Звіт незалежного аудитора) Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 5 Звіт про рух грошових коштівСторінка5/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8

Нематеріальні активи

Актив визнається в балансі, як нематеріальний актив, якщо є можливість його ідентифікувати, коли Товариство здійснює контроль над ресурсом та існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання.

Придбані нематеріальні активи первісно обліковуються за собівартістю та амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.
Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди , відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Критерій щодо визнання нерухомості, як інвестиційної, якщо вона одночасно зайнята орендодавцем становить 10 % загальної площі.


Дохід

Дохід від продажу продукції (товарів) визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на продукцію (товар), за підприємством не залишається контроль за проданою продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити та ймовірно дійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг визнається, якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який є на кінець звітного періоду; існує ймовірність надходження до підприємства економічних вигід, пов’язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду та достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Ступень завершеності операцій з надання послуг визначається шляхом огляду (вивчення ) виконаної роботи.

Дохід від відсотків від використання грошових коштів Товариства (банківські депозити), визнається із застосуванням методу ефективної ставки відсотка в періоді їх нарахування. .


Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.Фінансові інструменти

Фінансові інструменти Товариства складаються з торгівельної та іншої дебіторської заборгованості, грошові кошти та еквіваленти, а також торгівельна та інша кредиторська заборгованість, які визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю.Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.

На кінець звітного періоду визначати резерв сумнівної заборгованості виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

Сумнівною вважати поточну дебіторську заборгованість період непогашення якої складає більше ніж 30 днів та коли існує невпевненість у її погашені боржником.

Безнадійною вважати поточну дебіторську заборгованість, відносно якої з’явилася упевненість в її неповернені боржником або по якій вичерпано строк позивної давності.

Торгівельна дебіторська заборгованість відображається у звіті про фінансовий стан за номінальною вартістю з вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Товариство списує торгівельну та іншу дебіторську заборгованість тільки у випадку закінчення строку позовної давності або при впевненості неплатоспроможності контрагента.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошовими коштами та їх еквівалентами визнаються грошові кошти у касі та на поточному рахунку, банківські депозити за якими можна отримати заздалегідь визначену суму грошових коштів та за якими ризик зміни вартості є незначним. Відображаються у фінансовій звітності за номінальною вартістю.Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість обліковується за номінальною ставкою та нараховується за фактом виконання контрагентом своїх договірних зобов’язань. Товариство списує торгівельну та іншу кредиторську заборгованість тільки у випадку закінчення строку позовної давності.Запаси

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок:собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів шляхом вирахування з очікуваної продажної ціни очікуваних витрат на завершення виробництва та витрат на збут.

Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове cписання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої вартості реалізації, визнається як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.
Резерви та забезпечення під майбутні витрати

Резерви та забезпечення майбутніх витрат та платежів нараховуються, якщо Товариство на підставі визначеної події у минулому має юридичні обґрунтування або добровільно прийняті на себе зобов’язання, для врегулювання яких буде необхідний відтік ресурсів, передбачаючи економічні вигоди, та розмір зобов’язань можна оцінити в грошовому виразі з достатньою мірою вірогідності.

Товариство створює забезпечення оплати відпусток з урахуванням відрахувань єдиного соціального внеску з віднесенням нарахованих сум на витрати періоду, у якому створюються такі забезпечення.

Товариство створює резерв сумнівної заборгованості, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Сумнівною вважати поточну дебіторську заборгованість період непогашення якої складає більше ніж 30 днів та коли існує невпевненість у її погашені боржником.

Резерви та забезпечення переглядаються на кінець поточного року з проведенням необхідних їх коригувань за наявності відповідних обставин.

Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як поточні зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам, як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Відповідно до вимог законодавства платежі по планам пенсійного забезпечення з встановленими внесками відображає як поточні зобов’язання по теперішній вартості. Нараховані платежі відносяться на витрати періоду надання послуг робітникfм, які в майбутньому дають право на отримання пенсій.
Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподаткованого прибутку за рік за законодавством України. Відстрочений податок визнається в сумі, яка як очікується буде сплачена чи відшкодована в зв'язку з наявністю різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів та зобов'язань. Відстрочений податок обліковується з використанням методу зобов'язань за балансом.Власний капітал

До складу власного капіталу Товариства відноситься статутний капітал, резервний капітал, резерв дооцінки основних засобів та нерозподілений прибуток. Резервний капітал створюється та використовується відповідно до Статуту Товариства за рішеннями акціонерів. Резерв дооцінки основних засобів може бути приєднаний до нерозподіленого прибутку при припиненні визнання до оцінених об’єктів основних засобів. Нерозподілений прибуток використовується згідно до Статуту Товариства за рішенням акціонерів


Статутний капітал

Прості акції класифікуються у складі статутного капіталу.

Акції, що були викуплені у акціонерів (власників акції) класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів та відображаються у складі резерву власних акцій. Сума, виручена при подальшому продажі або повторному розміщенні власних викуплених акцій, визнається як приріст власного капіталу, а прибуток або збиток, що виникає в наслідок таких операцій, відображається у складі емісійного доходу. Розмір статутного капіталу відображається у фінансовій звітності відповідно до Статуту Товариства.

Прибуток на акцію

Товариство надає базові та розріджені показники прибутку на акцію у відношенні до своїх простих акцій. Базовий прибуток на акцію як частка від ділення прибутку або збитку на середньозважену кількість простих акцій, що знаходяться в обігу на протязі звітного періоду, скоригованого на кількість акцій що знаходяться у власності Товариства. Розріджений прибуток на акцію розраховується шляхом коригування розміру прибутку або збитку та середньозваженої кількості звичайних акцій, що знаходяться в обігу, скоригованих на кількість власних акцій, на розріджений ефект всіх потенційних простих акцій.Дивіденди

Дивіденди відображаються як поточні зобов’язання та вираховуються з суми капіталу у періоді, в якому вони були об’явлені та узгоджені.Знецінення активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність ознак знецінення активів. Якщо такі ознаки існують, то проводиться оцінка вартості активів, що буде відшкодована. У випадку якщо балансова вартість активів, що генерує грошові потоки, перевищує вартість, що буде відшкодована, визнається збиток від знецінення.
Зміни до облікової політики

З метою пропорційного відображення витрат з використання акумуляторних батарей керівництво Товариства прийняло рішення щодо створення забезпечення з витрат . Забезпечення нараховується протягом періоду використання акумуляторних батарей з метою рівномірного віднесення на затрати протягом їх періоду використання . Забезпечення з використання акумуляторних батарей за попередні періоди не нараховується, бо відсутні для цього підстави.


Виправлення помилок

У 2015 р. після оприлюднення фінансової звітності була виявлена помилка стосовно вибуття (ліквідації) основних засобів, що відбулося у 2014 р. Рішення щодо ліквідації прийнято у 2015 р. Керівництво, оцінив ситуацію, яка склалася, прийняло рішення щодо виправлення помилки (коригування) шляхом перерахунку відповідних статей фінансових звітів за 2014 р.


Вплив на статті Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Статті

Код рядка

Показники на кінець звітного періоду 31.12.2014 р.

Змінені показники на 31.12.2014 р.

I.Необоротні активи

Основні засоби


1010

14545

14132


первісна вартість

1011

37779

36594

знос

1012

23234

22462

Всього за розділом I

1095

14545

14132

II. Необоротні активи


Запаси

1100

1455

1458

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

77

69

Всього за розділом II

1195

1681

1676

Баланс

1300

16226

15808

I.Власний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)


1420


(1739)

(2157)

Всього за розділом I, вплив на власний капітал
13840

13422


Вплив на Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Статті

Код рядка

За звітний період (2014р.)

Змінені показники за 2014 р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050


3247

3244

Валовий збиток

2095

(596)

(593)

Інші операційні доходи

2120

2016

1682

Адміністративні витрати

2130

(499)

(507)

Інші операційним витрати

2180

(1514)

(1593)

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195


(771)

(1189)

Чистий фінансовий результат

2355

(959)

(1377)

Сукупний дохід

2465

(959)

(1377)

Елементи операційних витрат


Інші операційні витрати

2520

551

559

Чистий прибуток (збиток) на акцію


2615

(0,06196)

(0,08896)Вплив на примітку 6 «Основні засоби»


Будівлі та спорудиМашини та обладнання

Транспортні засоби

Меблі та офісне обладнання

Інші основні засоби

Незавершене будівництво


Всього

Первісна (переоцінена ) вартість

На 31 грудня 2014 р.

22088


91793734

7268

2638

37779

Виправлення помилки

-535

-650

-1185

На 31 грудня 2014 р. змінена

21553

8529

3734

72

68

2638

36594

В т.ч.

за собівартістю21553

8529

3734

72

68

2638

36594

Амортизація

Накопичена амортизація на 31 грудня 2014 р.

13493

6392

3233

66

50

0

23234

Виправлення помилки

-216

-556

-772

Накопичена амортизація на 31 грудня 2014 р. змінена

13277

5836

3233

66

50

0

22462

Балансова вартість

На 31 грудня

2014 р., змінена8276

2693

501

6

18

2638

14132


Вплив на примітку 9 «Запаси»


На 31 грудня 2014 р.

На 31 грудня 2014 р., змінені

Виробничі запаси:  • сировина та матеріали

474

474

  • допоміжні матеріали

-

-

Готова продукція

960

960

Товари

21

24

Всього

1455

1458

Вплив на примітку 10 «Дебіторська заборгованість»

Інша поточна дебіторська заборгованістьНа 31 грудня 2014 р.

На 31 грудня 2014 р., змінені

Аванси постачальникам

77

69

Дебіторська заборгованість по податкамІнша дебіторська заборгованістьВсього

77

69


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал