1 вплив нафтогазової галузі на довкілляPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
5.4 Рекомендації для нафтогазових підприємств щодо зменшення
економічних збитків від забруднюючих речовин, та зменшення їх
кількості
У разі недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування, у разі порушення законодавства про охорону атмосферного повітря чи порушення умов дозволу на викиди, підприємства нафтогазової промисловості будуть притягнуті до відповідальності, яка передбачена Водним Кодексу України, Законом

78
України про охорону атмосферного повітря та Законом України про охорону навколишнього природного середовища.
Зокрема, у ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначені наступні види правопорушень: допущен- ня наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів. Крім того, невиконання спеціальних правил поводження з відходами може привести до порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище або порушення норм екологічної безпеки [32].
Більш повний перелік правопорушень закріплений у Законі України від 5 березня 1998 року «Про відходи». Він передбачає 16 видів правопорушень. Зазначений перелік не є вичерпним. Законами може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.
Найпоширенішими правопорушеннями в даній галузі є: порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого або опосередкованого шкідливого впливу на здоров‘я людини і економічних збитків; самовільне розміщення чи видалення відходів; приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів; невиконання вимог поводження з відходами, що призвело до негативних екологічних, санітарно- епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди; порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів.
Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря несуть особи винні у: порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище. перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел. перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел. викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону. перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

79
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Якщо, нафтогазові підприємства будуть дотримуватись умов дозволу на викиди, скиди та відходи, будуть вчасно сплачувати екологічний податок, відповідно економічні збитки будуть набагато меншими, що в свою чергу призведе до зменшення і кількості викидів. Адже, чим більший викид тим вища плата за забруднення [33].

80
ВИСНОВКИ
У дані магістерській кваліфікаційній роботі проаналізовано вплив нафтогазової галузі на стан довкілля. Висвітлено актуальні проблеми, законодавчу базу нафтогазової промисловості. Наведено методики за якими здійснюється вимірювання концентрації бензину. Охарактеризовано найбільші нафтогазові підприємства України, зокрема, і міста Вінниці.
Проаналізовано систему екологічного моніторингу та контролю підприємств нафтогазової промисловості в Україні. Розглянуто основні поняття екологічного моніторингу та екологічного контролю.
Здійснено моніторинг нафтогазових підприємств, на прикладі АЗС міста Вінниці. Проаналізовано всі автозаправні станції, які знаходяться на території міста Вінниці. Автозаправні станції: WOG, ОККО, Shell, Lukoil
(AMIC Energy) та мережа АЗС Приват.
Проведено моніторинг викидів забруднюючих речовин від роботи автозаправних станцій. Розроблені рекомендації щодо охорони атмосферного повітря у населених пунктах.
Здійснено екологічний контроль мережі автозаправних станцій на території міста Вінниці. Показано вимоги до АЗС, здійснено контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари. Проведено нормування вмісту та контролю шкідливих речовин у повітрі. Охарактеризовано види постів спостереження.
Розроблені рекомендації щодо підвищення загального рівня екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. В якості природоохоронного заходу запропоновано сорбційно-термічний спосіб поглинання парів нафтопродуктів на автозаправних станцій. Запропоновано встановити установки легких фракцій вуглеводнів при зберіганні нафтопродуктів на основі низькотемпературних машин. В даний час
«Стірлінг-технології» не мають аналогів у світі, призначені для 100% уловлювання легких фракцій вуглеводнів при зберіганні нафти і нафтопродуктів на нафтобазах і автозаправних станціях. Термін окупності даної установки становить два роки.
Розроблено інформаційні моделі для нафтогазових підприємств, на прикладі автозаправних станцій. Створено інформаційні моделі для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для отримання дозволу на скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти та модель на розміщення відходів. Створено UML-моделі для нафтогазових підприємств. Визначено відповідальність у разі недотримання умов дозволу.
Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону
«Про охорону навколишнього природного середовища».
Пораховано економічні збитки від забруднення довкілля нафтогазовими підприємствами.
Екологічний податок за скиди забруднювальних речовин, за викиди в атмосферне повітря та за розміщення відходів. Розроблено рекомендації для нафтогазових підприємств щодо

81
зменшення економічних збитків від забруднюючих речовин, та зменшення їх кількості. Розрахунки здійснено відповідно до Податкового кодексу України, розділ VIII Екологічний податок. Здійснено розрахунок парів нафтопродуктів при зливі з автоцистерн. Визначено обсяги викидів парів нафтопродуктів від резервуарів при зберіганні. Розраховано викиди забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря під час роботи паливо-роздавальної колонки при відпуску нафтопродуктів споживачем.

82
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.
Колодій В.В. Нафтогаз України / В.В. Колодій // Нафтогаз: підручник – Київ, 2004. – 390 с.
2.
Закон України від 12.07 2001 № 26653 – III «Про нафту і газ»
3.
Бойченко С.В. Раціональне використання вуглеводневих палив /
С.В. Бойченко// Монографія. К.: НАУ, 2001. – 216 с.
4.
Коршак А.А. Современные средства сокращения потерь бензинов от испарения / А.А Коршак // Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2001. –
144 с.
5.
Миронов О.Г., Ланская Л.А. Выживаемость некоторых морских планктонних и бентопланктонных водорослей в морской воде, загрязненной нефтепродуктами / О.Г. Миронов, Л.А. Ланская // Ботанический журнал. –
1998. – № 6. – С.18 – 21.
6.
Абузова Ф.Ф. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении / Ф.Ф. Абузова / М.: Гостоптехиздат, 1996. –
522 с.
7.
Транспорт и хранение нефтепродуктов // Научно-технический информационный сборник. - М., 1997. – №1.
8.
Лозанський В. Р. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною / В.Р. Лозановський // Екологічне управління: підручник – Х., 2000. – 47 с.
9.
Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии /
Ю.С. Шемшученко — К.: Наукова думка, 1998. –133 с.
10.
Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навч. Посібник
/ Т.П. Галушкіна. – Х: Бурун Книга, 2009. – Книга. – 480 с.
11.
Мазур И.И. Экология строительства объектов нефтяной и газовой промышленности / И.И. Мазур. – М.: Недра, 1991. – 279 с.
12.
Ілляшенко С.М. Економічна безпека підприємства /
С.М. Ілляшенко // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2012. – 803-818 с.
13.
Коренюк
П.І.
Менеджмент навколишнього природного середовища /П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія
України, 2001. – 222 с.
14.
A Study on the EconomicValuation of EnvironmentalExternalities from LandfillDisposal and Incineration ofWaste.Final Appendix Report, European
Commission, DG Environment, 2000. – 169 с.
15.
Мельник Л. Г. Екологічна економіка / Л.Г. Мельник – Суми:
«Університетська книга», 2006. – 368 с.
16.
Шевчук В. Я. та ін. Екологічне управління. / Підручник для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. – Київ «Либідь», 2004.
17.
Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води./ А.К. Запальський – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.

83 18.
Хільчевскький
В.К.
Водопостачання
і водовідведення: гідроекологічні аспекти. / В.К. Хілічевський // – К.: ВПЦ "Київський університет", 1999. – 319 с.
19.
Кесельман Г.С., Махмудбеков Э.А. Защита окружающей среды пр и добыче, транспорте и хранении нефти и газа / Г.С. Кесельман, Э.А.
Махмудбеков – М.: Недра, 1991. – 256 с.
20.
Минигазимов Н.С. Научно-методические основы воздействия нефтяной промышленности на окружающую среду / Н.С. Минигазимов //
Экологическая экспертиза. Обзорная информация. – М., 2002. – Вып. № 3. –
С. 82-91.
21.
Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навч. Посібник
/ Т.П. Галушкіна. – Х: Бурун Книга, 2009. – Книга. – 480 с.
22.
Пахомова А.Д. Экологический менеджмент / Пахомова А.Д.
Эндерс А., Рихтер Б.А.; К. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
23.
Про затвердження Положення про державну систему моніторингу України: постанова кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р.
№ 391.
24.
Стадницький Ю.І. Класифікація інструментів регіональної політики Ю.І. Стадницький // Регіональна політика і механізми її реалізації. –
К.: Наук. думка, 2003. – 426–434 с.
25.
Борейко В.І. Економіка довкілля та природокористування /
В.І. Борейко//: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 255 с.
26.
Дорогунцов
С.І.
Оптимізація природокористування навколишнього середовища. / С. І. Дорогунцов – Т. 1. – К.: Кондор, 2004. –
291 с.
27.
Генсірук С. А. Регіональне природокористування /
С. А. Генсірук: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 1992.– 336 с.
28.
Павлов В.І. Економіка природокористування / В. І. Павлов:
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне:
НУВГП, 2008. – 136 с.
29.
T. Schoen, Alia P. Schoen, Liangbing Hu, Han Sun Kim, Sarah C.
Heilshorn, Yi Cui. High Speed Water Sterilization Using One-Dimensional
Nanostructures // Nano Letters. Publication Date (Web): August 20, 2010. DOI:
10.1021/nl101944e.
30.
Закон України про охорону атмосферного повітря
31.
Водний кодекс України
32.
Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования / Голиченков А.К. – М., 1992. – 125с.
33.
Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – 136 с.
34.
Крассов О.И. Экологическое право /Крассов О.И.//: Учебник. –
М., 2003. – 256 с.
35.
Гетьман А.П. Процесуальные нормы в экологическом праве./Гетьман А.П. – Х., 1994. – 188 с.
36.
ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

84 37.
Офіційний сайт Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Режим доступу: http://www.vindei.gov.ua/do-vidoma/dostup-do- publichnoyi-informatsiyi/
38.
Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №13–14, № 15–16, № 17. –
246 с.
39.
Офіційний сайт міністерства екології та природних ресурсів
України. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/
40.
Логоша В.Г. / Ящолт А.Р. (2014) Розробка комплексної екологічної програми для екологічного контролю підприємства In: Тези
Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки Т.1 ЖДТУ, 97-98 с.

85
Додаток А. Технічне завдання
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля
Затверджую
Завідувач кафедри ЕЕБ, к. т. н., доцент
____________________ В. А. Іщенко
(підпис)
―___‖ _____________ 2015 року
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на магістерську кваліфікаційну роботу

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ
НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
08-48.МКР.002.01.000 ТЗ спеціальність 8.04010601 ―Екологія та охорона навколишнього середовища‖Вінниця 2015
Керівник магістерської кваліфікаційної роботи : к.т.н., доцент
________________А. Р. Ящолт
(підпис)
― ___‖ ______________ 2015 р.
Виконавець: студент гр. ЕКО-14м
________________В. Г. Логоша
(підпис)
― ___‖ ______________ 2015 р.

86
1. Підстава для проведення робіт
Підставою для виконання роботи є наказ № __ по ВНТУ від ―__‖________
2015 р., та індивідуальне завдання на МКР, затверджене протоколом № __ засідання кафедри ЕЕБ від ― ‖ __ ________ 2015 р.
2. Мета роботи
Метою даної роботи є підвищення ефективності проведення комплексного моніторингу та контролю підприємств нафтогазової промисловості.
3. Методи дослідження
Використано методи: комплексний та системний науково-обгрунтований аналіз, метод формалізації, метод теорії UML – моделей.
4. Вихідні дані для проведення робіт
1
Закон України про нафту і газ;
2. Розділ VIII Податкового Кодексу України;
3. Викиди АЗС «Shell» за адресою вул. Келецька, 52 а, м. Вінниця;
5. Етапи роботи і терміни їх виконання
№ з/п
Найменування етапів МКР
Термін виконання
1. Розробка технічного завдання
2.
Літературний пошук і аналіз впливу нафтогазової галузі на довкілля міста Вінниця
3.
Аналіз існуючої системи екологічного моніторингу та контролю в
Україні
4.
Розробка інформаційних моделей комплексного моніторингу та контролю нафтогазових підприємств
5.
Комплексний моніторинг нафтогазових підприємств, на прикладі АЗС міста Вінниці
6. Здійснення екологічного контролю мережі АЗС
7. Підготовка висновків, додатків і переліку літератури.
6. Призначення і галузь використання
Розробка може бути використана для комплексного екологічного моніторингу та контролю нафтогазових підприємств.
7. Умови експлуатації
Комплексний екологічний моніторинг та контроль призначений для нафтогазових підприємств.
8. Технічні характеристики
Установки УЛФ
«Стірлінг-технології»
Ефективність зниження парів викидів
90-96%
Коефіцієнт корисної дії (ККД) 20-40%
9. Вимоги до розробленої документації
Пояснювальна записка та графічна частина
10. Порядок приймання роботи
Публічний захист роботи «____» ________ 2015 р.
Початок розробки
«____» _________ 2015 р.
Граничні терміни виконання МКР «____» _____ 2015 р.
Розробив студент групи ЕКО-14м __________________ В.Г.Логоша
(підпис)

87
ДОДАТОК Б. Викиди АЗС «Shell»
Таблиця Б.1 – Викиди АЗС «Shell»
за адресою вул. Келецька,
52 а, місто Вінниця

Найменування показників
Значення по джерелах
1
Номер джерела викиду
1 2
3 4
2
Найменування нафтопродуктів
Бензин
А-95
Бензин
А-92
Бензин
А-80 дизпаливо
3
Об‘єм нафтопродуктів, м
3
/рік V
p
280,8 246,6 164,4 230,8 4
Молекулярна маса парів, г/моль, М
n
66 66 66 159 5
Температура початку і кінця кипіння рідини, tn.к./ tк.к.
35/195 35/195 35/195 200/360 6
Еквівалентна температура початку кипіння, tекв,
53,2 53,2 53,2 218,2 7
Тиск насичених парів,
P
s(38), гПа
609 609 609 0,497 8
Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш холодних місяців, ºС, tax
-1,06
-1,06
-1,06
-1,06 9
Середнє арифметичне значення температури атмосферного повітря за шість найбільш теплих місяців, ºС, taт
+14,4
+14,4
+14,4
+14,4 10
Середнє арифметичне значення температура нафтопродуктів в резервуарах за шість найбільш холодних місяців, ºС, tрx
-2,3
-2,2
-3,3
-2,2 11
Середнє арифметичне значення температура нафтопродуктів в резервуарах за шість найбільш теплих місяців, ºС, tрт
+16,8
+16,8
+16,7
+17,3

88
Продовження таблиці Б.1 12
Значення коефіцієнту,
К
1x
/K

1,62/6,1 1,62/6,1 1,62/6,1 1,62/6,1 13
Значення коефіцієнту,
К
2x
/K

0,19/0,17 0,19/0,17 0,19/0,17 0,19/0,17 14
Значення коефіцієнту,
К
3x
/K

0,74/0,36 0,74/0,36 0,74/0,36 0,74/0,36 15
Температура газового простору за шість найбільш холодних місяців
-1,06
-1,06
-1,06
-1,06 16
Температура газового простору за шість найбільш теплих місяців
+14,4
+14,4
+14,4
+14,4 17
Об‘єм резервуарів, м
3 25 25 25 25 18
Значення коефіцієнту,
K

0,217 0,217 0,217 0,217 19
Значення коефіцієнту,
K

0,342 0,342 0,342 0,342 20
Коефіцієнт оборотності резервуарів
12,8 11,2 13,16 10,4 21
Кількість викидів від резервуарів за рахунок випаровування, г/с
0,00044 0,0004 0,00025 0,00000000022 22
Час, протягом якого зливають все паливо, год
16 14 10 13 23
Річний викид нафтопродуктів, т/рік
0,00003 0,00002 0,000009 0,00000000000 1
24
Кількість викидів від резервуарів за рахунок випаровування, кг/год
№1 П
вип
0,0016
№2 П
вип
0,0014
№3 П
вип
0,0009
№4 П
вип
0,0000000008

89
ДОДАТОК В. Ставки податку
Таблиця В.1 – Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксид
1553,79
Аміак
291,41
Ангідрид сірчистий
1553,79
Ацетон
582,83
Бенз(о)пірен
1977992,51
Бутилацетат
349,96
Ванадію п'ятиокис
5828,32
Водень хлористий
58,54
Вуглецю окис
58,54
Вуглеводні
87,81
Газоподібні фтористі сполуки
3846,95
Тверді речовини
58,54
Кадмію сполуки
12298,01
Марганець та його сполуки
12298,01
Нікель та його сполуки
62658,23
Озон
1553,79
Ртуть та її сполуки
65863,81
Свинець та його сполуки
65863,81
Сірководень
4993,53
Сірковуглець
3245,03
Спирт н-бутиловий
1553,79
Стирол
11346,13
Фенол
7052,52
Формальдегід
3846,95
Хром та його сполуки
41713,2

90
Таблиця В. 2 – Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об‘єкти
Найменування забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонійний
1020,6
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)
408,5
Завислі речовини
29,27
Нафтопродукти
6003,94
Нітрати
87,81
Нітрити
5012,61
Сульфати
29,27
Фосфати
815,72
Хлориди
29,27

91
ДОДАТОК Г. Декларація про утворення відходів
Додаток 3 до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів
Д Е К Л А Р А Ц І Я про утворення відходів у 20___ році
Назва суб'єкта господарювання ___________________________
Юридична адреса _______________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові і місце проживання фізичної особи - підприємця _____________________________________
Поштова адреса ________________________________________
Код згідно з КОАТУУ ___________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________

з
/
п
Най мену ванн я відхо дів та код згідн о з
ДК
005-
96
Клас небез пеки
Накоп ичено стано м на 1 січня
20___
р.
Обсяг утворе ння відході
в у поточн ому році, тонн
Обсяг утворе ння відході
в у наступ ному році, тонн
Показник загального утворення відходів, розрахований відповідно до постанови КМУ від 31 серпня
1998р. N 1360
"Про затвердження
Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"
Передача відходів
іншому власнику
(назва власника,ко д згідно з
ЄДРПОУ)
Поточн ий рік
Наступ ний рік
*
*
* – Показник загального утворення відходів (ПЗУВ) = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4

92
– м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).
Керівник _____________________
(підпис) __________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал