – особа, яка контролює) - попередження, недопущення публікації, передачі чи демонстрації матеріалів, які розцінюються як такі, що їх не бажано робити доступними для загалу.
Центральна виборча комісія (ЦВК) - найвищий державний орган, відповідальний за організацію й проведення виборів і референдумів в Україні.
Центризм політичний - у парламенті назва проміжних (між лівими і правими) політичних партій, груп; в політичних партіях – групи і фракції, які стоять між правими та лівими.
Циркуляція еліт - термін В.Парето для позначення постійного циклу оновлення і зміни політичних еліт.
Цикл - будь-яка ситуація, за якої процедура голосування, коли вибирають з-поміж кількох варіантів, дасть перевагу А над В, В над С… І над J, J над А. Найвідоміший приклад циклу за правила ухвалення постанов простою більшістю голосів відкрив 1785 р. Кондорсе, але будь-яке правило більшості, якщо немає одностайності, може породити цикл. Якщо А бере гору над В тільки тоді, коли принаймні всі виборці, крім одного, віддають перевагу А, а не В, то однаково може утворитись цикл. Коли існує цикл, воля народу невизначена. Хоч хто буде обраний, більшість людей обрала б радше когось іншого.
Цинізм політичний (мак’явелізм) (лат. сyniсus – безсоромний, нахабний) - така форма політичної поведінки, для якої характерне презирливе ставлення до всіх умовностей, заперечення будь-яких моральних норм і правил. Під ним розуміють, що суб’єкт, носій влади, не виправдовує покладеної на нього відповідальності, надає перевагу або особистим інтересам, або інтересам партії чи групи, використовуючи нелегітимні, часто насильницькі засоби, порушує правові, етичні норми, “правила гри”.
Ціна кандидата” -сума коштів, яку треба вкласти в організацію виборчої кампанії цього кандидата у депутати, щоб досягти “середньоринкового рівня” і витримати конкуренцію з боку інших кандидатів.
Чинність виборів - визнання виборів такими, що відбулися.
Член виборчої комісії - особа, яка відповідно до виборчого законодавства, включена до складу дільничної, окружної чи Центральної виборчої комісії (ЦВК). Статус члена ЦВК визначає Закон України “Про Центральну виборчу комісію”, статус члена окружної та дільничної виборчої комісії визначено ст. 26 Закону України “Про вибори народних депутатів”.
Шантаж - вимагання шляхом залякування, погроз оприлюднити компрометуючі матеріали, яке має на меті матеріальні або політичні цілі.
Юридична особа (лат. juridicus – судовий) - організація, підприємство, об’єднання, яке відповідно до законувиступає суб’єктом цивільних, зокрема господарських прав та обов’язків.
Явка виборців - частка зареєстрованих виборців, які прийняли участь у виборах.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал