А це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосуванняСкачати 295.97 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір295.97 Kb.
Альтернативна вартість — а) це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування;

Аналіз макросередовища проекту передбачає:а) оцінку тенденцій отримання доходів у країні, розвитку міжнародної торгівлі, у тому числі шляхом економічної інтеграції, політики протекціонізму, динаміки змін платіжного балансу та курсу іноземних валют;

Аналіз попиту і стратегії розвитку передбачає:в) розглядає якісні аспекти та визначає межі аналізу ринку на основі концепцій попиту;

Аналіз постачальників проекту передбачає:в) оцінку можливості виходу на ринки сировини; доступність цих ринків у майбутньому; взаємодія з постачальниками сировини та комплектуючих (їх тиск, міра впливу на споживачів, контроль цін на сировину);

Аналіз фінансового стану дає можливість:а) визначити конкретні напрямки роботи щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;

Аналіз чутливості дозволяє вивчити:а) залежність ЧТВ від обсягів продажу факторів;

Аналіз чутливості характеризує:а) власний ризик проекту;

Базовою формулою дисконтування за простими відсотками є:в) ;

Базовою формулою дисконтування за складними відсотками є:б) ;

Безповоротні витрати –б) це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту;

В основу якого принципу покладено економічні цінності, які можливі лише при здійсненні розмежування вигід і витрат та замовлення рішення про реалізацію проекту чи відмову від нього:в) обумовленості.

В період виходу проекту на проектну потужність виникають ризики:в) експлуатаційні;

Введення об’єкта в експлуатацію здійснюється на фазі:б) інвестиційній;

Виберіть правильну формулу для визначення майбутньої вартості ануїтету постнумерандо:

Види проектних ризиків:г) систематичні, несистематичні.

Визначення економічної цінності проекту не передбачає:б) оцінку соціальної спроможності проекту та можливості реалізації даного продукту в обраному регіоні;

Визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, де здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення, досягти цілей проекту та поліпшити характеристики його соціального середовища:б) соціального аналізу;

Визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціокультурних, правових тощо) і внутрішніх (рівня кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджменту організації, яка здійснює проект, та ін.) факторів на можливість успішної реалізації проекту:в) маркетингового аналізу;

Виокремлюють такі фази проекту:в) передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна;

Виявлення споживчого попиту, визначення сегментів ринку і процесу купівлі для покращення якості і прискорення процесу прийняття рішень є метою:а) маркетингового аналізу;

Від якого показника, що визначається ринком, залежить чиста теперішня вартість проекту:а) відсоткова ставка;

Від’ємна семіваріація характеризує: б) середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які менші від середнього;

Власні інвестиційні ресурси характеризуються:а) простотою залучення, високим рівнем прибутковості інвестованого капіталу, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства під час їх використання, але в той же час мають обмеженість обсягу залучених коштів та відсутній зовнішній контроль;

Внутрішній зміст проекту характеризується ознаками:б) спрямованість на досягнення мети, координоване виконання взаємопов’язаних дій, обмеженість у часі, унікальність;

Внутрішня норма доходності визначається за формулою:б)

Внутрішня норма рентабельності - це ставка дисконтування, при якій:а) ЧТВ=0;

Внутрішня норма рентабельності визначається:б) методом підбору;

Встановлення бізнес-оточення проекту передбачає:б) аналіз ринків, конкурентних умов, каналів розподілу і поставок;

Встановлення впливу проекту на навколишнє природнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат, понесених внаслідок цього впливу, та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоди довкіллю під час здійснення проекту:в) екологічного аналізу;

Встановлення національної привабливості проекту, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, і продукції проекту та визначення можливості сприяння проекту національному добробуту країни є метою:а) економічного аналізу;

Вході підготовки та експлуатації проекту нього впливають такі фактори:г)всі вище перераховані .

Графічне зображення чистих дисконтованих грошових потоків проекту отримало назву:а)фінансовий профіль проекту;

Грошовий потік — це: а) баланс грошових надходжень і витрат;

Грошовий потік містить компоненти:г) операційний, капітальні витрати, приріст робочого капіталу.

Грошовий потік можна визначити як:а) сума чистого прибутку від проекту та неявних надходжень;

Грошовий потік можна розглядати як:а)різницю припливів за проектом та та відтоків;

Грошові потоки за безперервністю формування у визначеному періоді поділяють на:а) регулярні і дискретні грошові потоки;

Грошові потоки за масштабами обслуговування господарського процесу поділяють на:г) грошові потоки підприємства в цілому, окремого структурного підрозділу підприємства, окремих господарських операцій.

Грошові потоки напрямком руху коштів поділяють на:б) позитивні і негативні грошові потоки;

Державне регулювання інвестиційної діяльності передбачає:б)надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидії, субвенції,бюджетних позичок;

Джерела формування інвестиційних ресурсів поділяються на:б) власні, залучені, позичкові;

Дисперсія визначається як б) середній квадрат відхилень індивідуальних значень від середнього;

Для аналізу умов ринку:а) збирають і використовують відомості про попит, вимоги до продукції, характеристики конкурентів і споживачів, характеристики каналів руху товару;

Для кількісної оцінки ризику використовують показник:б) середньоквадратичне відхилення;

Для якої стадії життєвого циклу проекту характерним є зростання конкуренції, збільшення рівня продажів, високий рівень прибутку, потреба у великих витратах на маркетинг:г) швидке зростання.

До аспектів проектного аналізу не відноситься:в) ергономічний;

До вигід, що стосуються реалізації проекту можна віднести такі зміни:а) збільшення фізичного обсягу виробництва, зміни виду продукції;

До виробничих груп критеріїв відбору проектів відносять:а)доступність сировини і матеріалів та необхідність додаткового устаткування

До відносних показників оцінки ризику проекту відносять:в)коефіцієнт варіації;

До власних джерел формування інвестиційних ресурсів відносять:г) всі відповіді правильні.

До внутрішніх чинників проекту не відносять:г) політичні умови.

До внутрішнього оточення проекту належать:б) стиль керівництва проектом;

До головних ознак проекту не відносяться:г) неповторність.

До економічних наслідків проектів не належать:г) компоненти природно-виробничої системи, які виникли у результаті порушень або забруднення одного з елементів екологічної системи.

До елементів інституційного аналізу не відносять:г) проведення моніторингу змін у соціологічній сфері.

До елементів соціального аналізу не відносять:б) оцінку можливого впливу державної політики;

До етапів управління проектом не відносяться: в) оцінка проекту;

До змісту технічного аналізу входить:в) вибір технології;

До інженерного проектування не можуть належати:а) підготовка інженерної документації проекту;

До кількісних характеристик ринку належать:б) місткість ринку, фази життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, стабільність фонду;

До методів зниження ризиків слід віднести:б)розподіл ризику між учасниками проекту;

До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів, відносять:б) складність розрахунку;

До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних критеріїв відносять:а)рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного капіталу;

До основних принципів фінансування слід віднести:б) забезпечення підвищення темпів зростання доходу та капіталу що дозволяє забезпечити високу дохідність проекту та ефективність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі;

До основних принципів фінансування слід віднести:в) мінімізація інвестиційних ризиків, яка сприяє зменшенню загального рівня ризиків по інвестиційному проекту та забезпечення над ним контролю;

До основних соціальних результатів проекту не належить:в) зміна структури споживання;

До особливостей широкомасштабних проектів радикально нових технологій не відносять:б) висока надійність прогнозованих результатів;

До показників заснованих на облікових оцінках відносять:а)строк окупності інвестицій;

До показників, які засновані на дисконтних оцінках відносять:а) внутрішню норму доходності;

До показників, які засновані на дисконтних оцінках відносять:б) ЧТВ, коефіцієнт вигоди витрат, внутрішня норма доходності, дисконтований строк окупності,еквівалентний ануїтет, індекс рентабельності інвестицій, ефективність витрат;

До правової групи факторів відноситься такий чинник як:г) дотримання прав людини

До припливів за проектом відносять грошові надходження від:а)продажу товарів та послуг обумовлених проектом;

До учасників проекту не відносяться:г) виконавець робіт.

До факторів зовнішнього середовища відносять:в) суспільні, економічні, культурні, політичні;

До факторів підвищеної ризикованості проекту належить:б) тривалість проектів;

До якісних характеристик ринку належать:г) структура потреб споживачів, мотиви здійснення покупки, інтенсивність конкуренції, процес купівлі.

До якого виду проекту відноситься приватизація підприємства:б) економічний;

До якої групи відноситься такий фактор впливу на розробку проекту як рівень розвитку комунікацій:г) науково-технічні.

Додатна семіваріація характеризує: а)середній квадрат відхилень тих значень ЧТВ, які більші від середнього;

Еквівалентний ануїтет розраховується за формулою:а) ;

Економічний аналіз не дозволяє оцінити:б) конкретний попит на ці ресурси;

Експлуатаційна стадія проекту пов’язана з такими ризиками:г)зміна ставлення населення проекту до його реалізації.

Життєвий цикл проекту – це: б) час від моменту виникнення ідеї проекту до моменту завершення проекту;

За безперервністю формування у визначеному періоді розрізняють наступні види грошових потоків підприємства:г) регулярний та дискретний.

За масштабністю проекти поділяються: б) малі, середні, великі;

За методом обрахунку обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:а) валовий та чистий;

За мірою впливу на зміну реальних активів фірми ризики можуть бути:г) динамічні і статичні.

За мірою впливу на фінансовий стан ризики можуть бути:б) допустимі, критичні і катастрофічні;

За можливістю усунення ризики можуть бути:в) недиверсифіковані і диверсифіковані;

За можливістю усунення ризики поділяються на:а)диверсифіковані і недиверсифіковані;

За напрямком руху коштів грошовий потік класифікують:в) позитивний, негативний;

За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:б) надлишковий та дефіцитний;

За складністю виділяють такі проекти:в) монопроекти, мультипроекти, мегапроекти;

За складністю проекти класифікуються:б) монопроект, мультипроект, мегапроект;

За схемою простих відсотків, щороку кінцева сума боргу:а)зростає;

За тривалістю дії ризики можуть бути:а) короткостроковими і довгостроковими;

За характером і сферою діяльності проекти поділяють на:б) промислові і організаційні;

За якою ознакою проекти поділяються на монопроект, мультипроект і мегапроект:а) за складністю;

Залежно від складності проект може бути:б) монопроектом;

Залежно від характеру діяльності проект може бути:а) економічним;

Залучені інвестиційні ресурси характеризуються:б) високими обсягами їх можливого залучення, зовнішнім контролем за використанням, певною складністю залучення, частковою втратою управління компанією (у разі емісії акцій);

Запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей є метою:а)екологічної експертизи;

Зміна торговельно-політичного режиму та митної політики, зміна у податковій системі та системі валютного регулювання насамперед призводить до:в)неможливість збуту продукції;

Змінні витрати: а) змінюються разом зі зміною обсягу випуску і дорівнюють нулю, якщо обсяг випуску дорівнює нулю;

Знайдіть поняття, які не використовують для визначення економічної ефективності проекту:в) середні ціни;

Зовнішнє середовище проекту складається з таких груп факторів:г) політичне, економічне,суспільне, правове, науково-технічне, культурне, природне.

Зовнішній аналіз факторів середовища здійснюється з метою:б) визначення сприятливих можливостей та загроз для підприємства;

Інвестиції — це:а) вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання прибутку або соціального ефекту;

Інвестиційна стадія проекту пов’язана з такими ризиками:а)перевищення строків будівництва, вартості обладнання;

Інфляційна премія — в) премія за інфляційне очікування, яку інвестори додають до реального, вільного від ризиків рівня доходу;

Ймовірність неотримання запланованого ефекту або передчасного закриття проекту – це:а) ризик;

Капітальні витрати — це б) чисті витрати на придбання активів без продажу активів;Кількість стадій життєвого циклу проекту:г) 8.

Коефіціент раціональності організаційної структури показує:г)фактичної кількості працівників та нормативної.

Коефіцієнт варіації визначається як:б)

Коефіцієнт варіації характеризує:а) співвідношення між ризиками та ефективністю;

Коефіцієнт вигоди-затрати визначається за формулою:а) ;

Коефіцієнт маржинального доходу визначається за формулою:а) ПВ / (Цод – ЗВод);

Коефіцієнт ризику визначається як г) співвідношення середніх втрат і можливих додаткових прибутків.

Коефіцієнт ризику визначається як:г)

Комбінація „Ресурси-час-якість” носить назву: а)трикутник обмежень;

Комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів – це:б) проект;

Короткострокові проекти — це проекти тривалістю: в) до 3 років;

Короткострокові проекти тривають:б) до трьох років;

Критерій Бруно показує:б) заощаджує чи заробляє країна іноземну валюту на внутрішньому виробництві або експорті товару;

Критерій еквівалентного ануїтету визначається за формулою:в) ;

Майбутня вартість ануїтету визначається за формулою:в) S= ;

Маржинальний дохід - це:а) ціна мінус зміні витрати на одиницю продукції;

Маржинальний дохід:в) грошовий дохід, який можна отримати від продажу додаткової одиниці продукції;

Межі релевантності аналізу беззбитковості передбачають:б) постійні витрати не залежать від об’ємів виробництва;

Мета аналізу ризику а) дати потенційним партнерам або учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення щодо доцільності участі у проекті та заходів їх захисту від можливих фінансових втрат;

Метод створення „додаткового проекту” використовується при розрахунку:б) точки Фішера;

Методи оцінки ефективності проектів поділяються на:а) формальні і неформальні;

Методика оцінки неявних вигід і витрат передбачає застосування таких прийомів:б) визначення цін товарів і послуг споріднених ринків, непряма оцінка, або оцінка цін товарів гіпотетичного ринку, максимальна-мінімальна величина;

Методологія проектного аналізу ґрунтується на системі таких принципів:в) альтернативність, обумовленість, маржинальність, порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту», визначення строку початку і завершення проекту;

Методом підбору визначається:внутрішня норма рентабельності;

Метою аналізу ризику є:в) надати потенційним партнерам або учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення щодо доцільності участі у проекті та заходів їх захисту від можливих фінансових втрат;

Метою маркетингового аналізу є:б) обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливостей реалізації запроектованого продукту на обраному ринку;

Метою маркетингового дослідження є:в) збір, аналіз та відповідну обробку інформації, а також створення бази для прийняття рішень стратегічного і маркетингового характеру;

Метою проведення технічного аналізу проекту є:а) обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат;

Метою соціального аналізу проекту є:а)визначення причинності реалізації проекту з погляду користувачів населеного регіону, де здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, яка б допомогла здобути підтримку населення;

Метою фінансового аналізу є:в) ідентифікація всіх фінансових наслідків проекту;

Метою фінансового аналізу єб) ідентифікація всіх фінансових наслідків проекту, визначення його фінансової життєздатності для прийняття рішень про доцільність інвестування та фінансування проекту;

Можливість відмови від подальшої реалізації проекту для підприємств, які здійснюють проект, називається:а) ризикованість;

Можливість успішного виконання інвестиційного проекту з урахуванням організаційної, правової, політичної і адміністративної ситуації оцінює:в) інституційний аналіз;

На величину дисконтної ставки впливають такі чинники:г)впливають всі вище перераховні фактори.

На величину процентної ставки не впливають наступні чинники:б) вартість проекту;

На зовнішнє середовище проекту найбільший вплив має:а)державне регулювання;

На ставку дисконту не впливають:б) грошовий потік;

На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:в) ступеня досягнення поставлених цілей;


На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:в) ступеня досягнення поставлених цілей;


На стадії ідентифікації проводиться:а) вибір цілей проекту, визначення його завдань, які забезпечують виконання найважливіших планів;

На стадії реалізації проект здійснюється до моменту: в) введення в експлуатацію;


На якій стадії життєвого циклу проекту інвестор відчуває великі потреби у банківських позиках або венчурному капіталі?в) початок експлуатації проекту;

Нарахування простих відсотків здійснюється за формулою:;

Нарахування складних відсотків здійснюється за формулою:в) ;

Несистематичний ризик б) ризик, що безпосередньо стосується проекту;

Несистематичний ризик включає:г)неточність проектної документації.

Неформальні методи передбачають використанняб) евристичних підходів до оцінки проектів;

Неявні затрати –в) побічні затрати, які супроводжують проект;

Номінальна (теперішня) процентна ставка (t) за умови значних темпів інфляції розраховуєтьсяб) t = r + i + · i;

Номінальна процентна ставка — б) ставка доходу з позицій інвестора на приватному ринку, яка включає інфляцію і тому визначається підсумовуванням реальної ставки процента та величини темпу інфляції;

Об’єм продажу продукції проекту, при якому дохід від продаж повністю покриває, всі витрати на виробництво:точка беззбитковості;

Обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів є метою:в) маркетингового аналізу;

Обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом і задовольнити інтереси інвесторів є метою:в) інституційного аналізу;

Обґрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат є метою:г) технічного аналізу.

Обсяг продажу продукції, при якому дохід від продажу повністю покриває всі витрати на виробництво продукції, в тому числі середньо ринковий відсоток на капітал і забезпечує нормальний підприємницький прибуток, що означає:а) маржинальний дохід;

Обсяг реалізації, необхідний для отримання заданого прибутку, визначається за формулою:б) (ПВ + ОпП) / (Цод – ЗВод);

Одним з основних методів оцінки екологічних наслідків проектів побудованих на визначенні витрат пов’язаних з реалізацією проекту є:г) метод ефективності витрат.

Операційний грошовий потік — це а) фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної операційної діяльності фірми;

Операційний, фінансовий і грошовий потік від інвестиційної діяльності належать до такої класифікаційної ознаки:за видами господарської діяльності;

Основна відмінність економічного та фінансового аналізу полягає в тому, що:а) не розглядаються потоки витрат і вигід проекту;

Основними показниками ризику є:г) всі відповіді правильні.

Основними складовими проектного аналізу є:г) концепція проекту, фази та стадії життєвого циклу, принципи, критерії відбору й оцінки проектів, аспекти проектного аналізу.

Оцінка додаткових вигід базується на розрахунку:б) приросту вигід, отриманих завдяки здійсненню проекту, помноженому на ціну вигід;

Оцінка додаткових вигід проекту визначається за формулою:г) Додаткові вигоди проекту = ΔB · Цв .

Оцінка додаткових витрат базується на розрахунку:в)приросту кількості потрібних додаткових ресурсів, помножених на їх ціну;

Передінвестиційна стадія проекту повязана з такими ризиками:г)помилковість у розробці концепції проекту.

Період окупності капіталу розраховується при аналізі:г) показників рентабельності підприємства

Період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отриманням останньої вигоди – це:а) життєвий цикл проекту;

Період часу між двома послідовними платежами називається:а) інтервал платежу;

Період часу між двома послідовними платежами називають:б)інтервалом часу;

Під ризиком у проектному аналізі розуміють:а) ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат при реалізації проекту;

Позичкові інвестиційні ресурси характеризуються:г) високим рівнем віддачі капіталу.

Показник чистої теперішньої вартості відображає:б) різницю між сумарною вартістю дисконтованих доходів та сумарною вартістю дисконотованих витрат;

Політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міждержавні тосунки, міжнаціональні взаємовідносини – це чинники, що впливають на:г) політичне оточення проекту.

Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих призводить до:а)збільшення термінів будівництва;

Постійні витрати: б) не змінюються протягом певного періоду часу;

При аналізі фінансового стану не використовується інформація про:г) рівень розвитку національної економіки.

При відборі проектів найпоширенішими економічними цілями національного розвитку є:а) створення в країні додаткової вартості, створення нових робочих місць, розвиток інфраструктури;

При проведенні економічного аналізу оцінку землі можна здійснювати таким чином:г) правильна відповідь а і в.

При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:б) законодавчих обмежень;

При проведенні фінансового аналізу не розглядаються: в) доцільність використання національних ресурсів;

При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:в) доцільність використання національних ресурсів;

При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:в) доцільність використання національних ресурсів;

При проведенні фінансового аналізу основними його завданнями є:г)підбір якісної інформаційної бази та ймовірні прогнозовані характеристики проекту

Прийняття проектних рішень грунтується на:а)формальних та неформальних методах;

Принцип альтернативності полягає в а) раціональній поведінці, що характеризується вибором найкращого варіанта з наявно можливих;

Принцип забезпечення грошових потоків характеризується:в) пов'язаний з оптимізацією грошових потоків проекту в процесі управління ним;

Приріст чистого робочого капіталу — це в) різниця між збільшенням поточних активів внаслідок реалізації нового проекту та автоматичним збільшенням кредиторських рахунків і нарахувань;

Причинами зменшення вартості грошей в часі є:схильність до ліквідності, ризик та інфляція;

Проведення діагностики, оцінки можливого впливу на успішність виконання проекту, а також розробка рекомендацій по підвищенню ефективності менеджменту проекту, якості організаційної структури і, у разі необхідності, розробку програми технічної допомоги при підготовці й реалізації проекту передбачається:а) інституційним аналізом;

Проект — це:б) комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів;

Проект – цег) комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

Проект вважається ефективним, якщо:в) ЧТВ>0;

Проект подолання наслідків природних катаклізмів є:б) соціальним;

Проект реформування системи управління водним господарством є:г) організаційним.

Проект розвитку ринку капіталів є:а) економічним;

Проект розвитку ринку капіталів є:а) економічним;

Проект створення нової організації є:а) організаційним;

Проекти зі значним негативним впливом на навколишнє середовище, але до яких можна застосувати заходи спрямовані на пом’якшення цього негативного впливу входять до:б) категорії Б;Проекти ухвалюються тоді, коли чиста теперішня вартість:а) більша 0;

Проекти, для яких мета і строки визначаються завчасно (однак, потребують постійного коригування), ресурси надаються по мірі просування проекту, а попередньо визначені витрати контролюються по мірі просування проекту, як правило відносять до: а) інвестиційних проектів;

Проектний аналіз – це:а) методологія, яка застосовується для визначення порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів;

Проектний аналіз не може розглядатися як: в) стадія життєвого циклу проекту;

Проектний аналіз спрямований на:б) збільшення соціального та приватного добробуту;

Проектні структури — це г) структури управління комплексними видами діяльності, що через їх вирішальне значення для підприємства вимагають забезпечення безупинного координуючого й інтегруючого впливу при жорстких обмеженнях витрат, термінів і якості робіт.

Проміжок часу від моменту виникнення проекту до моменту завершення проекту — це:життєвий цикл проекту;

Простий ануїтет — має місце, якщо:в) проміжки виплат або інтервал платежу однакові;

Процентна ставка залежить від:відносин між кредиторами і позичальниками;

Процес розрахунку кінцевої суми боргу (S) при відомій початковій сумі боргу і процентній ставці називається:б) нагромадження;

Процес розрахунку початкової суми боргу (Р) при відомій кінцевій сумі боргу і процентній ставці називається:дисконтування;

Реалізація якого методологічного принципу розрахунку грошових потоків полягає у забезпеченні ефективного використання грошових потоків шляхом здійснення реінвестицій або нових інвестицій:а) принцип забезпечення ефективності;

Реальна процентна ставка — а) ставка доходу на капітал без урахування інфляції;

Рентабельність інвестицій - цеа) показник, що відображає міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн. інвестицій;

Рентабельність інвестицій визначається за формулою:г) .

Рентабельність інвестицій відображає:а)міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн інвестицій;

Розрізняють такі види аналізу ризику:б) якісний і кількісний;

Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі: в) передінвестиційній;

Розробка нових товарів — це: в) пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виготовлення та випробування дослідного зразка, організація серійного виробництва;

Розробка ТЕО здійснюється на фазі:в) передінвестиційній;

Серед залучених джерел фінансування виділяють:б) емісія інвестиційних сертифікатів;

Серед основних причин, чому гроші втрачають свою вартість, виділяють:а) інфляція, ризик, схильність до ліквідності;

Серед позичкових ресурсів можна виділити:а) довгострокові кредити банку та інших кредитних установ, емісію облігацій;

Середня ефективність кожного проекту визначається як а) математичне сподівання прибутку;

Середньозважена вартість капіталу – цеб) той рівень дохідності, який має приносити інвестиційний проект, щоб можна було забезпечити отримання всіма категоріями інвесторів доходу, аналогічного тому, який вони могли б отримати від альтернативного вкладення коштів з тим же рівнем ризику;

Середньозважена вартість капіталу має бути:а)меншою ніж внутрішня норма рентабельності;

Середньоквадратичне відхилення визначається як в) лінійні коливання індивідуальних значень ознаки від середнього;

Систематичний ризик а) належить до зовнішніх факторів, пов’язаних з проектом, таких як стан економіки в цілому, і перебуває поза загальним контролем над проектом;

Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:б) населення регіону, в якому реалізується проект;

Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:б) населення регіону, в якому реалізується проект;

Соціальні проекти спрямовані:а) на досягнення ефекту у сфері охорони здоров’я, освіти, навколишнього середовища;

Соціальні проекти спрямовані:на досягнення позитивних змін у соціальному середовищі;

Специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту та створена на період здійснення проекту – це… а) команда проекту;

Співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції r = t означає: а) нарощення реальної вартості коштів не відбувається внаслідок того, що приріст їх майбутньої вартості поглинає інфляція;

Співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції r < t означає: в) реальна майбутня вартість коштів знижується, тобто процес інвестування є збитковим;

Співвідношення номінальної ставки процента з темпом інфляції r > t означає: б) реальна майбутня вартість коштів збільшується, незважаючи на інфляцію;

Ставка дисконту, при якій ЧТВ=0 називаєтьсяг) внутрішня норма рентабельності.

Стійкість грошових потоків передбачає використання таких критеріїв для ранжування та відбору:г)показники ЧТВ, та внутрішня норма доходності

Сукупність розділених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються господарською діяльністю називається:грошовий потік підприємства;

Сума чистого доходу та неявних надходжень - це:а) грошовий потік;

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як міждержавні стосунки, належить до групи:а) політичних чинників;

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як рівень освіти, належить до групи:в) суспільних чинників;

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як стабільність національної валюти, належить до групи:г) економічних чинників.

Такий чинник, як „рівень освіти” відноситься до групи факторів:г) суспільних.

Теперішня вартість являє собою:в) суму майбутніх грошових надходжень, що приведені з урахуванням певної ставки відсотку до теперішнього періоду;

Точка беззбитковості визначається за формулою:а) ПВ / (Цод – ЗВод);

Точка Фішера:є відсотковою ставкою, при якій ЧТВ двох проектів рівні;

Трикутник обмежень включає такі компоненти:а)ресурси,час,якість;

Трикутник обмежень складається з:в) ресурси, час, якість;

Уже зроблені витрати, які не можливо відшкодувати прийняттям чи не прийняттям даного проекту називають:б) безповоротними;

Укладання контрактів здійснюється на фазі:б) інвестиційній;

Умови та рівень життя населення, рівень освіти, соціальні гарантії та пільги, розвинені системи охорони здоров’я – це чинники, що впливають на таке оточення проекту:а) суспільне;

Управління проектом - цеа) процес керівництва та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів та техніки управління для досягнення поставленої в проекті мети;

Фази життєвого циклу проекту:б) передінвестиційна,інвестиційна, виробнича;

Фінансовий профіль проекту - це крива, що відображає:а) залежність ЧТВ проекту від ставки дисконтування;

Фінансування — а) забезпечення проекту ресурсами, до складу яких входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основні та обігові кошти, майнові права і нематеріальні активи тощо;

Фінансування – це:а) забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять грошові кошти і виражені у грошовому еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основі обігові кошти, майнові права, нематеріальні активи;

Фінансування-це:а)забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять не лише грошові кошти але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції;

Формальні методи передбачають використанняа) математичного апарату для розрахунку показників ефективності;

Ціна беззитковості визначається за формулою:г) ЗВ + ПВ / Орп.

Ціна капіталу – цеа) загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу фінансування;

Цінність проекту визначається як:а) різниця між зміною вигод в результаті проекту і зміною витрат в результаті проекту;

Чим більша дисперсія, тим:б)більша ризикованість проекту;

Широкомасштабні проекти радикально нових технологій - цев) весь комплекс багатостадійних науково-дослідних, проектно-конструкторських, дослідних та реалізаційних робіт, що здійснюється за єдиною програмою тісно взаємодіючим колективом з метою винайдення не традиційних, не відомих раніше шляхів та способів вирішення широкомасштабних проблем

Що входить до стадії детального планування?г) тендер.

Що знаходиться на сторонах трикутника обмеження:а) ресурси, час, якість;

Явними затратами а) називають матеріальні затрати обумовлені збільшенням витрат або отриманням додаткових витрат, величина яких значною мірою очевидна, що дозволяє досить легко визначити їх фінансове значення;

Яка з наведених характеристик відноситься до чистої теперішньої вартості:порівнює сьогоднішню вартість всіх прибутків і сьогоднішню вартість всіх витрат;

Яка з стадій не належить до розробки інвестиційного проекту:а)фаза детального проектування;

Яка із стадій життєвого циклу проекту закінчується попереднім техніко-економічним обґрунтуванням:в)ідентифікація проекту;

Яке з тверджень є правильним:а) цінність проекту = зміна вигод від реалізації проекту – зміна витрат від реалізації проекту;

Який етап проведення фінансового аналізу проекту є першим:г) аналіз фінансового стану підприємства, яке здійснює проект.

Який з системних принципів проектного аналізу зумовлює раціональну поведінку, що характеризується вибором найкращого варіанту з наявно можливих:а) принцип альтернативності;

Який показник порівнюють з альтернативною процентною ставкою:ефективну ставку;

Які типи аналізу характерні на стадії визначення загальних можливостей проекту: б) регіональний, галузевий, ресурсний;

Якій стадії життєвого циклу проекту згідно підходу ЄБРР характерна розробка техніко-економічного обґрунтування проекту, проведення досліджень, складання необхідних контрактів для проектів:г) підготовка.

Якщо NPV> 0, тоа) B/C > 1, IRR > i;

Якщо NPV>0, то:а)IRR>I;Якщо відомі початкова сума боргу (Р), відсоткова ставка (і), а розраховується кінцева сума боргу (S), то цей процес називається:нагромадження;

Якщо ЧТВ>0, тов) проект вважається ефективним і його реалізація призведе до зростання добробуту його власників;

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал