1 Вінницький державний педагогічний університет Імені Михайла Коцюбинського Бібліотека Бібліографічно-інформаційний відділ Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань» На допомогу молодому науковцюPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4

1 Вінницький державний педагогічний університет Імені Михайла Коцюбинського Бібліотека
Бібліографічно-інформаційний відділ Серія Основи бібліотечно-бібліографічних знань

На допомогу молодому науковцю
(методичні рекомендації) Вінниця 2010

2
УДК 001.817
ББК 72 Н 72 На допомогу науковцю : методичні рекомендації / уклад.
В.С. Білоус, О.В. Діденко; відп. за вип. В.С. Білоус. – Вінниця
: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010. - 49 с.
Уклад.:
Білоус Валентина Степанівна,
директор бібліотеки
Діденко Ольга Василівна, провідний редактор бібліографічно-
інформаційного відділу

Технічний ред.: В. С. Гадомський, інженер-програміст Висвітлено теоретико-методичні засади та основні вимоги Міністерства освіти і науки України до підготовки наукової монографії, наукової статті, тези доповіді. У системному контексті розкриті етапи бібліографічної підготовки, видавничі вимоги, елементи оформлення та написання наукових робіт. На допомогу науково-дослідницькій діяльності в університеті. Розраховано на студентів, аспірантів, здобувачів, наукових працівників та ін.

3 ВСТУПУ Законі України Провищу освіту передбачено, що наукова і науково-дослідницька діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
Успішне оволодіння навичками написання наукових робіт бакалаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання. Нові знання, здобуті в процесі фундаментальних досліджень та зафіксовані на носіях наукової інформації у формі наукового звіту, наукової праці, можуть бути оформленні у вигляді наукових рефератів наукових доповідей на конференціях, нарадах, семінарах, симпозіумах курсових дипломних, магістерських) робіт наукових перекладів дисертацій (кандидатських або докторських авторефератів дисертацій монографій наукових статей аналітичних оглядів авторських свідоцтв бібліографічних покажчиків підручників, навчальних посібників та ін. Тематика дослідження, зазвичай, формується за профілем вищого навчального закладу, його факультетів та кафедр на договірних засадах з підприємствами, організаціями або у формі державного замовлення. Результати наукових досліджень запроваджуються в практичну діяльність установ, організацій галузі, за їх матеріалами проводяться науково- практичні конференції, наукові семінари, захищаються кандидатські, докторські дисертації. Завершальний етап наукового дослідження – логічне і послідовне викладення його результатів з дотримання певних правил. Результати дослідження оформляються у вигляді наукових документів, основними формами яких є курсова чи дипломна робота, дисертація, монографія, стаття, наукова доповідь, підручниках та навчально-методичних посібниках. Основні вимоги та правила щодо структури і порядку оформлення наукових документів регламентуються у

4 відповідності до системи державних стандартів України з інформаційної, бібліографічної та видавничої справи. Науковець покликаний не лише оперувати галузевими термінами з інформаційних, бібліографічних, видавничих знань, ай чітко розуміти значення цих термінів. Уданому виданні подано класифікацію наукових видань, детально відображено вимоги та послідовність виконання курсової (дипломної) та магістерської роботи, висвітлено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до оформлення наукової монографії, наукової статті, тези доповіді. Зроблено спробу охарактеризувати інформаційні продукти наукової обробки документів, подані деякі знання і навички щодо аналітико-синтетичної обробки документів. Особливу увагу приділено оформленню результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових дипломних, магістерських робіт. Вимоги до оформлення бібліографічного списку літератури у дисертаціях та авторефератах, затверджені наказом ВАК України з деякими спрощеннями у порівнянні з держстандартом, подано у додатку.

5
КЛАСИФІКАЦІЯ
ВИДАНЬ
ВІДПОВІДНО
ДО
СИСТЕМИ
СТАНДАРТІВ
З
ІНФОРМАЦІЙНОЇ,
БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
Публікація (лат. publicatio - оголошую всенародно, оприлюднюю) - це доведення до загального відома за допомогою преси відповідної інформації. Публікації виконують кілька функцій оприлюднюють результати наукової роботи;
 сприяють встановленню пріоритету автора свідчать про особистий внесок дослідника в розробку наукової проблеми слугують підтвердженню достовірності основних результатів і висновків, новизни і наукового рівня її оскільки після виходу у світ публікація стає об'єктом вивчення й оцінки широкою науковою громадськістю підтверджують факт апробації та впровадження результатів і висновків наукової роботи відбивають основний зміст наукової роботи фіксують завершення певного етапу дослідження або роботи в цілому забезпечують первинною науковою інформацією суспільство, сповіщають наукове співтовариство про появу нового наукового знання, передають індивідуальний результату загальне надбання та ін. ДСТУ 3017—95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення" визначає видання як документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання.
Науковим вважається видання результатів теоретичних і або) експериментальних досліджень. Воно призначене для фахівців і для наукової роботи.

6 До науково-дослідних видань належать
Монографія - наукове або науково-популярне книжкове видання, яке містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми і належить одному або кільком авторам.
Автореферат дисертації – наукове видання у вигляді брошури, яка містить складений автором реферат проведеного ним дослідження, що подається на здобуття вченого ступеня.
Препринт – наукове видання, що вміщує матеріали попереднього характеру, опубліковані до виходу у світ видання, в якому вони будуть вміщені.
Тези доповідей – науковий неперіодичний збірник, що містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього характеру (анотації, реферати доповідей і повідомлень.
Матеріали конференцій, симпозіумів – неперіодичний збірник, що містить підсумки конференції (доповіді, рекомендації, рішення.
Збірник наукових праць – збірник, що містить дослідницькі матеріали наукових установ, навчальних закладів або товариств.
Словник – довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків, наділених довідковими даними, що їх стосуються.
Енциклопедія – довідкове видання, яке вміщує в узагальненому вигляді основні відомості з однієї або всіх галузей знань і практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розміщених в алфавітному або систематичному порядку.
Термінологічний словник – словник, який містить терміни якої-небудь галузі знання або теми та їх визначення.
Реферативний збірник – періодичне видання або таке, що продовжується. Виходить у вигляді збірника.
Науковий журнал – журнал, що містить статті і матеріали про теоретичні дослідження, а також статті і матеріали прикладного характеру, призначенні для наукових

7 працівників. За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні.
Довідковий бюлетень – бюлетень, що містить довідкові матеріали, розміщені в порядку, зручному для їх швидкого розшуку.
Статистичний бюлетень – бюлетень-таблиця, зміст якого становлять оперативні статистичні дані, то характеризують певну сферу діяльності суспільства.
Депонований рукопис – вид неопублікованого документа, що є цікавим для вузького кола спеціалістів, публікація якого в традиційних виданнях є недоцільною.
Особливу складність викликає визначення наукового статусу статей. Слід враховувати, що газетні статті не кваліфікують як наукові. Крім того, проблематичним є віднесення до розряду наукових статей, опублікованих в громадсько-політичних і науково-популярних журналах.
Згідно стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи видання класифікуються за
цільовим призначенням (офіційні, наукові, науково-
популярні, виробничо-практичні, навчальні тощо.
матеріальною конструкцією ( книжкове, листове,
газетне, буклетне, плакат, комплектне, книжка-
іграшка тощо.
обсягом (книга, брошура, листівка.
характером інформації ( монографія, авторська
дисертація,
препринт,
посібник,
підручник,
навчальний
посібник,
навчально-методичний
посібник).
За обсягом розрізняють два види наукових неперіодичних видань
книга (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок
брошура (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.

8
КУРСОВА (ДИПЛОМНА) РОБОТА
Курсова робота - це один із видів наукової роботи, самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. Курсова робота виконується із метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових робіт мас відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком. Виконання курсових робіт направлене на досягнення наступних цілей
 грунтовне засвоєння необхідного теоретичного матеріалу та закріплення навичок експериментальної роботи згідно з завданням керівника уміння використовувати одержані знання в конкретній ситуації уміння теоретично обгрунтувати одержані результати здатність чітко формулювати одержані результати та робити з них висновки грамотно, без помилок, написати текст роботи відповідно до правил оформлення наукової документації уміння логічно побудувати доповідь, захистити сформульовані положення та висновки проявити здібності до самостійного пошуку розв'язання задачі.
Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етані навчання у вищому навчальному закладі. Вона мас комплексний характері пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових,

9 виробничих та інших завдань. У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента - випускника. Основні вимоги до дипломних робіт актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери вивчення та проведення критичного аналізу монографічних і періодичних видань з теми вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів узагальнення результатів, обгрунтування їх, висновки та практичні рекомендації. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику (стаціонар, подали в установлений термін дипломну роботу і позитивні відгуки на неї. Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом підготовки й захисту курсових та дипломних робіт покладаються на завідуючих кафедрами. Тематика курсових та дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК. Типова структура курсової (дипломної) роботи має бути такою титульний аркуш зміст перелік умовних позначень при необхідності вступ кілька розділів (підрозділів, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи висновки список використаної літератури додатки.

10
Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи
Раціональніше організувати роботу над курсовою дипломною) роботою, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити вибрану тему допоможе алгоритм написання курсової (дипломної) роботи. Він дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на вибір теми, підбір та аналіз літератури з теми дослідження, написання, оформлення і захист курсової (дипломної) роботи.

11 Виконання курсової (дипломної) роботи організується відповідно до графіка затвердженого кафедрою та деканатом. Процес роботи над дослідженням поділяється натри основні етапи підготовчий етап роботи над змістом заключний етап.
Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною)
роботою
Підготовчий етап починається з вибору теми курсової дипломної) роботи, її осмислення та обґрунтування. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Приз ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати нате, що між ними і темою курсової дипломної) роботи є системні логічні зв’язки.
Об'єкт дослідження - це частина об'єктивної реальності, яка наданому етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмети дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношення об’єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі дослідження з певною мстою в конкретних умовах.
Мета дослідження пов'язано зоб єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом йото досягнення.
Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступеневе перша частина у вигляді суспільної корисності друга у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.

12
Робота над текстом курсової (дипломної) роботи
Робота починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової (дипломної) роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (главі параграфів. Кожний розділ (глава) висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) окрему частину цього питання. Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу.
Заключний етап роботи над курсовою (дипломною)
роботою
На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової (дипломної) роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування

13 тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.
Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсової дипломної) роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось розкривається структура роботи, її основний зміст. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі.
Обов'язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи. Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків розглядуваних робіт, які доцільно згрупувати таким чином роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми, теоретичні роботи, які повністю присвячені темі, потім ті, що розкривають тему частково. Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь відображення в літературі основних аспектів теми. Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми. Список" повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Логічним завершенням курсової (дипломної) роботи є
висновки. Головна їх мета - підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. Завершуючи написання курсової (дипломної) роботи, необхідно систематизувати
ілюстративний
матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основною тексту роботи.

14
Літературне оформлення курсової (дипломної) роботи є важливим елементом її виконання і одним із багатьох чинників, на які зважає комісія при оцінюванні під час захисту. Передусім звертається увага на змістовний аспект викладу матеріалу (логічність і послідовність, повнота і репрезентативність, тобто широта використання наукових джерел, загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим правилам, а також на текст роботи, список літератури і додатки, на зовнішнє оформлення титульного аркуша.


15
МАГІСТЕРСЬКА ВИПУСКНА РОБОТА
Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.
Магістерська дисертація - це самостійна науково- дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту. Основне завдання її автора продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Ця випускна кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки вибраної теми. Вона являє собою новий по суті і досить специфічний вид кваліфікаційної роботи. Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки с своєрідним підсумком підготовки магістра, аз іншого є самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства. Оскільки підготовка магістрів у нашій країні є справою відносно новою, то поки що не розроблені більш-менш уніфіковані вимоги щодо змісту й структури магістерської дисертації як виду кваліфікаційної роботи. Прийнятною вважається така її структура титульний аркуш ; зміст ; вступ ; розділи і підрозділи основної частини ; висновки ; список використаних джерел ; додатки. Наповнення кожної частини магістерської дисертації визначається її темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та захисту магістерської дисертації мають багато спільного з

16 дипломною роботою студента і кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її підготовки слід застосовувати методичні і технічні прийоми підготовки наукової праці. Виходячи з того, що магістерська підготовка це по суті лише перший серйозний крок студента до науково- дослідницької і науково-педагогічної діяльності, що логічно завершується вступом до аспірантури і підготовкою кандидатської дисертації, магістерська робота не може розглядатись як науковий твір вищого гатунку. Вимоги до магістерської випускної роботи в науковому відношенні вищі, ніж до дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації. На відміну від дисертаційна здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, що є науково-дослідницькими працями, магістерська робота як самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально- дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих рішень, її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові проблеми (завдання, скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення. При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що магістр повинен уміти формулювати мету і завдання дослідження ; складати план дослідження ; вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій ; використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи виходячи із завдань конкретного дослідження обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел ; оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимогу вигляді звітів, рефератів, статей.

17
ДИСЕРТАЦІЯ, НАУКОВА МОНОГРАФІЯ, НАУКОВА
СТАТТЯ, ТЕЗИ ДОПОВІДІ
Дисертація як самостійний вид наукової роботи має специфічні відмінності від інших наукових видань, але за написанням наближена до монографії. Розглянемо відмінності.
Дисертація – кваліфікаційна наукова праця, представлена на здобуття вченого ступеня і захищена привселюдно здобувачем (дисертантом. Одне з джерел інформації з досліджуваного питання. Роботі з дисертацією передує знайомство з авторефератом, що дозволяє зрозуміти, наскільки зміст дисертації може допомогти досліднику в більш глибокому вивченні проблеми.
Монографія - це наукова праця, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або декільком авторам. Є два види монографій наукові і практичні.
Наукова монографія - це науково-дослідницька праця, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту і результатів наукового, дисертаційного дослідження. Наукову монографію характеризує єдність змісту і вона свідчить про науковий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова праця. За цих умов вона заміняє дисертаційну роботу. Обсяг індивідуальної монографії здобувача наукового ступеня доктора наук, яка зараховується як дисертація, має становити не менше 10 авторських аркушів у галузі технічних і природничих наук і не менше 15 авторських аркушів у галузі гуманітарних і суспільних наук. Другий тип наукової монографії - це наукова праця, яка є засобом висвітлення основного змісту дисертації і однією з основних публікацій за темою дослідження, при цьому до неї висуваються вимоги

18 обсяг - не менш як 10 обліково-видавничих аркушів наявність рецензій двох докторів наук, за відповідною спеціальністю наявність рекомендації вченої ради науково- дослідної установи або вищого навчального закладу тиражне менше 300 примірників наявність міжнародного стандартного номера ISBN. Між дисертацією і монографією є певні відмінності
-
По-перше в дисертації передбачається виклад наукових результатів і висновків, отриманих особисто автором. Монографія - це виклад результатів, ідей, концепцій, які належать як здобувачеві, такі іншим авторам.
-
По-друге, дисертація містить нові наукові результати, висновки, факти, а монографія може викладати як нові результати, такі методичні, технічні рішення, факти, які вже відомі.
-
По-третє, дисертація за вимогами ВАК має визначену структуру і правила оформлення, яких необхідно дотримуватись. До монографій таких вимог не ставлять.
-
По-четверте - дисертація, це рукопис, який зберігається в обмеженій кількості примірників у певних бібліотечних установах. Монографія - це видання, яке пройшло відповідне редакційно- видавниче опрацювання, виготовлене друкарським або іншим способом, видане у фаховому видавництві України. Дисертація виконується у відповідності з вимогами державних стандартів щодо друку та оформлення, чого не встановлюється для монографії і її структури. Традиційно склалась композиційна структура наукової монографії титульний аркуш, анотація, перелік умовних позначень (при необхідності) вступ або передмова, основна частина, висновки або післямова, література, допоміжні покажчики, додатки, зміст.

19 Монографія призначена перш за все для вчених і має відповідати за змістом і формою жанру публікації. Особливе значення тут мають чіткість формулювань і викладу матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, концепцій, висновків. її обсяг має бути не менший 6 друкованих аркушів. Вимоги до сутності викладу матеріалу в розділах монографії, аналогічні до вимог інших наукових публікацій з певними особливостями їх призначення.
Наукова стаття - є одним із видів публікацій, в якій подаються проміжні або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців. Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам’ятки автору. Оптимальний обсяг наукової статті (0,5 - 0,7 авт. арк.). Рукопис статті повинен мати повну назву роботи прізвище та ініціали автора, анотацію (на окремій сторінці, список використаної літератури. Стаття має просту структуру
- вступ постановка наукової проблеми, актуальність, зв’язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки і практики - 1 абзац або 5-10 рядків
- основні дослідження і публікації з проблеми, за останній час, на яких спирається автор, проблеми виділення невирішених питань, яким присвячена стаття
(0,5
-2 сторінки машинописного тексту
- формулювання мети статті постановка завдання) - висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво-відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів,

20 висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з тем (1 абзац, або 5-10 рядків
- виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, програма експерименту. Аналіз отриманих результатів, особистий внесок автора в реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок
- висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість та перспективи (1/3 сторінки. Відповідно до постанови Президії ВАК України від
15.01.2003 р. №705/1 наукові статті зараховуються як фахові при наявності таких необхідних елементів постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття формулювання цілей статті постановка завдання виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів висновки зданого дослідження і перспективи подальших розвідок уданому напрямку. При написанні наукової статті слід дотримуватись певних правилу правому верхньому куті розміщується прізвище та ініціали автора за необхідністю вказуються відомості, що доповнюють дані про автора
- назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку краще до п’яти слів

21
- ініціали ставлять перед прізвищем
- слід уникати стилю наукового звіту
- недоцільно ставити риторичні запитання більше користуватись розповідними реченнями
- не перевантажувати текст цифрами при переліках тих чи інших думок, положень, вимог
- прийнятним у тексті є використання словосполучень переліку спочатку, зрозуміло що, на початку, спершу, потім, дійсно, далі, нарешті, по- перше,
«по-друге», можливо,
«задумкою», заданими, між іншим, в зв’язку з тим, на відміну, поряд з цим, тощо.
- цитати в статті використовуються дуже рідко (можна в дужках зробити посилання на ученого, який вперше дослідив проблему
- усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг присвячується викладу власних думок автора
- стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями та додається список використаних джерел. Рукопис статті підписується автором і подається (разом з дискетою) до редакції удвох примірниках. В окремих випадках в науковій статті до фахових видань дається анотація резюме) українською, російською і англійською мовами. Особливе значення наукові статті мають для здобувача наукового ступеня доктора чи кандидата наук. Крім зазначених, вони мають відповідати ще й таким вимогам:
1. Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях, їх перелік затверджує ВАК України при дотриманні таких вимог наявність у складі редакційної колегії не менше п'яти докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково мають бути штатні працівники наукової установи, організації чи

22 вищого навчального закладу, що видає журнал періодичні видання журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи організації чи вищого навчального закладу, яка його видає, про що зазначається у вихідних даних тиражне менше ніж 100 примірників повне дотримання вимог до редакційного оформлення періодичного видання згідно з державними стандартами України наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено ВАК України.
1. Публікація не більше однієї статті здобувача за темою дисертації водному випуску (номері) журналу або іншого друкованого видання. Не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових працях, які входять до списку основних.
Тезами називають послідовно сформульовані основні ідеї, думки та положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці називаються тезами (гр. thesis - положення, твердження. Рекомендований обсяг тез наукової доповіді - 2...3 сторінки машинописного тексту через 1,5-2 інтервали. Схематично структура тез наукової доповіді має такий вигляд теза - обґрунтування - доказ - аргумент - результат - перспективи. При підготовці тез наукової доповіді слід дотримуватися таких правилу правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора магістр, аспірант, викладач, місце роботи тощо

23 назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез актуальність проблеми стан розробки проблеми перелічуються вчені, які зверталися до розробки цієї проблеми наявність проблемної ситуації необхідність у її вивченні, вдосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, втілення основна ідея, положення, висновки дослідження, якими методами це досягається основні результати дослідження, їх значення для розвитку теорії та (або) практики. Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді використовуються рідко. Допускається опускати цифровий, фактичний матеріал. Формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза містить самостійну думку, що висловлюється водному або кількох реченнях. Виклад суті ідеї чи положення здійснюється без наведення конкретних прикладів. Виступаючи на науковій конференції (з'їзді, симпозіумі, можна посилатися на опубліковані тези доповіді і спинитися на одній із основних (дискусійних) тез.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал