Звіт незалежного аудитора) Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 5 Звіт про рух грошових коштівСторінка4/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

3870

10743


966

(1739)

-

-

13840


Коригування:

Зміна облікової політики4005

Виправлення помилок

4010

(418)(418)

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

3870

10743

966

(2157)

-

-

13422


Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

(293)

-

-

(293)


Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників:

Внески до капіталу4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Інші зміни в капіталі

4290(307)

307_

Разом змін у капіталі

4295(307)

14

-

-

(293)


Залишок

на кінець року

4300

3870

10436


966

(2143)

-

-

13129


Керівник Логвиненко Віктор Миколайович


Головний бухгалтер Шевченко Ірина Михайлівна


Затверджено до випуску 1 лютого 2016 р.

Примітки на сторінках з 11 по 30 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.Публічне акціонерне товариство «Новомосковський завод залізобетонних виробів»Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився

 1. грудня 2015 року


1.Характер господарської діяльності
Публічне акціонерне товариство «Новомосковський завод залізобетонних виробів» знаходиться за адресою: 51217 Дніпропетровська область, Новомосковський район, селище Меліоративне, вул. Заводська,1.

Публічне акціонерне товариство «Новомосковський завод залізобетонних виробів» (далі - Товариство) засновано згідно рішення від 14 серпня 1995 р. між Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Дніпропетровській області та організацією орендарів орендного підприємства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» шляхом перетворення орендного підприємства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 51-93 від 17.05.1995 р. та «Про приватизацію майна державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» № 57-93 від 20 травня 1993 р., та відповідно до Закону України від 17.09.2008р. №514-VI «Про акціонерні товариства», 11 вересня 2013р. проведені загальні збори акціонерів на яких прийнято рішення про зміну найменування з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство.

Протягом звітного періоду Товариство здійснювало господарську діяльність і отримувало дохід від операцій з виготовлення готової продукції (залізобетонні вироби), від операцій з передачі майна в операційну оренду (рухоме й нерухоме майно), надання супутніх оренді послуг, а саме: передавання електроенергії, послуги з водопостачання та водовідведення, стислого повітря для виробничих потреб орендаря. Здійснювало реалізацію залишків готової продукції, придбаних матеріалів, реалізацію металобрухту від ліквідації основних засобів. Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю окремого підприємства.
2. Основа подання інформації.
Валютою фінансової звітності є гривня так, як всі операції підприємства здійснювалися в гривнях. Фінансова звітність представлена Товариством в тисячах гривнях, з округленням до цілого числа. Фінансові звіти складені за формами, затверджені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 999 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України».

Фінансові звіти були затверджені Наглядовою радою та дозволені до оприлюднення 05 лютого 2016 р.3.Значні облікові судження, оцінки та припущення
Підготовка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» потребує від її керівництва застосовування суджень, оцінок та припущень в кінці звітного періоду, які впливають на враховані в звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов’язання. Однак, непевність щодо цих припущень та оцінок може привести до результатів, які потребують коригувань у майбутньому балансової вартості активів, зобов’язань, відносно яких приймаються судження та оцінки.

Припущення та оцінки керівництва Публічного акціонерного товариства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» основані на початкових даних, які воно мало під час підготовки фінансової звітності. Однак, поточні обставини та припущення відносно майбутнього можуть змінюватися з огляду на ринкові зміни або непідконтрольні Публічному акціонерному товариству «Новомосковський завод залізобетонних виробів» обставини. Такі зміни відображаються в припущеннях з тою мірою, з якою вони відбуваються.

Основні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть буди причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, наведені нижче:


 • Строк експлуатації основних засобів та переоцінка основних засобів.

 • Знецінення активів

 • Відстрочені податки

 • Резерви за сумнівними боргами

 • Зобов’язання з операційної оренди


Строк експлуатації основних засобів та переоцінка основних засобів

Товариство оцінює строки корисної експлуатації основних засобів не рідше чим на кінець кожного фінансового року, та, якщо очікування різняться від попередньої оцінки, зміни відображаються як зміни у обліковій політиці у відповідності до МСБО (IAS) 8 «Облікова політика, зміни у облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть істотно вплинути на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні витрати у продовж періоду.


Знецінення активів

Балансова вартість активів Товариства переглядається з метою виявлення ознак знецінення активів. Якщо які-небудь події або зміни обставин свідчать про те, що поточна вартість активів може бути не визначена, Товариство оцінює вартість активів, що буде відшкодовано. Така оцінка вимагає прийняття ряду суджень у відношенні до прогнозів майбутніх доходів та витрат, пов’язаних з активами, що розглядаються.. У свою чергу такі прогнози є невизначеними, оскільки будуються на припущенні про стан попиту на продукцію та майбутні ринкові умови. Подальші та непередбачені зміни таких припущень та оцінок, використаних при проведенні тестів на знецінення, можуть привести до інших підсумків у відношенні до наданих підсумків у цій фінансовій звітності.


Відстрочені податки

Відстрочені податки переглядаються на кожну звітну дату та зменшуються (збільшуються) у випадку, якщо стає зрозумілим, що достатній податковий прибуток не буде (буде) отриманий, щоб реалізувати відстрочені податки. Оцінка вірогідності реалізації суджень ґрунтується на очікуваних результатах діяльності. Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів використовуються різні фактори, включаючи результати діяльності минулих років, плани на майбутні періоди діяльності, зміни у податковому законодавстві. Якщо фактичні результати різняться від оціночних, або, якщо такі оцінки повинні бути переглянуті у майбутніх періодах, це може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства, результати операцій та потоки грошових коштів. У випадку якщо показник відстрочених податкових активів у майбутніх періодах повинен бути зменшений (збільшений), таке коригування буде відображено у звіті про сукупні доходи.


Резерви за сумнівними боргами

Товариство нараховує резерв за сумнівними боргами з метою покриття можливого понесення збитків, які виникнуть у випадку нездатності покупця у розрахунку. При оцінці такого резерву керівництво враховує поточні умови в економіці в цілому, строки виникнення дебіторської заборгованості, кредитоспроможність покупця. Зміни в економіці, галузевій ситуації або фінансовому стані окремих покупців можуть призвести до коригування розмірів резерву за сумнівними боргами, який було відображено у фінансовій звітності.


Підготовка фінансової звітності ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» потребує від її керівництва застосовування суджень,оцінок та припущень в кінці звітного періоду, які впливають на враховані в звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов’язання. Однак, непевність щодо цих припущень та оцінок може привести до результатів, які потребують коригувань у майбутньому балансової вартості активів, зобов’язань, відносно яких приймаються судження та оцінки.
Зобов’язання по операційній оренді ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» в якості орендодавця

ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» уклав договори оренди комерційної нерухомості, врахованій як інвестиційна нерухомість. Оцінюючи умови угод, керівництво ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» встановило, що за ним зберігаються всі суттєві ризики та винагороди, пов’язані з володінням майном, переданим у оренду. Тому ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» застосовує до цих угод облік, встановлений для угод операційної оренди.4. Стандарти, які застосовуються при складані фінансової звітності

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 1 січня 2014 року та офіційно оприлюднені на веб - сайті центрального органу виконавчої влади (на офіційному веб – сайті Міністерства фінансів України ), який забезпечує формування державної фінансової політики, як це передбачено статтею 12 Закону України від 16.07.1999 р. № 996 –XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

З 1 січня 2014 р. вступили в дію зміни до наступних стандартів:


 • МСФО(IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання інформації» та МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», зміни випущені 16 грудня 2011 р.

 • Роз’яснення Комітету по інтерпретаціям МСФО (IFRIK) 21 «Обов’язкові платежі», роз’яснення випущені 20 травня 2013 р.

 • МСФО(IAS) 36 «Знецінення активів», зміни випущені 29 травня 2013 р.

 • МСФО(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», зміни випущені 27 червня 2013 р.

Керівництвом Товариства не приймалися рішення щодо дострокового застосування МСФЗ, зміни до яких випущені у 2014 р.
Нижче зазначені поправки до діючих стандартів не вплинули на облікову політику Товариства та на показники фінансової звітності за 2015 р.

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010 – 2012 р. • МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій», МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу», МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти».

 • МСФО (IAS) 16 «Основні засоби», МСФО (IAS) 38 «Нематеріальні активи», МСФО (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони».

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011 – 2013 р.

 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість».

Керівництвом Товариства не приймалися рішення щодо дострокового застосування МСФЗ, зміни до яких випущені у 2015 р.

5. Основні положення облікової політики

Фінансова звітність була складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості.

Основні положення облікової політики наведені нижче.
Основні засоби

Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть,а собівартість об’єкта можна достовірно оцінити. Собівартість об’єкта основних засобів складається з ціни його придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок, будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації

В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Об’єкти незавершеного будівництва відображені за собівартістю будівництва. Для об’єктів виготовлених господарським способом, витрати з віднесених до них робіт та прямі накладні витрати, входять до первісної вартості об’єкту.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, суть якого полягає в рівномірному списанні балансової вартості основних засобів до їх ліквідаційної вартості протягом терміну їх корисного використання. Розрахункові терміни корисної експлуатації основних засобів становлять:

Будинки та споруди - 20 – 50 років

Виробниче обладнання - 8 - 20 років

Транспорті засоби - 4 - 8 років

Офісна техніка - 4 - 10 років

Меблі та приладдя - 4- 1 0 років
Витрати на реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт, якщо є ймовірність отримати майбутні економічні вигоди , капіталізуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування визнаються витратами періоду їх здійснення. Відсотки по позикам, одержаним на фінансування будівництва, капіталізуються відповідно до МСБО 23 «Витрати по позикам».
Прибутки та збитки, які виникли в наслідок вибуття основних засобів ( з причини списання або продажу), включаються в звіт про сукупні доходи. Сума дооцінки основних засобів, що входить до власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу.

На кожну звітну дату керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо виявляється хоча б одна з таких ознак, керівництво оцінює суму, що підлягає відшкодуванню. Така сума визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість активу за відрахуванням витрат на його продаж та вартістю від його використання. При визнанні вартості активу у використанні прогнозні грошові потоки приводяться до поточної вартості з використання ставок дисконтування до оподаткування, відображаючи поточну ринкову вартість грошей.

Якщо відшкодована вартість одиниці активу, що генерує грошові потоки виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість такої одиниці зменшується до суми очікуваного відшкодування.

Збитки від знецінення визнаються у звіті про сукупний дохід.

На кожну звітну дату керівництво визначає наявність можливості зменшення або припинення визнання раніше визнаних збитків від знецінення основних засобів. Збиток від знецінення активу визнаний у минулих звітних періодах коригується, якщо відбулися зміни в оцінках, використаних для визначення його суми очікуваного відшкодування.
Оренда

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння.

Товариство як орендодавець.

Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.

Товариство як орендар.

Витрати,пов’язані з сплатою орендних платежів, визнаються на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал