1. Опис навчальної дисципліниСкачати 432.56 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації16.12.2016
Розмір432.56 Kb.
1   2   3
Тема
лекції
Тема
практичного заняття
Тема
індивідуального
заняття
Тема
самостійної роботи
Підсум
ковий
модуль
ний
контроль
Змістовий модуль І.
Функціональна стилістика ділового мовлення та редагування: суть та призначення.
Офіційно-діловий стиль та його стильові особливості.
1.
Вступ. Предмет і основні завдання курсу “Стилістика ділового мовлення та редагування”.
Стилістика ділового мовлення та редагування у сучасному житті.
Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна дисципліна
Усна і писемна форма професійного спілкування
2.
Основні поняття стилістики
3.
Стилістична система української мови. Стилістична норма
Стилістична норма і стилістична помилка
Автобіографія.
Резюме
4.
Офіційно-діловий стиль
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
Субсидія.
Віза. Ваучер
5.
Офіційно-діловий стиль.
Процес підготовки документів.
Фінансова
ідентифікаційна карта.
6.
Редагування службових документів: суть та призначення
Редагування протоколу
7.
Суть редагування в діловодстві та його призначення
8.
МКР №1.
Змістовий модуль ІІ.
Стилістичні засоби (ресурси) ділового мовлення. Культура усного ділового спілкування.
9.
Орфоепічні, словотвірні та лексичні засоби практичної стилістики. Фонетична сторона етикету ділового спілкування
Фоностилістика
(графіко-фонетичні засоби стилістики)
10.
Стилістичні засоби словотвору
Заповнення декларації
11.
Стилістичне використання лексичних засобів мовлення у ділових документах
Лексична стилістика
12.
Історичні зміни у складі української лексики
Соціолінгвістичний аспект жаргонної та суржикової лексики
13.
Універсальне й унікальне у сфері фразеології. Стилістика фразеологічних одиниць
Стилістика фразеологічних одиниць
14.
Мовний етикет та його специфіка
15.
Культура усного ділового спілкування
Невербальне спілкування
Службова бесіда.
16.
МКР №2

20
Разом на V семестр – 108 години, із них: лекцій – 26 години, практичних занять – 16 годин, підсумковий модульний контроль – 6 години, індивідуальна робота – 12 годин, самостійна робота – 48 годин.

з
/п

Тема
лекції
Тема
практичного заняття
Тема
індивідуального
заняття
Тема
самостійної роботи
Підсум
ковий
модуль
ний
контроль
Змістовий модуль ІІІ.
Стилістичне використання морфологічних та граматичних засобів мовлення. Оформлення документів та їх редагування
1.
Правопис як форма і сутність нормативності мови.
Правила переносу слів
2.
Уживання складних слів, абревіатур і графічних скорочень у діловому мовленні.
Номенклатурні назви в професійному мовленні
3.
Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні
Стилістичні можливості різних розрядів займенників
Морфологічні засоби стилістики
4.
Морфологічні засоби стилістики
5.
Особливості використання граматичних форм іменників у професійному мовленні
Можливості використання
іменників, що мають варіантні форми роду
Оформлення довідки, доручення, списку
6.
Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному мовленні.
Оформлення характеристики
7.
Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти відмінкових форм. Правопис прикметників, що входять до складу власних назв
Стилістичне вживання дієслів
8.
Особливості використання граматичних форм дієслова у професійному мовленні
Поняття про дієслівне керування
9.
Особливості використання граматичних форм числівників у професійному мовленні.
Оформлення відомості
10.
Числівник: особливості правопису і вживання, граматичні форми, відмінювання та синонімія
11.
Особливості використання службових частин мови у професійному мовленні
Вживання прийменників у діловій документації
Стилістичне вживання службових частин мови
12.
МКР №3 13.
Змістовий модуль ІV.
Синтаксис і пунктуація ділового мовлення. Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення
14.
Поняття про пунктуаційні та синтаксичні норми
15.
Стилістичний синтаксис
16.
Синтаксичні норми
Значення і функції розділових знаків.
17.
Особливості використання синтаксису в діловій документації
Стилістика словосполучень
18.
Стилістичні можливості простого речення
Значення і функції розділових знаків
19.
Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення
Пряма і непряма мова, особливості її оформлення
20.
Особливості використання синтаксису в діловій документації
Стійкі синтаксичні формули як елемент мовного етикету.
21.
Стилістичні можливості складного речення.
Стилістичні фігури
Пряма мова та діалог
Синтаксичні синоніми.
22.
Типові помилки в синтаксисі писемної форми та способи
їх усунення
Редагування тестів ділової документації
МКР №4,521 10.
Методи навчання
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні:
лекція
(традиційна, проблемна)
із застосуванням комп'ютерних
інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: виконання практичних робіт.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності:
Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
11.
Методи контролю
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Засоби діагностики успішності навчання:
- тестування;
- практичні завдання творчо-репродуктивного характеру;
- термінологічні диктанти;
- упорядкування термінологічного словника;
-
інформаційні тематичні повідомлення;
- реферат;
- конспектування статей;
- створення текстів ділової документації (біографія, характеристика, резюме, наказ, доповідна, розписка, візитка, оголошення тощо);
- переклад та редагування речень, текстів офіційно-ділового стилю;
- написання ІНДЗ, створення презентації з подальшим її захистом;
- модульні контрольні роботи.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Питання до екзамену

1.
Вказати предмет і основні завдання курсу «Стилістика ділового мовлення та редагування».
Встановити взаємозв’язок стилістики ділового мовлення з іншими мовознавчими дисциплінами.
2.
Довести, що стилістика ділового мовлення є лінгвістичною дисципліною. Указати основні напрямки та методи стилістичних досліджень.
3.
Схарактеризувати стилістичну систему сучасної української літературної мови. Зазначити основні розділи стилістичної науки.
4.
Указати стилістичні засоби сучасної української мови, джерела її збагачення.
5.
Довести, що українська національна мова - основа культури українського народу, його державності.
6.
Указати основні поняття стилістики ділового мовлення. Схарактеризувати основні ознаки офіційно-ділового стилю і його підстилів.
7.
На прикладі офіційно-ділового стилю вказати принципи і критерії класифікації стилів сучасної української літературної мови.

22 8.
Проаналізувати історію становлення та розвитку офіційно-ділового стилю на Україні.
9.
Встановити спільне та відмінне між поняттями «мова» і «мовлення», «стилістика мови» і
«стилістика мовлення», з’ясувати сутність значення цих понять для фахівця спеціальності
«діловодство».
10.
Навести визначення понять «документ», «текст документа», «реквізит», «формуляр», з’ясувати їх значення.
11.
Схарактеризувати текст документа як об'єкт стилістики. Довести, що документ є основним видом офіційно-ділового стилю писемного ділового мовлення, з’ясувати критерії класифікації документів офіційно-ділового стилю.
12.
Схарактеризувати функції документа, вимоги до його укладання та оформлення сторінки, важливість дотримання послідовності його складання.
13.
Встановити сутність поняття «мова і професія», схарактеризувати основні вимоги до ділового мовлення, національно-психологічні особливості та традиції ділової комунікації.
14.
Проаналізувати та проілюструвати на прикладах поняття «мовна норма», «стилістична норма», «норми культури усного ділового мовлення», з’ясувати їх суспільне значення.
15.
Класифікувати види усного ділового спілкування. Указати загальні риси культури ділового спілкування, важливість їх дотримання.
16.
З’ясувати, у чому полягає етикет ділового листування. Навести типові мовні звороти, що вживаються в листах різних типів.
17.
Встановити відмінності між приватною та діловою бесідою. Укласти правила ведення ділової бесіди.
18.
Схарактеризувати стиль ділових листів, особливості їх оформлення.
19.
Схарактеризувати стилістику використання етикетних мовних формул в усному діловому спілкуванні, укласти поради щодо правил їх вживання.
20.
Оцінити всі аспекти телефонної розмови. Укласти правила ведення телефонної розмови
21.
Проаналізуйте специфіку службової бесіди. Укласти правила ведення службової бесіди.
22.
Розкрити зміст понять «лексична стилістика», «стилістичне навантаження слова»,
«стилістико-функціональна диференціація лексичного складу української лексики».
23.
Схарактеризувати процес нормування лексики у контексті історичного розвитку української літературної мови. Укласти правила щодо точності слововживання в діловому мовленні.
24.
Указати стилістичні функції різних тематичних груп лексики, вимоги до вживання
іншомовної лексики в офіційно-діловому мовленні
25.
Встановити відмінності між стилістично-нейтральною і стилістично забарвленою лексикою, указати вимоги використання їх у ділових паперах.
26.
Встановити відмінності між неологізмами та застарілими словами, указати вимоги використання їх у ділових паперах.
27.
Розкрити стилістичну роль термінів, професіоналізмів, кліше, сталих виразів та штампів в текстах офіційно-ділового мовлення.
28.
Указати негативну роль вживання жаргонізмів, суржику, сленгу в професійному мовленні, шляхи їх подолання.
29.
Схарактеризувати сутність вибору слова у процесі укладання документа (синоніми, пароніми, омоніми).
30.
Класифікувати фразеологізми, вказати їх функції в різних стилях мовлення. Навести приклади вживання стійких висловів в діловому стилі.
31.
Класифікувати основні принципи українського правопису. Схарактеризувати загальні та т
ехнічні правила переносу.
32.
Схарактеризувати правопис слів іншомовного походження, навести труднощі вживання
іншомовних власних та географічних назв в сучасному діловодстві.
33.
Схарактеризувати основні принципи правопису власних назв, навести труднощі вживання великої літери у текстах документу.
34.
Схарактеризувати стилістичні можливості словотворчих засобів, способів словотвору і вживання суфіксів у діловому мовленні.

23 35.
Усистематизувати вимоги до вживання та написання.
складних слів, абревіатур і графічних скорочень у діловому мовленні.
36.
Розкрити стилістичні функції іменників в офіційно-діловому стилі. особливості їх вживання в текстах ділової документації
, рід іменників у назвах посад, професій, звань.
37.
Розкрити стилістичні функції прикметників в офіційно-діловому стилі, особливості їх вживання в текстах ділової документації.
38.
Розкрити стилістичні функції прислівників в офіційно-діловому стилі, особливості їх вживання в текстах ділової документації.
39.
Розкрити стилістичні функції дієслів в офіційно-діловому стилі, особливості їх вживання в текстах ділової документації.
40.
Розкрити стилістичні функції числівників в офіційно-діловому стилі, особливості їх вживання, вимоги до запису ділової інформації у текстах ділової документації.
41.
Розкрити стилістичні функції займенників в офіційно-діловому стилі, особливості їх вживання в текстах ділової документації.
42.
Розкрити стилістичні функції службових слів, особливості вживання прийменників в офіційно-діловому стилі.
43.
Схарактеризувати стилістичні можливості словосполучень, складні випадки керування в текстах офіційно-ділового стилю.
44.
Схарактеризувати стилістичні можливості головних членів речення, угодження однорідних підметів з присудком в текстах офіційно-ділового стилю.
45.
Схарактеризувати стилістичні можливості речень, ускладнених однорідними членами речення.
46.
Схарактеризувати стилістичні функції звертань в текстах офіційно-ділового мовлення, указати помилки при творення іменників кличного відмінку.
47.
Схарактеризувати стилістичні можливості складних сполучникових речень в текстах офіційно-ділового мовлення.
48.
Схарактеризувати стилістичні можливості складних безсполучникових речень в текстах офіційно-ділового мовлення.
49.
Схарактеризувати стилістичні функції вставних і вставлених конструкцій в текстах офіційно-ділового мовлення.
50.
Схарактеризувати стилістичні функції прямої, непрямої, невласне прямої мови в текстах офіційно-ділового мовлення.
51.
Вказати закони текстотворення за вимогами стилю, підстилю, жанру (на прикладі текстів офіційно-ділового стилю).
52.
Схарактеризувати стилістичні можливості порядку слів у реченнях в усному діловому мовленні.
53.
Розкрити термінологічні та творчі аспекти редагування.
54.
Схарактеризувати види і техніку правки тексту документа.
55.
Навести приклади способів редагування тексту документа.
56.
Розкрити роль основних логічних законів при редагуванні тексту офіційно-ділового стилю.
57.
З’ясувати сутність редакторської правки, собливості редагування текстів ділової документації.
58.
З’ясувати сутність поняття «стилістична помилка», особливості стилістичного редагування текстів ділової документації.
59.
Назвати основні ділові папери сучасного діловода, навести основні вимоги до їх складання.
60.
Указати помилки при укладанні ділових паперів, способи їх попередження.
61.
Класифікувати сучасні словники. Обгрунтувати, якими фаховими словниками має послуговуватися сучасний діловод у своїй професійній діяльності.

24
Таблиця 11.1
Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на лекціях

Максимальна
кількість
балів 1
Критерії оцінювання
1
Студент присутній на занятті, конспектує навчальний матеріал, знає положення теорії, може навести приклади їх застосування в практичній діяльності.
0
Студент відсутній на занятті.
Таблиця 11.2
Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на практичних заняттях і
виконання самостійної роботи
Таблиця 11.3
Критерії і норми оцінювання модульної контрольної роботи

Максимальна
кількість балів -25
Критерії оцінювання

25 - 20
Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів модульної
(контрольної) роботи).
19 - 15
Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів модульної (контрольної) роботи).
14 - 10
Завдання виконані якісно з середнім показником правильних відповідей
(74% - 50% виконання всіх розділів модульної (контрольної) роботи).
0
Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної
(контрольної) роботи).
Максимальна
кількість балів - 10
Критерії оцінювання
9-10
Висока активність на ПЗ і достатньо високий рівень самостійної підготовки.
7-8
Достатня активність на ПЗ та достатній рівень самостійної підготовки, проте студент допускає неточності при формулюванні певних положень, негрубі помилки при виконанні лінгвістичних вправ
5-6
Середня активність на ПЗ і середній рівень самостійної підготовки, студент допускає неточності при формулюванні певних положень, грубі помилки при виконанні лінгвістичних вправ
3-4
Низька активність на ПЗ і низький рівень самостійної підготовки, студент допускає низку грубих помилок, низький рівень знань теоретичного матеріалу.
1-2
Пасивна поведінка студента на ПЗ і відсутність будь-якої самостійної підготовки, репродуктивне списування текстів навчального матеріалу або його запису після колективного опрацювання навчального матеріалу

25
Таблиця 11.4
Критерії оцінювання творчої роботи
Максималь
на кількість
балів
Характеристика змісту виконаної роботи
Грамотність
Орфог-
рафічні,
пункту-
ційні
Лексичні,
стилістичні
1-3
Студент будує лише окремі речення; лексика висловлювання дуже бідна. Реквізити документу не витримані.
15-16
і більше
9-10
4-5
Студент будує окремі фрагменти висловлювання; лексика і граматична будова мовлення бідна й одноманітна. Реквізити документу не витримані.
13-14
6-8
За обсягом робота складає менше половини від норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова збіднені. Реквізити документу не витримані.
11-12
9-10
Усне чи письмове висловлювання за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується уже певною завершеністю, зв’язністю; проте є недоліки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується неповнотою оформлення документу; порушенням послідовності викладу; не розрізняється основна та другорядна
інформація; добір слів не завжди вдалий. Реквізити документу витримані, проте допущено упущення чи грубі порушення.
9-10 6-8
11-12
За обсягом робота наближається до норми, у цілому є завершеною, але трапляються недоліки за низкою показників (до шести): роботі властива неточність в оформленні реквізитів документу, бракує
єдності стилю, добір слів не завжди вдалий та ін.
7-8
13-14
За обсягом висловлювання, виклад тексту документу загалом зв’язний, дотримано його реквізити, але робота характеризується недоліками за кількома показниками (до п’яти): помітні нормативні порушенні при оформленні документа, добір слів не завжди вдалий, використано граматично неправомірні форми слова чи речення тощо.
5-6
15-16
Студент самостійно створює достатньо повний, зв’язний текс документа, вдало добираються лексичні засоби, але в роботі є недоліки (до чотирьох), наприклад: неточності у дотриманні реквізитів, порушено послідовність викладу основного змісту документу; допущено орфографічні та синтаксичні помилки.
4-3 4-5
17
Студент самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; вдало добирає лексичні засоби, однак припускається окремих недоліків: здебільшого це тощо.
1 + 1
(негруба)
3
18
Студент самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує всі вимоги до виконання завдання, витримано всі реквізити; робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності тексту; але з обох критеріїв допущено недоліки.
1 2
19
Студент самостійно створює відповідний тип документу (з урахуванням його виду), ураховує всі вимоги до виконання завдання, витримано всі реквізити; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною
єдністю, граматичною різноманітністю та відповідністю стилістичним нормам, але за одним з критеріїв допущено недолік.
1
(негруба)
1
20
Студент самостійно створює відповідний тип документу (з урахуванням його виду), ураховує всі вимоги до виконання завдання, витримано всі реквізити; робота відзначається багатством слововживання, граматичною та стилістичною правильністю.
Відсутнє порушення будь-яких мовних норм.

26
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного контролю
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
82-89
В
добре
75-81
С
69-74
D
задовільно
60-68
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Вид роботи
максимальна
кількість
балів за один
вид роботи
обов’язкова
кількість
виконаних
завдань за
курс
максимальна
кількість
балів за всі
види роботи
1. Відвідування лекцій
1
19
19
2. Відвідування практичних занять
1
16
16
3. Виконання завдання для самостійної роботи
(бібліографічний опис, конспект із теми, редагування текстів офіційно-ділового стилю, виправлення стилістичних помилок у текстах ділових документах тощо)
5
8
40
4. Робота на практичному занятті (лінгвістичне повідомлення, участь в дискусії, виконання лінгвістичних вправ, тренувальних вправ, написання диктантів, з’ясування стилістичних особливостей одиниць мовлення тощо)
10
8
80
5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
(ІНДЗ)
30
1
30
6. Виконання модульної контрольної роботи
25
5
125
7. Виконання тестового контролю (експрес- контролю)
10
4
40
8. Творча робота (підготовка зразків текстів офіційно-ділового стилю мовлення – протокол, характеристика, автобіографія, резюме, виступ тощо)
20
1
20
9. Опрацювання фахових видань (в тому числі першоджерел)
10
6
60
Всього

430
Коефіцієнт
7,16
60 балів
Екзамен
40 балів
Разом
100 балів

27


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал