3 екзаменаційні питання до вступного фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»Скачати 116.73 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір116.73 Kb.
3 екзаменаційні питання

до вступного фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та

освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»


3.1 екзаменаційні питання З дисципліни «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

 1. Бухгалтерський облік, його суть і основи організації.

 2. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку.

 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

 4. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

 5. План рахунків бухгалтерського обліку.

 6. Грошові кошти та їхній облік.

 7. Облік касових операцій і грошових документів.

 8. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті.

 9. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті.

 10. Облік розрахунків із підзвітними особами.

 11. Облік розрахунків із дебіторами.

 12. Облік фінансових інвестицій.

 13. Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку основних засобів.

 14. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.

 15. Амортизація основних засобів: загальні положення, методи нарахування та облік.

 16. Облік нематеріальних активів.

 17. Документальне оформлення надходження, переміщення і вибуття виробничих запасів.

 18. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

 19. Оцінка та облік вибуття запасів.

 20. Облік готової продукції.

 21. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 22. Інвентаризація матеріальних запасів.

 23. Облік руху товарів.

 24. Облік власного капіталу.

 25. Облік довгострокових зобов’язань.

 26. Облік розрахунків за поточними зобов’язаннями.

 27. Облік розрахунків з оплати праці.

 28. Облік доходів підприємства.

 29. Облік витрат підприємства.

 30. Облік фінансових результатів.3.2 екзаменаційні питання з дисципліни «аудит»

 1. Суть, предмет, метод і об’єкти аудиту.

 2. Планування аудиту.

 3. Методичні прийоми і процедури аудиту.

 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю та аудиту.

 5. Аудиторські докази.

 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи.

 7. Аудит обліку основних засобів.

 8. Аудит обліку запасів.

 9. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці.

 10. Аудит кредиторської заборгованості.


3.3 екзаменаційні питання з дисципліни «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

 1. Сутність, концепції та елементи управлінського обліку.

 2. Системи управлінського обліку.

 3. Відмінності і спільні риси фінансового і управлінського обліку.

 4. Класифікація та поведінка витрат в управлінському обліку.

 5. Методи визначення функції витрат.

 6. Сутність та мета калькулювання витрат. Системи калькулювання.

 7. Методи калькулювання витрат. Маржинальний дохід.

 8. Методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

 9. Релевантність облікової інформації та аналіз варіантів альтернативних рішень.

 10. Підходи до організації процесу бюджетування, методи складання бюджетів.

 11. Структура системи бюджетів на підприємстві.

 12. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

 13. Сутність центрів та обліку відповідальності. Класифікація центрів відповідальності.

 14. Система калькулювання стандартних витрат.

 15. Оцінка діяльності центрів відповідальності.


3.4 екзаменаційні питання з дисципліни «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ»

1. Види податків та зборів в Україні.

2. Платники податку на прибуток підприємств, об’єкт оподаткування, ставки податку.

3. Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб.

4. Порядок обчислення і сплати ПДВ.

5. Первинні документи з обліку ПДВ. Податкова накладна.

6. Фінансовий облік ПДВ.

7. Облік та звітність з акцизного податку.

8. Облік та звітність з екологічного податку.

9. Групування платників єдиного податку. Ставки єдиного податку та податкові періоди.

10. Регістри та звітність юридичної особи – платника єдиного податку.

3.5 екзаменаційні питання з дисципліни «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

1. Класифікація звітності підприємств.

2. Принципи підготовки фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності.

3. Склад і елементи фінансової звітності.

4. Структура активу Балансу (Звіту про фінансовий стан), особливості оцінки та відображення основних засобів, запасів, дебіторської заборгованості.

5. Структура пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан), особливості відображення власного капіталу та зобов’язань.

6. Класифікація видів діяльності підприємства, доходів і витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

7. Структура і зміст форми Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

8. Структура Звіту про рух грошових коштів, методи його складання.

9. Складові власного капіталу. Порядок складання Звіту про власний капітал.

10. Особливості складання фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва.

11. Структура, порядок заповнення і подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

12. Структура, порядок заповнення і подання Податкової декларації з податку на додану вартість.

13. Порядок складання та подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку №1ДФ.

14. Структура рентної плати. Порядок складання і подання звітності з рентної плати.

15. Структура, порядок складання і подання звітності з єдиного соціального внеску.4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

 4. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 22.04.1993 №3125-XII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

 5. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.

 6. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

 7. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 №433.

 8. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2008 №1524.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 №137.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України 27.04. 2000 №92.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 №242.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ фінансів України від 31.01.2000 №20.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12»Фінансові інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 №91.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 №559.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14»Оренда»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 №181.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 №353.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. №205.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 №163.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №193.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: Наказ фінансів України від 28.02.2002 №147.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 №303.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 №344.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 №601.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Діяльність, що припиняється»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 №617.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 №17.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 №412.

 32. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 №302.

 33. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291.

 34. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.

 35. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 №561 – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293623.

 36. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці [Електронний ресурс]: Наказ Державної служби статистики України 05.08.2014 №224. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 37. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 №637 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05.

 38. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 №22.

 39. Пантелєєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелєєв, О.С. Сніжко; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Ін форм.-аналіт. агентство”, 2009. – 239с.

 40. Атамас П.Й. Фінансовий облік І [Текст]: навч. посіб.: робоч. зошит / П.Й. Атамас, О.О. Лисиченко, Л.П. Максимова; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. – 118 с.

 41. Фінансовий облік 2 [Текст]: навч. посіб.: робоч. зошит / [Атамас П.Й. та ін.]; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ: Ун-т А. Нобеля, 2015. – 147 с.

 42. Фатенок-Ткачук А.О. Фінансовий облік І, ІІ [Текст]: навч. посіб. / А.О. Фатенок-Ткачук; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 535 с.

 43. Фінансовий облік [Текст]: підруч. для студентів ВНЗ / [Я. Д. Крупка та ін.]; Терноп. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., допов. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 417 с.

 44. Фінансовий облік 2 [Текст]: навч. посіб. / Н.М. Ткаченко [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, акад. Акад. екон. наук України Н.М. Ткаченко; Нац. ун-т харч. технологій, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – К.: Алерта, 2014. – 455 с. 

 45. Фінансовий облік І [Текст]: навч. посіб. / В.Г. Васильєва [та ін.]; Акад. мит. служби України. – Д.: Акцент, 2014. – 190 с. 

 46. Фінансовий облік ІІ [Текст]: навч. посіб. / В.Г. Васильєва [та ін.]; Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ: Акцент: АМСУ, 2014. – 236 с.

 47. Аудит [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю.С. Цал-Цалко та ін.; під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.]; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир: Рута, 2012. – 389 с.

 48. Коваль М.І. Аудит. Організація і методика аудиту [Текст]: опор. курс лекцій / М.І. Коваль, О.В. Михайленко; Міжрегіон. акад упр. персоналом (МАУП). - Київ: Персонал, 2014. – 221 с.

 49. Мардус Н.Ю. Аудит [Текст]: навч. посіб. для студентів спец. 6.030509 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" / Н. Ю. Мардус, О. О. Фальченко; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків: Щедра садиба плюс, 2014. – 177 с.

 50. Огійчук, М.Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2010. – 584 с.

 51. Утенкова К.О. Аудит: навч. посіб. – К.: Алерта, 2011 – 408 с.

 52. Войнаренко М.П. Управлінський облік [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Войнаренко, Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 363 с.

 53. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищих навч. закл. за спец. «Облік і аудит» / С. Ф. Голов. – 2 вид. – К.: Лібра, 2004. – 703с.

 54. Найда А.В. Управлінський облік: практикум [Текст]: [навч. посіб.] / [Найда А.В., Коміренко В.С., Селіванова Н.М.]; Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса: ВМВ, 2014. – 249 с.

 55. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник / Л.В. Нападовська; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2-е вид., доопрац. та допов. – К.: КНТЕУ, 2010. – 647с.

 56. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І.Беленкова [та ін.]; за ред. проф. М.Ф.Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042с.

 57. Партин Г.О. Управлінський облік [Текст]: підручник / [Г.О. Партин та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 279 с.

 58. Фаріон І.Д. Управлінський облік [текст]: підруч. / [І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 792с.

 59. Цал-Цалко Ю.С. Управлінський облік [Текст]: підруч. для студентів ВНЗ / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз, Н.І. Цегельник; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Житомир. обл. об-ня громад. орг. "Спілка економістів України". – Житомир: Рута, 2015. – 631 с.

 60. Череп А.В. Управлінський облік [Текст]: [навч. посіб.] / А.В. Череп, Н.М. Шмиголь, О.М. Рибалко; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2014. – 348 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал