1. Опис навчальної дисципліни Найменування показниківPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5
Галузь знань
0101 Педагогічна освіта
Нормативна

Спеціальність
5.01010201 «Початкова освіта»
Змістових модулів – 4
Рік підготовки
3-й
Семестр
Загальна кількість годин – 162 5-й
6-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2
Освітньо- кваліфікаційний рівень:
«молодший спеціаліст»
Лекції
24год.
18год.
Семінарські
6 год.
4 год.
Практичні
2 год.
0 год.
Лабораторні
4 год.
4 год.
Модульний контроль
4 год.
4 год.
Індивідуальні заняття
10 год.
8 год.
Самостійна робота
40 год.
32 год.
Вид контролю: екзамен

ЗМІСТПояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Структура програми навчальної дисципліни
І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІІ. Програма
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання української мови в початковій школі . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VІІ. Карта самостійної роботи молодшого спеціаліста…………………………………
VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Х. Методичне забезпечення курсу ……………………………………………………..
XI. Очікувані результати …………………………………………………………………
XII. Рекомендована література
Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика навчання української мови в початковій школі» є нормативним документом Університетського коледжу
Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено цикловою комісією викладачів української мови і літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів відповідно до навчального плану денної форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати молодший спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни
«Методика навчання української мови в початковій школі», неохідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Завдання методики української мови як навчального курсу – опанування майбутніми вчителями шкільних програм і підручників з рідної мови, розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі мови, оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної мови та правопису і здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, підвищення їхньої мовленнєвої культури.
Розвиток усного і писемного мовлення школярів – це провідний принцип шкільної програми з рідної мови, що пронизує всі її розділи. Завдання курсу методики рідної мови - навчити майбутніх учителів реалізувати цей принцип програми протягом усього навчального року в 1-4 класах, поступово поліпшуючи з року в рік мовленнєвий розвиток школярів. Тому розділ «Методика розвитку мовлення» у курсі методики мови виноситься на перший план. Це зумовлено і тим, що в програмі з рідної мови для дітей шестирічного віку виділяється окремий розділ «Розвиток мовлення», який передує всім іншим розділам.Програми з мови для кожного з наступних класів розпочинаються розділами «Мова і мовлення»,
«Текст», у яких розглядаються такі питання, як культура та етика мовлення, текст, види текстів, їхня структура, побудова, способи поєднання речень у текстах, розвиток зв’язного мовлення. Вони передують вивченню традиційних підрозділів програми «Речення», «Слово», «Частини мови», «Звуки і букви».
Учителі мають оволодіти вміннями показувати учням у процесі навчання природні взаємозв язки між звуками і графічними, фонетичними, лексичними і словотворчими, морфологічними, лексичними і граматичними, морфологічними і синтаксичними явищами мови, допомагати їм осмислювати одиниці різних мовних рівнів у їхньому взаємозв язку.
Суспільство вимагає від школи формування людини високих моральних якостей, патріота рідної землі, людини з грунтовними професійними знаннями, вміннями, з відповідно творчо-пізнавальним потенціалом, діловими якостями.
Майбутні вчителі опановують прийоми підвищення виховного впливу мови проблемних ситуацій, постановки проблемно-пізнавальних завдань; ознайомлюються з планами, конспектами уроків досвідчених учителів;
обговорюють складені студентами конспекти уроків, реалізацію в них поєднання навчання і виховання, взаємозв’язок у вивченні лексики, фонетики, словотвору, граматики, орфографії та розвитку мовлення, а також прийоми, що забезпечують поєднання раціонального й емоційного на уроці, використання різних форм навчання тощо.
На лабораторних заняттях у школі всі ці питання є предметом спостереження й аналізу під час відвідання показових уроків учителів. На лабораторних заняттях і під час педагогічної практики важливо організувати спостереження й аналіз різних за змістом уроків (на вивчення елементів фонетики, будови слова, орфографії, частин мови, синтаксису простого речення), а також уроків різних типів, структури
(на сприймання і засвоєння нових знань, на закріплення знань та розвиток на їхній основі умінь і навичок; уроків контролю знань, умінь і навичок; уроків повторення, узагальнення й систематизації знань), підкреслюючи практичну цінність та ефективність методів і прийомів, які використовуються на уроках.
Завершують розділ практичні, семінарські і лабораторні заняття, де подаються орієнтовна тематика, план, завдання, література до них. Цей матеріал допоможе студентам у підготовці до практичних, семінарських і лабораторних занять, оскільки в ньому визначаються теоретичні і практично-методичні завдання до кожного з них, а також пропонується відповідна мовознавча, психолого- педагогічна та методична література.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 162 годин. Із них 90 годин – аудиторні, 42 година – лекції, 4 години – практичні заняття, 10 годин – семінарські заняття, 8 годин – лабораторні заняття,
72 годин – самостійна робота, 18 години – індивідуальні заняття, 8 годин – модульні контрольні роботи.
Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання української мови» завершується складанням іспиту.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен опанувати такими компетенціями:
- знати зміст та вимоги програми з української мови для учнів 1-4 класів у відповідності з вимогами Державного стандарту освіти;
- з’ясовувати особливості змісту підручників з української мови та читання нового покоління
- знати методи та прийоми навчання молодших школярів української мови та читанню, виховання та розвитку особистості учня, високої культури мовлення;
- знати та розрізняти форми планування та проведення уроків різних типів;
- використовувати набуті знання, уміння, способи діяльності та інформаційну грамотність для формування власних можливих варіантів дії, прийняття рішень, застосування нових форм взаємодії між вчителем і учнем;
- здатність до самоаналізу; адекватного самооцінювання конкретного знання, необхідності чи непотрібності його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи використання; набути таких компетентностей:


застосовувати в навчальному процесі досягнення сучасної методики навчання української мови, узагальнений передовий практичний досвід;

використовувати гуманітарний напрям навчального процесу, методики, гуманний підхід до дітей, відмовитись від заполітизованих, тенденціозних текстів в дидактичних матеріалах;

створювати високий рівень науковості викладання навчального матеріалу при жорсткому дотриманні Державного освітнього стандарту;

дотримуватися високого естетичного рівня класних та позакласних занять і з мови, і з літератури, високого рівня пізнавальних інтересів та мотивації навчання, орієнтації на високі класичні зразки, на творчу діяльність дітей, на зв'язок мовних занять з іншими предметами.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: завдання методики української мови як навчального курсу – опанування майбутніми вчителями шкільних програм і підручників з рідної мови, розуміння закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі мови, оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної мови та правопису і здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, підвищення їхньої мовленнєвої культури.

Курс

Напрям,
спеціальність,
освітньо-
кваліфікаційний
рівень


Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних
ЕСТS: 2,5
Змістові модулі: 2
Загальний обсяг дисципліни
(години):
90 годин
Тижневих годин:
2 години
Шифр та назва галузі знань
0101 «Педагогічна освіта»
Шифр та назва спеціальності:
5.01010201
Початкове навчання
Освітньо- кваліфікаційний рівень:
«молодший спеціаліст»
Нормативна
Рік підготовки: 3
Семестр: 5
Аудиторні заняття – 50 годин, з них:
Лекції (теоретична підготовка)

24 годин
Практичні заняття – 2 годин
Семінарські заняття – 6 годин
Лабораторні заняття – 4 години
Самостійна робота – 40 годин
Модульний контроль – 4 години
Індивідуальна робота - 10 годин


Курс

Напрям,
спеціальність,
освітньо-
кваліфікаційний
рівень


Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних
ЕСТS: 2
Змістові модулі: 2
Загальний обсяг дисципліни
(години):
72 годин
Тижневих годин:
2 години
Шифр та назва галузі знань
0101 «Педагогічна освіта»
Шифр та назва спеціальності:
5.01010201
Початкове навчання
Освітньо- кваліфікаційний рівень:
«молодший спеціаліст»
Нормативна
Рік підготовки: 3
Семестр: 6
Аудиторні заняття – 40 годин, з них:
Лекції (теоретична підготовка)

18 годин
Практичні заняття – 2 годин
Семінарські заняття – 4 годин
Лабораторні заняття – 4 години
Самостійна робота – 32 годин
Модульний контроль – 4 години
Індивідуальна робота - 8 годин
Вид контролю - екзамен

Курс

Напрям,
спеціальність,
освітньо-
кваліфікаційний
рівень


Характеристика
навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних
ЕСТS: 4,5
Змістові модулі: 4
Загальний обсяг дисципліни
(години):
162 годин
Тижневих годин:
2 години
Шифр та назва галузі знань
0101 «Педагогічна освіта»
Шифр та назва спеціальності:
5.01010201
Початкове навчання
Освітньо- кваліфікаційний рівень:
«молодший спеціаліст»
Нормативна
Рік підготовки: 3
Семестр: 5-6
Аудиторні заняття – 90 годин, з них:
Лекції (теоретична підготовка)

42 годин
Практичні заняття – 4 годин
Семінарські заняття – 10 години
Лабораторні заняття – 8 години
Самостійна робота – 72 годин
Модульний контроль – 8 години
Індивідуальна робота - 18 годин
Вид контролю - ІСПИТ
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/п


Назви теоретичних розділів
Кількість годин
Ра
зо
м

Ін
ди
від
уаль
н
а
р
обот
а
р
обот
а
Ле
к
ц
ій

П
р
ак
ти
ч
н
и
х
С
ем
ін
арс
ьк
и
х
Ла
бо
р
ат
орн
а
ро
бо
та

С
ам
ос
ті
й
н
а
ро
бо
та

М
од
уль
н
и
й

к
он
тр
оль


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА. МЕТОДИКА
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. МЕТОДИКА
РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

1
Методика української мови в початкових класах як окрема навчальна дисципліна.
2
-
-
-
2
-
2
Методика навчання грамоти.
6 2
2 2
10 -
3
Методика розвитку мовлення молодших школярів.
Зв’язне мовлення. Перекази. Твори.
2 2
-
-
6
-
4
Методи навчання граматики.
2 2
-
-
-
2 2
Разом 44
4
12 2
2
2
20 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ВИВЧЕННЯМ ЛЕКСИКОЛОГІЇ,
МОРФЕМНОЇ БУДОВИ СЛОВА, ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНОГО
МАТЕРІАЛУ, СИНТАКСИСУ
5
Методика роботи над лексикою.
2 2
-
-
5 6
Вивчення елементів фонетики та графіки.
2 2
-
-
-
5 7
Методика роботи над орфоепією.
2 2
-
-
-
2 8
Методика роботи над синтаксисом.
2 4
-
2
-
6 9
Методика вивчення морфемної будови.
2
-
-
2 2
2
Разом 46
6
12 2
2
2
20
2п/п


Назви теоретичних розділів
Кількість годин

Ра
зо
м

Ін
ди
від
уаль
н
а
р
обот
а
р
обот
а
Ле
к
ц
ій

П
р
ак
ти
ч
н
и
х
С
ем
ін
арс
ьк
и
х
Ла
бо
р
ат
орн
а
ро
бо
та

С
ам
ос
ті
й
н
а
ро
бо
та

М
од
уль
н
и
й

к
он
тр
оль


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ ТА ОРФОГРАФІЧНОГО
МАТЕРІАЛУ10
Методика вивчення орфографії.
2 4
-
2
-
8 11
Методика вивчення елементів граматики.
2 6
-
2 2
12 2
Разом 42
4
10 -
4
2
20 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.
МЕТОДИКА КЛАСНОГО І ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ
12
Методика класного читання.
2 6
-
2 2
10 13
Методика позакласного читання.
2 2
-
-
-
2 2
Разом 30
4
8
-
2
2
12
2


III. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО
МОВЛЕННЯ
Лекція 1. МЕТОДИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
ЯК ОКРЕМА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. (2 год.)

Предмет і завдання курсу. Основні розділи курсу, їхня зумовленість змістом, завдання рідної мови як навчальної дисципліни в системі занять у початкових класах.

Зв'язок методики викладання української мови в початкових класах з іншими науками. Наукові основи побудови курсу методики викладання української мови в початкових класах.

Джерела вивчення курсу методики викладання української мови в початкових класах. Основна література, її структурні компоненти, відомості про авторів, цільове призначення. Діючи підручники для початкової школи.

Альтернативні підручники (спільні та відмінні підходи вчених до побудови підручників).
Основні поняття теми: освіта, державний стандарт, вітчизняна вища школа, методика мови, мовні явища, загальноосвітня програма, методи і принципи навчання, психолого-педагогічна література, уміння і навички учнів, мовленнєві явища, дидактичний матеріал, зміст навчання, наукові основи, освітня діяльність, методи наукового дослідження.
Лекція 2-3-4. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (6 год.)

Принципи побудови підручників з навчання грамоти.

Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти, розроблений
К.Д. Ушинським. Цінність методу, основні прийоми аналізу та синтезу.

Удосконалення методу послідовниками К.Д. Ушинського.3

Характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.

Основні періоди та етапи навчання грамоти за звуковим аналітико- синтетичним методом.

Особливості добукварного періоду навчання грамоти, його основні завдання.

Розвиток усного мовлення – провідний принцип добукварного періоду навчання грамоти.


Наукове пояснення фішок для побудови звукових і складових моделей слів.

Зміст, структура і методика уроків мови в добукварний період навчання грамоти.

Види аналітико-синтетичних вправ на кожному етапі букварного періоду, методика їхнього проведення.

Види словникових та словниково-логічних вправ, методика їхнього проведення.

Методика роботи над реченням і зв’язним текстом у період навчання грамоти.

Методика формування навичок безвідривного письма слів. Прийоми вироблення ритмічного письма.

Структура і методика уроків читання у букварний період.

Структура і методика уроків письма у букварний період.

Завдання після букварного періоду.

Структура і методика уроків читання і письма в цей період навчання грамоти.

Особливості уроків читання в після букварний період.

Удосконалення орфографічної уважності першокласників у після букварний період навчання грамоти.

Методика використання додаткових текстів для читання, удосконалення якості читання.
Основні поняття теми: наукові основи методики навчання, принципи, методи роботи, звуковий аналітико-синтетичний метод, звуковий аналіз, звуковий синтез, моделі слів, структура уроку, навчально-виховні завдання, провідний принцип,
індивідуальний підхід, навчання грамоти, фонетичний слух, дидактичне спрямування, моделювання речень, артикуляція звуків, конструювання речення, освіта, державний стандарт, аналітико-синтетичні вправи, словниково-логічні вправи, навички безвідривного письма, структура уроків навчання грамоти, прийоми роботи з буквами, тема, мета уроку, ігрові ситуаціі, методика опрацювання змісту навчання, графічна будова букви, прийоми пояснення елементів друкованих літер, пропедевтика вивчення. Розвиток творчих здібностей, логічне мислення, структура і методика уроків навчання грамоти, якості навчання, формування читацької самостійності, розумові труднощі. План-конспект уроку, прийоми аналізу і синтезу, формування пізнавальних потреб учнів, схема психолого-педагогічного і дидактичного аналізу уроків, дидактичний матеріал.

Практичне заняття 1. Методика навчання грамоти.
Лабораторне заняття 1. Методика навчання грамоти.
Семінар 1. Методика навчання грамоти. Добукварний, букварний та післябукварний періоди навчання грамоти.

Лекція 5. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗИ. ТВОРИ (2 ГОД.)


Програмні вимоги до розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

З історії методів розвитку зв’язного мовлення.

Основні напрями розвитку мовлення в початковій школі.

Усне і писемне мовлення. Їхні спільні та відмінні риси.

Основні методи і прийоми формування в учнів елементарних уявлень про мову, виникнення мови, існування інших мов світу і т.д.

Психолінгвістика як основа методики розвитку зв’язного мовлення.
Загальне поняття про зв’язне мовлення.

Переказ – складова частина розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

Класифікація переказів.

Методика поетапної підготовки до усного та письмового переказу.

Шляхи підвищення самостійності та творчої активності учнів у роботі над переказами.

Норми оцінювання переказу.

Твір – складова система розвитку мовлення.

Класифікація творів.

Методика роботи над побудовою твору.

Методика підготовки учнів до написання твору.

Методика аналізу учнівських творів.

Мовні помилки та шляхи їхнього подолання
Основні поняття теми: програмні вимоги, наукові основи методики розвитку мовлення, методологічна основа розвитку мовлення, медодичні розробки, мовні засоби, уточнення і активізація словникового запасу, граматичний лад українського мовлення, функції мови, діалогічне і монологічне мовлення, етика мовленнєвої поведінки, методика організації. Прийоми створення, тексти розповідь, опис, міркування, диференційовані висловлювання, психолінгвістика, алгоритм відповіді, класифікація переказів, норми оцінювання, дидактична мета, аналіз помилок, ефективні засоби, аналіз переказу, лексичні помилки, шляхи підвищення самостійності, перекази детальний, вибірковий, стислий, творчий, методика аналізу, побудова твору, порушення керування, узгодження, прийоми запобігання мовних помилок, дидактичні ігри, колективна, фронтальна, групова робота, кретеріі оцінювання.

Лекція 6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ. ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО
УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2
ГОД
.)


Методи навчання української мови як педагогічна наука.

Принципи навчання української мови.


Класифікація методів навчання.

Дидактичні засоби навчання.

Урок як основна форма навчально-виховного процесу.

Вимоги до сучасного уроку української мови.
Основні поняття теми: програмові вимоги, практичний досвід, методичний експеримент, принципи навчання, мета уроку, обладнання уроку, дидактичні засоби навчання, дидактичні засоби навчання, розумова діяльність, структура уроку, фронтальна навчальна діяльність, класифікація уроків, індивідуальна навчальна діяльність, нестандартні уроки.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ВИВЧЕННЯМ ЛЕКСОКОЛОГІЇ, МОРФЕМНОЇ
БУДОВИ СЛОВА, ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ,
СИНТАКСИСУ


Лекція 7. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ЕЛЕМЕНТАМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ
(2
ГОД
.)

Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості молодшого школяра.

Джерела збагачення словникового запасу учнів.

Система роботи над синонімами, антонімами, омонімами, багатозначними словами. Види вправ для усвідомлення та методика їхнього проведення.

Методика підготовки учнів до усвідомлення походження різних груп лексики.

Види етимологічних вправ, їхнє значення, дидактичне спрямування, методика проведення.

Методика організації та проведення уроків спрямованих на розвиток монологічного та діалогічного мовлення дітей.

Основні поняття теми: лексикологія, лінгводидактична основа, види вправ методика проведення, джерела збагачення словника, методика підготовки, групи лексики, етимологічні вправи, дидактичне спрямування, лінгвістична основа, орфоепічна вимова, тлумачення слів, синоніми, антоніми, багатозначність слів, омоніми, групи лексики, методика організації занять, прийоми роботи, диференційований підхід, розвиток інтелектуальних здібностей.


Практичне заняття 2. Методика роботи над елементами лексикології.Лекція 8. ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНОГО
МАТЕРІАЛУ (2 ГОД.)


Лінгводидактична основа методики навчання молодших школярів рідної мови з урахуванням взаємозв’язку всіх її аспектів.

Сучасні методи та прийоми вивчення мови в початкових класах.

Проблемний підхід до вивчення мови в початкових класах.

Сучасні вимоги до уроків мови.
Основні поняття до теми: лінгвістична основа, практична спрямованість, навчально-пізнавальна активність, проблемні ситуації, розвиток активності, аналітико-синтетична діяльність, диференційовані завдання, «цікава граматика», ефективні засоби навчання, типи, структура уроку.
Лекція 9. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ОРФОЕПІЄЮ (2 ГОД.)


Обсяг знань з фонетики та графіки для першокласників у період навчання грамоти.

Методика повторення, поглиблення, узагальнення й систематизації фонетичних знань.

Методика формування орфоепічних знань на основі фонетики і графіки.
Основні поняття до теми: орфоепічні навички, звуковий та звукобуквенний аналіз, фонетична транскрипція, розумові операції, план-конспект уроку, систематизація знань.
Лекція 10-11. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД СИНТАКСИСОМ (4 ГОД.)


Значення знань з синтаксису в початкових класах.

Речення як основна мовленнєва одиниця, складова зв’язного тексту.

Вивчення типів речень за метою висловлювання та інтонацією.

Робота над засвоєнням поняття «основа речення», «головні члени речення».

Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між членами речення.

Вивчення однорідних членів речення.

Ознайомлення зі складним реченням.

Види вправ із синтаксису і пунктуації.

Прийоми формування стилістичних умінь і навичок у практичній мовленнєвій діяльності молодших школярів.

Основні поняття до теми: синтаксичні вправи, стилістичні помилки, стилістичні уміння, граматико-орфографічні завдання, конструювання словосполучень, дидактичні спрямування, логічний наголос, регулювання сили голосу, інтонування речень, однорідні члени речення, редагування, конструктивні вправи, деформовані речення.
Семінар 2. Аналіз вміщеного в підручниках мови синтаксичного матеріалу.

Лекція 12. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОРФЕМНОЇ БУДОВИ
СЛОВА (2 ГОД.)


Значення і завдання роботи над морфемною будовою слова.

Методика розкриття понять: споріднені слова, основа слова, закінчення, корінь, префікс, суфікс, спільнокореневі слова.

Методика морфемного розбору слів, зв'язок зі звукобуквенним, орфографічним і словотворчим аналізом.
Основні поняття до теми: морфемна будова слова, елементи словотворення, роль морфем, словотворчі вправи, частковий і повний морфемний розбір, словотворчий аналіз, формотворча роль, повноцінні навички, лінгвістичні здібності, семантика слова, чергування звуків, смислові частини слова, правописні навички.
Лабораторне заняття 2. Методика роботи над морфемною будовою слова.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ ТА
ОРФОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Лекція 13-14. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ (4 ГОД.)


Соціальне значення оволодіння орфографією рідної мови.

З історії розвитку методики навчання орфографії.

Аналіз лінгвістичної природи орфограм.

Опора методики навчання орфографії на принцип українського правопису.

Дидактичні умови успішного засвоєння орфографії.

Види орфографічних вправ, їхнє значення у формуванні правописних навичок школярів.

Навчальні диктанти як важливий засіб формування в учнів орфографічного грамотного письма.

Основні типи орфографічних помилок учнів на різних етапах навчання.
Причини помилок, способи їхнього попередження.

Основні поняття до теми: лінгвістична природа орфограм, принципи навчання, дидактичні умови, орфографічні вправи, орфографічні помилки, диференційовані завдання, орфографічні навички, індивідуальний підхід, навчально-пізнавальна активність, конспекти уроків, репродуктивні вправи, контекстуальні вправи.
Семінар 3. Методика вивчення орфографії, морфемної будови слова.


Лекція 15-16-17. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМАТИКИ
(6 ГОД.)

Методика вивчення частин мови.

Система вивчення іменника.

Система вивчення прикметника.

Система вивчення дієслова.

Система вивчення займенника.

Система вивчення прислівника.

Система вивчення числівника.

Система вивчення прийменника.

Система вивчення сполучника.
Основні поняття до теми: форми словозміни, синтаксичні функції, граматичне поняття, граматичні ознаки, спостереження за мовним матеріалом, синтаксичні зв’язки, логічне мислення, лінгвістичні особливості, абстрагована частина мови, граматична одиниця.
Лабораторне заняття 3. Методика вивчення частин мови. Спостереження уроків вивчення частин мови.
Семінар 4. Методика вивчення граматичного матеріалу.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ
ІV
МЕТОДИКА КЛАСНОГО ЧИТАННЯ. МЕТОДИКА
ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ.

Лекція 18-19-20. МЕТОДИКА КЛАСНОГО ЧИТАННЯ (6 ГОД.)


Читання як навчальний предмет, його завдання.

Освітнє і виховне значення уроків читання.

Завдання уроків класного читання.

Види читання. Способи читання.

Якості читання: свідоме, правильне, швидке, виразне.

Уроки ознайомлення з новим твором.

Встановлення ідейного змісту твору.

Особливості вивчення творів різних жанрів.

Методика опрацювання оповідань.

Особливості роботи над казкою.

Особливості роботи над байкою.

Особливості роботи над віршем.

Особливості роботи над науково-пізнавальними статтями.

Робота над малими фольклорними жанрами.
Основні поняття до теми: тематичний принцип, наукові засади, ритмізоване мовлення, римоване мовлення, пояснювальне читання, цілісне сприймання, якість
читання, художнє читання, виразне читання, задум твору, чуття тексту, психологічна пауза, ідейний зміст, первинний синтез, аналіз, сюжет, лінгвістична гра, узагальнюючий розбір, ціліснмй аналіз, інсценізація, драматизація, алегорія, епічні вірші, ліричні поезії, пейзажна лірика.
Лабораторне заняття 4. Методика читання. Спостереження уроків читання.
Семінар 5. Методика класного читання.
Лекція 21. МЕТОДИКА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ (2 ГОД.)

Позакласне читання як різновид предмета читання.

Мета і завдання позакласного читання.

Зв’язок позакласного читання з класним.

Урок позакласного читання – основна форма керівництва самостійним дитячим читанням.

Основний метод формування учнів-читачів.

Підготовчий етап навчання.

Уроки позакласного читання на початковому і основному етапах читання.
Основні поняття до теми: позакласне читання, читацька самостійність, читацька діяльність, науково-пізнавальні книжки, читацькі уміння, диференціація читання,
індивідуальне читання, анотація, комплекс знань.

V. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ , ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК
ПЕДАГОГІЧНА НАУКА. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. МЕТОДИКА
РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Практичне заняття 1.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал