1. Опис навчальної дисципліниСкачати 432.56 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації16.12.2016
Розмір432.56 Kb.
  1   2   3


1.

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 5
Галузь знань
0201 Культура нормативна
Напрям підготовки
5.02010501 Діловодство
Змістових модулів – 4
Рік підготовки:
2-й
3-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання - 1
Семестр
Загальна кількість годин -
180 4-й
5-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 (4с.),
3 (5с.) самостійної роботи студента – 2
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Лекції
12 год.
26 год.
Практичні
16 год.
16 год.
Самостійна робота
32 год.
48 год.
Модульний контроль
4 год.
6 год.
Індивідуальні заняття
8 год.
12 год.
Вид контролю: екзамен

2.
Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Стилістика ділового мовлення та редагування” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки “молодшого спеціаліста” напряму 0201 “Культура” спеціальності 5.02010501 “Діловодство”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є стильові особливості мови ділової документації.
Міждисциплінарні зв’язки:
1.
Українська мова.
2.
Українська мова (за професійним спрямуванням).
3.
Діловодство.
Метою викладання навчальної дисципліни “Стилістика ділового мовлення та редагування” є ознайомлення студентів з питаннями сучасного ділового мовлення, засвоєння теоретичних відомостей з основ практичної стилістики, загальних понять стилістичної норми, офіційно-ділового стилю, різновидів ділових паперів, стилістичних норм ділового мовлення; активне використання набутих знання на практиці, зокрема при складанні та оформленні документів різного призначення: щодо особового складу, довідково-інформаційних, обліково- фінансових, документів з господарсько-договірної діяльності, організаційних документів; формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикетних норм ділового спілкування, вироблення чуття естетики мовлення. Курс безпосередньо пов'язаний з проблемами функціонування сучасної української літературної мови в сфері ділової комунікації, науковим обґрунтуванням правил організації мовних одиниць в текстах офіційно- ділого стилю, питанням підвищення культури усного й писемного мовлення фахівця у сфері діловодства.
З метою забезпечення професійної підготовки студентів коледжу ця дисципліна формує вміння аналізувати структуру документа, стилістично вмотивованого вибору слова, його форми, прийменникової конструкції, порядку складання та редагування тексту основних типів документів. На практичних заняттях студенти знайомляться із мовознавчими та професійними словниками, довідниками з питань українського літературного слововживання, нормативними вимогами сучасного діловодства.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Стилістика ділового мовлення та редагування” є: з’ясування та засвоєння основних понять курсу; ознайомлення студентів з найважливішими напрямами, ідеями й завданнями стилістики ділового мовлення та редагування; поглиблення й систематизування основних стилістичних знань, а також навичок лінгвістичного аналізу та редагування тексту документів ділового мовлення; практичне засвоєння студентами орфоепічних, словотвірних, лексичних, граматичних, синтаксичних та правописних засобів практичної стилістики ділового мовлення; підвищення загального мовного рівня; опанування вербальними та невербальними аспектами культури ділового спілкування; виховування потреби вивчати державну мову; вдосконалювати особистісну комунікаційну компетентність, використовуючи отримані специфічні знання, навички та вміння міжособистісної комунікації.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати :
- предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу;
- лексико-граматичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови як усного, так і писемного мовлення, не припускатися їх змішування;
- основні поняття стилістики та редагування, особливості офіційно-ділового стилю;

- спосіб та доцільність використання мовних одиниць різних рівнів в офіційно-діловому стилі;
- стилістичні норми ділової документації;
- загальні вимоги до складання та оформлення тексту ділової документації;
- термінологію, професіоналізми та фразеологізми, що є складовою майбутнього фаху;
- основи культури професійного мовлення діловода та етикет ділового спілкування;

вміти :
- вільно послуговуватися мовними одиницями згідно етикету ділового спілкування;
- давати стилістичну оцінку мовних засобів текстів ділової документації;
- знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для кожної конкретної мовленнєвої ситуації;
- доцільно використовувати різнорівневі мовні одиниці в офіційно-діловому стилі;
- грамотно, стилістично мотивовано моделювати тексти у межах заданого стилю;
- диференціювати стилістичні помилки;
- здійснювати аналіз і редагування текстів ділової документації відповідно до норм української літературної мови;
- уміти користуватися загальномовними та спеціальними словниками, довідниками, навчальними посібниками.
У результаті засвоєння дисципліни студенти мають оволодіти такими предметними компетентностями:
- володіння писемним та усним мовленням, різними видами мовленнєвої діяльності, використовуючи знання державної мови;
- знання мовних норм офіційно-ділового стилю, реквізитів ділових документів;
- уміння правильно і грамотно складати та редагувати ділові документи, вести ділове листування, бесіду, переговори, впевнено поводити себе в професійній сфері ділового спілкування;
- здатність висловлювати думки відповідно до норм літературної мови, знаходити найдоцільніші мовленнєві засоби;
- здатність використовувати засоби масової комунікації для отримання, перероблення і створення інформації у вигляді ділового документу;
- дотримання етики ділового спілкування;
- здатність аналізувати та оцінювати якість редакційної правки текстів ділової документації, формулювати та обґрунтовувати власну думку щодо правильності вибору правки тексту документу;
- наявність навичок роботи з довідковою літературою, інформаційною системою Інтернет для самостійного пошуку необхідної інформації під час створення тексту офіційно- ділового стилю.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години/ 5 кредитів ECTS.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Функціональна стилістика ділового мовлення та редагування: суть та призначення. Офіційно-діловий стиль та його стильові особливості.
Тема 1. Вступ. Предмет і основні завдання курсу “Стилістика ділового мовлення та редагування”, його роль у майбутній професійній діяльності.
Тема 2. Стилістична система української мови. Стилістична норма.
Тема 3. Офіційно-діловий стиль.
Тема 4. Редагування службових документів: суть та призначення.
Змістовий модуль ІІ. Стилістичні засоби (ресурси) ділового мовлення. Культура усного ділового спілкування.
Тема 1. Орфоепічні, словотвірні, лексичні засоби практичної стилістики. Культура ділового спілкування
Тема 2. Стилістичний аспект словотвірних засобів культури спілкування.
Тема 3. Стилістичне використання лексичних засобів мовлення у ділових документах
Тема 4. Мовний етикет та його специфіка.
Змістовий модуль ІІІ. Стилістичне використання морфологічних та граматичних засобів мовлення. Оформлення документів та їх редагування.
Тема 1. Правопис як форма і сутність нормативності мови. Складні випадки правопису в документації.
Тема 2. Нормативність у категоріях іменних частин мови. Стилістика їх використання у діловому мовленні.
Тема 3. Стилістика вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників.
Тема 4. Особливості використання службових частин мови у професійному мовлення.
Стилістичні особливості прийменника та сполучника, помилки при їх використанні у текстах документів.
Змістовий модуль ІV. Синтаксис і пунктуація ділового мовлення. Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення.
Тема 1. Стилістичний синтаксис та пунктуація
Тема 2. Особливості використання синтаксису в діловій документації

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Функціональна стилістика ділового мовлення та редагування:
суть та призначення. Офіційно-діловий стиль та його стильові особливості.
Вступ. Предмет і основні завдання курсу «Стилістика ділового мовлення та редагування», його роль у майбутній професійній діяльності. Поняття «стиль» і «стилістика», «ділове мовлення», «редагування», «стиль мови» і «стиль мовлення», «стилістична система»,
«функціональна стилістика», «практична стилістика», «стилістема». Місце стилістики у системі лінгвістичних та нелінгвітичних дисциплін: філософії, логіки, етики.
Короткі відомості з історії становлення стилістики ділового мовлення та редагування як наукових галузей. Стилістика ділового мовлення та редагування у сучасному житті. Огляд основних лінгвістичних праць у галузі стилістики ділового мовлення та редагування. Словники
і науково-методичні видання зі стилістики українського ділового мовлення та редагування.
Культурно-семіотичний та функціонально-комунікативний аспекти стилістики.
Мова як суспільне явище. Соціальна й пізнавальна роль мови. Українська літературна мова: походження, розвиток, сучасний стан.
Літературна мова як мова нормована. Історія творення мовної норми і мовного стандарту.
Мовна норма – категорійне поняття культури мови. Дефініція норми літературної мови

М.Пилинського. Лінгвістична і соціально-історична сутність норми, суспільний характер норми. Критерії літературної норми. Поняття норми літературної мови в орфоепії, лексиці, фразеології, граматиці.
Загальне поняття про стилістичну норму, її зумовленість власне мовними й екстралінгвістичними факторами. Стилістична норма і стилістична помилка. Основні характеристики стилістичної норми і тенденції її розвитку.
Стилістична система української мови. Стиль мови як лінгвістична категорія. Стиль як категорія історична. Поняття «функціональний стиль», «варіант стилю», «підстиль мови».
Підстилі як вияв стилю. Первинні і вторинні функціональні фактори і їх роль у формуванні стилю. Система функціональних стилів літературної мови. Принципи класифікації функціональних стилів. Загальна характеристика системи стилів: наукового, офіційно-ділового, художнього, розмовного, стилю масово-політичної інформації (публіцистичного, конфесійного, розмовного). Поняття про експресивні та індивідуальні стилі. Мовні засоби основних стилів.
Офіційно-діловий стиль. Історична еволюція офіційно-ділового стилю. Сфера функціонування, основне призначення, структура, основні риси. Характеристика офіційно- ділового стилю. Стильові ознаки. Лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості офіційно- ділового стилю. Реквізити ділових паперів. Вимоги до укладання та оформлення документів: наказ, розпорядження, службовий лист, характеристика, заява, резюме, візитка, ваучер, довідка тощо. Процес підготовки документів, проведення зустрічей, бесід, переговорів державною мовою як важливий чинник консолідації нації. Редагування службових документів: суть та призначення. Суть редагування в діловодстві та його призначення. Роль основних логічних законів при редагуванні тексту документа. Види і техніка правки текстів.
Стилістичний аналіз тексту. Аналіз фактичного матеріалу. Стилістичні помилки.
Стилістичне редагування тексту. Спроби редагування тексту за заданими стильовими і стилістичними параметрами. Редагування різних елементів тексту.

Змістовий модуль 2. Стилістичні засоби (ресурси) ділового мовлення. Культура
усного ділового спілкування.
Стилістичні засоби (ресурси) української мови: орфоепічні, словотвірні, лексичні засоби практичної стилістики.
Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики). Значення звукової організації мовлення. Милозвучність мови. Звукопис в художньому мовленні. Спостереження над графіко- фонетичною організацією текстів різних стилів. Чергування в українській мові. Вимова голосних, приголосних та сполучень звуків. Типові порушення акцентуаційних норм та літературної вимови, що пояснюється впливом діалектного та іншомовного оточення.
Стилістична виразність усного мовлення
Стилі усного мовлення. Виразність мовлення й структурно-інтонаційна організація тексту. Інтонація як засіб стилістичної виразності; ритмомелодійні характеристики зв'язного мовлення. Синтагматичне членування речення, логічний і емоційно-експресивний наголос. Фонетична сторона етикетного спілкування.
Використання орфоепічних особливостей мови як художньо-зображального засобу.
Правопис як форма і сутність нормативності мови. Правила переносу слів.
Деякі складні випадки правопису в документації. Правопис складноскорочених слів, абревіатур та географічних скорочень. Правопис власних назв російського походження, номенклатурних, географічних назв з номенклатурними словами та без них.
Нормативність у категоріях іменних частин мови (проблемні і варіантні форми у категоріях роду, числа, відмінка, ступенювання). Проблема родових іменників та займенників.
Стилістичні засоби словотвору. Історично-нормативний аспект: суфіксальна, префіксальна та префіксально-суфіксальна інтерференція. Стилістичні можливості словотвірних засобів в аспекті їх синоніміки. Переобтяження тексту однотипними словотвірними елементами та їх оцінка з погляду культури мовлення. Способи словотвору і вживання деяких суфіксів у діловому мовленні. Абревіатури, межі їх поширення, доцільність використання у різних стилях.
Уживання складних слів, абревіатур і графічних скорочень у діловому мовленні.

Характеристика словотвірних засобів сучасної української мови щодо можливостей взаємозаміни, емоційно-експресивного забарвлення, стильової віднесеності. Виконання вправ на складні випадки української словозміни.
Лексична стилістика. Загальна стилістична характеристика словникового складу.
Нормування лексики у контексті історичного розвитку української літературної мови.
Характеристика лексики сучасної української літературної мови з погляду функціонально стильового забарвлення. Відображення у нормативних словниках стилістичної диференціації лексики.
Власне українська лексика у професійному мовленні.
Лексика книжна і розмовна. Лексика наукового стилю. Лексика офіційно-ділового стилю.
Лексика розмовного стилю.
Стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика. Критерії віднесення слова до стилістично нейтральної лексики. Функціональні характеристики стилістично «нейтральної» лексики у різних сферах спілкування. Закономірності її добору і використання як один із параметрів системності одиниць стилю. Можливості переходу стилістично «нейтральної» лексики у розряд стилістично забарвленої. Стилістичне використання лексичних засобів мовлення у ділових документах. Редагування помилок, пов’язаних з незнанням значення слова.
Експресивно-стилістичне забарвлення слова. Його типи. Емоційно-експресивні конотації, що залежать від семантики слова. Функціонально-стильове забарвлення слова. Мотивація критеріїв співвіднесення слова з певною сферою використання.
Експресія, що виникає у зв'язку з переносним вживанням слова. Можливості синонімічної заміни слів з емоційно-експресивними забарвленням.
Точність слововживання як стилістична категорія. Принцип функціональної доцільності і його мотивація. Критерії стилістично зумовленого добору одиниць, їх обґрунтування.
Особливості стилістичного підходу до аналізу різних груп лексики. Типові помилки, пов'язані з порушенням вимоги точності слововживання.
Стилістичні можливості багатозначності. Принципи і прийоми використання багатозначних слів. Помилки, пов'язані з нехтуванням використання багатозначності слова.
Тропи як основа творення полісемантичних слів, їх стилістичні можливості. Критерії оцінки і мотивація рекомендацій щодо стилістичної диференціації слів.
Синоніміка як одна з центральних проблем стилістики і культури мовлення, особливості стилістичного підходу до синонімії. Синоніміка лексична, фразеологічна, словотвірна, граматична. Міжстильові синоніми. Функції синонімів у тексті. Синоніміка і точність мовлення.
Прийоми добору та оцінки синонімів. Синоніми як засіб уточнення поняття. Вільне й закріплене вживання синонімів. Градація, повтор слів як стилістичні прийоми і як помилка.
Синоніми-евфемізми. Синоніми-перифрази. Їх стилістичні функції та сфера використання.
Стилістичні можливості антонімії. Критерій точності добору антонімів. Антонімічна градація як стилістичний прийом. Можливості антонімів як засобу конструктивної організації
тексту. Антонімія в структурі епітета, оксиморона, антитези, іронії. Антонімія і точність мовлення.
Омоніми і пароніми як стилістичні категорії. Стилістичні можливості омонімів і паронімів. Сфери використання омонімів і паронімів. Можливості спеціального стилістичного вживання омонімів і паронімів. Каламбур. Паронімія і точність мовлення. Прийоми уникнення двозначності при використанні омонімів і паронімів.
Історичні зміни у складі української лексики. Сфери функціонування і критерії стилістичної оцінки лексики обмеженого стилістичного використання. Стилістична характеристика неологізмів, архаїзмів та історизмів, діалектизмів.
Загальномовні неологізми. Їх комунікативне призначення, функції, частота вживання, способи введення у текст. Терміни-неологізми. Межі їх поширення, функціональні можливості.
Межі використання, функції у різних стилях архаїзмів та історизмів. Стилістичні можливості старослов'янізмів.
Діалектизми як стилістична категорія. Їх функції у художній літературі, розмовному мовленні.

Інвективна лексика. Табу й евфемізми.
Соціолінґвістичний аспект жаргонної та суржикової лексики. Суржикізація як негативне явище. Просторіччя, жаргонізми, вульгаризми, арго і завдання по очищенню і вдосконаленню культури мовлення.
Іншомовні слова. Стилістична оцінка іншомовних слів залежно від міри засвоєння їх літературною мовою і сфери поширення. Способи введення іншомовних слів у текст.
Інтернаціоналізми, їх ознаки, межі використання, функції у різних стилях. Англомовний та російськомовний наступ в українській дійсності. Поняття про асиміляцію та адаптацію в контексті чужомовної лексики.
Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми. Стилістична оцінка сфер поширення і функції термінів. Закономірності використання терміносистем і наукових номенклатур у мові науки. Можливості вживання термінів у інших стилях. Прийоми введення термінів у текст. Вплив термінології на розвиток мови. Професіоналізми, їх характеристика, функції, можливості стилістичного використання. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них.
Стилістика фразеологічних одиниць.
Фразеологічні засоби стилістики. Стилістична класифікація фразеологічних одиниць. Емоційно-експресивна та функціонально-стильова характеристика фразеологізмів. Джерела літературної фразеології. Фразеологія науково- технічного та офіційно-ділового різновидів мовлення. Фразеологічні сполуки сфери масово- політичної інформації. Форми і прийоми введення фразеологізмів у текст. Фразеологізми і практика їх уживання в діловому стилі. Помилки, зумовлені іностильовим вживанням фразеології.
Штампи, кліше, стандарти – їх оцінка з погляду стилістики і культури мовлення.
Культура мовлення як предмет вивчення. Теоретичний і практичний аспект поняття культура мовлення. Основні значення терміна «культура ділового мовлення», «ділове спілкування», «усна та писемна форми мовлення».
Мова і мовлення в житті людини. Культура мови і культура мовлення. Культура мовлення як система знань і навичок, що спираються на науково пізнані закони стильової норми і забезпечують найбільш раціональне використання мови у різних сферах суспільної комунікації.
Культура мовлення – загальна культура людини. Вдосконалення мовлення – актуальна проблема нашого часу. Видатні діячі науки й культури про культуру мовлення.
Основні комунікативні якості мовлення: правильність, точність, логічність, чистота, доречність, виразність, багатство.
Мова і професія. Етичне і естетичне у мовленні. Мовний етикет та його специфіка. Усна і писемна форма професійного спілкування. Загальні риси культури ділового спілкування. Мовні формули ділового і приватного листування. Етикетний аспект вербального і невербального спілкування. Універсальне й унікальне у невербальних засобах мовлення. Комунікативно- стилістичні функції жестів, міміки.
Стилістика використання етикетних мовних формул. Особливості усного ділового спілкування. Поняття про антиетикет у спілкуванні. Стилістика використання етикетних мовних формул. Службова бесіда. Правила проведення службової бесіди. Телефонна розмова.
Культура ділової телефонної розмови.
Особливості публічного ділового спілкування. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Усне ділове приватне спілкування. Стилістичний аспект індивідуального спілкування.
Спостереження над студентським мовленням, семантико-стилістичний його аналіз, оцінка
і обґрунтування конструктивних пропозицій. Чистота як комунікативна ознака мовлення.

Змістовий модуль 3. Стилістична характеристика морфологічних та граматичних
засобів мовлення. Оформлення документів та їх редагування.
Морфологічні та граматичні засоби стилістики української мови. Особливості стилістичного вивчення морфологічних ресурсів мови.

Іменник: специфіка вживання, граматичні категорії. Стилістичні можливості категорій роду, числа і відмінка іменників. Стилістичні опозиції варіантних форм відмінків. Стилістичні можливості середнього роду. Особливості стилістичного використання граматичної категорії числа. Використання іменників із суфіксами оцінки. Помилки при використанні граматичних категорій роду, числа, відмінка іменника та шляхи їх усунення. Статус власних назв. Принципи передачі власних назв російського походження.
Прикметник. Стилістичний аналіз повних і коротких форм прикметників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників, повних і коротких форм.
Прикметник – епітет. Стилістичні можливості простих і складних (аналітичних) форм, ступенів порівняння прикметників у ролі синонімів. Стильові можливості використання прикметників із суфіксом оцінки. Помилки в утворенні та вживанні форм прикметника. Правопис прикметників, що входять до складу власних назв.
Числівник: особливості правопису і вживання, граматичні форми. Складні випадки вживання числівників. Субстантивація числівників та її стилістичні можливості. Використання кількісних і збірних числівників як синонімів. Випадки неправильного відмінювання числівників, неправильного оформлення їх зв'язків з іншими словами в реченні.
Займенник. Семантичні й експресивні відтінки, що їх набувають особові займенники залежно від умов і обставин використання. Особливості вживання присвійних займенників та їх стилістичні функції. Синонімія заперечних займенників. Стилістичні функції займенників.
Характерні помилки у використанні займенників і шляхи їх усунення.
Дієслово. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду стану дієслів. Синонімічні функції часових і способових форм дієслова. Стилістичне вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників. Труднощі, пов'язані з вибором виду дієслова.
Форма числа дієслова-присудка у двоскладному реченні, випадки порушення норм координації
їх з формами числа підмета. Стильові можливості різних семантичних груп дієслова і їх оцінка з погляду доцільності вживання у певному тексті. Поняття про дієслівне керування, пасивні та активні дієприкметникові форми, безособові форми та їхнє місце в усній та писемній культурі ділового спілкування.
Дискурсивні слова (частки, сполучники, модальні слова) як етноспецифічні
ідентифікатори у культурі спілкування. Участь прийменників, сполучників, часток у творенні стилістичних фігур. Особливості використання службових частин мови у професійному мовлення. Стилістичні особливості прийменника та сполучника, помилки при їх використанні у текстах документів.
Семантико-стилістичний аналіз текстів усіх стилів на виявлення стилістичних функцій дієслівних, іменникових, прикметникових, займенникових форм. Редагування документів.
Усунення труднощів, які виникають у практичному мовленні при вживанні географічних назв,
імен і прізвищ, поєднання іменників з числівниками і в застосуванні логічних, пунктуаційних і технічних правил у писемному мовленні.

Змістовий модуль 4. Синтаксис і пунктуація ділового мовлення. Стилістичне
використання синтаксичних засобів мовлення.
Синтаксис та пунктуація. Поняття про пунктуаційні та синтаксичні норми як гігієну мислення (порядок слів у реченні, координація підмета з присудком; узгодження означення; підрядні обставинні конструкції та дієприслівникові звороти). Значення і функції розділових знаків.
Стилістичний синтаксис української мови.
Загальна оцінка синтаксичних засобів мови залежно від стилю. Проблеми синтаксичної синонімії. Стилістичні можливості синтаксичних одиниць як синонімічної, варіативної заміни.
Види синонімічної ситуації у синтаксисі. Синонімія різних типів простого речення: особових , безособових, неозначено-особових, узагальнено-особових. Синонімія односкладного і двоскладного речення.

Характеристика емоційно-експресивного забарвлення синтаксичних одиниць різного типу. Закономірності використання синтаксичних одиниць відповідно до законів дії функціональної норми та традиції мовлення.
Стилістичні можливості простого речення. Стилістичні функції безособових речень.
Пропуск підмета, вираженого займенником, як стилістичне явище. Повтор одного з членів речення як стилістичний прийом і як помилка. Стилістичні можливості різних типів повтору.
Стилістичне значення порядку слів у реченні. Інверсія. Смислове навантаження першого і останнього слова у реченні і використання сильних позицій як стильовий прийом. Місце узгодженого і неузгодженого означення, їх стилістичні можливості. Порядок додатків, що залежать від одного слова. Помилки при інверсії, їх стилістична оцінка.
Конструкції з віддієслівними іменниками, їх оцінка залежно від стильового використання.
Мовні штампи, пов'язані з використанням віддієслівних іменників. Можливості заміни конструкції з віддієслівними іменниками підрядними реченнями.
Стилістичні можливості складного речення Місце, функції, частота вживання складносурядних і складнопідрядних речень у різних стилях. Стилістична оцінка складних безсполучникових речень. Найтиповіші стилістичні помилки у складному реченні: нагромадження підрядних речень, однотипних сполучників і сполучних слів, нечіткість синтаксичних зв'язків, неправильна побудова однорідного ряду, включення підрядних речень до однорідного ряду та ін. Прийоми усунення стилістичних помилок. Стилістичні функції модальних різновидів речень.
Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення. Період та його стилістичне використання. Пряма, непряма, невласне-пряма мова. Діалог. Роль прямої мови в художніх творах. Невласне пряма мова, її стилістичні можливості. Способи передачі чужої мови в офіційно-ділових, наукових та публіцистичних текстах.
Прийоми семантико-синтаксичної організації тексту. Структура, текстові функції, сфери використання стилістичних фігур. Стилістичний паралелізм. Антитеза. Період. Еліпсис.
Ритмічний повтор. Градація.
Особливості використання синтаксису в діловій документації. Синтаксичні засоби досягнення переконливості ділового мовлення. Стійкі синтаксичні формули як елемент мовного етикету. Вставні слова, словосполучення і речення як засіб етикетної модуляції мовлення.
Синтаксичні синоніми.
Типові помилки в синтаксисі писемної форми та способи їх усунення. Редагування синтаксичних конструкцій.

4.
Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
лекції практ. сем. пк інд. с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
Змістовий модуль 1. Функціональна стилістика ділового мовлення та редагування:
суть та призначення. Офіційно-діловий стиль та його стильові особливості
Тема1. Вступ. Предмет і основні завдання курсу “Стилістика ділового мовлення та редагування”, його роль у майбутній професійній діяльності
10
2
2


2
4
Тема2.
Стилістична система української мови. Стилістична норма

10
2
2


2
4
Тема3. Офіційно-діловий стиль

8
2
24
Тема4.
Редагування службових документів: суть та призначення
8
2
24
Модульна контрольна робота 1.
2


Разом за змістовим модулем
36
6
8

2
4
16
Змістовий модуль 2. Стилістичні засоби (ресурси) ділового мовлення. Культура усного
ділового спілкування
Тема1.
Орфоепічні, словотвірні, лексичні засоби практичної стилістики.
Культура ділового спілкування
6
2
4
Тема2.
Стилістичний аспект словотвірних засобів культури спілкування
4

22
Тема3.
Стилістичне використання лексичних засобів мовлення у ділових документах

14
2
4


2
6
Тема4. Мовний етикет та його специфіка
10
2
2


2
4
Модульна контрольна робота 2.
22


Разом за змістовим модулем
36
6
8

2
4
16
Змістовий модуль 3. Стилістичне використання морфологічних та граматичних
засобів мовлення. Текстове оформлення документів та їх редагування
Тема1.

Правопис як форма і сутність нормативності мови. Складні випадки правопису в документації
8
4
4
Тема2. Нормативність у категоріях
іменних частин мови. Стилістика їх використання у діловому мовленні
20
8
6


2
14
Тема3. Стилістика вживання дієслів, дієприкметників та дієприслівників
6
22
2
Тема4.
Особливості використання службових частин мови у професійному мовлення. Стилістичні особливості прийменника та сполучника, помилки при
їх
8
22
4
використанні у текстах документів
Модульна контрольна робота 3.
22


Разом за змістовим модулем
54
16
6

2
6
24
Змістовий модуль 4. Стилістичне використання синтаксичних засобів мовлення.
Пунктуаційне оформлення документів та їх редагування
Тема1. Стилістичний синтаксис та пунктуація
22
4
4


2
12
Тема2.
Особливості використання синтаксису в діловій документації
28
6
6


4
12
Модульна контрольна робота 4.
22


Модульна контрольна робота 5.
22


Разом за змістовим модулем
54
10
10

4
6
24
Усього годин
180
38
32

10
20
48
5.
Теми лекційних занять


з/п
Назва теми
Кількіс
ть
годин
1
Вступ. Предмет і основні завдання курсу “Стилістика ділового мовлення та редагування”. Стилістика ділового мовлення та редагування у сучасному житті.
2
2
Стилістична система української мови. Стилістична норма
2
3
Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах
2
4
Редагування службових документів: суть та призначення
2
5
Культура ділового спілкування. Орфоепічні, словотвірні та лексичні засоби практичної стилістики
2
6
Історичні зміни у складі української лексики
2
7
Мовний етикет та його специфіка
2
8
Правопис як форма і сутність нормативності мови. Правила переносу слів
2
9
Складні випадки правопису в документації
2
10
Нормативність у категоріях іменних частин мови
2
11
Особливості використання граматичних форм іменників у професійному мовленні
2
12
Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному мовленні
2
13
Особливості використання граматичних форм дієслова у професійному мовленні
2
14
Особливості використання граматичних форм числівників у професійному мовленні
2
15
Особливості використання службових частин мови у професійному мовленні
2
16-
17
Стилістичний синтаксис та пунктуація
4
18-
19
Особливості використання синтаксису в діловій документації
4

Разом
38


6.
Теми практичних занять


з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Основні поняття стилістики
2
2
Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Офіційно- діловий стиль
2
3
Суть редагування в діловодстві, його призначення
2
4
Стилістичні засоби словотвору
2
5
Стилістичне використання лексичних засобів мовлення у ділових документах
2
6
Універсальне й унікальне у сфері фразеології. Стилістика фразеологічних одиниць у текстах офіційно-ділового стилю
2
7
Культура усного ділового спілкування
2
8
Морфологічні засоби стилістики
2
9
Прикметник: ступені порівняння, повні та короткі форми, варіанти відмінкових форм. Правопис прикметників, що входять до складу власних назв
2
10
Числівник: особливості правопису і вживання, граматичні форми, відмінювання та синонімія
2
11
Стилістичний синтаксис. Стилістика словосполучень
2
12
Стилістичні можливості простого речення
2
13
Стилістичні можливості складного речення. Стилістичні фігури

14
Типові помилки в синтаксисі писемної форми та способи їх усунення
2
15-
16
Редагування текстів офіційно-ділового стилю
4
Разом
32

7.
Самостійна робота

з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кількість
балів
1
Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна дисципліна.
8
5
2
Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики).
8
5
3
Стилістичні засоби словотвору
8
5
4
Лексична стилістика
8
5
5
Стилістика фразеологічних одиниць
12
5
6
Морфологічні засоби стилістики
12
5
7
Стилістичний синтаксис
12
5
8
Редагування текстів офіційно-ділового стилю
12
5
Разом
80
40

Карта самостійної роботи
Розділи (обсяг в годинах)
Вид контролю
Оцінки
Змістовий модуль І. Функціональна стилістика ділового мовлення та редагування:
суть та призначення. Офіційно-діловий стиль та його стильові особливості (16 годин)
Тема 1. Стилістика української мови як лінгвістична наука і навчальна дисципліна
(8год.)
Перевірка конспектів
Індивідуальне заняття
5
Тема 2. Фоностилістика (графіко-фонетичні засоби стилістики) (8год.)
Виконання практичних завдань
5
Змістовий модуль ІІ. Стилістичні засоби (ресурси) ділового мовлення. Культура
усного ділового мовлення (16 годин)
Тема 3. Стилістичні засоби словотвору
(8год.)
Виконання практичного завдання
Індивідуальне заняття
5
Тема 4. Лексична стилістика (8 год.)
Перевірка конспектів
Виконання практичних завдань
5
Змістовий модуль ІІІ. Стилістичне використання морфологічних та граматичних
засобів мовлення. Оформлення документів та їх редагування (24 години)
Тема 5. Стилістика фразеологічних одиниць (12год.)
Виконання практичних завдань.
Індивідуальне заняття
5
Тема 6. Морфологічні засоби стилістики
(12год.)
Виконання практичних завдань.
Індивідуальне заняття
5
Змістовий модуль IV. Синтаксис і пунктуація ділового мовлення. Стилістичне
використання синтаксичних засобів мовлення (24 годин)
Тема 7. Стилістичний синтаксис (12 год.).
Індивідуальне заняття. Виконання практичних завдань. Тестування
5
Тема 8. Редагування текстів офіційно- ділового стилю (12 год.).
Виконання практичних завдань.
Індивідуальне заняття
5
Разом: 80 годин
Разом: 40 балів


8.
Індивідуальні завдання

Індивідуальна навчально-дослідна робота з курсу «Стилістика ділового мовлення та редагування» є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента (підготовка реферату за визначеними темами), результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ )– це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та практичних занять і охоплює декілька тем навчального курсу.
Вид ІНДЗ, вимоги та оцінювання:

лінгвістичне дослідження у вигляді реферату (охоплює зміст декількох тем навчального курсу) та представлення захисту у вигляді презентації Microsoft Office Power Point– 30 балів.
Реферат – це короткий виклад великого дослідження або кількох праць з якоїсь наукової проблеми. У процесі його підготовки необхідно опрацювати декілька джерел, вибрати найцікавіші положення, найяскравіші приклади.
Орієнтовна структура ІНДЗ (лінгвістичне дослідження у вигляді реферату і презентація
Microsoft Office Power Point):
1)
титульний лист;
2)
зміст;
3)
вступ;
4)
основна частина;
5)
висновки;
6)
додатки;
7)
список використаних джерел.
У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета та задачі дослідження.
Основна частина присвячена досліджуваній проблемі і може бути розбита на окремі параграфи.
У висновках узагальнюються результати і даються практичні рекомендації.
Обсяг реферата не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 8.1 і 8.2.
Орієнтовна тематика ІНДЗ з навчальної дисципліни:
1.
Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні напрямки стилістичних досліджень.
2.
Основні поняття курсу „Стилістика ділового мовлення та редагування”.
3.
Методологія і методи стилістичних досліджень.
4.
Стилістична система сучасної української літературної мови.
5.
Функціональний стиль і мовна норма.
6.
Стилістика мови і мовлення.
7.
Стилістичні засоби.Стилі мови та їх ознаки.
8.
Класифікація стилів сучасної української літературної мови. Співвідношення функціональних стилів і жанрів.
9.
Публіцистичний стиль.
Лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості публіцистичного стилю. Основні стилістеми публіцистичного стилю.
10.
Науковий стиль і його підстилі. Загальна характеристика наукового стилю сучасної української літературної мови.

11.
Основні жанри науково-навчального підстилю.
12.
Офіційно-діловий стиль і його підстилі. Основні стилетвірні риси і способи їх вираження.
13.
Конфесійний стиль, його історія і розвиток. Мовні ознаки основних жанрів конфесійного стилю.
14.
Епістолярний стиль.
15.
Індивідуальні стилі.
16.
Проникнення розмовного стилю у інші стилі. Мета і завдання даного явища.
17.
Відмінність художнього стилю від інших функціональних стилів.
18.
Мовні особливості конфесійного стилю.
19.
Художній стиль, його підстилі. Визначальні особливості художнього стилю сучасної української літературної мови.
20.
Основні ознаки та мовні особливості розмовного стилю.
21.
Експресія і емотивність як стилістичні поняття.
22.
Образність і конотація.
23.
Що вивчає фоностилістика? Евфонія. Евфонічні чергування.
24.
Лексичні засоби стилістики. Стилістичні функції слів з переносним значенням.
25.
Метафоризація та її різновиди.
26.
Стилістичні особливості синоніміки.
27.
Стилістичні функції перифраз.
28.
Сфера вживання омонімів у різних функціональних стилях.
29.
Що таке пароніми, парономазія? Сфера їх вживання у різних функціональних стилях
30.
Роль антонімії в різних стилях. Чим споріднені антонімія та іронія?
31.
Стилістичні функції хронологічно маркованої лексики.
32.
Архаїчна та історична лексика. Старослов’янізми.
33.
Стилістичні можливості діалектної лексики.
34.
Номінативні і стилістичні функції неологізмів.
35.
Звукова епіфора, анафора. Алітерація і асонанс.
36.
Звукові повтори і співвідношення між ними.
37.
Омоніми як матеріал для версифікації і каламбуру.
38.
Стилістичне навантаження паронімів.
39.
Розмовно-побутові фразеологізми.
40.
Стилістичні можливості окремого слова. Полісемія. Метафора. Порівняння.
41.
Запозичена лексика з стилістичного погляду.
42.
Емоційно забарвлена та експресивна лексика.
43.
Антитеза, оксюромороніка. Їх роль у художніх текстах.
44.
Сфера вживання застарілої лексики, старослов’янізмів.
45.
Стилістична класифікація фразеологізмів. Роль фразеології у різних стилях.
46.
Крилаті слова та афоризми. Їх стилістична роль.
47.
Характерні евфонічні тенденції сучасної української літературної мови.
48.
Що вивчає граматична стилістика?
49.
Основні види стилістичних фігур.
50.
Стилістичні особливості монологічної та діалогічної мови.
51.
Морфологічні синоніми.
52.
Стилістичні можливості словотворення.
53.
Стилістичні можливості простого речення.
54.
Стилістичні можливості складного речення.
55.
Види редагування.
56.
Особливості редагування текстів ділової документації.
57.
Поняття редагування: термінологічні та творчі аспекти.
58.
Стилістична помилка. Стилістичне редагування тексту.
59.
Способи редагування тексту.
60.
Культура ділового спілкування.

Таблиця 8.1
Критерії оцінювання ІНДЗ
(лінгвістичне дослідження у вигляді реферату та презентації PowerPoint)
Максимальна оцінка за підготовку і захист роботи – 30 балів.
Оцінювання відбувається на підставі таких критеріїв:

п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1.
Обґрунтування актуальності, правильне і повне формулювання мети, завдань дослідження, розкриття теми дослідження.
4 бали
2.
Наявність плану реферату та списку першоджерел.
2 бал
3.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
10 балів
4.
Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. Правильне цитування теоретичних джерел, рівень узагальнень і аналізу наукових праць
2 бали
5.
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, уміння формулювати висновки, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження.
3 бали
6.
Грамотність, логічність і загальний стиль викладу.
2 бали
Дотримання вимог технічного оформлення структурних елементів роботи
(титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки, список використаних джерел).
2 бали
7.
Захист роботи: уміння усно зробити короткий виклад, дотримання логіки викладу, культура мовлення, доречність використання прикладів, презентації Microsoft Office Power Point.
5 балів
Разом
30 балів


Таблиця 8.2
Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання
Кількість балів, що
відповідає рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
25-30
Відмінно
Достатній
18-24
Добре
Середній
11-17
Задовільно
Низький
0-10
Незадовільно


9. Навчально-методична карта дисципліни
Разом на ІV семестр - 72 годин, із них: лекцій – 12 годин, практичних занять – 16 годин, підсумковий модульний контроль – 4 години, індивідуальна робота – 8 годин, самостійна робота – 32 години.

з
/пПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал