1 вплив нафтогазової галузі на довкілляPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

2
ЗМІСТ

РЕФЕРАТ .............................................................................................................. 4
ABSTRACT ........................................................................................................... 5
ВСТУП .................................................................................................................. 6 1 ВПЛИВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ НА ДОВКІЛЛЯ ..................................... 8 1.1 Актуальність, проблеми та законодавча база нафтогазової промисловості
............................................................................................................................. 13 1.2 Вплив викидів автозаправних станцій на довкілля .................................... 19 1.3 Вплив викидів автозаправних станцій на здоров‘я людини, тваринний і рослинний світ .................................................................................................... 20 1.4 Методики визначення концентрації забруднювальних речовин у нафтогазовій галузі ............................................................................................ 23 2 СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ............................................................................. 32 2.1 Поняття екологічного моніторингу ............................................................. 32 2.2 Система екологічного контролю ................................................................. 35 2.3 Контролюючі органи в галузі екології ........................................................ 37 3 КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ
НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, НА ПРИКЛАДІ АВТОЗАПРАВНИХ
СТАНЦІЙ ........................................................................................................... 39 3.1 Вимоги до автозаправок ............................................................................... 39 3.2 Моніторинг викидів забруднювальних речовин від роботи АЗС .............. 39 3.3 Нормування та контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі ................. 41 3.4 Види постів спостережень ........................................................................... 46 3.5 Моніторинг АЗС міста Вінниці ................................................................... 48 3.6 Рекомендації щодо охорони атмосферного повітря від викидів нафтогазових підприємств ................................................................................. 54

3 4 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО
МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА
ПРИКЛАДІ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ .................................................... 62 4.1 Розробка моделі для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ........................................................................... 62 4.2 Розробка моделі для отримання дозволу на скиди забруднюючих речовин
............................................................................................................................. 64 4.3 Розробка моделі для отримання дозволу на розміщення відходів ............ 65 5 РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ВИКИДІВ І СКИДІВ НАФТОГАЗОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ ................................................. 70 5.1 Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти . 70 5.2 Екологічний податок за розміщення відходів підприємств нафтогазової промисловості..................................................................................................... 71 5.3 Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря................................................................................................................. 72 5.4 Рекомендації для нафтогазових підприємств щодо зменшення економічних збитків від забруднюючих речовин, та зменшення їх кількості 77
ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 80
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .................................................................................... 82
Додаток А. Технічне завдання ........................................................................... 85
ДОДАТОК Б. Викиди АЗС «Shell» ................................................................... 87
ДОДАТОК В. Ставки податку .......................................................................... 89
ДОДАТОК Г. Декларація про утворення відходів .......................................... 91

4
РЕФЕРАТ
Магістерська кваліфікаційна робота: 92 стор., 24 рис., 11 табл.,
40 джерел.
Нафтогазова галузь являє собою важливу складову частину паливно- енергетичного комплексу України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти.. Нафтогазова галузь забезпечує енергетичну незалежність держави, тому її стану і розвитку приділяється значна увага.
Забруднення атмосфери шкідливими речовинами, що утворюються при застосуванні нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, має значний вплив. В останні роки переглядаються та жорсткішають стандарти, що обмежують викиди до атмосфери шкідливих сполук під час експлуатації транспортних засобів та регламентують показники якості моторних палив.
Проблема забезпечення транспорту екологічно чистим паливом визнана, зокрема в США та країнах ЄС, проблемою національної безпеки, яка вимагає запровадження невідкладних надзвичайних заходів. Посилення екологічних вимог до транспортних засобів та моторних палив необхідно й в Україні.
Тому нагальною проблемою сучасності є розробка та освоєння новітніх технологій виробництва автомобільних бензинів, які б відповідали самим жорстким екологічним вимогам.
Важливим правовим засобом забезпечення раціонального природокористування є екологічний контроль. Екологічний моніторинг виступає самостійною функцією управління, яка позбавлена контрольного
«забарвлення», державно-владного примусу. Екологічний моніторинг та контроль дають змогу регулювати викиди нафтопродуктів, на усіх рівнях.
Метою роботи є підвищення ефективності проведення комплексного екологічного моніторингу та контролю підприємств нафтогазової промисловості.
Об’єктом дослідження є процес екологічного моніторингу та контролю нафтогазових підприємств.
Галузь застосування – охорона навколишнього природного середовища України, охорона атмосферного повітря, водного та ґрунтового середовища.
ЕКОЛОГІЧНИЙ
МОНІТОРИНГ,
ЕКОЛОГІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ,
НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, НАФТОПРОДУКТИ, ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА, АВТОЗАПРАВНА СТАНЦІЯ, БЕНЗИН, АТМОСФЕРНЕ
ПОВІТРЯ.

5
ABSTRACT
Master's qualification work: 92 p., 24 fig., 11 tab., 40 sources.
Oil and gas industry is an important part of the fuel and energy complex of
Ukraine which, together with other sectors provides prospecting, exploration and development of oil and gas, transportation, processing, storage and sale of oil industry . Oil provides energy independence of the state, because of its condition and development received considerable attention.
Air pollution by harmful substances formed during the application of petroleum products, including gasoline, has a significant impact. In recent years zhorstkishayut and revised standards that limit emissions of harmful compounds into the atmosphere during vehicle operation parameters and regulate the quality of motor fuels. The problem of transport environmentally friendly fuel is recognized, particularly in the US and EU, national security issue that requires urgent implementation of emergency measures. Increased environmental requirements for vehicles and motor fuel must in Ukraine. Therefore, the urgent issue of our time is development and development of new technologies for the production of automotive gasolines that meet the most stringent environmental requirements.
Purpose of work - is ensure environmental management is environmental control. Environmental monitoring is an independent control function, which is devoid of control "color", state-compulsion. Environmental monitoring and control make it possible to regulate the emissions of petroleum products at all levels.
Object of study – the implement a comprehensive environmental monitoring and control the oil and gas industry, scientific substantiation of the environmental impacts of oil products for soil, water and air.
Areas of Application – Environmental control and Environmental monitoring. Areas of Application – Environmental Protection of Ukraine, protection of air, water and soil protection.
ENVIRONMENTAL MONITORING, OIL AND GAS, PETROLEUM
ENVIRONMENTAL SAFETY, PETROL STATION, GASOLINE, AIR.

6
ВСТУП
Актуальність. Продукти нафтопереробки широкого використовуються у всіх галузях промисловості, сільськогосподарському виробництві, транспорті, у побуті. Значна частина продукції використовується для виробництва електроенергії, у хімічній промисловості.
Нафтогазова галузь є важливою складовою частиною паливно- енергетичного комплексу України. Разом з іншими галузями нафтогазова галузь забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу, продуктів їх переробки. Значну роль та увагу приділяють значенню нафтогазової галузі, адже вона забезпечує енергетичну незалежність держави.
Нафтопродукти є токсичними речовинами третього класу небезпеки.
Потрапивши в грунт, вони утворюють плівку, яка погіршує повітроводообмін. У результаті гинуть всі рослини і мікроорганізми.
Процес розкладання нафтопродуктів протікає вкрай повільно. За три- чотири роки відбувається окислення деяких компонентів. Утворюються пірени, які через 25-30 років перетворюються на самі токсичні речовини першого класу небезпеки – бенз(а)пірени. Слід враховувати, що у складі нафтопродуктів присутні такі небезпечні речовини, як бензол, стирол, толуол, ксилол та ін.
Стрімке зростання автотранспортних засобів призводить до збільшення кількості автозаправних станцій (АЗС). Кожна АЗС є джерелом викиду забруднюючих речовин. Основними забруднюючими речовинами в процесі експлуатації АЗС при використанні бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу є: бензин, вуглеводні насичені, пропан, бутан, етан, метан. Безпосередньо джерелами викиду забруднюючих речовин на АЗС під час виконання технологічних операцій є: дихальний клапан резервуару з пальним (організоване джерело), забруднююча речовина утворюється під час заправки резервуару з бензовозу, а також при зберіганні в резервуарах: гирло бензобаку (неорганізоване джерело), забруднююча речовина утворюється під час заправки баків автомобільних транспортних засобів.
АЗС являються стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря - за рахунок випарування бензину й дизельного палива з резервуарів для їх зберігання. Вміст цих речовин у атмосферному повітрі міста не контролюється на постах спостереження.
Метою роботи є підвищення ефективності проведення комплексного екологічного моніторингу та контролю підприємств нафтогазової промисловості.
Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі:
1. Визначити вплив нафтогазової галузі на довкілля. Дослідити вплив автозаправних станцій на стан атмосферного повітря, водне середовище та

7
стан
ґрунтів.
Проаналізувати методики визначення концентрації забруднювальних речовин у нафтогазовій галузі.
2. Дослідити існуючу систему екологічного моніторингу та контролю в
Україні
3. Розробити інформаційні моделі для комплексного екологічного моніторингу та контролю підприємств нафтогазової галузі.
4. Провести комплексний екологічний моніторинг та контроль підприємств нафтогазової галузі, на прикладі АЗС м. Вінниця.
Об’єктом дослідження є процес екологічного моніторингу та контролю нафтогазових підприємств.
Предметом дослідження є інформаційні моделі комплексного моніторингу та контролю нафтогазових підприємств.
Методи дослідження. Використано методи: комплексний та системний науково-обгрунтований аналіз, метод формалізації, метод теорії UML – моделей.
Наукова новизна магістерської кваліфікаційної роботи полягає в тому, що розроблено нові інформаційні моделі проведення комплексного екологічного контролю нафтогазових підприємств, що дозволить підвищити ефективність проведення моніторингу, за рахунок формалізації процесу перевірки.
Практичне значення. Результати проведених досліджень доцільно використати в практиці екологічного моніторингу і контролю нафтогазових підприємств. Розроблені інформаційні модулі екологічного моніторингу та контролю автозаправних станцій є корисними для мережі усіх автозаправних станцій та природоохоронних організацій. Здійснений моніторинг нафтогазових підприємств, розроблені моделі, які дають змогу підвищити ефективність контролю скидів, викидів та відходів на цих підприємствах.
Результати можуть бути впроваджені у навчальний процес на кафедрі
КЕЕМІГ.
Апробації та публікації.
1. Виступ на XLIV науково-технічній конференції професорсько- викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та
інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
2. За темою роботи опубліковано тезу у збірнику матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів.
3. Публікація у збірнику матеріалів V Всеукраїнського з‘їзду екологів з міжнародною участю.
4. Участь та перемога у ІІ Міжнародному конкурсі найкращих робіт з комп‘ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів.

8
1 ВПЛИВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ НА ДОВКІЛЛЯ
Нафта – корисна копалина, основа світового паливно-енергетичного комплексу, ефективне та зручне для використання паливо. Продукти нафтопереробки широкого використовуються у всіх галузях промисловості, сільськогосподарському виробництві, на транспорті, у побуті. Значна частина продукції використовується для виробництва електроенергії, у хімічній промисловості.
Нафтогазова галузь являє собою важливу складову частину паливно- енергетичного комплексу України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу, продуктів їх переробки.
Нафтогазова галузь забезпечує енергетичну незалежність держави, тому її стану і розвитку приділяється значна увага [1].
Нафтогазова промисловість України має багатовікову історію: перші
історичні дані про видобуток нафти на території західної України з'явилися ще у XIV столітті. У 20-тих роках XIX століття розпочався промисловий видобуток нафти в районі м. Борислав на Прикарпатті. На той час це був найбільший нафтовидобувний регіон у Європі. Вже на початку XX століття обсяг видобутку в цьому регіоні досяг 2 млн. тонн на рік.
Саме з території України були здійснені перші у світі міждержавні поставки природного газу: у 1945 році розпочато поставки з Дашавського та
Опарського газових родовищ до Польщі. У середині XX століття природний газ українського походження транспортувався до Росії, Білорусі, Литви,
Латвії, Польщі, Чехословаччини та Австрії.
У післявоєнний період нафтова і газова промисловість України
інтенсивно розвивались внаслідок відкриття значних запасів вуглеводнів в регіоні
Дніпровсько-Донецької западини, на
Прикарпатті та в
Причорноморсько-Кримській нафтогазоносній області. У 1972 році було досягнуто максимального обсягу видобутку нафти та газоконденсату – 14,4 млн. тонн; а у 1975 році – найбільшого рівня видобутку газу – 68,7 млрд.м
3
Нафтогазоносні площі зосереджені головним чином в Карпатському,
Подільському, Степовому регіонах. У загальній структурі видобутку нафти значна її кількість (80-85%) приходиться на Подільський та Степовий регіони. Тут проводяться геологічні дослідження, відкриваються нові родовища нафти, що створює позитивні можливості для збільшення обсягів її видобутку [2-3].
Для збільшення розвитку економіки України щорічно необхідно використовувати 23 млн. тон нафти. Видобуток нафти складає 4 млн. тон, тобто 17,5 % від потреби, незважаючи на відкриття нових нафтових родовищ.
Існує тенденція до зменшення обсягів видобутку нафти, починаючи з 1990 р.
В цих умовах, а також при наявності нестабільності імпортного надходження нафти в Україні щорічно відчувається дефіцит продуктів переробки нафти –

9
бензину, дизельного палива, мазуту тощо. До основних причин такого стану можна віднести: недостатній обсяг видобутку нафти з вітчизняних нафтових родовищ, що не забезпечує потреби та створює необхідність транспортування сировини з інших країн; неекономне використання нафтопродуктів підприємствами різних галузей економіки, що перевищує їх питомі витрати на одиницю продукції в 1,5-2 рази порівняно з іншими промислово розвинутими країнами; відсутність коштів для своєчасного ремонту та відновлення основних засобів транспортування та переробки нафти; нерентабельна робота українських нафтопереробних підприємств, де глибина переробки нафти становить близько 50% замість 80-
90%. Потреби України в нафті покриваються за рахунок імпорту, головним чином із Росії. Останнім часом розглядається поряд з іншими проектами, можливість транспортування нафти з Близького Сходу.
В Україні знаходиться 6 нафтопереробних і 3 газопереробних заводи,
129 товарних парків місткістю понад 250 тис. тонн, 339 нафтобаз, на яких розташовано понад 11000 резервуарів загальною ємністю понад 5,2 млн тонн, загальна довжина продуктів нафтогазопроводів понад 35200 нкм [2].
Газотранспортна система складається з таких об'єктів: 37,6 тис. км газопроводів різного призначення, 73 компресорних станцій, 1607 газорозподільних станцій, 13 підземних сховищ газу загальною місткістю понад 32,0 млрд м
3
. Лінійна частина продуктів нафтогазопроводів мають термін експлуатації понад 30-45 років [4].
Специфіка територіального розміщення підприємств нафтогазового комплексу безумовно впливає на екологічний стан окремих областей
України. Актуальним воно є для районів нафтогазовидобутку та нафтогазопереробки, де особливо висока концентрація об'єктів видобутку, переробки, зберігання та транспортування вуглеводневої сировини. Існуючі галузеві технологічні процеси характеризуються високою ймовірністю виникнення аварійних ситуацій. У технологічних процесах кожного з цих підприємств утворюються різноманітні за своїм хімічних складом відходи.
Майже всі виробничі об'єкти нафтогазової промисловості у відповідних умовах забруднюють всі компоненти природного середовища різноманітними шкідливими речовинами. Тому нафтогазові підприємства за рівнем шкідливої дії на природне середовище вважаються об'єктами підвищеного екологічного ризику [3].
При розробці нафтогазових родовищ густонаселені райони області зазнають значного техногенного впливу, і всі компоненти довкілля потерпають від його шкідливої дії. Частина нафтових і газових родовищ області розташована в межах заплав та перших надзаплавних терас річок, знаходиться близько державних гідрологічних заказників або займає їх землі.
За таких умов навіть незначні техногенні потоки від родовищ можуть суттєво

10
вплинути на природні екосистеми. Особливу можуть викликати викиди рідких вуглеводнів, що спричиняють забруднення існуючих біоценозів.
Аварійні розливи при видобутку газоподібних та рідких горючих копалин призводить як до їх виведення з сільськогосподарського обігу, так і сприяє забрудненню токсичними речовинами інших компонентів навколишнього середовища. За останні десятиріччя в Україні було зафіксовано велика кількість аварійних викидів нафти, газу та води при бурінні, більше половини з них відбулося на території Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної провінції. У результаті аварій відбувалось забруднення земель, поверхневих та підземних вод [1].
Несприятливий антропогенний тиск на здоров‘я населення виявляється в основному в наслідок накопичення шкідливих забруднюючих речовин у
ґрунтах, рослинах і харчових ланцюгах за тривалий період, що впливає на
імунологічну та генетичну системи людини. Аналогічну дію спричиняє забруднення поверхневих і підземних вод та вживання питної води, що не відповідає гігієнічним вимогам.
Нафтогазова галузь – це багатопрофільний механізм зі складними взаємозв‘язками конструктивно-технологічних факторів і компонентів навколишнього середовища. Небезпечний вплив на довкілля виявляється на всіх стадіях освоєння нафтогазових родовищ: буріння свердловин, налагодження та експлуатація родовищ, ліквідація свердловин і обладнання по закінченні експлуатації родовищ. На всіх цих стадіях відбувається вплив на надра, ґрунтово-рослинний покрив, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води. У багатьох випадках виникає зміна ландшафтів і екосистем, спостерігається негативна дія на тварин та, нарешті, на здоров'я людини.
Характер та інтенсивність впливу нафтогазової галузі на всі компоненти довкілля залежать від багатьох факторів і визначаються кількістю та токсичністю забруднюючих речовин, які надходять у природне середовище
[2].
Під час видобування нафти та газу основним джерелом забруднення навколишнього середовища, і головним чином водного середовища, є високо мінералізовані стічні води нафтогазопромислів, які включають пластові води, що витягаються на поверхню з нафтою, а також промислові стоки з території технологічних установок [3]. Пластові води складають до 80 – 95 % від загального об‘єму стічних вод. За хімічним складом пластові води – це високо мінералізовані розсоли з великим вмістом хлоридних солей, карбонатів, лужних металів і бікарбонатів лугів та лужноземельних металів.
Стічні містять нафту у вигляді плівки, гази (сірководень, вуглекислий газ), окис заліза, СПАР, а також механічні домішки – частки піску і глини та
інше.
Встановлено, що нафта та нафтопродукти [4-7], навіть у малих кількостях, шкідливі для гідробіонтів, зокрема для зоопланктонних організмів. При концентрації нафти 15 мл/л веслоногі рачки гинуть вздовж однієї – двох діб, а за концентрації 2 мл/л – вздовж двох – трьох діб.

11
Що стосується водоростей, то різні види планктонних і бентопланктонних водоростей (в основному діатомових) є чутливими до нафтового забруднення в широкому діапазоні концентрацій: клітини гинуть за вмістом нафти від 1,0 до 10 4
мл/л. Гас і мазут пригнічують розмноження водоростей у концентраціях від 0,01 до 10,0 мл/л [10]. На дрібні джгутикові водорості пригнічувану дію чинить концентрація солярового масла, мазуту і нафти 0,1 мл/л.
Нафта і нафтопродукти чинять токсичну дію також на риб.
Відзначається різна видова чутливість риб до нафти, відсутність їх зникання до нафтової отрути; ранні стадії риб є високочутливими до нафтопродуктів
[11]. Дослідження, проведені на деяких видах риб (камбала-калкан, морський карась, зеленушка), показують високу чутливість риб до нафтового забруднення на різних стадіях онтогенезу, яка може становити 5-10 мол/л, наприклад, для ікри камбали, що розвивається. У той же час спостереженнями встановлено, що дорослі риби тривалий час залишалися життєздатними у високих концентраціях нафти. Крім прямої токсичної дії на риб, нафтопродукти знищують у водних об'єктах нерестовища і нагульні угіддя, перешкоджають природній аерації і порушують процеси самоочищення водного середовища.
Здатність нафтопродуктів до розтікання, прилипання, плівкоутворення на границях середовищ створює бар'єри для життєво важливих газів і рідин, які важко перебороти. Плівка нафти заважає віддачі кисню, продукують водорості до атмосфери. Мули, просочені нафтопродуктами, служать вторинним джерелом забруднення водойм.
Забруднення нафтою призводить до значних змін фізико-хімічних властивостей ґрунту. Так порушення слабких ґрунтових структур і диспергування
ґрунтових часток супроводжуються зниженням водопроникності ґрунтів. За рахунок забруднення нафтою в ґрунтах різко зростає відношення між вуглецем і азотом, зменшується вміст рухомих форм фосфору та калію, внаслідок чого погіршується водний, повітряний та поживний режими, порушується кореневе живлення рослин, гальмується їх ріст і увібравшись в глибину, сильно змінює підземні води та ґрунти, в результаті чого родючий шар землі не поновлюється впродовж тривалого часу, тому що з нього витискується кисень, необхідний для життєдіяльності рослин і мікроорганізмів. Ґрунти взагалі самовідновлюються дуже повільно шляхом біологічного розкладання нафти та нафтопродуктів.
Найбільш вагомою причиною небезпечного забруднення компонентів довкілля є прориви внутрішньо промислових і магістральних нафто- і газопроводів, у результаті чого нафти та інші токсичні речовини розливаються на поверхні землі, попадають у глибокі горизонти і підземні води та змиваються у поверхневі водні об'єкти, спричиняючи велику шкоду навколишньому середовищу.
Наведені данні про потенційну небезпеку забруднення компонентів довкілля відходами нафтогазовидобувних та переробних комплексів вказують на значну шкоду. Що зазнають водні наземні екосистеми територій,

12
прилеглих до нафтогазових промислів. Екологічне забруднення в рамках поняття, яке визначено ЮНЕСКО [13], включає не тільки пряме забруднення довкілля, але й посереднє порушення екологічної цілісності природного середовища, що призводить до негативного наслідку, котрий швидко або повільно проявляється, як відносно людини, так і по відношенню до різних популяцій флори та фауни.
Необхідним заходом, спрямованим на те, щоб запобігти та своєчасно відвернути небезпечний вплив забруднень відходами нафтогазової галузі на довкілля, є проведення моніторингу компонентів оточуючого середовища.
Згідно з положенням про державну систему моніторингу довкілля приорітетами функціонування системи є захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства, збереження природних екосистем, відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям. Система моніторингу спрямована на підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля, підвищення оперативності та якості
інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях та підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів і ефективності їх здійснення.
Моніторингу підлягають як джерела забруднення навколишнього середовища, також компоненти довкілля, які потерпають від їх техногенного тиску. Це стосується і таких джерел забруднення, якими є відходи нафтогазовидобувних та переробних підприємств, котрі небезпечно впливають на оточуюче середовище [12].
Найбільші нафтогазові компанії України:
1)
«Укрнафта» заснована у1994 році. Найбільша нафтовидобувна компанія України, видобуває понад 86% нафти, 28% газового конденсату та
16% газу від загального видобутку вуглеводнів в Україні. Розробляє родовища вуглеводнів на території двох нафтогазоносних регіонів України, що охоплюють Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Сумську,
Чернігівську, Полтавську та Харківську області, 2 571 нафтових та газових свердловин, 563 АЗС у 26 регіонах України.
2)
«WOG» – друга найбільша нафтогазова компанія в Україні, заснована у 2000 році. WOG належить паливно-промисловій групі
«Континіум».
3)
Компанія «Газтек» – приватне акціонерне товариство створене в
2005 році і здійснює керівництво газопостачальними підприємствами
України. ПАТ «Газтек» належить пакети акцій:
ПАТ «Львівгаз»
ПАТ «Миколаїв»
ПАТ «Івано-Франківськгаз»
ПАТ «Севастопольгаз»
ПАТ «Дніпропетровськгаз»
ПАТ «Запоріжгаз»
ПАТ «Луганськгаз»

13
ПАТ «Вінницягаз»
ПАТ «Чернівцігаз»
ПАТ «Волиньгаз»
ПАТ «Житомиргаз»
ПАТ «Тисменицягаз»
ПАТ «Сумигаз»
ПАТ «Кримгаз»
ПАТ «Хмельницькгаз»
4)
Концерн «Галнафтогаз» – українська компанія, власник однієї з найбільших мереж АЗС в Україні, у власності якої мережа автозаправних комплексів «ОККО». Станом на липень 2015 року мережа «ОККО» налічувала 391 АЗК та входила до п'ятірки найбільших мереж АЗС України
(решта це WOG, Shell, Lukoil, АЗС ФПГ Приват та TNK-BP). Компанія заснована у 2001 році і за понад десятиліття роботи стала одним з яскравих представників українського великого бізнесу та одним з основних гравців на ринку роздрібної реалізації нафтопродуктів.
5)
«ТНК-BP Коммерс» – автозаправними комплексами ТНК в
Україні управляє ТОВ «СХІД». У 2004 році в Києві були побудовані перші шість власних АЗК під брендом ТНК. Вони стали флагманами проекту по впровадженню сучасних стандартів комплексної роздрібної пропозиції на українському ринку. Компанія в числі перших в Україні перейшла від концепції «автозаправна станція» до типового проекту «автозаправний комплекс». Сьогодні ТОВ «СХІД» володіє і управляє 141 АЗК, які розташовані в більшості регіонах України: Волинська, Донецька,
Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,
Львівська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Херсонська області та місто Київ [6, 9].


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал