2. Зміст робочої навчальної програми дисципліниСкачати 295.21 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір295.21 Kb.


2. Зміст робочої навчальної програми дисципліни

заняття


Назва розділу. Тема заняття та короткий зміст

Кількість годин

Форми і методи проведення заняття

Література

Самостійна роб.студ.

Форма контролю

всього

аудитор.

самост.
Розділ 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

8

4

4

1-2

Тема: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Зміст та основні завдання

фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Організація фінансової діяльності підприємств. Форми фінансування підприємств. Критерії прийняття фінансових рішень.


2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко О. О. Фінансова діяльн. суб'єктів господарювання: с.14-32,

Філіна Г.І. Фінансова діял. суб’єктів господарювання,

с.8-28


Конспекту-вання поданого матеріалу

Усне опитування

3-4

Тема: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Семінар по лекції та самостійному вивченню2

2
Семінар. Бесіда, доповіді, обговорення

Терещенко с.11-55, Філіна

с.8-28


Підготовка та захист доповідей до семінару

Усне опитування, фронтальне опитування

с.в.

Тема: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Капітал підприємства та його економічна сутність. Фінансова діяльність у

системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства.


2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.11-14, 17-20 Філіна

с.15-18


Самостійно опрацювати матеріал

Усне опитування на семінарі

с.в.

Тема: Теоретичні джерела

фінансової діяльності підприємств.

Класична теорія фінансування. Теорема

іррелевантності. Теорія оптимізації портфеля інвестицій. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ). Неоінституційна теорія фінансування. Концепція максимізації вартості капіталу власників(Shareholder- Value-Konzept).2
2

Самостійне вивчення, інструктаж

Терещенко с.32-55


Підготувати доповіді на семінар

Усне опитування на семінарі
Розділ 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

10

6

4

5-6

Тема. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової

діяльності приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової

діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств.2

2
Лекція, пояснення, порівняння, бесіда

Терещенко с.59-96, Омельченко с.10-15

Господарський кодекс, ЗУ «Про господарські товариства».
Конспекту-вання поданого матеріалу, участь в бесіді

Письмовий контроль

7-8

Тема. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

Семінар по лекції та самостійному вивченню. Порівняння сильних і слабких сторін різних організаційно-правових форм.2

2
Семінар. Бесіда, доповіді, обговорення,

дискусія


Терещенко с.59-96,


Підготовка та захист доповідей до семінару

Усне опитування, фронтальне опитування

9-10

Тема: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності

Вирішення задач щодо створення та діяльності підприємств різних форм власності2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Практич-ний контроль, фронт. опит

с.в.

Тема: Основні положення нормативно-правових актів щодо організації діяльності суб’єктів господарювання.

Основні положення Господарського кодексу, ЗУ «Про господарські товариства» та « Про режим іноземного інвестування»2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Нормативні документи

.


Самостійно ознайоми-тися із зако- нодавством

Усне опитування на семінарі

с.в.

Тема: Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

Особливості фінансової діяльності

командитних і повних товариств. Фінансова діяльність кооперативів. Фінансування

спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації.2
2

Самостійне вивчення, інструктаж

Терещенко с.77-86, 92-96, Омельченко с.10-15, Філіна 46-55


Підготувати доповіді на семінар

Усне опитування на семінарі
Розділ 3. Формування власного капіталу підприємства

10

6

4

11-12

Тема: Формування власного капіталу підприємства.

Власний капітал, його функції

та складові. Статутний капітал і корпоративні права підприємства.

Номінальний капітал підприємства. Привілейовані акції. Балансовий та

ринковий курси акцій. Резервний капітал підприємства, його види та

джерела формування.2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.102-117, Філіна

с.33-45, Омельченко с. 16-22Конспекту-вання поданого матеріалу

Комбінова-ний контроль

13-14

Тема: Збільшення та зменшення статутного капіталу підприємства.

Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу. Збільшення

статутного капіталу ТОВ. Методи та джерела збільшення статутного капіталу AT. Переважне право власників на придбання акцій (часток). Курс емісії корпоративних прав. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпора-тивних прав. Зменшення статутного капіталу підприємств. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств. Зменшення статутного капіталу ТОВ. Способи зменшення статутного капіталу AT.


2

2
Лекція, пояснення, порівняння, бесіда

Терещенко с.118-156

Філіна с.46-57Конспекту-вання поданого матеріалу, участь в бесіді

Письмовий контроль

15-16

Тема: Формування власного капіталу підприємства.

Розв’язування задач щодо формування, збільшення ат зменшення власного капіталу2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Практич-ний контроль

с.в

Тема: Сутність і функції власного капіталу та його складові.

Сутність власного капіталу. Функції власного капіталу. Складові частини власного капіталу.2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.102-107, Філіна

с.33-39


Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальна перевірка

с.в.

Тема: Порядок складання форми 4 фінансової звітності «Звіт про власний капітал».

Вимоги П(С)БО № 5 до порядку складання і подання Звіту про власний капітал. Аналіз Звіту про власний капітал.2
2

Самостійне вивчення, інструктаж

Терещенко с.152-157, П(С)БО № 5

Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальна перевірка
Розділ 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств

8

4

4

17-18

Тема: Внутрішні джерела фінансування підприємств.

Самофінансування підприємств. Приховане самофінансування. Тезаврація прибутку. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків. Забезпечення наступних витрат і платежів. Чистий грошовий потік (Cash-flow). Показники Cash-flow.2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.169-195, Філіна

с.204-217,

Омельченко с. 23-29


Конспекту-вання поданого матеріалу

Усне опитування, тестовий контроль

19-20

Тема: Внутрішні джерела фінансування підприємств.

Вирішення задач по визначенню Cash-flow. Складання Звіту про рух грошових коштів2

2
Практична робота, інструктаж


Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практик-ний контроль

с.в.

Тема: Внутрішні джерела фінансування підприємств.

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства. Забезпечення наступних витрат і платежів. Цільове фінансування.2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.169-171, 177-181, Філіна

с.204-207Самостійно опрацювати матеріал

Тестовий контроль

С.в.

Тема: Порядок складання форми 3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів».

Вимоги П(С)БО № 4 до порядку складання і подання Звіту про рух грошових коштів. Аналіз Звіту про рух грошових коштів.2
2

Самостійне вивчення, інструктаж

Терещенко с.188-195, П(С)БО № 4

Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування
Розділ 5. Дивідендна політика підприємств

8

4

4

21-22

Тема: Дивідендна політика підприємств.

Зміст, значення та основні завдання

дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Порядок нарахування дивідендів. Форми виплати дивідендів. Інструменти дивідендної політики. Методи нарахування

дивідендів. Оподаткування дивідендів. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Ефективність дивідендної політики.
2

2
Лекція, пояснення, порівняння, бесіда

Терещенко с.210-232,

Філіна с.217-228

Омельченко с. 30-33


Конспекту-вання поданого матеріалу, участь в бесіді

Усне опитування

23-24

Тема: Дивідендна політика підприємств.

Розв’язування задач по визначенню розміру дивідендів2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практик-ний контроль

С.в.

Тема: Теорії дивідендної політики.

Теорія іррелевантності дивідендної політики. Теорія пріоритетності дивідендів. Концепція мінімізації податкових платежів.
2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.212-214, Філіна

с.221-226Самостійно опрацювати матеріал

Усне опитування

С.в.

Тема Нормативне регулювання обігу цінних паперів та дивідендної політики.

Основні положення та вимоги ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні». «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про цінні папери і фондовий ринок».2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Закони України

Ознайоми-тися із законами та виписати основні положення

Усне опитування
Розділ 6. Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу

12

8

4

25-26

Тема: Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу.

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити.

Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Практична робота із залучення банківських кредитів. Кредитоспроможність підприємства. Кредитне забезпечення.


2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.235-266, Філіна

с.58-80


Омельченко с.34-39

Конспекту-вання поданого матеріалу

Усне опитування, тестовий контроль

27-28

Тема: Небанківське кредитування.

Комерційний кредит. Лізинговий кредит. Факторинг. Облігації підприємств.

Види облігацій та їх параметри. Емісія облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном (Zerobond). Конвертовані облігації.


2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.266-290, Філіна

с.81-98


Конспекту-вання поданого матеріалу

Письмовий контроль

29-30

Тема: Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу.

Семінар по темах лекції та самостійного вивчення.2

2
Семінар. Бесіда, доповіді, обговорення

Терещенко с.235-290, Філіна

с.58-80


Підготовка та захист доповідей до семінару

Усне опитування, фронтальне опитування

31-32

Тема: Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу.

Розв’язування задач по кредитуванню підприємств2

2
Практична робота, інструктаж


Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практик-ний контроль

С.в

Тема Нормативне регулювання кредитної діяльності.

Основні положення та вимоги ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,«Про заставу».2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Закони України

Ознайоми-тися із законами

Усне опитування на семінарі

С.в.

Тема: Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу.

Кредитний договір та його основні положення. Кредити в іноземній валюті. Характеристика варанта.
2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.264-267, 282-284, Філіна

с.78-80


Самостійно опрацювати матеріал

Усне опитування на семінарі
Розділ 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств

8

4

4

33-34

Тема: Фінансові аспекти реорганізації підприємств.

Загальні передумови реорганізації. Укрупнення підприємства. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства. Злиття та

приєднання. Поглинання (аквізиція). Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.


2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.293-323

Омельченко с. 40-44,

Філіна 267 - 278


Конспекту-вання поданого матеріалу

Письмовий контроль

35-36

Тема: Фінансові аспекти реорганізації підприємств.

Розв’язування задач щодо реорганізації підприємств.2

2
Практична робота, інструктаж


Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практик-ний контроль

С.в

Тема: Фінансові аспекти реорганізації підприємств.

Реорганізація як специфічний

напрям фінансової діяльності підприємства. Причини, цілі, завдання і форми проведення реорганізації.


2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.293-299

Омельченко с. 40-44,

Філіна 267 - 278


Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування

С.в.

Тема: Нормативне регулювання реорганізації підприємств.

Основні положення та вимоги «Положення про порядок реєстрації випуску акцій і інформації про їх емісію при реорганізації товариства» та П(С)БО № 19 «Об’єднання підприємств»
2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Нормативні документи

Ознайоми-тися із норм. док та виписати основні положення

Усне опитування на практичному занятті
Розділ 8. Фінансові інвестиції підприємств

8

4

4

37-38

Тема: Фінансові інвестиції підприємств.

Сутність фінансових інвестицій підприємства. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Оцінка

доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права. Відображення

вартості фінансових інвестицій у звітності.2

2
Лекція, пояснення, порівняння, бесіда

Терещенко с.326-353,

Філіна с.163-204,

Омельченко с. 45-48


Конспекту-вання поданого матеріалу, участь в бесіді

Усне опитування

39-40

Тема: Фінансові інвестиції підприємств.

Розв’язування задач по оцінці доцільності інвестицій.2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практик-ний контроль

С.в.

Тема: Фінансові інвестиції підприємств.

Класифікація інвестицій. Реальні інвестиції. Види і принципи управління фінансовими інвестиціями підприємства.
2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.326-329, Філіна

с.163-166, 195-199Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування

С.в.

Тема: Нормативне регулювання фінансових інвестицій підприємств.

Основні положення та вимоги П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Нормативні документи

Ознайоми-тися із П(С)БО та виписати основні положення

Усне опитування на практичному занятті
Розділ 9. Оцінка вартості підприємств

10

6

4

41-42

Тема: Оцінка вартості підприємств

Вартість капіталу підприємства. Методичні

підходи до оцінки вартості підприємства. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства. Майновий (витратний) підхід. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу.


2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.356-378

Омельченко с. 49-52Конспекту-вання поданого матеріалу

Письмовий контроль, практичний контроль

43-44

Тема: Оцінка вартості підприємств.

Семінар по питаннях лекції та самостійному вивченню.2

2
Семінар. Бесіда, доповіді, обговорення

Терещенко с.356-378


Підготовка та захист доповідей до семінару

Усне опитування, фронтальне опитування

45-46

Тема: Оцінка вартості підприємств.

Розв’язування завдань по оцінці вартості підприємства.2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Практик-ний контроль

С.в.

Тема: Оцінка вартості підприємств

Необхідність, завдання і принципи експертної

оцінки вартості підприємства. Етапи організації процедури оцінювання вартості підприємства.


2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.356-358,376-378

Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування

С.в.

Тема: Нормативне регулювання оцінки вартості підприємств.

Основні положення та вимоги ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» та Національних стандартів оцінки № 1,2,3,42
2

Самостійне вивчення, пояснення

Нормативні документи

Ознайоми-тися із норм. док та виписати основні положення

Усне опитування на семінарі
Розділ 10: Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

8

4

4

47-48

Тема: Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Компетенції фінансових служб у сфері ЗЕД

підприємства. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної

діяльності в іноземній валюті. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форфейтинг. Митне

оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.
2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.382-401,

Філіна с. 288-307,

Омельченко с. 53-54


Конспекту-вання поданого матеріалу

Усне опитування

49-50

Тема: Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Семінар по питаннях лекції та самостійному вивченню.2

2
Семінар. Бесіда, доповіді, обговорення

Терещенко с.382-401

Філіна с. 288-307
Підготовка та захист доповідей до семінару

Усне опитування, фронтальне опитування

С.в

Тема: Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Види ЗЕД. Державне регулювання діяльності підприємств на світовому ринку.2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Філіна

с.288-296Самостійно опрацювати матеріал

Доповідь на семінарі

С.в

Тема: Нормативне регулювання фінансової діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Основні положення Інкотермс - 2010. Правила тлумачення термінів постачання згідно Інкотермс - 2010.2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Нормативні документи

Ознайоми-тися із норм. док та виписати основні положення

Усне опитування на семінарі
Розділ 11: Фінансовий контролінг

8

4

4

51-52

Тема: Фінансовий контролінг.

Сутність, необхідність та основні завдання

фінансового контролінгу. Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг. Координація як центральна функція контролінгу. Методи контролінгу.


2

2
Лекція, пояснення, порівняння, бесіда

Терещенко с.403-454,

Філіна с.258-267,

Омельченко с. 55-57


Конспекту-вання поданого матеріалу, участь в бесіді

Усне опитування, практичний контроль

53-54

Тема: Фінансовий контролінг.

Розв’язування завдань по застосуванню методів контролінгу.2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практ. контроль

С.в.

Тема: Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу.

Завдання,об’єкти, принципи та функції внутрішнього аудиту (ревізії).2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.417-419

Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування

С.в

Тема: Методи фінансового прогнозування.

Зміст, призначення та організація СРПР. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу Експертне (суб’єктивне) прогнозування. Каузальне прогнозування. Методи екстраполяції.2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.419-454

Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування
Розділ 12: Фінансове планування та бюджетування

10

6

4

55-56

Тема: Бюджетування на підприємстві

Способи бюджетування. Система бюджетів на підприємстві. Визначення потреби підприємства в капіталі. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів, нематеріальних активів. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів.2

2
Лекція, пояснення, ілюструваннябесіда

Терещенко с.457-489

Філіна с.245-251Конспекту-вання поданого матеріалу

Усний контроль

57-58

Тема: Фінансове планування та бюджетування

Правила фінансування підприємств. Правило вертикальної

структури капіталу. Ефект фінансового лівериджу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.


2

2
Лекція, пояснення, порівняння, бесіда

Терещенко с.490-522,

Філіна с.107-145Конспекту-вання поданого матеріалу, участь в бесіді

Письмовий контроль, практичний контроль

59-60

Тема: Фінансове планування та бюджетування.

Розв’язування завдань по фінансовому плануванню та бюджетуванню.2

2
Практична робота, інструктаж

Інструкційні картки

Розв’язува-ння задач

Фронтальна перевірка, практик-ний контроль

С.в

Тема: Планування фінансів методом бюджетування

Бюджетування як функція фінансового

контролінгу. Принципи бюджетування. Поточне фінансове планування. Оперативне фінансове планування. Довгострокове фінансове планування.


2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.457-463, Філіна

с.228-251Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування

С.в

Тема: Фінансове планування .

Планування прибутків і збитків. Планування ліквідності. Планування показників балансу. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow).2
2

Самостійне вивчення, пояснення

Терещенко с.503-517


Самостійно опрацювати матеріал

Фронтальне опитування

Список рекомендованої літератури

1. Власова Н.О. Фінанси підприємств. – К.: ЦНЛ, 2007. - 271 с.

2. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — К. : Алерта, 2005. — 200с.

3. Гриньова В.М. Фінанси підприємств. – К.: Знання-Прес, 2006.

4.Демківський А.В. Гроші і кредит . – К.: Дакор, 2005.

5.Дороніна М. С., Мартюшева Л. С., Горовий Д. А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2002— 156с.

6.Еш С.М. Фінансовий ринок. - К.: ЦНЛ,2009 - 528 с.

7. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Коспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек, 2006 — 184с.

8. Машина Н.І. Вищі фінансові обчислення. – К.: ЦНЛ,2003 - 208 с.

9. Омельченко Л.С., Садовнікова О.Ф. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Фінанси». – Маріуполь: ПДТУ, 2006 – 66 с.

10. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2006 - 465с.

11. Рудницький В.С. Аудит: Вид.2-ге, переробл. І доповнене. – Львів: Оріяна – Нова, 2004 – 292с.

12.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2003 — 554с

13. Терещенко О.О., Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.; За заг. ред. О. О. Терещенка. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц К.: КНЕУ, 2006 — 312 с.

14. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, 2-ге вид., пероб. та допов. навч. Пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2009 - 320 c.

15. Хавтур О.В. Корпоративні фінанси. – Тернопіль. ТНЕУ, 2006 – 286 с.


Нормативно-правові документи

1.Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р.

2.Податковий кодекс України № 2755-VІ від 2 грудня 2010 р.

3.Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 р.

4. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р.

5. Закон України „Про інвестиційну діяльність від 18.09.91 р.

6. Закон України „Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р.

7. Закон України „Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 р.

8. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р.

9. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р.

10.Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р.

11. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 20.03.1991 р.

12.Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р.

13. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р.

14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.

15. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р.

16. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» від 22.12.2011 р.

17. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.

18. Закон України «Про обіг векселів» від 05 .04 2001 р.

19. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

20.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.

21. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 27.07.2011 р.

22. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» (Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р,

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати» (Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р,

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів» (Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р,

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про власний капітал» (Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р.

28.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Наказ Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року №20.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"". Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року №91.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти". Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", Наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року №181.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств". Наказ Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163;

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р № 176.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39.

35. Положення «Про порядок реструктуризації підприємства», затверджено наказом Фондом держмайна України від 07.02.2001 р.

36. Положення «Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства», затверджено рішенням ДКЦПУФР від 22.02.07р.

37. Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств» затверджено рішенням ДКЦПУФР 30.12.98 N 221.

38. Правила Інкотермс від 01.01.2011р.

39. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений Постановою КМУ від 10.09. 2003 р. N 1440.

40. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою КМУ від 28.10.2003р. N 1442.

41. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», затверджений Постановою КМУ від 29.11.2006р. N 1655.42. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений Постановою КМУ від 03.10.2007 р. N 1185

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал