Звіт незалежного аудитора) Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 5 Звіт про рух грошових коштівСторінка7/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8

15. Поточні зобов’язання

На 31 грудня 2014 р.

На 31 грудня 2015 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1002

179


Поточні зобов’язання:503

429

  • зобов’язання перед бюджетом

8

24

  • зобов’язання з соціального страхування

87

61


  • зобов’язання з оплати праці

79

40

  • зобов’язання з нарахованих дивідендів

455

0


  • інша кредиторська заборгованість

223

343

Всього

2357

1076

Керівництво Товариства вважає, що номінальна вартість кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості. Зобов’язання з соціального страхування є обов'язковими відрахуваннями до Пенсійного фонду України згідно до законодавства.16. Справедлива вартість фінансових інструментів

Найменування

Балансова вартість

Справедлива вартість

2014

2015

2014

2015

Фінансові активи

Торговельна дебіторська заборгованість

147

8

147

8

Грошові кошти та їх еквіваленти
еквіваленти

2

69

2

69

Фінансові зобов’язання

Торговельна кредиторська заборгованість


1002

179

1002

179

Справедлива вартість грошових коштів, торгівельної дебіторської та кредиторської заборгованості дорівнює її балансовій вартості, тому що ці інструменти будуть погашенні на протязі найближчого часу


17. Дохід


Аналіз доходу Товариства

2014 р.

2015 р.

Дохід від реалізації:  • продукції

2612

1517

  • товарів

13

15

  • робіт (послуг)

26

158

Всього

2651

1690


18.Операційні доходи та витрати

2014 р.

2015 р.

Інші операційні доходи:Прибуток від реалізації виробничих запасів

5

21

Прибуток від реалізації основних засобів

147

44

Прибуток від ліквідації основних засобів

89

-

Дохід від операційної оренди

147

639

Інші операційні доходи

1294

1336

Всього операційні доходи

1682

2040

Інші операційні витратиЗбиток від курсової різниці

4

-

Інші операційні витрати

1589

2036

Всього операційних витрат

1593

2036

Операційні доходи за вирахуванням операційних витрат

89

4


В інші операційні доходи включені:

за 2014 р.: списання кредиторської заборгованості 154 тис. грн., лишків готової продукції 138 тис. грн., лишків матеріалів 589 тис. грн., дохід від продажу виробничих ресурсів орендаторам 35 тис. грн., відшкодування раніше списаних активів 377 тис. грн. дохід від реалізації валютної виручки 1 тис. грн.;

за 2015 р.: дохід від списання кредиторської заборгованості 966 тис. грн., лишків матеріалів 99 тис. грн. , відшкодування раніше списаних активів 271 тис. грн.

В інші операційні витрати включені:

за 2014р.: витрати на безнадійні борги 401 тис. грн., штрафні санкції 385 тис. грн., , витрати від зупинки виробництва готової продукції 803 тис. грн.

за 2015р.: витрати на безнадійні борги 343 тис. грн., штрафні санкції 31,0 тис. грн. , нестачі та псування матеріальних цінностей 252 тис. грн., витрати на утримання об’єктів, переданих в оренду 1004 тис. грн., витрати з ліквідації основних засобів 169,0 тис. грн., виплата пільгових пенсій 148 тис. грн., невідшкодовані податки з бюджету 89 тис. грн.
Операційні витрати за характером витрат:

2014 р.

2015 р.

Сировина та витратні матеріали

1727

1409

Витрати на виплати працівникам

651

438

Витрати на соціальні відрахування

237

181

Витрати на амортизацію

841

751

Інші операційні витрати

559

840

Всього

4015

3619


19. Витрати з податку на прибуток

2014р.

2015 р.

Поточний податок на прибуток

0

0

Відстрочений податок (примітка 8 )

(188)

4

Всього

(188)

4

Поточний податок на прибуток визначений за ставкою 18,0 % від оподаткованого прибутку згідно до Податкового кодексу України.Звірка витрат з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком, помноженим на ставки податку на прибуток відповідно до податкового кодексу України, діючих у звітних періодах, які закінчилися 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2015р. наведено у таблиці:

2014р.

2015р.

Бухгалтерський прибуток до оподаткування

(1189)

(297)

Ставка податку на прибуток, %

18

18

Податок на прибуток з бухгалтерського прибутку

0

0

Витрати, які збільшують податкову базу податку (постійні різниці)

0

0

Витрати, які будуть враховані в наступних періодах (тимчасові різниці)

0

0

Витрати, які будуть зменшувати витрати в наступних періодах (тимчасові різниці)

25

0

Використання не врахованих податкових збитків у майбутніх періодах

0

0

Анулювання витрат, які не можуть бути враховані в наступних періодах у зв’язку з змінами законодавства

1022

0

Загальна сума впливу коригувань

1047

0

Ставка податку на прибуток, %

18

18

Поточний податок на прибуток

-

-

Зміна впливу анулювання відстроченого податку

184

(4)

Вплив відстрочених податків

4

0

Включено до звіту про сукупний дохід

188

(4)

При визначенні відстрочених податків на 31 грудня 2015 р. управлінським персоналом були враховані зміни, внесені до Податкового кодексу України, в частині визначення податку на прибуток, які діють з 1 січня 2015 р. Відповідно до цих змін Товариство не використовувало коригування при визначенні податку на прибуток.


20. Прибуток на акцію
Розрахунок базового прибутку на акцію базується на наступних даних:

31.12.2014 р.

31.12.2015 р.

Чистий прибуток (збиток)

(1377)

(293)

Середньозважена кількість звичайних акцій

15478560

15478560

Базовий прибуток на акцію (гривень)

(0,08896)

(0,01893)21. Дивіденди
Виплачені та об’явлені дивіденди на звичайні акції.
2014р.

2015р.

Заборгованість за невиплаченими дивідендами

455

0

Всього

455

0

В 2015 році дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Була списана заборгованість по невиплаченим дивідендам, за якими строк позовної давності минув.22. Виплати персоналу

Виплати персоналу включають основну та додаткову заробітну плату, премії, суми за дні щорічних відпусток, допомогу тощо. Сплата внесків до Пенсійного фонду України передбачена вимогами чинного законодавства, є поточним зобов’язанням Товариства.


2014 р

2015 р.

Поточні виплати

838

459

Сплата єдиного соціального внеску

304

186

Всього витрат на персонал

1142

645

Витрати на персонал відображені у строках Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

за 2014 р.: «Собівартість реалізованої продукції» у сумі 890 тис. грн, «Адміністративні витрати» - 202 тис.грн, «Витрати на сбут» - 37, «Інші операційні витрати» -13тис. грн.

за 2015 р.: «Собівартість реалізованої продукції» у сумі 268 тис. грн, «Адміністративні витрати» - 229 тис.грн, «Витрати на збут» - 15тис.грн., «Інші операційні витрати» -133 тис. грн.


23. Операції з пов’язаними сторонами.
Опис пов’язаних сторін

Станом на кінець звітного періоду пов'язаними сторонами щодо Товариства є:


Юридична особа: ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів і конструкцій» код 36051730.

Фізична особа: Сосновський Іван Миронович, Галайда Наталія Олександрівна.

У 2014р. та 2015 р. відносин з пов’язаними особами не було.. Заборгованість перед/або пов’язаними особами відсутні.
Виплати провідному управлінському персоналу включають основну та додаткову заробітну плату,премії, суми за дні щорічних відпусток, допомогу тощо.

2014 р

2015 р.

Поточні виплати

45

35Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал