4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного архіву доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у державному архіві, під підписСкачати 83.24 Kb.
Дата конвертації16.02.2017
Розмір83.24 Kb.
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів державних службовців

Державного архіву Полтавської області
01.06.2016 № 1


ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Державного архіву Полтавської області
І. Загальні положення
1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Державного архіву Полтавської області (далі – державний архів), режим роботи, умови перебування державного службовця в державному архіву та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в державному архіві ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному архіві затверджуються загальними зборами державних службовців державного архіву за поданням директора державного архіву (особи, яка виконує його обов’язки), і профспілкового комітету первинної профспілкової організації Державного архіву Полтавської області професійної спілки працівників державних установ України (далі – профспілковий комітет первинної профспілкової організації державного архіву) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного архіву доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у державному архіві, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному архіві
1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У державному архіві встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину – з 12.00 до 13.00. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

Працівники також мають право на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у державному архіві здійснюється у табелі обліку робочого часу.

Початок та закінчення робочого дня фіксується працівником у журналі реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного архіву у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем

про свою відсутність
1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора державного архіву (особи, яка виконує його обов’язки) щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в державному архіві

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора державного архіву (особи, яка виконує його обов’язки), про який повідомляється профспілковий комітет первинної профспілкової організації державного архіву, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор державного архіву (особа, яка виконує його обов’язки) за потреби може залучати державних службовців державного архіву до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом організаційної та кадрової роботи і затверджується директором державного архіву (особою, яка виконує його обов’язки) за погодженням профспілкового комітету первинної профспілкової організації державного архіву.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом організаційної та кадрової роботи директору державного архіву (особі, яка виконує його обов’язки) для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному архіві запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-

правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань
1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням є підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації та на власному сайті державного архіву.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки
1. Директор державного архіву (особа, яка виконує його обов’язки) зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку директором державного архіву (особою, яка виконує його обов’язки) покладені відповідні функції в державному архіві.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в державному архіві відповідає директор державного архіву (особа, яка виконує його обов’язки) та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

державним службовцем
1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі – безпосередньому керівнику. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, працівником з питань персоналу державного архіву та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення


1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором державного архіву (особою, яка виконує його обов’язки), а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно або за згодою з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації державного архіву.

ПОГОДЖЕНО

Директор


Державного архіву
Полтавської області
________ В. В. Гудим

ПОГОДЖЕНО

Голова


профспілкового комітету первинної профспілкової організації Державного архіву Полтавської області професійної спілки працівників державних установ України
___________ О. І. ГолякПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал