№48 (821) П’ятниця, 25 листопада 2016 року українське державне підприємство поштового зв’язку «укрпошта» ukrposhta ua •e export school від укрпоштиСкачати 195.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.01.2017
Розмір195.49 Kb.

Передплатна кампанія триває
• УКРПОШТА — ЄДНАЄМО КРАЇНУ! •
№48 (821)
П’ЯТНИЦЯ, 25 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ «УКРПОШТА»
ukrposhta.ua
•E EXPORT SCHOOL ВІД УКРПОШТИ
с. 2
с. 7
Майно Укрпошти: актив чи обтяження
Укрпошта допомагає виробникам масштабувати свій бізнес у світі
Як, не виходячи з дому, займатися улюбленою справою, стати власником кількох магазинів і заробити на цьому капітал? Що треба зробити для того, щоб твої
вироби продавалися в Нью Йорку й Техасі, Сеулі та Лондоні? Які особливості
роботи, тонкощі фінансових розрахунків, логістика? Що таке лояльність до клієнтів, як працює сарафанне радіо? Про відповіді на ці запитання разом з експертами і власниками бізнесів, які активно продають товари за кордон за допомогою онлайн платформ, починає розповідати Укрпошта у своїй
#E Export School. Уже проведено тренінги у Львові й Одесі, на черзі — Дніпро,
Харків, Київ. Детальніше читайте про це на с. 4—5.
с. 3
наші клієнти?
Що думають про Укрпошту

Увага!
Нова гаряча лінія
для поштовиків
про ЯКІСТЬ і НЕСТАЧУ
Ми хочемо знати все експлуатаційних
і витратних матеріалів телефон: (044) 323 27 35
е пошта: zakupki info@ukrposhta.ua
Телефонуйте та надсилайте листи
•РЕФОРМУВАННЯ УКРПОШТИ
Майно Укрпошти: актив чи обтяження
1,3 млн м
2
майна, якими володіє Укрпошта,— це актив, тобто ресурс, що працює на компанію, інфраструктура для бізнесу чи обтяження? Понад 300 млн грн становлять лише щорічні операційні витрати підприємства на утримання нерухомості. Майно, на підтримку, ремонт та оновлення якого не виділялося достатньо коштів упродовж десятків років, зношене в середньому на 70%.
Невтішна статистика
Я
кщо охарактеризувати стан об’єктів нерухомості й
інфраструктури Укрпошти, а також оцінити обся ги необхідних коштів на підтримку об’єктів у належ ному технічному стані, то з 5,5 тис. власних будівель капітального ремонту потребують близько 2 тис.
об’єктів. Вартість таких робіт оцінюється у понад
1,2 млрд грн. Для порівняння: це майже в 30 разів біль ше, аніж прибуток Укрпошти у 2015 році.
Проаналізувавши дані за останні 5–7 років, можна констатувати, що щорічні потреби у фінансуванні капі
тальних ремонтів об’єктів задовольнялися в середньому на 20 %. Тобто, за щорічної потреби і наявності заявок від регіональних дирекцій на суму 200–250 млн грн,
фактично фінансувалося — на 40–50 млн грн.
Слід враховувати, що, окрім необхідності приве дення будівель і споруд у належний функціональний та естетичний стан, перед підприємством постає і низ ка інших украй важливих завдань технічного розвит ку, а саме: оновлення автопарку підприємства (серед ній вік автомобілів — 14 років), автоматизації проце сів надання послуг, оброблення пошти тощо. Загалом частка капітальних інвестицій на проведення капі
тальних ремонтів об’єктів останнім часом становить не більше 20–25 %.
У
спішні світові поштові оператори давно зрозуміли, що надання якісних поштових сервісів — це окре мий операційний бізнес і його специфі
ка відрізняється від професійного управління активами нерухомості.
Кращий світовий досвід демонструє,
що управління нерухомістю було спо чатку виведено на професійний рівень і
відокремлено в дочірні компанії, а піз ніше — активи передано фінансовим ін весторам із правом зворотної оренди.
Пошта Німеччини орендує наразі
98 % відділень, Австралії — 81 %, Нідер ландів — 81 %, Фінляндії — 87 %. Наяв ні в минулому активи нерухомості, про дані зі зворотною орендою, забезпечили потужне вливання грошових ресурсів,
спрямованих на розвиток логістики,
вдосконалення IT тощо. Пошта Фін ляндії у 2015 р. отримала 120 млн євро від продажу складів із правом зворотної
оренди. Пошта Нідерландів успадкува ла нерухомості на понад 300 млн євро.
Енергоефективність є одним із ін струментів зменшення витрат і зростан ня вартості активів. У структурі витрат на утримання майна, електроенергію,
опалення, вугілля, дрова витрати ста новлять близько 180 млн грн на рік!
#Укрпошта — це унікальний пар тнер для будь яких проектів енергое фективності, тож запрошуємо всіх до співпраці з нашою командою, націле ною на результат.
Світовий досвід експлуатації й оренди нерухомості
С
ьогодні ми акцентуємо увагу не стільки на обсягах фінансування, скільки на підвищенні ефектив ності використання коштів, починаючи з аналізу доцільності тих чи інших інвестицій в основні засоби,
аж до вибору підрядників, де вже застосовуються електронні торги. Це дає змогу знизити вартість, а від повідно, й кількість відремонтованих об’єктів за ті самі кошти зросте.
У процесі втілення організаційних змін на підпри
ємстві управління активами нерухомості перебудову
ється за функціонально матричною моделлю. Управ ління орендними відносинами, майновими правами й експлуатація будівель і споруд організовуватимуться як сервісні функції з вертикально інтегрованою струк турою підпорядкування всередині компанії, з макси мально розумним і доречним делегуванням підрядним організаціям.
Значна увага в процесі управління нерухомими акти вами приділятиметься програмам енергоефективності,
а також забезпеченню доступу до наших об’єктів людям з обмеженими фізичними можливостями. У Департа менті управління майном і капітальних інвестицій закінчується моніторинг відділень, розташованих в об ласних центрах та інших містах. На підставі одержаного аналізу буде розроблений план покращення доступу до наших об’єктів. Варто зазначити, що вперше проект програми фінансування технічного розвитку підприєм ства на 2017 р. має окрему виділену статтю на встанов лення пандусів (заплановано 1,5 млн грн).
Укрпошта завершує процес інвентаризації та оцінки майна. Затим обчислимо вартість володіння й альтер нативного використання, затвердимо стратегію із від повідними розрахунками та управлятимемо доходами та витратами на експлуатацію й оренду нерухомості.
Ухвалення Cтратегії управління активами
Капітальні інвестиції
Капітальні витрати:
, у млн грн
, у млн грн
№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
2
Дмитро СЕННИЧЕНКО,
директор з управління майном та
інфраструктурою Укрпошти
Д
іяльність Укрпошти з раціональної експлуатації
майна передусім спрямовуватиметься на створення комфорту в об’єктах поштового зв’язку для наших клієнтів, але ми дбатимемо так само і про наших співробітників: листонош
і операторів, інженерів і сантехніків…
Укрпошта є третім за масштабами роботодавцем в Україні,
працевлаштовуючи понад 70 тис.
громадян. Кожен поштовик має право на умови праці, що відповідають цивілізованим підходам і вимогам до організації виробничого процесу,
на сприятливий, затишний мікроклімат, на коректні температурні
режими у відділеннях, відремонтовані
й сучасно оздоблені робочі місця.
Наш головний актив і найбільший скарб — не будівлі, а персонал, який забезпечує прибуткову діяльність підприємства і його високий авторитет серед населення. Саме заради зручності людей ми й маємо навести лад з нерухомістю.
З метою розв’язання складної ситуації було ухвалено комплексну Стратегію управління нерухомістю, яка налічує три рівні:
1. Аналіз портфеля нерухомості та обраховані
в цифрах подальші дії із правами власності,
інвестиціями та залученням боргового капіталу.
Прорахунок альтернативних видів використання нерухомості.
2. Ефективне управління орендними відносинами
(Укрпошта на рік орендує приміщень на 60 млн грн,
отримує від оренди — близько 10 млн грн. Понад
100 тис. м
2
майна, що обліковується на балансі
підприємства, стоять порожні й не експлуатуються).
3. Управління інженерними системами споруд,
поточні ремонти, прибирання тощо.
Витрати Укрпошти на утримання нерухомості
Майно — для людей, а не навпаки

В
ідповідно до законодавства про цедура закупівлі проводитиметься через систему публічних електронних закупівель ProZorro, що дасть змогу за лучити більшу кількість потенційних учасників торгів.
Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій — 5 грудня 2016 р.
Детальніше про умови проведення тендеру читайте на сайті:
prozorro.gov.ua
Подальший розвиток Укрпошти, її імідж залежать від рівня задоволеності Клієнтів сервісом, тобто якістю послуг Компанії.
Важливу роль у визначенні цього рівня відіграють відгуки Клієнтів, які можуть вказати на реальні недоліки в роботі.
Це дасть змогу Компанії, вчасно зреагувавши на нарікання, оперативно їх усунути, а також поліпшити якість надання послуг і сформувати позитивний образ Укрпошти серед Клієнтів. А обличчям Укрпошти насамперед є співробітники у
ВПЗ, яких першими бачать Клієнти, від дій яких залежить враження, що сформується у Клієнтів про Компанію загалом.
№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
3
Що думають про Укрпошту наші Клієнти?
Такі дії забезпечать лояльність Клієнта
і допоможуть вийти Компанії на якісно вищий рівень обслуговування:
• Відповідальне виконання посадових обов’язків
• Якісне і швидке обслуговування Клієнта
• Вирішення будь яких питань, що турбують Клієнта
• Уважне, ввічливе та доброзичливе ставлення до кожного відвідувача
• Виявлення поваги до кожного Клієнта
Таке ставлення до Клієнта призводить до появи негативних
відгуків і упередженого ставлення до роботи Компанії:
• Ігнорування клієнта та його потреб
• Суперечки та образи Клієнта
• Створення проблем та байдужість до Клієнта
• Диктування правил Клієнту
• Нарікання на долю та Компанію
• Виявлення неповаги та роздратування
• Вживання грубих і лайливих слів під час спілкування з Клієнтом
Прочитавши відгуки Клієнтів, чи можете ви визначити, які саме дії співробітників стали
поштовхом до скарги чи позитивного відгуку?
як ваша поведінка впливає на ставлення Клієнтів до Укрпошти?
як оцінив би Клієнт вашу роботу?
•НА ЧАСІ
Укрпошта оголошує тендер на друк корпоративної газети
Українське державне підприємство поштового зв’язку
«Укрпошта» оголосило про початок публічних закупівель в електронній системі ProZorro на друк корпоративного видання «Поштовий вісник» на 2017 рік.
К
лієнти нині стали більш вимогливими і
відвертими у своїх твердженнях. Вони активно висловлюють невдоволення чи, навпаки,
позитивне враження через різні канали комунікацій, зокрема Fаcebook, VK, Twitter, e mail.
Ця інформація одразу ж поширюється.
До того ж негативні відгуки дуже швидко знаходять прихильників, тоді як позитивні часто залишаються майже непоміченими.
Варто також зазначити, що, за даними досліджень,
понад 80 % Клієнтів довіряють відгукам в Інтеренеті так само, як і особистим порадам.
Тож Компанії, яким не вдається оперативно покращувати свій клієнтський сервіс, ризикують втратити не лише потенційних Клієнтів,
а й теперішніх. Це, у свою чергу, призводить до зниження рівня прибутковості Компанії і,
відповідно, доходів працівників.
Щоденно на інформаційні канали Укрпошти надходять різні відгуки Клієнтів: від негативних до слів справжнього захоплення роботою поштовиків.
Змінити на краще думку незадоволених споживачів про роботу Укрпошти — в наших силах. Лише уважне,
ввічливе ставлення до Клієнтів з боку працівників на місцях, бажання допомогти кожному відвідувачу забезпечать лояльність нинішніх і потенційних
Клієнтів, що дасть змогу покращити імідж Компанії.
Ф. Казімов, VK, 13.11.16
Добрий вечір. Київ. Андрій відписав, що відправить книгу, але вже минуло два тижні(!),
а книга так і не прийшла. Може, книга загубилася десь дорогою? Може, вкрали з ящика? Може,
не туди пішла? Я, напевно, не той індекс написав.
Це ж Укрпошта, піди знай, що там у них.
Де можна уточнити, чи взагалі була відправка?
На електронну пошту писав, але відповіді не отримав. Якщо досі не відправляли, я можу заїхати особисто, тільки скажіть куди. Я розумію, що може бути аврал, і тих, хто ближче, могли відкласти на потім. Вибачте за довгопост, зачекався вже,
хвилююся.
О. Будкевич, лист, 10.10.2016
Прошу Вас нагородити преміально та оголосити подяку працівникам ВПЗ №1 м. Києва
Кирилюк О., №10 Козир І., №103 Самійленко Н.
за сумлінне та відповідальне виконання своїх
посадових обов’язків, доброзичливість, виявлену до відвідувачів... Заздалегідь маю зазначити:
ЯКІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ — ЦЕ НОРМА
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Лукал, Твітер, 12.11.16
Укрпошта прислала посилку за чотири дні,
це дивує.
Відгуки клієнтів про сервіс Укрпошти


А. Лексович, е mail, 06.10.2016
Прохання преміювати дівчат, які
обслуговували мене днями в першому віконці
відділення поштового зв’язку №94. Дуже швидке,
якісне, ввічливе обслуговування. Дівчата гідні премії.
Нехай це відділення повчить інші працювати ввічливо,
швидко, не покидаючи свого робочого місця...Н. Колесник, е mail, 07.11.2016
ВПЗ №5 (м. Ірпінь). Сьогодні я разом із донечками зайшла до ВПЗ оплатити компослуги.
Підійшла до столика, щоб заповнити квитанцію... Моя старша донька в цей час познайомилася з дівчинкою, і
вони почали гратися. Закінчивши заповнювати квитанцію, взяла донечку за руку, але вона хотіла ще гратися і почала хникати... Не знаю звідки, вибігла
жіночка з криками, щоб я заспокоїла свою
«ненормальну» дитину... І щоб я забрала свою дитину і
вивела її на вулицю, щоб я таку «ненормальну» дитину залишала вдома та не заважала нікому працювати…К. Єсіна, VK, 20.11.16
На Новій Пошті доводиться переплачувати, тому люди посилки отримують на Укрпошті: і приходиться
терпіти їхнє хамство і повільне обслуговування.•СЕРВІС?
!
?
А ЧИ ЗАДУМУВАЛИСЯ ВИ:
Передплатний індекс:
22220

№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
ТЕМА НОМЕРА
4
•E EXPORT SCHOOL ВІД УКРПОШТИ
Укрпошта допомагає виробникам масштабувати
У
крпошта є Національним оператором поштового зв’язку України і представляє інтереси держави в рамках Всесвітнього поштового союзу, який є части ною ООН. В усьому цивілізованому світі всі поштові
оператори вкладають ресурси у розвиток своїх клієн тів — і це нормальна практика.
Наприклад, Deutsche Post (пошта Німеччини) бага то років тому відкрила освітню інституцію для своїх клієнтів Siegfried Vogele Institut (
http://www.sv insti tut.de
), де досвідчені експерти вчать клієнтів бути більш ефективними та продуктивними завдяки вико ристанню поштових технологій у своєму бізнесі. Royal
Mail (пошта Великобританії) відкрила свій магазин для британських експортерів на одній із провідних ки тайських платформ http://www.tmall.com
(проект вхо дить у групу Alibaba) та запропонувала всім експорте рам малого й середнього бізнесу із Британії, які не мо жуть дозволити собі відкрити власне представництво,
виставити свій товар там.
Таких прикладів є багато, саме тому й Укрпошта,
розвиваючись та змінюючись сьогодні на краще, ініці
ювала такий освітній проект.
Малий підприємець часто не може дозволити собі
тримати штат експертів зовнішньоекономічної діяль ності та здійснювати сертифікацію для кожного това ру під кожну країну. Тож фактично величезні склад нощі з митницею, сертифікацією, врегулюванням усіх бюрократичних питань відбивають у звичайної
людини будь яке бажання навіть думати про розви ток бізнесу з експорту.
Електронна комерція передбачає пересилання това рів у поштових або експрес відправленнях на адресу кінцевого споживача і має низку важливих переваг пе ред великим експортом. Так, не потрібно додатково сертифікувати товари в кожній країні, бо в більшості
випадків не вимагається додаткова сертифікація това ру в рамках такого способу доставки. У багатьох краї
нах існують привабливі безмитні ліміти на отримання товарів у такий спосіб: скажімо, у США — до 800 дол.,
у Казахстані — до 1000 євро, і це робить товар україн ського виробництва ще привабливішим для кінцевого клієнта. Також e commerce export — це можливість протестувати продукцію на глобальних онлайн рин ках: швидко зареєструвавшись на торговельному май данчику і заплативши від 2 до 50 дол. абонентської
плати, можна викласти свій товар на продаж і зрозумі
ти, чи актуальний він для світу, чи ні, а потім масшта бувати цей бізнес. Програма школи побудована так,
щоб показати всі варіанти доставки товарів з України до замовників у різні країни світу. І це дуже важливо,
бо успішний e commerce експортер має влучно міксу вати всі можливі формати.
Якщо говорити про великий бізнес, то e сommerce export є додатковим каналом збуту для нього.
Якщо навіть ви є великим гравцем, маєте дис триб’юторів у багатьох країнах світу, відвантажуєте великі партії свого товару, то сьогодні з Укрпоштою ви можете відкрити ще понад 200 країн для ринку збуту своєї продукції прямо з одного із наших 12 тис.
відділень по всій країні. Такий експорт є абсолютно реальним.
Побудова бізнесу у форматі e сommerce export — це легкі та прості речі, абсолютно зрозумілі, тільки по трібно зрозуміти основну логіку того, як ці процеси функціонують. Так, відвідавши E Export School від
Укрпошти, підприємці з мінімальною підготовкою можуть розпочати свій бізнес онлайн та досягти успіху.
Наприклад, трьох молодих людей — Тимура, Машу та Катю, які зовсім випадково зустрілися в мальовни чому селі Баранівка на Полтавщині, — так надихнула природа цього села, що вони придумали проект для розвитку локації.
Оскільки це село — рай для пасічників, друзі вирі
шили робити мед. Однак не звичайний. Це був суціль ний експеримент: його змішували з травами — розма рином, апельсином, корицею і навіть перцем «чилі».
Сьогодні на всіх виставках українських товарів можна побачити унікальний та цікавий продукт «Мед шмед», який вже продається закордоном. При цьому засновники обходилися власним капіталом, не залуча ючи інвесторів (ці суми не були космічними). Так зов сім просто Тимур, Маша й Катя стали e commerce ек спортерами.
Зрозуміло, що для e commerce export дуже типови ми є такі товари, як одяг, handmade, прикраси, товари для дому та декору. Є безліч прикладів, коли світ починає цінувати та купувати українські товари, які
стали відомими через міжнародні онлайн платформи.
Однак великою перевагою e commerce export є можли вість також продавати щось зовсім нетипове.
Наприклад, дрова... Є живий кейс, коли підприємці
з України з проекту Logic Logs почали продавати на британському Amazon виготовлені для ринку Британії
дрова та суміші для барбекю з української сировини.
Хлопці одразу орієнтувалися на європейський ринок,
тож в Україні цей продукт не продається. До старту проекту підприємці на e commerce не розумілися абсо лютно. Вони просто хотіли спробувати щось нове, не тривіальне, що може стати успішним. А продавати можна будь що, для цього треба мати велику ауди торію, і вся ця аудиторія представлена на AMAZON,
EBAY, FACEBOOK тощо. Зупинившись на традицій ній культурі Великобританії — барбекю, вони запро понували ринку Британії продукт, дуже популярний саме там. Оформили його зі смаком та абсолютно нор мально експортують його.
Як бачимо, сьогодні світ втрачає кордони… і було б нерозумно не скористатися такими можливостями.
Розвиток ринкових компетенцій українських екс портерів — це наша спільна мета! Станьте експортером
і розвивайте новий канал дистрибуції в інших країнах
із найближчого відділення Укрпошти.
Нагадуємо: для українських виробників і торго
вельних проектів участь у заході безкоштовна. Реєс
трацію можна пройти на сайті школи: http://e school.ukrposhta.ua
Однак багато людей питають, чому саме Укрпошта?
Х
то не встиг завітати на наші заходи у Львові й
Одесі, долучайтеся обов’язково у Дніпрі (29.11),
Харкові (06.12) та Києві (13.12).
Сьогодні мільйони поштових відправлень із зару біжних інтернет магазинів уже приходять в українські
домівки. Українці є досить активними в глобальній тенденції транскордонного шопінгу.
Тільки цьогоріч 11 листопада, під час мегарозпрода жів у День китайського холостяка, українці здійснили
(лише за даними ПриватБанку) більш як 500 тис. по купок на загальну суму понад 5,7 млн $.
Проте ми дуже відстаємо в плані e commerce export.
Укрпошта усвідомлює, що сучасний ринок України го товий і до активного розвитку та просування експорту.
Це наразі — необхідність, і за проектами з експортної
електронної торгівлі, безперечно, велике майбутнє.
20 % всіх онлайн покупок у світі є транскордонними,
і ця тенденція набирає обертів.
Для того, щоб заповнити цю прогалину, Укрпошта за початкувала цей корисний і важливий проект для укра
їнських підприємців, зібрала під одним дахом першо прохідців і професіоналів e commerce export в Україні, які
у форматі школи ламають важкі стереотипи сприйняття ринку транскордонної онлайн торгівлі. Завдання E Ex port School — популяризувати загальну тему експорту й електронної комерції, цікаву для українських підприєм ців і виробників. Найголовніше в e сommerce export є те,
що цей канал може бути релевантним як для малого, так
і для великого бізнесу. Тому 8 год інтенсивного лекторію про електронну комерцію й логістику, кейси успішних підприємців зацікавили аудиторію, активізували вироб ників і подарували розуміння, що кожен з них з допомо гою Укрпошти, користуючись всіма її привілеями та можливостями, тепер має шанс показати себе світу.
DHL Express Україна
в Експортній школі ділиться безцінним досвідом діяльності
та 15 річної співпраці
з Укрпоштою
Партнерство зі світовими гравцями —
можливість для клієнтів #Укрпошта отримати весь спектр міжнародних послуг: від поштових до експрес через нашу мережу. Прикладом чудової
співпраці глобального та національного лідерів
є їхня 15 річна ефективна взаємодія!
Цей проект удався — він став зразком взаємовигідного партнерства і саме в Україні
реалізується на високому рівні. Нині обсяги пересилань вражають, а стартували з чотирьох відправок у перший день з Києва та 80 — у перший місяць.
Приємно, що компанія DHL Express Україна змогла долучитися до такої важливої та своєчасної ініціативи #Укрпошта E Export School від Укрпошти. Професійні експерти від компанії
партнера, серед яких і генеральний директор
DHL Express в Україні Вадим Сидорук, у рамках
E Export School від Укрпошти поділилися з учасниками заходу у Львові унікальним досвідом доставки у форматі «експрес відправлень»,
організації високого сервісу, якості в процесах,
корпоративної культури, активного лідерства,
концентрації на потенціалі й розвитку клієнта,
залучення та мотивації персоналу, тобто
ідеологіями та практиками, які приводять до успіху.
Вадим Сидорук, генеральний директор DHL
Express в Україні:
«У компанії орієнтуються на безпрограшний
ланцюжок: вмотивований персонал — висока
якість сервісу — лояльні клієнти — зростання
прибутку компанії — бюджет на мотивацію
персоналу. Вмотивований персонал — найбільша
цінність компанії. За зростання мотивації
персоналу на 5 %, прибуток зростає на 10–20 %».
Олександр Перцовський, перший заступник
генерального директора з операційної діяльності
Укрпошти, коментуючи участь DHL Express
Україна в навчальному проекті від Укрпошти для малого і середнього бізнесу, наголосив,
що безцінний досвід DHL допоможе українським бізнесменам вийти на міжнародні ринки,
сприятиме інтеграції України у світове співтовариство.
На фото зліва направо: Олександр Перцовський, Ігор
Смілянський – генеральний директор Укрпошти, Вадим
Сидорук, Олексій Стрельник – менеджер з розвитку
бізнесу DHL Express в Україні
(Продовження. Початок на с. 1)
#УКРПОШТА
відправна точка українського e commerce

№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
ТЕМА НОМЕРА
5
•E EXPORT SCHOOL ВІД УКРПОШТИ
свій бізнес у світі
Людмила БАЦАЙ
Денис Брагін,
директор bellure.com
Bellure стартував 20 років тому з проекту
OTTO Group — торгівлі німецькими товарами на території України. Після стількох років роботи з імпортом координатори проекту вирішили відкрити експорт. Цьогоріч завдяки відбудові
нового каналу між Україною і Казахстаном стало можливим підключення 100 українських виробників одягу, які реалізовують свої товари в Казахстані. Сьогодні налічується 10 тис.
товарних позицій, доступних резидентам
Казахстану, аби придбати товари з України.
Укрпошта і Казпошта надали можливість резидентам Казахстану купувати товари з умовою післяплати, покупець у Казахстані оплачує
в тенге, а bellure в Україні вже одержує на свій рахунок платіж у гривні.
Олена Мисник,
засновник
myBOOKmark
Ця торговельна марка створює неймовірно красиві та стильні книжкові закладки ручної
роботи, виготовлені київськими майстрами.
Впродовж чотирьох років продано понад 16 тис.
закладок у 90 країн світу. В Instagram
MyBOOKMark сьогодні майже 60 тис. фоловерів
(уподобачів). Неодноразово Олена потрапляла до топ продажів Amazon (американський електронний торговельний майданчик) в розділі HandMade.
Роман Годз,
засновник компанії
Newface Group
Проект в Україні працює з 2012 р.
Спеціалізується на доставці товарів б’юті
індустрії (косметика, засоби догляду за обличчям,
тілом) і налічує 400 категорій товарів. 1,5 року тому Роман почав працювати з Польщею
і впродовж року у своїй категорії став одним
із лідерів польського ринку. Сьогодні через власний польський офіс Роман доставляє товари майже в усі країни Європейського союзу.
Ірина Дроб’язко,
JEUNESSE UKRAINE
JEUNESSE UKRAINE — український офіс величезної американської компанії, яка реалізує
дорогу і класну косметику у 115 країнах світу.
Ірина з Києва координує продажі в країнах СНД.
Один із засновників компанії одержав
Нобелівську премію в номінації «Збереження молодості». Ця якісна косметика користується великим попитом, вона коштує дорого, бо є
товаром преміум класу. Ірина обрала Укрпошту як канал доставки (навіть украй дорогих косметичних засобів) у країни СНД.
З Укрпоштою Ірина співпрацює кілька років,
вибудувавши чіткі та зрозумілі логічні процеси,
зокрема і проходження валютного контролю кожним із відправлень через Укрпошту.
Соцмережі про нас
Юлія Павленко,
координатор проекту
#E Export School від Укрпошти
Експерти нашої школи — люди різних категорій. Вони продають свої товари у різні країни, мають несхожих покупців, різняться продуктовими портфелями...
Проте у них є і спільне — усі вони створили виробництво в Україні й успішно стартували саме з України на світові торговельні експортні майданчики. А ще
їх об’єднує співпраця з Укрпоштою. Нам приємно, що вони долучилися до
E Export School від Укрпошти і радо передають свій досвід, надихаючи представників малого та середнього бізнесу до роботи на експортних ринках.
Змогли вони, зможеш і ТИ
У
соціальних мережах уже з’явилися перші відгуки учасників проекту у Львові:
Святослав Козловський:
«100% концентрат інфи лише
від практиків експортних операцій!
(пошта, логістика, експрес
доставка, бухгалтерія, складування,
маркетинг, фулфілмент, лістинг,
працюючі кейси підприємців).
І жодної водички чи теорії.
Проаналізовано поточний стан
справ в експорті, з особливим
наголосом на дрібнокаліберний
експорт (варіанти торгівлі,
документарний супровід, що маємо,
що очікуємо і до чого прагнемо).
Мені особисто став дуже
корисним, вже обмізковую, як
організувати батькам їхній експорт.
Судячи з кулуарних розмов,
інформація корисна і спонукає до дій
багатьох підприємців.
Величезне дякую #Укрпошта»
Дан Кушнір:
«Дуже рекомендую всім
зацікавленим! Тим, хто вагається —
реєструйтеся однозначно!»
Христина Кульчицька Полякова:
«Був 100% інтенсив: маса
корисної, а головне, практичної
інформації! Справді, дуже дякую
за великі труди! І вперед усі гуртом
до успіху!»
Григорій Мельник:
«Підтримую активності
Укрпошти з експорту товарів
за кордон. Захід у Львові, як завжди,
на висоті».
Андрій Деревянченко:
«Не очікував такого від
Укрпошти! Просто супер! Дякую за
вашу працю й інформацію».
Геннадій Шестак,
засновник
Ukrainian Gears (Ugears)
Проект дуже відомий в Україні та світі. Продукт цієї компанії — це гордість України — механічні
3D пазли, від яких у захваті і дорослі, й діти. Цей проект розпочався на краудфандинговій платформі
(спільного фінансування) на Kickstarter. Під час першої промокампанії зібрали суму, яку планували зібрати за 40 днів. Передбачали одержати
20 тис. дол., а отримали в рамках програми
446 тис. дол. За три заходи на платформу загалом зібрали понад 820 тис. доларів. Це дало змогу створити виробництво, де нині працює понад
120 осіб. Офіс компанії розміщується поблизу
Києва. Завдяки успіху на платформі Kickstarter
Геннадій з командою з нуля створив виробництво і
сьогодні вже доставляє свою продукцію у понад
80 країн світу, зокрема навіть такі екзотичні,
як Панама, Колумбія, Коста Ріка, Південна Корея.
Олександр Радич,
засновник проекту
Sanati Factory of Joy
Олександр із партнерами у 2016 р.
започаткував виготовлення ексклюзивних блокнотів ручної роботи. За перший рік продажів на американських електронних платформах реалізовано понад 2 тис. од. продукції. Олександр радо ділиться навичками і досвідом роботи у рамках окремих авторських курсів з інтернет маркетингу та продажу товарів закордон.
НАШІ ЕКСПЕРТИ
Історії успіху з Укрпоштою

№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
МОЯ УКРПОШТА
6
А
дміністрація та профспілковий комітет ЦПЗ №4
м. Краснограда Харківської дирекції щиро вітають
із днем народження листоношу ВПЗ Охоче Аллу
ВОРОНЦОВУ та начальника ВПЗ Слобожанське
Наталію ЗАКІПНУ.
Шановні ювіляри, зичимо вам міцного здоров’я,
довголіття, родинного щастя й радості без меж, хай ко жен день дарує вам гарний настрій, добро, благополуч чя й душевний спокій.
Вітання
Аллі Воронцовій
та Наталії Закіпній
від колективу ЦПЗ №4
Харківської дирекції
23
листопада відсвяткувала 50 річний ювілей доб родушна та ніжна жінка — листоноша ВПЗ Ве лицьк ЦПЗ №4 Волинської дирекції Укрпошти Світ лана КОРУНЕЦЬ. Шановна Світлано Федорівно!
Щиро вітаємо Вас із ювілеєм. Бажаємо міцного здо ров’я, особистого щастя, здійснення найзаповітніших мрій! Хай у Вашому домі завжди панують мир і злаго да, у серці — доброта, а у справах мудрість. Нехай люд ська шана буде подякою за плідну працю, а Боже бла гословення завжди супроводжує на життєвій дорозі.
•СВЯТА ТА ЮВІЛЕЇ
Н
ещодавно відсвяткувала 50 річний ювілей на чальник ВПЗ Миколаївка ЦПЗ №11 Донецької
дирекції Укрпошти Тетяна Андреєва.
Трудовий шлях у галузі зв’язку розпочала листоно шею. Самовіддано працюючи впродовж багатьох років у поштовій сфері, вона зарекомендувала себе досвідче ним фахівцем, стала керівником — начальником відді
лення поштового зв’язку. Завжди уважна до проблем людей, допомагає у їх розв’язанні.
Кожен рік ми вболіваємо за Тетяну Олексан дрівну — активну учасницю Всеукраїнських спартакі
ад працівників поштового зв’язку в складі команди До нецької дирекції. Колеги і керівництво цінують її про фесіоналізм і відданість обраній справі.
Колектив ЦПЗ №11 щиро вітає Вас зі святом і ба жає міцного здоров’я, добробуту, піднесеного настрою,
людської вдячності, особистого щастя, подальших ус піхів у роботі та здійснення найзаповітніших мрій.
Вітання
Тетяні Андреєвій
від ЦПЗ №11
Донецької дирекції
27
листопада 70 й день народження святкувати ме листоноша відділення поштового зв’язку
Київ 166 Київської міської дирекції Укрпошти Ірина
ВАЖЕНІНА, яка присвятила відділенню майже 40 ро ків свого життя.
Колектив відділення щиро вітає з свою колегу з юві
леєм і бажає їй, аби літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді, дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає
70, хоч як прожитих шкода, та не повернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає і
Вас береже!
Вітання
Ірині Важеніній
від колективу
Київської міської дирекції
У
сі ми згадуємо час, коли не було електронних адрес
і всі листи писали власноруч. Пам’ятаємо ті хви люючі моменти, коли листоноша вручає довгоочікува ний конверт одержувачу від рідних і близьких людей.
Так і донині з нетерпінням чекають поштовиків у кож ній оселі, щоб отримати пенсію чи свіжу пресу, дізна тися про цікаві події в країні та світі.
Такою є Любов Муравицька — листоноша ПВПЗ
№21 ЦПЗ №2 Житомирської дирекції Укрпошти. Вона працює у галузі зв’язку з 1988 р., є справжнім патріо том своєї професії. Любов Адольфівна вважає, що най головніше для листоноші — це терпіння. Для кожного треба відшукати добре слово, приділити увагу.
З її слів, спілкування з людьми — це основна пере вага цієї професії. Тож не дивно, що знає листоноша багато життєвих історій своїх клієнтів.
За доброзичливість, привітність, професіоналізм,
чуйне ставлення Любов Адольфівна чує від них лише слова вдячності. А це — найвища нагорода.
Подяка за роботу
Любові Муравицькій
з Житомирської дирекції
15
листопада відзначав ювілей листоноша цен трального відділення поштового зв’язку Бере жани 1 Тернопільської дирекції Укрпошти Михайло
ЮРЧАК!
Понад 25 років присвятив Михайло Іванович пош товій справі. Колеги і керівництво цінують його про фесіоналізм і любов до обраної справи.
Ми вдячні Вам, шановний Михайле Іваночиву, за багаторічну плідну працю, турботу й відданість пошто вому зв’язку.
Скільки прожито літ, нам не слід рахувати, просто хочемо Вам від душі побажати: не хворіти, не старі
ти, без причин не сумувати і багато ще разів ювілей зустрічати!
Вітання
Михайлу Юрчаку
від Тернопільської дирекції
Вітання
Світлані Корунець
від колективу
Волинської дирекції
•ВІКЕНД ДЛЯ ПОШТОВИКІВ
Поштовики оздоровилися
і зарядилися позитивом у соляній шахті
П
рофспілкова організація Луган ської дирекції Укрпошти в м. Сєве родонецьку для своїх працівників орга нізувала корисний вікенд. Поштовики побували у спелеосанаторії «Соляна симфонія» й відвідали соляну шахту в м. Соледар.
Соляна шахта, з якої добувають кам’яну сіль, була відкрита ще у
1881 р. У її великих коридорах розмі
щені капличка, музей і санаторій з кількома кімнатами, облаштованими ліжками, стільцями, столами, картинами,
де відпочивальники дихають соляним повітрям.
Підземний відділ спелеосанаторію, роз ташований на 300 м завглибшки, має ста більну температуру + 16 °С і вважається найкращим безмедикаментозним ліку вальним закладом. Тут лікуються від та ких захворювань, як гайморит, риніт,
тонзиліт, бронхіальна астма, бронхіт,
ГРВІ, алергійні захворювання, також дорослі й діти відвідують його для про філактики.
Медичний працівник провів ліку вальну гімнастику, де кожен навчився правильно дихати соляним повітрям.
Під час екскурсії та гімнастики праців ники мали змогу зібрати кілька криста ликів солі для власного використання,
походити босоніж по кристалах солі,
що дуже корисно для здоров’я, сфото графуватися, а також пограти в розва жальні ігри (шашки, шахи, теніс, волей бол та інше).
Сіль, що видобувається в цій шахті,
також використовується для виготов лення сувенірів і світильників з ліку вальними властивостями. До речі, ці
світильники підвищують імунітет, за спокоюють нервову систему, сприяють спокійному сну, зменшують вплив елек тромагнітних полів, випромінюваних комп’ютером та іншими побутовими приладами, знімають утому, сприяють розслабленню і відновленню душевного спокою, а також є окрасою й доповнен ням будь якого інтер’єру.
Кожен працівник зарядився здоровим соляним повітрям, оптимізмом, прослу хав корисну інформацію, поліпшив стан здоров’я і настрій для подальшої продук тивної праці.
Наталія СКІРДА,
голова профспілки Луганської дирекції
Медичні та профілактичні
властивості кам’яної солі
безпосередньо пов’язані з її здатністю випаровувати негативно заряджені
іони (під впливом природної
вологості повітря відбувається дуже повільне розчинення — гідратація),
а також нейтралізувати шкідливий вплив електромагнітного випромінювання побутової
та промислової техніки. За даними вчених та фахівців, така сіль протипоказань не має.
Соляна шахта у Соледарі Донецької обл., що утворилася за понад 100 років підземних робіт у товщі земної кори,
має протяжність більш як 200 км. Стіни, стеля, вирізьблені фігури — все складається із солі. До того ж соляне повітря має надзвичайно цілющі та лікувальні властивості, що й приваблює сюди велику кількість туристів.
Так, нещодавно на екскурсію до соляної шахти завітали працівники Луганської дирекції.

№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
ЖИТТЯ РЕГІОНІВ
7
Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій.
Листування з читачами тільки на сторінках газети.
За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами —
рекламодавці. Усі права заcтережені.
Передрук можливий лише з відома редакції.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»
Тираж номера: 62 972
Загальний тираж листопада: 251 888
Зам. № 30 002
Передплатний індекс: 22220
Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р.
Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839
Адреса редакції:
Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: (044) 323 20 27; факс (044) 279 59 30
E mail: postv@ukrposhta.com
Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта»
Друк ТОВ «Мега Поліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)
Головний редактор
Тетяна Мартинюк
(044) 323 20 27
Заступник головного Людмила Бацай
редактора
(044) 323 21 36
Літературний редактор
Юлія Василишина
Комп’ютерна верстка
Павло Пашков
Редакційна рада (наказ №589 від 25.07.2016 р.):
Ігор Смілянський, Людмила Кузнецова, Олена Юрковська,
Олександр Чернявський, Олена Дрощенко, Марина Лапа
Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
Відповідальний секретар Ірина Красько
•НА ПУЛЬСІ
Передплатна кампанія триває
Дієвим заходом для продуктивного живого спілкування між поштовиками, читачами та представниками друкованих ЗМІ є День передплатника.
•ДІТИ ПРОТИ РАКУ
З
авдяки співпраці з поштовиками та українцями, небайдужими до проблем інших, 9 листопада Міжна родний благодійний фонд і представ ники Київської обласної дирекції Укр поши передали Білоцерківській цен тральній районній лікарні украй необ хідне медичне обладнання для кліні
ко діагностичної лабораторії й ви тратні матеріали на загальну суму
20 630 грн.
Укрпошта цьогоріч активно допомагає онкохворим дітям, підтримуючи Всеукраїнську програму Міжнародного благодійного фонду «Центр соціальних проектів майбутнього» «Діти проти Раку».
Поштовики допомагають хворим дітям
11
листопада День передплатника відбувся у ВПЗ №50 м. Вінниці.
Саме завдяки проведенню таких заходів читач має змогу краще ознайомитися з виданнями, знайти те, що буде цікавим саме йому, та оформити передплату на улюблені газети й журнали. У заході
взяли участь представники загально державних і місцевих ЗМІ.
Відвідувачі поштового відділення цього дня мали змогу безкоштовно отримати пресу. Працівники відділу пе редплати Вінницької дирекції надавали консультації щодо тематичного напов нення видань і способів передплати.
День передплатника став ще й гар ним приводом, аби вкотре нагадати клієнтам про благодійну акцію «Пода руй дитині радість читання». Завдяки активній роботі фахівців дирекції
знайшлися небайдужі люди, які вирі
шили допомогти дітям, позбавленим батьківського піклування, надали їм можливість пізнавати світ із друкова ними виданнями. Всього на адреси дитячих закладів було передплачено
15 видань. Загалом під час заходу було оформлено передплату на суму понад
2 тис. грн.
Приємно відзначити, що незважаю чи на активний розвиток інтернет ЗМІ
та фінансові труднощі у населення, не перевелися читачі, які люблять привітати свого листоношу, зазирнути до поштової скриньки, розкрити свіжу газету, прочитати останні новини чи поради.
Інф. Вінницької дирекції
Дні передплатника Чернігівська дирекція традиційно проводить двічі на рік, залучаючи у такий спосіб нових клієнтів і розширюючи коло шанувальників періодики.
З
нагоди Дня передплатника біля ма газину «Кругозор» у Чернігові зі
бралися поштовики, представники най більших тижневиків області та поціно вувачі періодичних видань. За словами заступника директора Галини Панаско,
Дні передплатника постійно проходять також і в усіх районних центрах, і сели щах міського типу.
«Клієнт може поспілкуватися із
представниками редакцій, висловити
свої зауваження і пропозиції, — зазначає
Галина Панаско. — І наші працівники
з усіх відділень зв’язку мають можли
вість працювати безпосередньо з
передплатниками. У такий спосіб
Укрпошта стає ближчою до людей.
Словом, від таких заходів у виграші всі:
і поштовики, і газетярі, і клієнти, для
яких ми працюємо».
З потенційними клієнтами працювали листоноші. Було велелюдно і біля редак ційних наметів, бо газетярі підготували для своїх передплатників подарунки. Так,
представники Чернігівської районної газе ти «Наш край» роздавали відвідувачам цукерки з побажаннями. Крім того, кожен охочий міг безкоштовно отримати примір ник будь якого друкованого видання і взя ти участь у безпрограшній лотереї. А щоб люди почувалися комфортніше прохолод ного осіннього дня, поштовики пригоща ли їх запашною кавою та ароматним чаєм.
Загалом передплатна кампанія на
Чернігівщині проходить досить актив но, і є всі підстави сподіватися, що в
І півріччі 2017 го передплатні тиражі
традиційно перевищать півмільйона примірників.
Інф. Чернігівської дирекції
Чернігів
Вінниця
Зокрема, для більш ефективного
і швидкого діагностування хвороб
Центральна районна лікарня м. Білої
Церкви отримала:
• центрифугу (медична лабораторія була в незадовільному стані,
виникла гостра потреба у терміновій заміні
центрифуги, необхідної
для розділення неоднорідних рідин);
• лічильник лабораторний
(для підрахунку лейкоцитарної
формули);
• реагенти для гематологічного аналізатора. (Є невід’ємними складовими під час проведення аналізів).

№48 (821) • ПОШТОВИЙ ВІСНИК • 25 ЛИСТОПАДА 2016
ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ
8
•ВАЖЛИВО ЗНАТИ
Одним людям стрес шкодить, інших — спонукає
бити рекорди
Навіть успішні люди, життя яких є упорядкованим, час від часу відчувають проблеми, пов’язані зі стресом.
Незначні прояви стресу корисні для нас, оскільки мобілізують внутрішні сили організму на подолання труднощів.
Але, з другого боку, на жаль, є форми стресу, уникнути яких неможливо. Як же протистояти цьому і
вийти зі складних життєвих ситуацій із мінімальною шкодою для свого емоційного здоров’я.
П
ідвищення конкуренції на ринку поштово логіс тичних послуг, зміна моделі розвитку підприєм ства, постійне зростання обсягів вимог клієнтів до Ук рпошти та й загалом динамічний темп життя — все це,
безумовно, впливає на психологічний стан працівни ків, зумовлює виникнення у багатьох емоційного нап руження, розвиток тих чи інших професійних стресів.
Поняття «стрес» можна визначити як емоційний
і фізіологічний відгук людини на внутрішні або зов нішні зміни, що виявляються в реакції на запит, і це може перевищувати здатність особи з ним впоратися.
Якщо вдатися до неформального визначення, то стрес
має місце тоді, коли людина не впевнена, що може
впоратися із ситуацією або адекватно на неї реагува
ти. Усі ми в тій чи іншій формі переживаємо час від ча су такий стан. Але деяких видів стресу можна уник нути через зміну власного сприйняття ситуації. Нап риклад, люди з позитивним мисленням мають сили
перетворити свої проблеми у переваги і при цьому не
розчаровуватися в процесі.
Слід пам’ятати ще й про те, що іноді люди турбу ються і переживають абсолютно безпідставно. Здаєть ся, що вони шукають можливості, щоб потрапити в стан психологічного стресу.
Зверніть увагу на цифри:
• 40 % того, чим переймаються люди, так і не настає;
• 30 % хвилювань спричинені минулими рішення ми, змінити які вже неможливо;
• 12% хвилювань з’являються під час фокусування на критиці інших людей;
• 10 % пов’язані з погіршенням здоров’я від хвилю вання;
• 8 % можна назвати «законною» підставою для за непокоєння.
Отож лише одна причина із десяти, що спричиняє
стрес, може справді стурбувати, всього іншого можна уникнути. Однак є форми стресу, уникнути яких не можливо, і нам необхідно навчитися їх правильно сприймати.
Як можна успішно боротися зі стресом?
1
6
5
2
3
8
9
10
4
Розвивайте правильну перспективу
У людей, здатних уникати великої кількості стре сів, на відміну від інших, є одна спільна риса: незалеж но від обставин вони розвивають правильну перспек тиву — здатність сприймати дійсність і події, що від буваються, на тлі більш масштабної картини. Це дає
змогу побачити все таким, яким є воно насправді, а не таким, як вам уявляється.
Намагайтеся не уникати ризиків
Страх ризикувати стає потенційною перешкодою на шляху до успіху і головним джерелом стресу, а та кож короткою дорогою до неефективності. Очікуйте найкращого – саме це частіше за все можете одержати.
Дійте у тих сферах, де ви найсильніші
Ті люди, які діють у сферах, у яких вони сильні, ма ють меншу ймовірність стати жертвою стресу навіть тоді, коли вони помиляються.
Тримайте у фокусі свою мету
Наполегливо працюйте. Прагніть досягти своєї ме ти. Однак не робіть це на шкоду своїй сім’ї, здоров’ю і
рідним. Навіть найамбітніші цілі не варті таких жертв
і стресу, що супроводжує їх досягнення.
Не йдіть шляхом перевантажень
Ми постійно беремо на себе все більше і більше обов’язків, поки не настає час, коли ми не можемо з усім цим впоратися. А це призводить до стресу. Час від часу зупиняйтеся і нагадуйте собі про те, що абсолют но всю роботу виконати неможливо, тож треба вміти відпочивати.
Розвивайте переконання
Відсутність мети і цілей у житті стало епідемією
ХХ століття. Люди вже не знають, у що вони вірять.
У багатьох цінності поступилися сумнівам, а замість переконань виникла апатія. Людина може досягти успіху в житті тільки завдяки своїм переконанням.
Перепрограмуйте своє мислення
Більшість емоційних переживань є результатом нашого способу мислення. Пам’ятайте, що наш мозок постійно програмується. І ви саме той, хто може ви брати, яку інформацію одержить мозок. Тримайтеся подалі від негативу, що провокує стрес.
У вас має бути хтось, з ким ви можете поговорити
Щоб уникати стресів, оберіть собі людину, з якою вас об’єднують близькі стосунки і ви зможете обгово рювати як позитивні, так і негативні моменти вашого життя. Ця людина не має вас засуджувати або вико ристовувати те, чим ви поділилися, проти вас.
Знайдіть активний спосіб позбуватися стресів
Працюйте над зміною свого мислення і звичок.
Уникайте стресів, коли це можливо. Однак, якщо ви не змогли уникнути стресів, — користуйтеся здорови ми способами боротьби з ними. Не дозволяйте стресу стати тим несподіваним ударом, котрий збиває вас із ніг і не дає досягти успіху.
Досягнення успіху
Я
кщо у вас немає активного методу уникнення стресових ситуацій, спробуйте зайнятися фізич ною культурою, прогуляйтеся на свіжому повітрі; по грайте в теніс, побігайте, навчіться грати в дартс —
підходить усе, що є активним, вимагає затрат енергії
і приносить задоволення. Вибір методу — це вже осо биста думка і справа кожної конкретної людини, адже скільки людей — стільки й думок, якими б суб’єктив ними вони не були…
7
Не наполягайте на своїх правах
Одна із проблем, пов’язаних з боротьбою за свої права,
полягає у тому, що вона є джерелом величезного стресу й емоційного виснаження. Ви не завжди одержуватимете те, чого прагнете або на що «маєте право» — незалежно від того, наскільки будете вперто триматися цього. Все,
що ви отримаєте в результаті боротьби за свої права, — це розвиток п’яти деструктивних емоцій: образа, злість,
ненависть, страх, гіркота. Інколи, поступившись, ви отримаєте більше радості й уникнете стресу.
Тетяна МАРТИНЮК

Document Outline

  • PW_48_2016 2 1.pdf
  • PW_48_2016 222.pdf
  • PW_48_2016 2 3.pdf
  • PW_48_2016 2 4.pdf
  • PW_48_2016 2 5.pdf
  • PW_48_2016 2 6.pdf
  • PW_48_2016 2 7.pdf
  • PW_48_2016 2 8.pdf


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал