1 вплив нафтогазової галузі на довкілляPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
4 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО
МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ,
НА ПРИКЛАДІ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
4.1 Розробка моделі для
отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Дозвіл видається на термін не менш як п‘ять років. Платність видачі документа дозвільного характеру: безоплатно. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру становить 10 робочих днів
Найменування органу, що погоджує документи дозвільного характеру:
Установа державної санітарно-епідеміологічної служби. Загальний вигляд моделі для отримання дозволу на викиди:

Q
в
– Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
Z
i
– Звіт з інвентаризації, копія публікації в ЗМІ;
O
Z
– Обґрунтування розмірів санітарно-захисної зони (оцінка витрат пов‘язаних з реалізацією заходів щодо їх створення);
R
pz
– Розробка плану заходів;
O
av
– Оцінка та аналіз витрат;
P
g

Повідомлення громадськості: держадміністрації, щодо обговорення видачі дозволу, інформація про отримання дозволу, для ознайомлення громадськості;
P
s
– Погодження санітарно-епідеміологічної служби, щодо видачі дозволу;
D
ov
– Документи, у яких обґрунтовуються обсяги з.р.;
O
vv
– Оцінка впливів викидів на межі санітарно-захисної зони.
V
в
– Встановлення нормативів ГДВ;
V
pr

Встановлення найбільш поширених і забруднюючих речовин;
O
п
– Охорони атмосферного повітря;
Z
гдв
– Запобігання перевищенню встановлених нормативів ГДВ;
K
гдв
– Здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ з.р.
Розроблено, UML-модель отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин, яка зображена на рисунку 4.1.

63
Рисунок 4.1 – UML-модель отримання дозволу на викиди
Згідно зі ст. 33 Закону № 2707-ХІІ особи, винні у викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади, відповідно до зазначеного
Закону несуть відповідальність згідно з законодавством, а саме: ст. 78
Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або недотримання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення граничних нормативів утворення забруднюючих речовин під час експлуатації технологічного устаткування, споруд i об‘єктів тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п‘яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [13].

64
Крім того, ст. 34 Закону № 2707-ХІІ передбачено відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу. и
Відповідальність за порушення та сума штрафу на рисунку 3.2.
Рисунок 4.2 – Відповідальність у разі не дотримання умов дозволу на розміщення відходів
4.2
Розробка моделі для отримання дозволу на скиди
забруднюючих речовин
Дозвіл на спеціальне водокористування видається на термін до 3 років
– у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі, які встановлюються територіальними органами Мінприроди; від 3 до 25 років – в усіх інших випадках. Платність видачі документа дозвільного характеру: безоплатно.
Загальний вигляд моделі для отримання дозволу на скиди:

Q
с
– Дозвіл на скиди забруднюючих речовин;
O
пв
– Обґрунтування потреб у воді;
K
– Клопотання (для не с/г підприємств, для с/г підприємств);
ГДС
– Проект гранично допустимих скидів (ГДС);
S – Дозвіл по проведенню робіт по проектуванню, бурінню, ремонту експлуатаційних свердловин на воду.
Недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування тягне наслідки, передбачені у ст. 55 Водного Кодексу.

65
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення водного законодавства, якщо вони виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.
Без відсутності дозволу на спеціальне водокористування підприємство несе відповідальність (рис. 4.3).
Рисунок 4.3 – Відповідальність у разі не дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування
Розроблено, UML-модель отримання дозволу на скиди забруднюючих речовин, яка зображена на рисунку 4.4.
Рисунок 4.4 – UML-модель отримання дозволу на спеціальне водокористування
4.3 Розробка моделі для отримання дозволу на розміщення відходів
Платність (безоплатність) видачі дозволу на розміщення відходів та ліміту на утворення та розміщення відходів: безоплатно.
Строк, протягом якого видається дозвіл на розміщення відходів та ліміт на утворення та розміщення відходів протягом 10 робочих днів. Строк дії дозволу на розміщення відходів та ліміту на утворення та розміщення відходів (необмеженість строку дії) 3 роки. Загальний вигляд моделі для отримання дозволу на розміщення відходів:

66


Q
від
– Дозвіл на розміщення відходів;
P
l
– Проект ліміту на утворення та розміщення відходів;
D
`
– Довідки про нормативно допустимі обсяги утворення відходів, про питомі показники утворення відходів, про токсичні відходи;
O
av
– Оцінка та аналіз витрат;
V
е
– Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи;
D – Декларація.
Підприємства для яких показник ПЗУВ (показник загального утворення відходів) менший 1000 умовних одиниць звільняється від отримання дозволу та ліміту на утворення та розміщення відходів. Однак підприємство зобов`язане щорічно подавати декларацію про відходи. Вирахувати ПЗУВ за допомогою он-лайн калькулятора ПЗУВ.
Декларація про утворення відходів подається щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг. Реєстрація декларацій про відходи здійснюється на безоплатній основі. Декларації про відходи передаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій [13].
Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за: порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків; самовільне розміщення чи видалення відходів; порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини; невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення; приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної
інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки; приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів; змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу уповноваженого органу.
Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також
іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
У разі викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу, настає адміністративна відповідальність, яка тягне за собою

67
накладення штрафу на посадових осіб від п‘яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [14-15].
Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність.
Відповідальність за порушення та сума штрафу на рисунку 4.5.
Рисунок 4.5 - Відповідальність у разі не дотримання умов дозволу на розміщення відходів
Розроблено, UML-модель отримання дозволу на скиди розміщення відходів, яка зображена на рисунку 4.6.
Рисунок 4.6 – UML-модель отримання дозволу на розміщення відходів
При проведенні перевірок екологічні інспектори вимагають наявності:

68
наявність дозволів та лімітів на утворення і розміщення відходів; наявність форм державної статистичної звітності № 1-небезпечні відходи
«Звіт про утворення. оброблення та утилізацію небезпечних відходів І-ІІІ класів небезпеки»; наявність реєстрових карт об'єктів утворення та об'єктів оброблення і утилізації відходів; наявність паспортів місць видалення відходів; перевіряється стан тимчасового зберігання відходів на території підприємства. ї відповідність класу небезпеки відходів (згідно ДсанПіН
2.2.7.029-99); наявність журналів первинного обліку води ПОД 11 (журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням), ПОД 12 (журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами), ПОД 13 (Журнал якості стічних вод, що скидаються); наявність самостійних водозаборів поверхневих вод; наявність матеріалів розрахунку збору за скид забруднюючих речовин у водні об'єкти, плати за спеціальне водокористування; наявність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дотримання його умов; наявність державної статистичної звітності за формою № 2-ТП
(повітря); перевіряється стан додержання Правил технічної експлуатації установок очистки газу (технічний стан ГОУ, ведення необхідної документації, контроль ефективності установок тощо); стан ведення первинної облікової документації у галузі охорони атмосферного повітря; стан ведення нового будівництва чи реконструкції діючих об'єктів і наявності при цьому: матеріалів «Оцінки впливів на навколишнє середовище» по проектно-кошторисній документації на будівництво нових, розширення, реконструкцію чи технічне переозброєння діючих підприємств; висновку державної екологічної експертизи для об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та дотримання його умов; акта прийняття в експлуатацію; наявність рішення місцевого органу виконавчої влади на знесення та пересадку дерев, чагарників, газонів, квітників тощо; наявність ордера на знесення зелених насаджень [12].
Крім дозволу, водокористувачам встановлюється ліміт використання води.
Ліміт використання – це гранична кількість води, на використання якої з водного об'єкта водокористувачу видається дозвіл за встановленим порядком. Ліміт затверджується на річний обсяг використання води на виробничі та інші потреби здійснюють до 10 січня.
У разі зміни ліміту на використання води протягом року водокористувач

69
зобов'язаний у десятиденний термін з дня його затвердження повідомити про ці зміни відповідну державну податкову інспекцію.

70
5 РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИКИДІВ І СКИДІВ
НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ
Вихідні дані для розрахунку обсягів викидів і скидів нафтогазових підприємств наведено у Додатку Б.
5.1 Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні
об’єкти
У результаті діяльності нафтогазових підприємств здійснюються скиди у водні об‘єкти. Нафтогазові підприємства є платниками екологічного податку, тому своєчасно мають його сплачувати.
Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (П
с
), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою 5.1:
П
с
= ∑ (М
лі
х Н
пі
х К
ос
), (5.1) де i = 1,
М
лi
– обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Н
пi
– ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;
К
ос
– коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1) [38]. У таблиці 5.1. та таблиці 5.2 наведений перелік забруднюючих речовин, їх фактичні та затверджені концентрації, а також скиди та ставки податку забруднюючих речовин.
Таблиця 5.1 – Забруднюючі речовини та їх концентрації
Назва забруднюючої речовини
Фактичні концентрації, мг/л
Затверджені концентрації, мг/л
Завислі речовини
18,8 19,7
Сульфат-іони
46,36 52,18
Хлориди
49,63 56,72
Азот амонійний
0,86 1,44
Нітрит-іон
0,09 0,17
Нітрат-іон
4,23 5,84
Фосфат-іон
0,57 0,74
Нафтопродукти
0,01 0,001
БСК
5 5,98 7,34

71
Таблиця 5.2 – Перевищення норм, скиди забруднюючих речовин
Назва забруднюючої речовини
Перевищення норм
Скиди, т/рік
Ставки податку, грн/тону
Завислі речовини
-
1,92935 29,27
Сульфат-іони
-
5,11034 29,27
Хлориди
-
5,55498 29,27
Азот амонійний
-
0,14103 1020,6
Нітрит-іон
-
0,01665 1020,6
Нітрат-іон
-
0,57195 87,81
Фосфат-іон
-
0,07247 815,72
Нафтопродукти
-
0,0001 6003,94
БСК
5
-
0,71886 408,5
П
с
=(1,92935×29,27×1)+(5,11034×29,27×1)+(5,55498×29,27×1)+
(0,14103×1020,6×1)+(0,01665×1020,6×1)+(0,57195×87,81×1)+(0,07247×815,72
×1) + (0,0001×6003,94×1)+( 0,71886×408,5×1)= 932,90431грн.
Відповідно, сума податку становить 932,9 грн.
5.2 Екологічний податок за розміщення відходів підприємств
нафтогазової промисловості
Нафтогазові підприємства мають певну кількість відходів, за розміщення відходів необхідно сплачувати екологічний податок. Нафтогазові підприємства є платниками екологічного податку, тому своєчасно здійснюють плату.
Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою 5.2:
П
рв
= ∑ (Н
пі
х М
лі
х К
т х К
о
), (5.2) де і = 1,
Н
пi
– ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях з копійками;
М
лi
– обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);
К
т
– коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у пункті 246.5 статті 246 Кодексу;
К
о
– коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення

72
забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів [38]. Види відходів наведено у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Види відходів
Найменування відходу
Допустимий обсяг утворення відходу, тонн/рік
Обсяг накопичення
Ставка податку
Лампи люмінесцентні відпрацьовані
60 шт.
40 шт.
8,81
Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані
0.65 0,43 822,52
Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані
9,19 6,13 29,96
Шлам масло-, водовідокремлювачів
1,39 0,93 7,52 7,52=896,732
грн.
Отже, сума податку за розміщення відходів становить 896 грн.
5.3 Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Розмір платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення визначаються за формулою 5.3:
(5.3) де Н
і
— базовий норматив плати за викиди в атмосферу 1 тони і-тої забруднюючої речовини, грн/т;
M
і
- маса річного викиду і-тої забруднюючої речовини, т.
За податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли: з
1 січня 2014 року ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244 цього Кодексу.
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку наведених відповідно до статті
243 пунктів 243.1- 243.5 [32].
(Стаття 249 пункт 3 Податкового кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 )
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп),

73
обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку наведених відповідно до статті 244.
(Стаття 249 пункт 4 Податкового кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI (2856-17 ) від 23.12.2010 )
Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до державної податкової служби і а сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації [33].
(Стаття 250 пункт 2 Податкового кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI (2856-17 ) від 23.12.2010 )
Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240
Податкового кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
(Стаття 250 пункт 5 Податкового кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI (2856-17 ) від 23.12.2010).
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою 5.4:
П
вс
= ∑ (Мі х Нпі), (5.4) де і = 1,
М
i
– фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Н
пi
– ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками. Дані для розрахунку суми податку для підприємства наведено у таблиці 5.4.
На автозаправній станції мають місце викиди парів нафтопродуктів при зливі нафтопродуктів із автоцистерн, при зберіганні в резервуарах за рахунок випаровування і при заправці автотранспорту.
В результаті здійснення цих технологічних операцій в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини: бензин, вуглеводні насичені.
Злив нафтопродуктів із автоцистерн проводиться періодично. Злив однієї цистерни триває 15-30 хв.
Нафтопродукти зберігаються чотирьох підземних резервуарах, об'ємом по 25 м кожен. Усі резервуари обладнані дихальними клапанами.
Відпуск палива здійснюється за допомогою паливо роздавальної колонки, яка обладнана вісьмома заправними пристроями (пістолетами).

74
Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу являються дихальні клапани резервуарів (організовані джерела) та заправні пристрої колонок (неорганізовані джерела) [5].
Таблиця 5.4 – Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв
Виробни цтво
Продукція, що випускається
Х-ка сировини, матеріалу
Викиди з.р.
Питом ий викид на одиниц ю продук ції
Ім‘я
Оди ниц я вимі
ру
К- сть
Ім‘я
Од ин иц я ви мір у
К- сть ко д
Ім‘я
Од ин иц я ви мір у
Фак т. вик ид
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
Заправка автотран спорту
Бензин т/ рік
505
Бензин т/ рік
505 27 04
Бензи н т/ рік
0,60 1
0,0012
ДП
195
ДП
195 27 54
ДП
0,00 46 0,00002 4
Розрахунок викидів парів нафтопродуктів при зливі із автоцистерн здійснюється за формулою 5.5.
(5.5)
– об‘єм нафтопродуктів, що зливається із автоцистерн в резервуари на протязі року;
– тиск насичених парів нафтопродуктів при температурі 38ºС;
– молекулярна маса парів рідини, визначається в залежності від температури початку кипіння рідини;
– поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насичених парів і температури газового простору відповідно в холодний і теплий періоди року;
Розрахунок викидів парів нафтопродуктів при зливі з автоцистерн наведено в Додатку Б.
№1 П
вип
= 0,2485×280×609×66× (0,217+0,342) ×10
-9
№2 П
вип
= 0,2485×246,6×609×66× (0,217+0,342) ×10
-9
№3 П
вип
= 0,2485×164,4×609×66× (0,217+0,342) ×10
-9
№4 П
вип
= 0,2485×230,8×609×66× (0,217+0,342) ×10
-9

75
Визначення обсягів викидів парів нафтопродуктів від резервуарів при зберіганні визначається за формулою 5.6.
(5.6)
– об‘єм нафтопродуктів, що зберігається в резервуарі на протязі року;
– тиск насичених парів нафтопродуктів при температурі 38ºС;
– молекулярна маса парів рідини, визначається в залежності від температури початку кипіння рідини;
– поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насичених парів і температури газового простору відповідно в холодний і теплий періоди року;
K
6
– поправочний коефіцієнт, який залежить від тиску насичених парів
і оборотності резервуарів;
K
7
– поправочний коефіцієнт, який характеризує технічну оснащеність
і режим експлуатації; n – коефіцієнт ефективності газоочисного обладнання, долі одиниці.
Для того, щоб розрахувати еквівалентну температуру початку кипіння, необхідно використати формулу 5.7.
(5.7)
Для бензину: температура початку кипіння рідини t п.к
=35ºС; температура кінця кипіння рідини t к.к
=195ºС.
Для дизпалива: температура початку кипіння рідини t п.к
=200ºС; температура кінця кипіння рідини t к.к
=360ºС.
Отже, для бензину t екв
=53,2ºС. Для дизпалива t екв
=218,2ºС.
Для розрахунку температури газового простору і коефіцієнту К
5х за холодних місяців, необхідно використати формулу 5.7.

76
Для бензину: середня температура атмосферного повітря t ax
= -1.06ºС; температура нафтопродукту t рx
= +1.5ºС; К

=1,62; К

=0,19; К

=0,74;
Для дизпалива: середня температура атмосферного повітря t ax
= -1.06ºС; температура нафтопродукту t рx
= +1.66ºС; К

=1,62; К

=0,19; К

=0,74;
Для бензину К

=0,217; для дизпалива К

=0,045.
Для розрахунку температури газового простору і коефіцієнту К
5т за теплих місяців, необхідно використати формулу 6.8.
Для бензину: середня температура атмосферного повітря t aт
= 14,4ºС; температура нафтопродукту t рт
= 13ºС; К

=6,1; К

=0,17; К

=0,36; К

=1;
Для дизпалива: середня температура атмосферного повітря t aт
= 14,4ºС; температура нафтопродукту t рт
= 13ºС; К

=6,1; К

=0,17; К

=0,36; К

=1;
Для бензину К

=0,348; для дизпалива К

=0,121.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря під час роботи паливо-роздавальної колонки при відпуску нафтопродуктів споживачам, проводиться згідно за формулою 5.8.
(5.8)
Q – продуктивність заправної колонки, м
3
/год; k – коефіцієнт, що залежить від концентрації парів палива; для бензину k=0,000058; q – густина пального, кг/м
3
(для бензину q=730 кг/м
3
);
М – річна маса палива, т/рік.
Визначення обсягів викидів парів нафтопродуктів (т/ рік) проводиться згідно Постанови КМ УРСР №40 від 26.03.86 р. «Норми природного убутку нафтопродуктів при прийомі, зберіганні, відпуску і транспортуванні» і

77
визначається як суму викидів в осінньо-зимовий і весняно-літній період в цілому по АЗС. Результати розрахунків викидів приведені в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5 – Розрахунок викидів парів нафтопродуктів від резервуарів
АЗС (т/ рік).
Розрахунок викидів
Значення по джерелах
1 2
3 4
Вантажообіг, т/рік
205 180 120 195
Норматив викиду нафтопродуктів в осінньо- зимовий період, кг /т
0,48 0,48 0,48 0,12
Норматив викиду нафтопродуктів в весняно
- літній період, кг /т
0,56 0,56 0,56 0,12
Викид парів нафтопродуктів в осінь- зимовий період, кг
98,4 86,4 ι
57,6 23,4
Викид парів нафтопродуктів в весняно- літній період, кг
114,8 100,8 67,2 23,4
Річний викид, т/рік від резервуарів
0,213 0,187 0,125 0,047 1
Річна маса пального, яке відпускається становить 205 т/рік.
Бензин: М
сек
= 2,7×0,000058×730×10 3
/3600=0,032 г/с;
М
річ
=102,5×0,000058=0,006 т/рік.
Вуглеводні насичені: М
сек
= 2,7×0,000036×845×10 3
/3600=0,023 г/с;
М
річ
=97,2×0,000036=0,035 т/рік.
Перелік забруднюючих речовин від викидів нафтогазових підприємств та ставки податку наведений в таблиці 5.6.
Таблиця 5.7 – Перелік забруднюючих речовин та ставки податку
Назва забруднюючої речовини
Обсяг викиду, т/рік
Ставка податку, т/рік
Вуглеводні насичені
0,006 87,81
Бензин
0,035 74,05
П
вс
= (0,006×87,81) + (0,035×74,05) = 7,79 грн.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал