Абсентеїзм (лат abcentia – відсутність) -байдуже ставлення людей до використання своїх політичних прав, ухилення від виконання громадянських обов’язків, передусім від участі у виборах. Абсолютна монархіяСторінка2/3
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.54 Mb.
1   2   3

Змішана виборча система -тип виборчої системи, що поєднує елементи мажоритарної та пропорційної виборчих систем.За цією системою одна частина парламенту обирається за мажоритарною схемою в округах, а інша частина – за пропорційною схемою голосування за партійними списками. Розрізняють лінійну та структурну змішані системи.
Зовнішня політика - загальний курс держави в міжнародних справах, покликаний регулювати стосунки даної держави з іншими державами і народами у відповідності з потребами, цілями і принципами її внутрішньої політики.
Ідеологія (гр. idea – слово, вчення) - струнка система уявлень, ідей та поглядів на навколишній світ. Її призначенням є формування, актуалізація, спрямування, структурування та виправдання певних способів чи напрямів одних видів діяльності й засудження інших.
Ідеологія політична - система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, умонастрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та ін. суб’єктів політики.
Імперія - велика держава, утворена шляхом включення до свого складу територій інших держав, колоніальних володінь. І. виникають внаслідок загарбання територій, колонізації, експансії, інших форм розширення впливу наддержави.
Імпічмент - процедура обвинувачення у вищому органі законодавчої влади країни, особливий прядок притягнення до відповідальності та судового розгляду справ про злочини вищих посадових осіб (президентів, міністрів та ін.) до завершення терміну їх повноважень.

Імунітет кандидата у народні депутати - привілей юридичної недоторканності кандидата у депутати на час проведення виборчої кампанії або депутата на період дії мандата.
Інкумбент – буквально - той, що обіймає посаду. Особа, що обіймає виборну посаду і включилась у боротьбу за переобрання.
Інтереси політичні - один з головних спонукальних мотивів політичної діяльності, зо зумовлює безпосередні відносини людей, які беруть участь у політиці.
Істеблішмент - правлячі та привілейовані групи суспільства, а також уся система влади та управління, за допомогою якої вони здійснюють своє панування.
Інформаційні плакати партій (блоків) - плакати, виготовленіза встановленими Центральною виборчою комісією (ЦВК) формою, розміром та поліграфічним виконанням, які містять передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчого списку партії (блоку) з зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших 5 кандидатів у депутати.
Каденція (лат. cado – завершувати) -тривалість повноважень виборчого органу чи посадової особи.
Кадрові партії - нечисленні партії, для яких характерна «аморфність» членства, відсутність механізму організаційного прийому членів. К.п. діють переважно під час виборчих кампаній; вони опираються на професійних політиків, не збирають членських внесків, їм властива організаційна крихкість.
Кандидат у депутати (лат. candidatus – одягнений у біле) - висунутий у визначеному законом порядку і зареєстрований відповідною виборчою комісією претендент на депутатський мандат.
Категоричне голосування – тип голосування, яке передбачає, що виборецьмає право вибрати лише одного зі списку претендентів незалежно від того, що претендентом може бути окремий кандидат у депутати або політична партія (виборчий блок).
Касація виборів (лат. саssatio – зруйновую, розбиваю) - визнання виборів, які відбулися, недійсними внаслідок порушень чинного виборчого законодавства під час виборчої кампанії, голосуванні та під час підрахування результатів.
Коаліція - політичний союз, об’єднання (партій, держав тощо) для спільних спрямованих дій.
Компроміс - згода, порозуміння з політичним противником, досягнуті шляхом взаємних поступок.
Консенсус - метод розробки і прийняття рішень, а також міжнародних договорів, документів за якими становище, що обговорюється, не ставиться на голосування, а приймається узгодженням.
Консерватизм - політична ідеологія, яка орієнтується на збереження, підтримання існуючих форм економічного, соціального, політичного життя, традиційних духовних цінностей.
Конституціоналізм - теорія і практика обмеження всевладдя держави з допомогою права, основні норми якого відображено в конституції.
Конституція - основний Закон держави, який закріплює основи суспільного та економічного ладу країни, форму правління і форму державного устрою, правовий статус особи, порядок організації і компетенцію органів влади й управління, організацію і основні принципи правосуддя та виборчої системи.
Конституційна монархія - форма правління, коли монарх здійснює владу в межах, встановлених конституцією (напр., Японія, Швеція, Великобританія та ін.).
Контреліта - опозиційна щодо панівної еліти частина бюрократії, соціальна група, яка виборює право на входження в правлячу еліту або ж на створення нової еліти.
Конфедерація - союз суверенних держав, які, зберігаючи незалежність свого керування, об’єдналися для досягнення певних спільних цілей (переважно зовнішньополітичних, воєнних), для координації своїх дій.
Конфлікт політичний - зіткнення, протиборство різних соціально-політичних сил, суб’єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси і цілі, пов’язані насамперед з боротьбою за здобуття влади, її перерозподіл, зміну свого політичного статусу, а також з політичними перспективами розвитку суспільства.
Концепція політична - певний спосіб розуміння, трактування політичних процесів, політичних явищ, прийняття політичних рішень, розв’язання конкретних завдань політики.
Класовий ценз - офіційне обмеження виборчого права громадян на основі їх класової належності. Властиве комуністичним режимам.
Клан - (1) родова община у шотландців та ірландців; (2) перен. – група осіб, об’єднаних спільними інтересами, ідеями, суспільною справою, вигодою тощо.
Кліка - невелика група людей, заснована на неформальних приватних зв’язках, об’єднана довкола певного політичного лідера. Як правило, метою діяльності кліки є захоплення та утримання державної влади насильницьким шляхом.
Коефіцієнт диспропорційності - число, яке відображає загальну невідповідність між кількістю голосів, отриманих партією на виборах, і місцями, здобутими нею в парламенті.
Колегія виборщиків – особливий інститут непрямих виборів, якому виборці делегують своє право на обрання відповідних представників чи посадової особи. Використовується на президентських виборах в США.
Контрольний лист - лист, який опускають у кожну виборчу скриньку, яку використовують для голосування, на виборчій дільниці перед її опломбуванням, де зазначено номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів від партій (блоків).
Країна - відокремлена територія незалежного проживання даного суспільства зі своїми кордонами і суспільним устроєм.
Кривенька качечка” - в Америці так називають посадовців, законодавчі та адміністративні органи, що й далі виконують свої функції, вже програвши вибори.
Критерії демократичності виборів - риси політичних виборів, які визначають рівень їх демократичності.
Куріальна виборча система – історичний тип виборчої системи, спосіб виборів представницьких органів влади не за виборчими округами і від усієї кількості виборців, а за виборчими куріями, які мають нерівні виборчі права.
Легітимність - здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання народом обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.
Лібералізм - політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.
Лінійна змішана система - різновид змішаної виборчої системи, за якої одну частину парламенту обирають за мажоритарною, іншу – за пропорційною виборчою системою (в однопалатному парламенті).
Лідер політичний - глава, керівник держави, політичної партії, громадської організації, руху, народного фронту тощо; популярний і впливовий учасник суспільного життя, який визначально впливає на нього, консолідує зусилля людей для досягнення якоїсь спільної мети.
Лідерство політичне - постійний вплив певної особи на суспільство, політичну організацію чи соціальну групу.
Лобізм - діяльність соціальних груп, які обстоюють свої особливі інтереси; групи тиску на органи законодавчої та виконавчої влади.
Люмпени - декласовані елементи, «бомжі», жебраки, волоцюги та ін.
Мажоритарна виборча система – один з головнихтипів виборчих систем. За цієї системи депутатський мандат отримує кандидат у депутати, який здобув більшість (відносну чи абсолютну) голосів від інших кандидатів, здебільшого, в одномандатному виборчому окрузі. За цієї системи “переможець отримує все”. Інколи таку систему називають “cистемою першого, хто прийшов до фінішу” (“first past the post”). Розрізняють мажоритарну систему абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості.
Мажоритарна система абсолютної більшості - різновид мажоритарної виборчої системи. За системи абсолютної більшості обраним вважають того кандидата у депутати, що одержав понад п’ятдесят відсотків від загальної кількості поданих в окрузі голосів, тобто користується абсолютною підтримкою виборців, які голосували.
Мажоритарна система відносної більшості - різновид мажоритарної виборчої системи. За правилами такої системи обраним у виборчому окрузі вважається той кандидат у депутати (або партійний список), який набрав більше голосів, ніж кожний окремий його конкурент, хоча і менше половини всіх поданих в окрузі голосів.
Мажоритарна система кваліфікованої більшості - різновид мажоритарної виборчої системи. За правилами такої системи обраним у виборчому окрузі вважається той кандидат у депутати (або партійний список), який набрав кваліфіковану більшість голосів виборців.
Майновий (податковий) ценз - офіційне обмеження виборчого права на основі майнового становища або розміру сплати податків виборцем.
«Макіавеллізм» - (від прізвища видатного італ. мислителя Н.Макіавеллі) – спосіб політичної діяльності, який не передбачає опори на морально-етичні норми, а вважає за можливе використання обману, віроломства, жорстокості, будь-яких засобів для досягнення мети.
Маргінальність - стан та поведінкові особливості такої особи, яка перебуває у проміжному становищі між якимись соціальними групами, втратила перероді соціальні зв’язки і ще не пристосувалася до нових умов життя.
Масові партії - партії, які включають до своїх лав велику кількість членів. Керівництво у масових партіях належить професійним політикам. Такі партії беруть активну участь у виборчих кампаніях, ведуть широку пропагандистську та виховну діяльність. Масові партії фінансуються за рахунок власних членських внесків партійців.
Маніпулювання - спосіб психологічного впливу, спрямований на зміну напряму активності електорату, його ідей, думок, поглядів та іншого, який виконують настільки тонко, що залишається непоміченим.
Маргінальний округ- виборчий округ, у якому підтримка різних політичних партій більш-менш однакова, тому партії, яка перебуває при владі, належить дуже незначна більшість голосів, і незначна зміна вподобань виборців може призвести до того, що ця партія втратить свої позиції.
Міжнародна політика - система економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, культурних та ін. зв’язків і відносин між народами, державами й групами держав, провідними соціальними, економічними та політичними силами й організаціями, що діють на світовій арені.
Міжнародні відносини - системна сукупність політичних, економічних, дипломатичних, соціальних, гуманітарних та інших зв’язків і відносин між суб’єктами світового співтовариства.
Міжнародна політика - система економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, культурних та ін. зв’язків і відносин між народами, державами й групами держав, провідними соціальними, економічними та політичними силами й організаціями, що діють на світовій арені.
Міжнародні відносини - системна сукупність політичних, економічних, дипломатичних, соціальних, гуманітарних та інших зв’язків і відносин між суб’єктами світового співтовариства.
Місцеві (муніципальні, комунальні) вибори - вибори до місцевих (муніципальних, комунальних) органів влади
Надпрезентація (підпрезентація) - явище диспропорції між кількістю голосів, отриманих політичною партією на виборах, і кількістю місць у парламенті.
Напіввідкриті (напівжорсткі) списки – така форма партійних списків, яка дає право виборцям виражати своє ставлення до кожного з кандидатів, занесених у партійний список за винятком першої п’ятірки списку.
Напівпропорційні виборчі системи - системи, в яких процес розподілу місць у парламенті на основі результатів виборів можна охарактеризувати як щось середнє між пропорційністю, яку пропонують системи пропорційного представництва, і мажоритарністю, притаманною мажоритарним виборчим системам.Дві найбільш розповсюджені напівпропорційні системи – це система голосування без права передачі голосу іншому кандидату і паралельна (або змішана) система.
Народ - історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і прошарки, що беруть участь у вирішенні проблем суспільного розвитку; все населення певного політико-географічного середовища (країни).
Народна ініціатива - визначений закономспосіб безпосереднього впливу громадян на рішення, що ухвалюються владою.
Насильство - один із способів перешкоджання здійсненню виборчого права. Під насильством розуміють застосування фізичної сили, яке може виразитись у нанесенні побоїв, ударів, позбавленні чи обмеженні волі, заподіянні тілесних ушкоджень, насильницькому вилученні у потерпілого паспорта чи іншого документа, необхідного для реєстрації кандидатом або відкриття рахунка для фінансування виборчої кампанії, одержання виборчого бюлетеня тощо.
Націоналізм - політика і практика,ідеологія та психологія в національному питанні, що засновані на визнанні націй (етносів) та їх взаємовідносин найважливішим або особливо важливим фактором суспільного розвитку та пріоритетного привілейованого місця, ролі,та інтересів даного народу в соціально-політичному, економічному та культурному житті всього людства в збиток інтересам та запитам інших народів.
Націонал-соціалізм (нацизм) - німецький різновид фашизму (див. ФАШИЗМ), що заснований на теорії переваги біологічно «обраної» раси, а також аналогічні течії, що виникли по німецькому прикладу в інших країнах.
Нація - історична спільність юдей, що складається у процесі формування спільності території, економічних зв’язків, літературної мови, етнічних особливостей культури й характеру.
Недійсні бюлетені – виборчі бюлетені, які через випадково чи навмисне зроблені виборцями помилки при їх заповненні не враховуються під час підрахунку голосів.
Недійсні вибори - скасування Центральною виборчою комісією (ЦВК) результатів виборів, якщо під час їх проведення були допущені порушення Закону України “Про вибори народних депутатів України”, що суттєво вплинули на наслідки виборів.
Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) - напрям у психології, який займається дослідженням закономірностей людської поведінки, розробкою оптимальних прийомів взаємодії та побудови моделей ефективної комунікації. За допомогою НЛП можна міняти мотивацію людей шляхом введення в їхню свідомість спеціальних лінгвістичних програм.
Неоконсерватизм - сучасна політична течія, що пристосовує традиційні цінності консерватизму до реалій постіндустріального суспільства й визначає урядову політику та політичний курс провідних країн Заходу останніх десятиліть (напр. «рейганоміка», «тетчеризм»).
Неолібералізм - сучасна політична течія, яка переглядає деякі теоретичні положення і принципи свого вчення. В основу новоутвореної форми лібералізму покладені ідеї англійського економіста Д.Кейнса.
Непрямі (опосередковані) вибори - процедура формування якогось представницького органу чи обрання посадової особи, згідно з якою виборці, на відміну від прямих виборів, подають свої голоси не безпосередньо за кандидатів на виборну посаду, а за виборців другого ступеня, котрі й проводять остаточне обрання від імені виборців.
Несумлінна реклама - неправдива реклама, яку використовують з метою завести виборців в оману.
Номінаційні з’їзди партій – з’їзд, який проводить Республіканська та Демократична партія США, з метою визначення партійного кандидата на посаду президента держави. Їх проводять влітку напередодні кожних президентських виборів, тобто в роки, що діляться на чотири.
Обман - один із способів перешкоджання здійсненню виборчого права. Обман – це введення особи в оману стосовно дійсних явищ і фактів, які безпосередньо пов’язані зі здійсненням громадянином своїх виборчих прав або веденням передвиборної агітації.
Обмеження щодо ведення передвиборної агітації - встановлення законодавчих обмежень щодо проведення передвиборної агітації зумовлене необхідністю запобігти будь-яким зловживанням правом на проведення передвиборної агітації, а також здійснити належного державного контролю за законністю передвиборної агітації.
Обов’язкове голосування - правова норма виборчого права деяких держав, яка кваліфікує голосування на виборах як громадський обов’язок, порушення якого тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Одномандатний (уніномінальний) - виборчий округ, від якого до парламенту обирають одного представника.
Однопартійна система - утвердження політичної влади однієї партії, яка своїм впливом поглинає всі сфери життя.
Окружна виборча комісія (ОВК) - виборча комісія, яка забезпечує підготовку та організацію виборчого процесу в межах відповідного виборчого округу.Вона утворюється Центральною виборчою комісією (ЦВК) не пізніше як за 80 днів до дня виборів у кількості не менше 12 і не більше 20 осіб за поданнями політичних партій (виборчих блоків).
Олігархія - політичне та економічне панування, влада, правління невеликої групи людей, а також сама правляча група.
Опозиція політична - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичний дії; організація, партія, група, особа, які виступають проти панівної думки, уряду, системи вади, конституції, політичної системи в цілому.
Опортунізм - політичний курс, який характеризується пристосуванням, безпринципністю.
Ординарне (преференційне) голосування - тип голосування, який передбачає, що виборець має право у бюлетені для голосування зазначити свої преференції щодо зазначених кандидатів.
Освітній ценз (грамотності) - офіційне обмеження виборчого права на основі освіти (грамотності) виборця.
Основні вибори - вибори в США, під час яких обирають не тільки членів Палати представників, третину сенату, губернаторів штатів, а ще й президента країни.
Офіційний та неофіційний вплив на виборців – способи впливу суб’єктів виборчого процесу на виборців.Офіційний – це вплив на виборців через офіційні державні установи, неофіційний – це вплив на виборців через неофіційні установи. До неофіційних належить вплив через політичні партії, а також соціальні союзи, церкву, через підприємців та інших приватних осіб.
Охлократія - домінування в політичному житті суспільства впливу натовпу, юрби, «маси»; один із способів здійснення політичної влади, що суттєво доповнює кризові політичні режими. Соціальною базою охлократії частіше всього бувають люмпени та маргинали.
Паралельний підрахунок голосів - незалежний (паралельний до офіційного) збір даних підрахунку голосів з виборчих дільниць.
Парламент (фр. parlement – говорити) - вищий представницький і законодавчий інститут державної влади, що обирається населенням (може бути частково призначений).
Парламентаризм - система організації державної влади, яка характеризується вагомою роллю парламенту як демократичного представницького органу, передбаченими конституцією демократичними можливостями активного впливу його на суспільне життя. Під парламентаризмом треба розуміти форму представництва народу, коріння якої заглиблюється в середньовіччя у вигляді обраних чи скликаних зборів. Досвід використання виборів на державному рівні став базою формування парламентаризму, який за різними оцінками виник у Європі в XI-XIII ст.
Парламентські вибори - загальнонаціональні (на відміну від місцевих)вибори вищого законодавчого органу держави (парламенту). Завдання парламентських виборів - визначення персонального складу парламенту.
Партія політична - це добровільна організація, яка об’єднує у своїх лавах найбільш активну й організовану частину соціальної спільності (народу, нації, класу, соціальної групи) з метою вираження і захисту політичного інтересу, здійснення практичної роботи для задоволення цього інтересу.
Пасивне виборче право (бути обраним) - частина загального виборчого права, яка надає виборцю право бути обраним до відповідних виборних органів чи на виборну посаду.
Патерналізм - ідеологія і практика управління людьми, особлива форма здійснення влади, за якої Її суб’єкт ототожнюється з «батьком» великої патріархальної сім’ї, який «по-батьківські» піклується про своїх підлеглих, а ті, в свою чергу, зобов’язані відповідати «синівською» відданістю і слухняністю.

Патології виборчих систем - недобросовісне проведення виборів. Достатньо сумнівні, хоча й цілком відкриті та легальні, методи збільшення кількості голосів виборців.
Передвиборна кампанія – період спеціально організованої діяльності до часу офіційного початку виборів, спрямованої на “висвітлення”, формування чи підтримання необхідного іміджу й позитивного образу майбутнього кандидата (політичної партії, руху, окремого політика), забезпечення його пізнаваності серед потенційного електорату та утвердження (збереження попереднього статусу) на політичному полі відповідного рівня.
Підданська політична культура - різновид політичної культури, який характеризується покорою, підкоренням, перетворенням учасників політичного процесу в об’єкт примусу.
Підкуп виборців - один із способів перешкоджання здійсненню виборчого права. Він полягає у схилянні особи шляхом надання чи обіцяння надання винагороди матеріального характеру (грошей, матеріальних цінностей або послуг) до вчинення певних дій, пов’язаних з реалізацією громадянином свого виборчого права, веденням передвиборної агітації.
Плебісцит (лат. plebiscitum – рішення народу) - у Стародавньому Римі – рішення плебейських зборів. Всенародне опитування населення шляхом голосування, різновид референдуму з метою виявлення думки з якогось загального і значного питання. Наслідки такого опитування, на відміну від референдуму, не мають обов’язкової юридичної сили, але треба враховувати в процесі прийняття рішень відповідними органами державної влади.
Плутократія - політичний лад, за якого влада належить найбагатшим представникам панівного класу; купка найбагатших представників панівного класу.
Плюральний вотум(лат. pluralis – множинний, votum – бажання) - практика надання окремим привілейованим категоріям населення більшої кількості голосів, ніж звичайним виборцям.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал