1. анотація навчальної дисципліни “політологія”Скачати 76.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.05.2017
Розмір76.03 Kb.

1.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”
Спеціальність _____________
Цикл: гуманітарний
Статус: вибіркова Навч. рік: 2017-2018, сем 6.
Предметом пропонованої навчальної дисципліни
є політичне життя суспільства, закономірності його функціонування, політичні процеси та об’єктно суб’єктні аспекти політики.
Метою вивчення політології є:
- формування у студентів системи логічно завершених базових знань про політику;
- засвоєння понятійно-категоріального апарату науки про політику;
Завдання: вироблення у студентів вміння бачити в політиці не тільки конфліктний аспект, але й інтегративний засіб узгодження різних інтересів, утвердження громадянського миру, соціальної та національної злагоди;
- вироблення вміння адекватно орієнтуватись у політичних подіях, явищах і процесах, бачити логіку і закономірності політичного життя, розпізнавати його тенденції;
- формування вміння виробляти і відстоювати свою життєву позицію, давати раціональну і об’єктивну оцінку соціального важливій політичній інформації, діям
і вчинкам політичних лідерів, партій та інших суб’єктів політики з позицій загальнонаціональних інтересів;
- сприяння підвищенню рівня політичної свідомості і політичної культури та вмінню застосовувати набуті знання у своїй професійній та громадській діяльності.
Зміст дисципліни:
- політика як соціальне явище та політичний процес;
- політична діяльність, політичний менеджмент і політичний маркетинг;
- політичні конфлікти і технологія їх урегулювання
- політична влада та її механізм
- політичні системи та політичні режими
- політичне лідерство і політичні еліти
- етносоціональна та міжнародна політика
- політична свідомість та політична культура

Викладацький склад:
Ніконенко Василь Миколайович, кандидат філософських наук, професор
Потіха Оксана Богданівна, кандидат історичних наук, ст. викладач
Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент

Обсяг: 3 кредити, 18 тжн., 2 год. ауд.
Підсумковий контроль: залік.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Логіка»

Мета: Навчальна програма дисципліни «Логіка» розраховує на те, щоб ввести студентів в світ основних принципів і операцій людського мислення сучасного
європейця, які вивчаються формальною логікою. Засвоєння курсу формальної логіки базується на вивченні елементів логіки висловлювань, логіки доказу. Крім викладення теоретичних проблем формування європейської логіки пізнання і перетворення світу, програма передбачає розв'язання серії практичних завдань.
Засвоєння даної програми сприятиме розвитку логіки пізнання у студентів, виробленню у них навичок послідовного і аргументованого технічного мислення.
Завдання: 1. Сформувати у студентів уявлення про рівень розвитку наукових знань щодо логічності сучасного мислення людини; 2. Виробити навички та уміння практичного застосування теоретичних знань культури логічного мислення в управлінській діяльності менеджера, керівника виробничого підрозділу.
Предмет: Логічна культура мислення людини в контексті практичної діяльності управлінця.
Зміст: Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. Мислення як предмет формальної логіки. Поняття логічної форми (структури) думки.
Конкретний зміст і структура думки. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.
Поняття логічного закону. Закон як логічно необхідний зв’язок між думками.
Форми і закони мислення як засоби відображення об’єктивного світу. Істинність і формальна правильність судження. Основні закони логіки. Виконання законів
логіки — необхідна умова досягнення істини в процесі пізнання, у тому числі соціального пізнання та управління.
Структура логіки. Співвідношення формальної та діалектичної логіки. Некласичні логіки. Логіка й інші науки мислення (філософія, психологія, граматика, семантика, математика, соціологія, інформатика, кібернетика тощо). Роль логіки у підвищенні культури мислення. Логіка — раціональна основа процесу навчання, зокрема студентів економічного та юридичного профілів.

Викладацький склад:
Довгань Анатолій Олексійович, доктор філософських наук, доцент
Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Філософія і методологія науки і техніки”

Мета: Ознайомити студентів із сутністю науки і техніки, проблемами їх виникнення і розвитку, структурою наукового знання. Розкрити закономірності і особливості розвитку науки, логіку і методологію наукового пізнання, наукові, соціально-економічні і технічні революції, їх етапи і причини, сутність і етапи розвитку науки, головні проблеми досліджень у філософії економіки, техніки, а також соціально-економічні проблеми розвитку науки і техніки.
Завдання:
-

розкрити історію виникнення і розвитку науки та техніки, їх ролі і значення в різноманітних сферах суспільного життя, сучасні проблеми наукового, технічного та технологічного розвитку сучасної і майбутньої цивілізації;
-

сформувати у студентів комплекс знань і навичок щодо вибору конкретної теми наукового дослідження для участі в наукових конференціях і написання наукового реферату, статті по обраному фаху.
-

прищепити студентам смак, потяг до наукової пізнавальної діяльності.
Предмет: Діяльність людини у сфері наукового дослідження технічного середовища економічного простору суспільства.

Зміст: Наука і цивілізація. Техніка і людина, людина як суб’єкт і об’єкт науково- технічного розвитку суспільства. Місце науки і техніки в економічних процесах суспільства. Тенденції розвитку науково-технічного впливу на динаміку економічного життя суспільства. Техніка і культура управління.
Викладацький склад:
Довгань Анатолій Олексійович, доктор філософських наук, доцент
Габрусєва Наталія Валеріївна, асистент


2.

Євроінтеграційні процеси та збереження національної
ідентичності

Мета вивчення курсу: формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі європейського досвіду
інтеграційних процесів, набуття відповідних компетенцій у сфері збереження національної ідентичності, а також формування комплексного розуміння соціокультурного феномену становлення та розвитку української нації.

Головними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

вивчення сучасних тенденцій та напрямів формування національної
ідентичності;

дослідження поняття, структури та форм національної ідентичності;

вивчення особливостей глобалізації як чинника реконструкції національної
ідентичності;

дослідження основних етапів глобалізації і трансформації національного суверенітету;

вивчення питань української державності, ідеології та культури як важливих аспектів національного буття у глобалізованому світі.

Теми курсу

Еволюція процесів Європейської інтеграції України. Проблема ідентичності в
історії соціального пізнання. Формування єдиного Європейського простору і проблеми національної ідентифікації. Дослідження проблем міграції та
ідентифікації мігрантів у країнах Євросоюзу. Глобалізація і трансформація національного суверенітету в умовах Євроінтеграції. Українська культура як важливий гарант національного буття в Європейській спільноті. Дослідження факторів збереження національної ідентичності українців у країнах Європейського
Союзу.
Європейська інтеграція, інтернаціоналізація і глобалізація

Мета вивчення курсу: формування у студентів сучасного управлінського мислення, збагачення світогляду, підвищення рівня економічної культури, а також
розвиток базових компетентностей на основі формування системи знань щодо процесів інтеграції, інтернаціоналізації та глобалізації як всеохоплюючих, багаторівневих, багатовимірних, складних і суперечливих економічних категорій.
Головними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

вивчення сутності інтеграції, інтернаціоналізації та глобалізації як об’єктивних і закономірних процесів світового розвитку;

вивчення передумов, причин та мети інтеграційних процесів;

формування цілісного уявлення про передумови, найважливіші чинники, сутність та закономірності процесів інтернаціоналізації;

розкриття суперечливого впливу глобалізації на соціально-економічний розвиток та національну безпеку;

виявлення взаємозв’язку глобалізації та регіональної інтеграції;

визначення основних рис глобалізації та чинників, що сприяють розгортанню глобалізаційних процесів у світі;

висвітлення місця України в глобальній економіці, проблем та перспектив її гармонійної інтеграції до загальногуманітарного світогосподарського середовища.

Теми курсу

Європейська інтеграція України. Передумови, причини та мета європейської
інтеграції. Європейський Союз: історія становлення та сучасний стан. Хронологія взаємин Україна – Європейський Союз. Переваги та недоліки процесу
інтернаціоналізації. Участь України в міжнародних організаціях. Глобалізація і сучасний світ. Сутність глобалізації та основні підходи до її визначення. Чинники та показники глобалізації. Глобалізація виробництва. Глобалізація торгівлі..
Фінансова глобалізація. Міжнародна міграція робочої сили. Геополітична глобалізація. Соціокультурна глобалізація.
Європейські стандарти публічного управління та адміністрування

Мета вивчення курсу: формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі європейського досвіду публічного адміністрування, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що
дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність в умовах вітчизняного економічного та політичного середовища.
Головними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

вивчення сучасних тенденцій та напрямів модернізації державного управління та державної служби;

забезпечення ефективності державного управління та стандартів якості на державній службі;

дослідження рівня та типів компетенцій, необхідних для успіху та поступу
європейської інтеграції;

вивчення публічних комунікацій та відносин між органами влади, державними службовцями та громадянами;

активізації співробітництва між інституціями ЄС та регіональними й місцевими органами влади, а також громадянським суспільством.

Теми курсу
Становлення та розвиток Європейського Союзу. Основні тенденції модернізації державного управління та інституційного розвитку органів влади: вітчизняний та світовий досвід. Досвід Польщі у проведенні адміністративної реформи. Трансформація публічного адміністрування у контексті формалізації
європейського адміністративного простору. Основні види публічного адміністрування у країнах Євросоюзу: загальна характеристика. Правове забезпечення системи публічного адміністрування у Європейському Союзі.
Адміністративні послуги у сфері публічного управління. Інспекційна діяльність суб’єктів публічної адміністрації у країнах Євросоюзу. Європейський досвід публічно-приватного партнерства у сфері адміністрування. Основи Європейського права публічного управління об'єктами державної власності. Особливості
європейського публічного адміністрування в окремих сферах господарської діяльності. Правове забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання у відносинах з органами публічної адміністрації (європейський досвід).3.

Анотація до дисципліни “Публічне адміністрування”

Мета навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» – оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних умінь і навичок їх; формування первинних умінь та компетенцій адміністративної діяльності, освоєння первинних знань про діяльність державного службовця та службовця ОМ.
Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності та структури публічного управління, місця і ролі в цьому процесі державного управління, місцевого самоврядування та громадянського суспільства; аналіз співвідношення публічного адміністрування та публічного управління; вивчення конституційних засад публічного управління в Україні; вивчення конституційних засад публічного управління в Україні; вивчення особливостей менеджменту внутрішньої організації органів державної влади та місцевого самоврядування.
Зміст дисципліни: Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
Основні теорії публічного (державного) управління. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування. Публічне адміністрування і влада. Закони, принципи та функції публічного адміністрування Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Механізм, органи, методи та стилі публічного адміністрування. Бюрократія в системі публічного адміністрування. Публічне адміністрування в окремих сферах суспільного життя (економічній, соціальній сфері). Відповідальність та антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування Публічна служба в
Україні. Публічне адміністрування та місцеве самоврядування. Ефективність адміністрування органу публічного адміністрування. Моделі публічного управління: світовий досвід та його використання у вітчизняній практиці.
Анотація дисципліни «Адміністративний менеджмент в органах державної влади:
стратегія управління»

Мета: формування сучасного управлінського мислення, спеціальних знань та первинних умінь практичної діяльності державних службовців на базовому, обласному та центральному рівнях публічної влади.
Завдання: вивчення сутності й змісту стратегічного управління державними органами та діяльністю державних службовців; порівняння менеджменту/керівництва в державному органі та в приватній організації; аналіз
державного менеджменту та культури управлінських процесів; техніка і технології прийняття управлінських рішень у державних органах, контроль за їх виконанням; особливості менеджменту персоналу.
Зміст дисципліни: Понятійно-категоріальний апарат публічного (державного) управління. Порівняльна характеристика менеджменту в державній та приватній сфері. Концепція ефективного (випереджувального) лідерства та управління.
Гуманістичні чинники державного управління: культура і етика управлінських процесів. Критерії ефективності та якість управлінських рішень. Менеджмент персоналу. Зарубіжний досвід державного менеджменту.
Анотація дисципліни «Адміністративно-державне управління в країнах
Заходу»

Мета: формування теоретичних знань і явлення про практику сучасного адміністративно-державного управління в країнах США, Великобританії, Франції,
Німеччини та Японії, сучасну державну бюрократію та менеджмент у державних органах.
Завдання: вивчення сутності й змісту стратегічного управління державними органами та діяльністю державних службовців; порівняння менеджменту/керівництва в державному органі та в приватній організації; аналіз державного менеджменту та культури управлінських процесів; техніка і технології прийняття управлінських рішень у державних органах, контроль за їх виконанням; особливості менеджменту персоналу.
Зміст дисципліни: Теоретичні засади адміністративно-державного управління.
Провідні наукові школи адміністративно-державного управління в країнах Заходу.
Сучасна система адміністративно-державного управління: структура, функції.
Менеджмент у державних органах. Інститути державної служби та управління персоналом. Сучасний досвід адміністративно-державного управління в країнах
Заходу та перспективи його використання в Україні.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал