Звіт південного регіонального центру напрн україни про наукову та організаційну роботу у 2015 р. Південний регіональний центр напрн україниСкачати 390.53 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.12.2016
Розмір390.53 Kb.
  1   2
ЗВІТ

Південного регіонального центру НАПрН України

про наукову та організаційну роботу у 2015 р.
Південний регіональний центр НАПрН України:

 • поштова адреса:вул. Піонерська, 7, оф. 8, Одеса, 65009, Україна

 • електрона адреса:prc-aprnu@ukr.net

 • Центр видає фаховий журнал: «Вісник Південного регіонального центру Національної академії Правових наук України», якій виходить щоквартально. Журнал має свідоцтво про державну реєстрацію № 20641-10461Р від15.04.2014 р. та наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 року (додаток 13) включений до Переліку наукових фахових видань України. Сайт журналу: www.prc.com.ua За звітній період було надруковано чотири номери Вісника ПРЦ: №№ 2, 3, 4, 5

 1. Характеристика координаційно-організаційної діяльності

1.1. За звітній рік було проведено чотири засідання (27.02, 26.04, 20.10, 18.12) Південного регіонального центру НАПрН України (далі - ПРЦ). На цих засіданнях розглядались питання, пов’язанні з: погодженням тем та напрямків наукових досліджень підрозділів вищих закладів ІІІ-УІ рівня акредитації, які співпрацюють з ПРЦ; узгодженням тем та напрямків індивідуальних наукових досліджень членів ПРЦ та науковців, які співпрацюють з ПРЦ; плануванням спільної наукової роботи на індивідуальному рівні за участю членів Центру та фахівців, які працюють у вищих навчальних закладах Півдня України; подальшим удосконаленням перспективного та поточного планування проведення наукових досліджень в рамках ПРЦ; участю членів ПРЦ у підготовці Великої Юридичної Енциклопедії (двічі); подальшим збагаченням навчального процесу за рахунок результатів проведених наукових досліджень; обговоренням та затвердженням низки висновків щодо законопроектів, проектів рішень органів законодавчої та виконавчої влади, вищих судових та правоохоронних органів; обговоренням 6 наукових доповідей за результатами докторських досліджень здобувачів (Є.Ю. Полянського, С.С. Андрейченко, С. Б. Булеци, Г.О.Ульянової, І.В. Гловюк, О.С. Мельничук); затвердженням звітів про підвищення кваліфікації членами Центру: проф. Стрельцов Є.Л. у Німеччині або на базі Центру: проф. Мірошниченко Н.А., доц. Химченко С.А.), тощо.

  1. Наукова робота ПРЦ здійснювалась у відповідності до наукової теми Центру «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів», затвердженої Президією Національної академії Правових наук України 18 жовтня 2013 року, № 86/16; наукових тем вищих навчальних закладів, які співпрацюють з Центром, зокрема: НУ «Одеська юридична академія» - "Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права" (державний реєстраційний номер - 0110U000671); Міжнародного гуманітарного університету - «Тенденції становлення і розвитку соціо-гуманітарної сфери в Україні» ( державний реєстраційний номер - 0110U000678); Херсонського державного університету - “Проблеми правового регулювання молодіжної політики в Україні»; тем наукових досліджень кафедр, на яких працюють члени ПРЦ, та їх особистих наукових тем.

  2. Спільно з кафедрою теорії і історії держави і права НУ «Одеська юридична академія» ПРЦ почав розробляти окрему науковий напрям «Мілітарне право як напрямок української юриспруденції», в рамках якою було видано колективну монографію «Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристики: колективна монографія / За заг. ред. В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 340 с.;

 1. Характеристика видавничої діяльності ( всього 26 видань ):

  1. За підтримки ПРЦ та при безпосередній участі його членів (в якості відповідальних редакторів та співавторів) було видано: 3 монографії та 1 навчальний посібник.

Монографії: 1) Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристики: колективна монографія / За заг. ред. В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 340 с.; 2) Креативність загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / Ю.М. Оборотов, В.В. Завальнюк, В.В. Дудченко та ін.; за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 448 с.; 3) Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / І. І. Митрофанов, А. М. Притула, Є. Л. Стрельцов; за заг. ред. Є.Л. Стрельцова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 158 c.

Навчальний посібник: Є.Л. Стрельцов, А.М. Притула. Кримінально-правова охорона державного (митного) кордону України. Відп. ред. Є.Л. Стрельцов: навчальний посібник / Є.Л. Стрельцов, А.М. Притула. - Одеса, Фенікс, 2015 – 108 с.

  1. Видання членів ПРЦ ( всього 22: 10 монографій, 9 підручників і навчальних посібників, енциклопедичних видань – 3)

   1. Монографії ( всього 10, з них: 1особиста та 9 колективних).

 1. Ківалов С.В. Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади : моногр. / С. В. Ківалов, О. І. Лавренова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2015. – 190 с.; 2) Ківалов С.В. Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання: моногр. / С.В. Ківалов, К.А. Фуглевич. – Одеса : Фенікс, 2015. – 234 с.; 3) Ківалов С.В. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві: моногр. / С.В. Ківалов, Д.А. Козачук, І.В. Топор. – Одеса : Фенікс, 2015. – 232 с.; 4) Подцерковний О.П. . Правові засоби стимулювання інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції : монографія [О.П. Подцерковний, М.Д. Василенко, Д.В. Зятіна, Л.Д. Романадзе та ін.] / За заг. ред. О.П. Подцерковного. – Одеса: 2015. – 250 с. 5) Є.Л. Стрельцов. Сучасні роздуми про правові реалії. Передмова В.К. Ковальського. Монографія / Стрельцов Є.Л. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 264 с.6) Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика: колективна монографія / За заг. редакцією В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова. _ Херсон: Видавничий дім « Гельветика», 2015. 340 с. (Рецензії: а) Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки, 2015, № 3; б) Вісник Південного регіонального центру НАПрН України, 2015, № 4); Є.Л. Стрельцов, І.І. Митрофанов, А.М. Притула. Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами. Монографія. За загальною редакцією Є.Л. Стрельцова. Одеса, Фенікс, 2015. – 158 с.; 7) Теоретичні аспекти кримінальної юриспруденції – монографія / гол. ред. В.О. Туляков –Юр. Література: Одеса, 2015 р. – 300 с.; 8) Захист авторських прав від плагіату : монографія / О.І. Харитонова, Г.О. Ульянова ; за заг.ред. О.І. Харитонової. – Одеса : Юридична література, 2014. – 212 с.; 9) Охорона материнства за трудовим законодавством України: монографія / Г.І. Чанишева, О.В. Пожарова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 200 с.;10) Актуальні проблеми теорії трудового прав та права соціального забезпечення: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 17-36

   1. Підручники, навчальні посібники (всього 9).

 1. Адміністративне право України: навч. посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, К.В. Бондаренко та ін. – 8-е вид. доп. і перер. – Одеса : Фенікс, 2015. – 354 с.; 2) Крижановський А.Ф. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М.В.Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А.Єзеров та ін. ; за ред. А.Р. Крусян. – Вип.3: Сучасний український конституціоналізм; 3) Є.Л. Стрельцов, А.М. Притула. Кримінально-правова охорона державного (митного) кордону України: навчальний посібник. – Одеса, Фенікс, 2015. – 108 с.; 4) Тіщенко В. В., Ващук О. П. Криміналістика : навч. посібник. - Одеса: Юрид. літ-ра, 2015. - 200 с.; 5) Тіщенко В. В., Барцицька А. А., Ващук О. П. Теоретичні та практичні проблеми методики і тактики розслідування злочинів : навч.посібник. – Одеса : Юрид. літ-ра, 2015. - 76 с.; 6) Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Чіпко Н. В. Історія поліції країн світу: навч. посібник. – Одеса : Фенікс, 2015. - 176 с.; 7) Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Калугін В. Ю., Митрофанов А. А., Супруновский А. І. Основи слідчої діяльності : навч.-метод. посібник. – Одеса : Фенікс, 2015. - 250 с.; 8) Цивільне законодавство України : концепція, категорії, визначення: навч. посібник / авт. кол.; за ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова, к.ю.н. К. Г. Некіт. – Одеса: Юридична література, 2015. – 324 с. (у співавторстві); 9) Цивільне законодавство України : концепція, категорії, визначення: навч. посібник / авт. кол.; за ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова, к.ю.н. К. Г. Некіт. – Одеса: Юридична література, 2014. – 324 с.

   1. Енциклопедичні видання ( всього 3)

 1. Economic law. Economic procedure // Fundamentals of Ukrainian law / edited: Academician S.V.Kivalov, Professor Yu.N. Oborotov, Professor V.A. Tulyakov – 2-nd edition, revised and supplemented – Odessa: Yurydychna literature, 2015. – ch. 5.3, 6.1. – pp. 332-341, 373 – 391. (особиста участь 2.3 д.а); 2) Введение в украинское право / С.В. Кивалов, Ю.Н. Оборотов, П.П. Музыченко, Н. В. Єфремова, В. В. Завальнюк; Под общ. ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова.– 2-е изд.– Одесса : Юридична література, 2015; 3) Служителі Феміди: сторінки історії юридичної освіти і науки в Імператорському - Одеському національному університеті імені І.І. (Мечникова (1865-2015). Науково-популярне видання. Одесса, «Астропринт», 2015. – 672 с. – 0.5 др. арк. Є.Л. Стрельцов співавтор).

2.2.4. Публікації у наукових журналах та збірниках наукових праць (всього122):

1) Ківалов С.В. Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства / С. В. Ківалов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), В. М. Дрьомін [та ін.] ; відпов. за вип. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – Т. 15. – 2015. – С. 5-26; 2)Ківалов С. В. Структуризація освітньої системи в сучасному постіндустріальному суспільстві / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / НУ «ОЮА». – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 3-12.; 3)Ківалов С. В. Університетська автономія: ґенеза ідеї та історичний досвід її впровадження / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми політики зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), М. А. Польовий (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. – Вип. 56. – С. 3-11; 4) Медіація як спосіб досудового врегулювання адміністративно-правових спорів / С. В. Ківалов // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15–16 трав. 2015 р.) : у 2 т. Т. 2. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – С. 6-10; 5) Аленін Ю.П., Шилін Д.В. Щодо питання про правову природу преюдиції у кримінальному процесі //Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХІ. – Одеса, 2015. – С. 105-111. – 0,48 др.арк.; 6) Аленін Ю.П. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування: підстави та умови // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня, м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2015. – С. 294-296. – 0,16 др.арк.; 7) Аленін Ю.П. Інститут зупинення досудового розслідування: питання оновлення // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 5-7;8) Аленін Ю.П. Участь захисника при проведенні слідчих (розшукових) дій: проблемні питання // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І.В. Гловюк, О.В Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С.5-7. ; 9) Берназ В.Д.Час у кримінальному провадженні./ Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 року). – К.: Прецедент, 2015.- С.12-19.; 10) Берназ В.Д.Деякі проблеми реформування кадрової політики МВС України / Становлення особистості професіонала: матеріали ІУ міжнародної. наук.-практ. конф., м. Одеса ( 27-28 лютого 2015 р.)- Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015.-С. 215-.217; 11). Берназ В.Д. Завдання та мета кримінального провадження і оперативно-розшукової діяльності: компаративістський підхід./Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Одеса 17 квітня 2015 р.)/ Відп. ред.. Ю.П.Аленін. - Одеса:Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. С. 27-30; 12) Берназ В.Д .Збирання доказів як елемент доказування у кримінальному провадженні за КПК України./Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес : теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали міжнародної. наук.-практ. конф., м. Одеса ( 22-23 квітня 2015 р)-Одеса.:ОДУВС, 2015.-С. 7-9; 13) Берназ В.Д. Детективи Національного антикорупційного бюро України – суб’єкти слідчої та оперативно-розшукової діяльності/Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету.-Вип. 23.-.-Одеса: Фенікс-2015.- С.18-21; 14) .Берназ В.Д. Інформаційні можливості в діяльності детективів національного антикорупційного бюро України/ Інформаційне забезпечення розслідування злочинів:матеріали міжнародного круглого столу, м. Одеса ( 29 травня 2015 р)- Одеса, 2015.-С. 17-24; 15) Берназ В. Д.,Смоков С. М.,Сучасне теоретико-практичне видання, присвячене процесуальним та криміналістичним засадам розслідування зайняття гральним бізнесом//Вісник кримінального судочинства. - 2015-№ 2.-С.277-278; 16) Берназ В.Д. Правові та психологічні аспекти оптимізації формування особистого переконання слідчого – як основа оцінки доказів. // Вісник кримінального судочинства. - 2015.-№3 -С.16-26; 17) Берназ В.Д.,Комарницька О.Б. Деякі проблеми здійснення функцій прокурорського нагляду за додержанням законів органами НАБУ// Вісник прокуратури України.-2015.-Вип. №.9.- С. 26-39; 18) Берназ В.Д. Правовые и криминалистические проблемы двойственных полномочий детективов Национального антикорупционного бюро Украины// Криминалист первопечатный.-2015.-вып №11.- С. 58-68; 19) Берназ В.Д., Берназ П.В.Процесуальні та криміналістичні проблеми вдосконалення розслідування злочинів минулих років //«Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України»: всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція ( 26 листопада 2015 р)-Одеса.:ОДУВС, 2015.-С.213-217;20) Берназ В.Д.Практика как критерий качества норм права, регулирующих оперативно-розыскную и следственную деятельность// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики( 18 грудня 2015, Одеса). – Одеса: «Фенікс». – 2015. – С.90-96; 21) Крижановський А.Ф. Революція, війна і правовий порядок : до питання про започаткування феноменологічного дискурсу / А.Ф.Крижановський // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2015. – Вип. 23. – С.10-11; 22) Крижановський А.Ф. Іпостасі конституційного правового порядку / А.Ф. Крижановський // Юридичний вісник. – 2015. - №3. – С.41-46; 23) Подцерковний О. П. Питання оновлення правовідносин правосуддя у контексті Конституційної реформи // Юридичний вісник. – 2015. – № 3. –С. 75-86; 24) Подцерковний О. П. Щодо врахування російської загрози та європейських перспектив у правовому забезпеченні транзитної політики України // Наукові праці НУ «ОЮА». – № 16, с. 12-16; 25) Подцерковний О. П. Про проблеми прямої дії Конституційних положень (на прикладі відшкодування шкоди за рахунок держави) // Юридичний вісник –2015 – № 4, с. 24-32; 26) Подцерковний О. П. Спірні питання практики розгляду судами справ про перевезення вантажів // Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах – 2015. – № 1. – С. 154-159; 27) Кібік О.М., Подцерковний О.П., Котлубай В.О., Хаймінова Ю.В., Драпайло Ю.З., Постоленко Ю.П., Брагарник О.О., Козолуп М.С. Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні // Наукові праці НУ «ОЮА». – 2015. – № 17; 28) Подцерковний О. П. Щодо розрахунків із учасником, який вийшов (вибув) із ТОВ // Вісник господарського судочинства № 4. – 2015. – С. 35-44; 29) Подцерковный О. П. Пределы автономности и действительности арбитражного соглашения / Материалы вторых Международных арбитражных чтений памяти академика И.Г. Побирченко. Сборник докладов МКАС при ТПП Украины – 2015. – С. 79-85; 30) Подцерковний О. П. Про розмежування диспозитивних та імперативних норм у правому регулюванні економіки // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України (Одеса, 2015 р.). Т.2 / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 573-576; 31) Подцерковний О. П. Щодо необхідності усунення законодавчих перешкод торговельному мореплавству (на прикладі використання суднами баластних вод) // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України (Одеса, 2015 р.). Т.1 / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 513-516; 32) Подцерковний О. П. Диспозитивні та імперативні норми в комерційних правовідносинах з урахуванням проблем застосування Віденської Конвенції ООН 1980 р. // ІІІ читання пам’яті Побірченка. – 2015; 33)Подцерковний О. П. Маніпуляції з триланковістю та вищими судами при обговоренні судової реформи // Юридична газета від 10 листопада 2015 р., № 45 (491). – С. 26-27; 34) Подцерковний О. П. Запровадити принцип формальної істини у господарський процес – вирішити фундаментальні проблеми судочинства та правничої професії // Актуальні проблеми господарського права і процесу: Матеріали круглого столу НДІ Приватного права і процесу НАПрН України ім. Бурчака. – 30.10.2015 (м. Київ); 35) Подцерковний О. П. Про необхідність вдосконалення компетенції господарських судів стосовно міжнародного комерційного арбітражу // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : Матеріали круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) – К. : Вид-во «Ліра», 2015. – С. 166-170; 36) Стрельцов Є.Л. До питання про предмет кримінального права. Вісник Академії адвокатури України: наук. журнал / Акад. адвокатури України. – К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2015. – Том 12. 0,4 стор.; 37) Стрельцов Є.Л.Міжнародні конфлікти: спроба визначення. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Одеса, 2015, с. 24-32;38) Стрельцов Є.Л. Ultima ratio: современное понимание // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, ОДУВС, 2015, 12-20; 39) Стрельцов Є.Л. Новітній розвиток української державності: деякі теоретичні міркування // Будуємо нову Україну. Збірник конференції 26-27 листопада, м. Київ. Видавництво «Києво-Могилянська академія», 2015. 42-54; 40) Стрельцов Є.Л. Проблеми імплементації зарубіжних правових понять в українське правове середовище ( до 90-річчя академіка В.В. Сташиса) // Міжнародний круглий стіл, присвячений 90-літтю з дня народження В.В. Сташиса. Полтава-Харків, 2015, с. 23-30; 41) Стрельцов Є.Л. Необхідність філологічного тлумачення у правотворчих процесах // Нові тенденції законотворчості у сфері кримінального права. Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції. Одеса, 2015, с. 12-17; 42) Стрельцов Є.Л. Доктринальний підхід визначення об’єкту кримінально-правової охорони // Актуальні проблеми кримінального права, процесу і криміналістики. Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції. Одесса, Фенікс, 2015, с. 30-35; 43) Стрельцов Є.Л. Погодження положень міжнародного права і нової редакції Воєнної доктрини України //. Правові проблеми цивілізаційного вибору України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті професор О.К. Вишнякова (м. Одеса, 5 листопада 2015 р.). Одеса, Фенікс, 2013. – 0, 4 стор.; 44) Стрельцов Є.Л.Щодо поняття «світовий правопорядок» // Матеріали щорічної наукової конференції НУ «Одеська юридична академія», Одеса, Фенікс, 2015, с. 30-35; 45) Тіщенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів // Наукові праці НУ "ОЮА", т. ХІV. - Одеса, 2014. - с. 90-96; 46) Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Криміналістичні технології: поняття та напрями використання // Криминалистика и судебная експертиза. - Вып. 59. - К. : КНДІСЕ, 2014. - С. 27-34; 47) Тищенко В. В. О современном понятийно-категориальном аппарате криминалистики // Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика. Сборник научных работ. Вып. Х1, Вільнюс, 2015. - С. 113-120; 48) Тіщенко В. В. Технологічний підхід як новаційний напрямок у розвитку криміналістичної науки // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридичних наук, Вип. 2., Львів, 2015. - С. 316-325; 49) Тищенко В. В. О типовой модели технологии решения задачи по выявлению личности неизвестного преступника // Юридичний вісник, №3, Одеса, 2015. - С. 216-222; 50) Тіщенко В. В. Щодо розвитку теоретичної основи методики розслідування злочинів // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки. Мат. всеукр. н-п конф., присвяченої 50-річчю каф. кр-ки та суд. медицини НАВС (23.01.2015). - К., 2015.; 51) Тищенко В. В. Современные проблемы оптимизации системы криминалистики // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского союза / Междунар. н-п. конф.- Кишинев (27-28 марта 2015). - Кишинев, 2015. - С. 86-89. (0,3 друк. арк.); 52) Тіщенко В. В. Процесуальні та криміналістичні аспекти слідчих дій // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практики функціонування. - Мат. всеукр. н-п. конф. (17.04.2015). - Одеса, 2015. - С. 140-141; 53) Тіщенко В. В. Деякі принципи формування криміналістичних методик розслідування злочинів // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксіологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України / Матеріали Міжнародної н-п. конф. – Одеса : ОДУВС, 2015. - С. 25-26; 54)Тіщенко В. В. Щодо базової методики розслідування злочинів // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: Мат. Міжнар. н-п. конф. Одеса : Юридична література, 2015. - С. 367-369; 55) Тіщенко В. В. Щодо розкриття злочину як основного завдання розслідування у кримінальному провадженні // Акт. питання державотворення в Україні : Мат. Міжнарод. н-п. конф. - К. : Прінт-Сервіс, 2015. - С. 440-442; 56) Тіщенко В. В. Інформаційно-пізнавальні технології в структурі кримінально-процесуальної діяльності // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Мат. міжнародного круглого столу. – Одеса : Юридична література, 2015. - С. 267-271; 57) Тищенко В. В. Место и роль криминалистической технологии в тактике и стратегии расследования // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность : Мат. междунар. н-п конф. Ч. 2. – Минск : Академия МВД, 2015. - С. 237-241; 58) Туляков В.А. Правовые платформы и законодательная техника // В.А. Туляков / Мат. всеукраїнської інтернет-конференції «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права» (20 квітня 2015 р. м. Одеса) електронний ресурс-http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=349&lang=ru.; 59) Туляков В.А. Транзитивное уголовное право // В.А. Туляков / Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : мат. Міжнародної науково-практ. кон-ції (15-16 травня 2015 р. м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. с. 21-24; 60) Туляков В.О.Концепти та методологія застосування елементів міжнародного права розвитку у сучасній кримінології // В.О. Туляков / мат. Всеукраїнської наукової конференції «Правові проблеми цивілізаційного вибору України» (6 листопада, 2015 р,), с. 34-37; 61) Тulyakov V.A. Criminal law and development // В.О. Туляков / Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи» (Одеса, 17 червня 2015 року). електронний ресурс - http://intlaw.onua.edu.ua/scientific_research/conferences-of-Department/international-scientific-and-practical--web-conference-international-law-of-development-modern-trends-and-prospects-17-06-2015; 62) Тuliakov V.A. Сriminal norms and punishments formation: basic tendencies // В.О. Туляков / Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу : матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Одеса, 26-27 груд. 2015 р.) / відп. ред.: В. О. Туляков. ; НУ "ОЮА". – Одеса, 2015. – с. 3-7 - електронний ресурс http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3260; 63) Харитонов Є.О., Харитонова О.I. Принципи DCFR як підґрунтя сучасного концепту приватного права ЄС // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. - № 4. – С.56-62; 64) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Принцип DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу // Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики». – 2015. – №18. – С. 164-171; 65) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Дослідження рецепції римського права як парадигма історичної компаративістики // Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень: Збірник наукових праць / За ред. О.В. Кресіна, І.М. Ситара; упор. О.В. Кресін. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. – 171-188; 66) Харитонова О.І. До проблеми визначення особистих немайнових прав фізичної особи у галузі інтелектуальної власності / О.І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С. 205-209. 54) Ульянова Г. О., Харитонова О.І. Поняття та особливості академічного плагіату // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». зб. наук. праць. – Т. 14. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2014. – С. 146–153; 67) Харитонова О.І., Ульянова Г.О., Позова Д.Д. Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет / О.І. Харитонова, Г.О. Ульянова, Д.Д. Позова, А.В. Кирилюк, Н.П. Бааджи, Л.І. Бурова, Г.І. Григорянц, Ю.Ю. Симонян, І.В. Мартинюк // Наукові праці ОНЮА. –Т.15.- 2015; 68) Харитонова О.I., Позова Д.Д. До проблеми визначення правової природи мережi Інтернет // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. - № 4. – С.79-88; 69) Харитонова О.І. До проблеми визначення особистих немайнових прав фізичної особи у галузі інтелектуальної власності // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 19. – С.205-209; 58) Kharytonov E.O., Kharytonova O.I. From Comprehension of Reception of Roman Law to a General Theory of the Interaction of Legal Systems: Raising the Issue // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. – London: Wildy, Simmonds and Hill, Publishers, 2015. – p.108-133;70) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М.П. Орзіха) / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Юридичний Вісник НУ «ОЮА». - № 4. – 2015; 71) Харитонова О.І. Піратство у всесвітній мережі Інтернет // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.2 / відп.ред. М.В Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. –С. 507-509; 72) Харитонова О. І., Харитонов Є. О. "Інтернет-відносини" - віртуальна нереальність // Від засад римського права до принципів приватного права ЄС : матер. круглого столу (м. Одеса, 29 травня 2015 р.). - Одеса : Фенікс, 2015. - 27-30; 73) Харитонова О.І. Об’єкти авторського права і електронні бібліотеки // Цивілістичні читання, присвячені пам’яті І.В. Шерешевського «Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС». – 11 грудня 2015 р., Одеса. (депоновано); 65) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Унії у контексті євроінтеграційних потуг України: невикористаний шанс // Правові проблеми цивілізаційного вибору України : матер. Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. Вишнякова Олександра Костянтиновича (м. Одеса, 6 листопада 2015 р.). - Одеса : Фенікс, 2015. - С. 33-39; 74)Харитонова О.І. Специфіка регулювання відносин у всесвітній мережі Інтернет: до проблеми питання // Римське право і сучасність: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 29 травня 2015 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф.Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2015. – С.90-91; 75)Харитонов Є.О., Харитонова О.І. «Прогалини» у цивільному законодавстві та їхнє подолання у процесі юрисдикційної діяльності // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ім.. Ю.С. Червоного (м. Одеса, 18 грудня). – Одеса: Фенікс, 2015. – С.11-14; 76) Харитонов Є.О. Громадянське суспільство та приватне право: питання кореляції // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2015. – Т. 14. – С. 106-118; 77) Харитонов Є.О. Концепти «правова система», «право» та «приватне право» у контексті угоди про асоціацію України з ЄС // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. - № 5. – С.79-86; 78) Харитонов Є. Харитонова О.І.Дослідження рецепції римського права як парадигма історичної компаративістики / Є. Харитонов // Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень : Збірник наукових праць / За ред. О.В. Кресіна, І.М. Ситара; упор. О.В. Кресін. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. – 171-188; 79) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Проект DCFR як відображення тенденції наднаціонального розвитку концепту приватного права // Сучасні проблеми порівняльного правознавства: зб. наук.праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, Я.В. Лазура,; упор. О.В. Кресін, М.В. Савчин. – Ужгород. –Київ: Вид-во «Говерла», 2015. –С.152-156; 80) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Принципи DCFR як підґрунтя сучасного концепту приватного права ЄС // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. - № 4. – С.56-62; 81) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Розуміння і зміст концепту приватного права як предмет дискусії// Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2015. – Т. 15. – С. 58-65; 82) Харитонов Є.О.Концепт «правове забезпечення» у контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку ЄС //Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2015. – Т. 16; 83)Харитонов Є.О. Цивілізаційний підхід у дослідженні приватного права як європейського концепту // Науково-практичний журнал «Часопис цивілістики». – 2015. – №19. – С. 6-13; 84) Kharytonov E.O., Kharytonova O.I. From Comprehension of Reception of Roman Law to a General Theory of the Interaction of Legal Systems: Raising the Issue // The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. – London: Wildy, Simmonds and Hill, Publishers, 2015. – p.108-133; 85) Харитонов Є.О. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1 / відп.ред. М.В Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 392-394; 86) Харитонов Є.О. Актуальні проблеми адаптації // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.2 / відп.ред. М.В Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 417-419; 87) Харитонов Є.О.Засади римського приватного права / Є.О. Харитонов // Римське право і сучасність: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 29 травня 2015 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса.: Фенікс, 2015. – С. 5-8; 88) Харитонов Є.О.«Інтернет-відносини» – віртуальна нереальність / Є.О. Харитонов // Від засад римського права до принципів приватного права ЄС : матер. круглого столу (м. Одеса, 29 травня 2015 р.). – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 27-30; 89)Харитонов Є.О., Харитонова О.І.Унії у контексті євро інтеграційних потуг України: невикористаний шанс // правові проблеми цивілізаційного вибору України: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті професора Вишнякова Олександра Костянтиновича (м. Одеса, 6 листопада 2015 р.). – Одеса: Фенікс, 2015. – С.33-39; 90) Харитонов Є.О. Методологічні засади розуміння категорії «правова адаптація до умов внутрішнього ринку ЄС» //Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В. Шерешевського «Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (м. Одеса, 11 грудня 2015 р.); 91) Харитонов Є.О. Принципи DCFR як методологічна основа імплементації Угоди про асоціацію ЄС – Україна //Круглий стіл «Роль принципів DCFR в імплементації Угоди про асоціацію ЄС - Україна» (м. Одеса, 11 грудня 2015 р.); 92) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. «Прогалини» у цивільному законодавстві та їхнє подолання у процесі юрисдикційної діяльності / Є.О.Харитонов, О.І. Харитонова // Цивільне судочинство у світлі судової реформи в України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ім.. Ю.С. Червоного (м. Одеса, 18 грудня). – Одеса: Фенікс, 2015. – С.11-14; 93) Чанишева Г.І. Поняття на види колективних трудових правовідносин / Г.І. Чанишева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». Т.2. – 2015. – № 10-2. – С. 4-8; 94) Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Структура права на інформацію сторін трудового договору / Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев // Науковий вісник Запорізького національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 1. – С. 141-147; 95) Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Поняття, види та юридична природа права на інформацію сторін трудового договору / Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев // Наукові праці Національного університет «Одеська юридична академія». Т. ХV / Редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 125-133;96) Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних працівника / Г.І. Чанишева, Р.І. Чанишев // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 4. – С. 25-32; 97) Чанишева Г.І. Європейські стандарти працюючих жінок на охорону материнства і законодавство України / Г.І. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 75. – О.: Юридична література, 2015. – С. 299-308; 98) Чанишева Г.І. Правове регулювання неповної зайнятості та часткового безробіття / Г.І. Чанишева // Часопис цивілістики. – 2015. – № 19. – С. 46-52; 99) Чанишева Г.І. Правове регулювання надомної праці (англійською мовою) / Г.І. Чанишева // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія: Юридичні науки. Випуск 68 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К: Вид-во «Юридична думка», 2015. – С. 277-289; 100) Чанишева Г.І. Юридична природа права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод / Г.І. Чанишева // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4. – С. 105-110; 101) Chanysheva G. Employment contract concerning agency labour / G. Chanysheva // Legea si viata. – 2015. – № 8/2 (284). – С. 108-112; 102) Чанишева Г.І., Лагутіна І.В., Краснов Є.В., Сорочишин М.В., Трюхан О.А., Римар Б.А., Кайтанський О.С., Медвідь А.О. Місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Спецвипуск. – 2015. – С. 256-283; 103) Чанишева Г.І. Поняття та значення основних принципів соціального діалогу у сфері праці / Г.І. Чанишева // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Вип. 6. – К.: Ін-т держави і парва ім В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 77-82; 104) Чанишева Г.І. Міжнародні стандарти охорони материнства і законодавство України / Г.І. Чанишева // Альманах міжнародного права. – 2015. – № 7. – С. 73-84; 105) Чанишева Г.І. Охорона материнства як трудоправова категорія / Г.І. Чанишева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – № 13. Т. 1. – С. 124-126; 106) Чанишева Г.І. Сторони колективних переговорів – укладення колективних договорів і угод / Г.І. Чанишева // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – № 4/2015. – С. 286-296; 107) Чанишева Г.І. Колективні трудові правовідносини за проектом Трудового кодексу України / Г.І. Чанишева // Проблеми кодифікації законодавства про працю: матеріали круглого столу (Харків, 12 березня 2015 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2015. – С. 54-57; 108) Чанишева Г.І. Стандарти ЄС у сфері охорони материнства та законодавство України / Г.І. Чанишева // Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2015. – С. 229-232; 109) Чанишева Г.І. Поняття та суб’єкти колективних трудових правовідносин / Г.І. Чанишева // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: збірник наукових праць (м. Кошице, Словацька республіка, 27-28 лютого 2015 р.). – С. 190-192; 110) Чанишева Г.І. Принцип довіри і сумлінності у взаємодії сторін як один із основних принципів соціального діалогу / Г.І. Чанишева // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 544-546; 111) Чанишева Г.І. Репрезентативність і правоможність сторін як один з основних принципів соціального діалогу / Г.І. Чанишева // Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні: матеріали науково-практичної конференції (21 квітня 2015 р., м. Київ). – К., 2015. – С. 125-126; 112) Чанишева Г.І. Соціальний захист у разі часткового безробіття / Г.І. Чанишева // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 серпня 2015 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 104-107;113) Чанишева Г.І. Підстави виникнення та припинення правовідносин із ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод / Г.І. Чанишева // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – С. 561-565; 114) Чанишева Г.І. Нормативне закріплення колективних трудових прав / Г.І. Чанишева // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) / за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 38-42;115) Чанишева Г.І. Правове регулювання неповної зайнятості / Г.І Чанишева // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22 грудня 2015 р. – Львів: Український центр соціально-правових досліджень, 2015. – С. 104-107; 116) Чанышева Г.И. Понятие и виды коллективных трудовых правоотношений // Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества: сб. науч. трудов по итогам ІІІ Междунар. наук.-практ. конф., 23-24 окт. 2015 г. / редкол. : К.Л. Томашевский (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.184-187; 117) Оборотов Ю.М. Изменение парадигмы методологии юриспруденции / Ю.Н. Оборотов //Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т.ХІІІ / ред. кол.:С.В. Ківалов (голов. ред.)[та ін.;]. – Одеса : Юрид. літ., 2013. – С. 32-44. – 0.6 д.а; 118) Оборотов Ю.М. Современное государство: от образа к реалиям // Юридичний вісник,2014. №6. – С.6-13. – 0.6 д.а.; 119) Оборотов Ю.М. Міська правова система як відображення цілісності міського права / Ю.М. Оборотов,В.В. Завальнюк, О.С. Мельничук, К.В. Горобець, Ю.В. Хижняк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. ХVII / ред. кол.:С.В. Ківалов (голов. ред.)[та ін.;]. – Одеса : Юрид. літ., 2015. – С.25-69. – 4,4 д.а.; 120) Оборотов Ю.М. От медиологического анализа трансляции права к правовой медиологии. // Розвиток методології сучасної юриспруденції : мат. Четвертої наук. конф. (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.) – Одеса : Фенікс, 2015. – С. 57-61. – 0,3 д.а.; 121) Онтологические аспекты права как целостности / Ю.М. Оборотов // Правові та інституціональні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали міжнародної науково – практичної конференції.(м. Одеса, 15-16 травня 2015 року) у двох томах. Том 1. – Одеса : Юрид. літ, 2015. С. 30-32. – 0.2 д.а.; 122) Оборотов Ю.М. Онтологические аспекты правовой реальности. // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 р.) - м. Одеса: НУ «ОЮА», 2015. – С. 20-23. – 0,2 д.а.


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал