Звіт мвф по країні №16/25 україна звіт з технічної допомоги: зменшення внесків у фонди соціального забезпечення І удосконалення системи оподаткування корпорацій та малих підприємствPdf просмотр
Сторінка11/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Неоднозначні формулювання
8.
В інших випадках проблеми пов'язані з неоднозначністю або нечіткістю
формулювань. Візьмімо для прикладу пункт 11 розділу XX (підрозділ ) Податкового кодексу, який передбачає
11. При розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу балансова вартість основних

99
засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до
1 січня 2015 року.
Проблема полягає в тому, що це положення зводиться до розрахунку амортизації згідно з пунктом 138.3. З цього положення не видно, яким чином позитивний фінансовий результат реалізації активу, здійснений після 1 січня 2015 року, має розраховуватися згідно з пунктом
138.2. Чи для цього слід використовувати первісну вартість мінус накопичену амортизацію, чи балансову вартість станом на 31 грудня 2014 року? Складність у тому, що в пункті 11, поданому вище, мова йде про амортизацію згідно з пунктом 138.3, тоді як позитивний фінансовий результат реалізації активу не належить до розрахунків амортизації та здійснюється згідно з пунктом 138.2, а не 138.3. У цьому випадку проблему можна було б розв'язати, подавши чіткіше посилання на статтю 138 Податкового кодексу, а не лише на амортизацію за пунктом 138.3.
9.
Ще одним прикладом неоднозначних формулювань є визначення доходу з
іноземних джерел. У визначенні податку на прибуток підприємств однією з проблем є наявність двох визначень доходу з іноземних джерел. Перше з них подано у статті з загальними визначеннями Податкового кодексу (підпункт 14.1.54), де вміщено список відповідних доходів, а друге — у вигляді списку у статті 141.4.1. Ці списки мають різні формулювання. Крім того, визначення часто сформульовані неоднозначно. Це ускладнює визначення платниками податків, що саме їм необхідно утримувати.
10.
Нечіткі перехресні посилання або неоднозначні формулювання призводять до
ситуацій, у яких платник податків та податкова адміністрація можуть дотримуватися
різних поглядів, або в яких платник податків не знатиме, яке правило слід
застосовувати. Це, звичайно, ускладнює дотримання податкового законодавства. З огляду на характер формулювань цю неоднозначність усунути неможливо, але все одно існує величезний потенціал зменшення кількості неоднозначних формулювань у Податковому кодексі.
Надмірне спрощення
11.
У тому, що стосується ППП, реформою 2014 року в цілях спрощення було
скасовано ряд правил, але це спрощення зайшло надто далеко. Було вилучено багато правил, необхідних для належного функціонування ППП, — зокрема, правила, що визначають витрати, які не можуть бути включені до складу валових витрат. Радикального спрощення зазнало оподаткування неприбуткового сектору. Зокрема, більше не оподатковуються прибутки неприбуткових організацій від сторонньої господарської діяльності. Таким чином, перегляд розділу III Податкового кодексу має передбачати також перегляд правил, викладених у редакції Податкового кодексу від 2014 року, на предмет визначення того, чи не надто поспішно було вилучено з нього положення, що були

100
чинними в попередній редакції. Це, однак, не означає, що необхідно відновити всі правила, що діяли раніше.
Процес перегляду
12.
Попри те, що було б корисно переписати весь Податковий кодекс, спроби його
повного перегляду слід робити лише за наявності достатнього часу. Зазвичай парламент може ухвалювати новий Податковий кодекс протягом більш ніж половини року.
Це означає, що якби проект нового Податкового кодексу було подано у Верховну раду на початку 2016 року, то він мав би шанс бути прийнятим до кінця 2016 року. З другого боку, зміни в податковій політиці, що обговорюються в основному тексті цього звіту, для яких бажано було б забезпечити набрання чинності з 1 січня 2016 року, краще було б сформулювати у вигляді змін і доповнень до чинного Податкового кодексу та звести їх обсяг до мінімуму, який має бути схвалений до кінця 2015 року. Звичайно, робота, до певної міри, може вестись паралельно, але в найближчій перспективі пріоритетним завданням має стати внесення необхідних змін і доповнень до Податкового кодексу для впровадження в нього бажаних змін у податковій політиці на 2016 рік.
13.
Для якісного написання тексту необхідно сформувати певну структуру, щоб
забезпечила б дотримання передової практики роботи з текстом і в майбутньому.
Досвід інших країн показує, що якісне написання податкового законодавства є можливим лише в разі утворення окремого підрозділу з працівниками-спеціалістами, які відповідають за внесення всіх змін і доповнень у Податковий кодекс. Неважливо, де саме буде розміщено цей підрозділ: при ДФС, Мінфіні або у Верховній Раді. Найважливіше тут — залучити та утримати кваліфікованих працівників, що виконуватимуть цю роботу. Такий підрозділ може бути досить невеликим. До нього мають бути залучені юристи, що спеціалізуються на питаннях оподаткування. Цілком нормально було б залучити до цієї роботи молодь, яка з часом накопичить досвід, але при цьому важливо, щоб вони мали якнайкращу академічну підготовку та якомога вищі навички.
14.
Спеціалісти уряду з питань оподаткування продовжили б у цьому випадку
свою роботу з опрацювання пропозицій щодо законодавства, але лише спеціалісти з
написання будуть формулювати ці пропозиції мовою законодавчого акту. Процес написання закону передбачає взаємодію між фахівцем із написання та фахівцями у відповідних сферах законодавства. Таким чином, не слід очікувати, що цей підрозділ ставитиме питання щодо того, які формулювання мусить мати законодавство. Він матиме досвід для того, щоб ставити правильні питання перед фахівцями у відповідних сферах, щоб вони разом мали змогу визначити формулювання, що будуть подані на розгляд у
Парламент.

101

Рекомендації

З метою перегляду податкового законодавства в майбутньому рекомендується:
(1) визначити стилістичні правила складення Податкового кодексу та послідовно їх дотримуватися; (2) вилучити непотрібні та неоднозначні формулювання та (3) визначати правила з урахуванням можливої реакції платників податків.

Визначити розумні строки подання на розгляд Верховної Ради Податкового кодексу в повністю оновленій редакції з метою забезпечення його прийняття до кінця 2016 року.

Розглядати розробку змін і доповнень, необхідних для внесення рекомендованих змін у
ППП, ЄП та ЄСВ до кінця 2015 року, як пріоритетне завдання.

Зміцнити спроможності уряду та управління функціями розробки податкового законодавства шляхом залучення на довгостроковій основі юристів, що спеціалізуються на податковому праві.


102

Доповнення I. Ілюстрація правил, які пропонується запровадити для
попередніх платежів та авансових внесків
Платник податків зобов'язаний вносити щомісячні попередні платежі з податку на прибуток підприємств у строки, передбачені для подання декларації з ПДВ за попередній місяць, у такому розмірі:
A X B, де
A — сукупний дохід за попередній місяць;
B — відношення зобов'язання з податку на прибуток підприємств згідно з останньою поданою декларацією з цього податку до сукупного доходу за період, за який було подано таку декларацію.
Зобов'язання платника податків зі сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств («АВП») у зв'язку з виплатою дивідендів погашаються за рахунок попередніх платежів з податку на прибуток підприємств, здійснених протягом поточного податкового року до дати виплати дивідендів. Залишок авансового внеску з податку на прибуток підприємств, що залишився після цього заліку, погашається за рахунок наступних зобов'язань зі здійснення попередніх платежів з податку на прибуток підприємств до його повного погашення.
Приклад
Зобов'язання з податку на прибуток підприємств за 2014 рік та за 2015 рік становить
10 одиниць, а сукупний дохід у кожному році становив 100 одиниць. Таким чином, у 2016 році платник податків застосовує відношення суми податку до сукупного доходу в розмірі
10% для розрахунку розміру попередніх платежів.
Припустімо, що в період із січня по квітень 2016 року сукупний дохід становить 150 одиниць у кожному з місяців. Платник податків вносить попередні платежі з податку на прибуток підприємств у розмірі 15 одиниць на місяць.
У травні 2016 року платник податків виплачує дивіденди, за якими авансовий внесок з податку становить 90 одиниць. У цьому випадку попередні платежі в розмірі 60 одиниць уже були здійснені за період із січня по квітень, а залишок авансового внеску до сплати становить 30 одиниць. Якщо обсяги реалізації в травні та червні не зміняться, платник податків зможе списати залишок авансового внеску, сплаченого у травні, на погашення зобов'язання з внесення попередніх платежів.
(Примітка: за умови індексації на рівень інфляції всі вищезазначені платежі будуть
індексуватися з урахуванням інфляції).


103

Доповнення IІ. Стилістичний приклад
133.1. Платники податку - резиденти
133.1.1 Платниками податку - резидентами є:
1) суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім: а) бюджетних установ; б) громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, в) пенсійних фондів, г) суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV цього Кодексу.
2) Управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд.
133.1.2 Метою організацій, які зазначені у підпункті (б) підпункту (1) підпункту 133.1.1.пункту
133.1 статті 133 цього Кодексу, не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
133.1.3 З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпункті (б) підпункту (1) підпункту 133.1.1.пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу.
133.1.4 Установи та організації, які зазначені у підпунктах 1(а), (б) або (в) підпункту (1) підпункту 133.1.1.пункту 133.1 статті 133 цього Кодексу,, не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
133.1.5. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України "Про Національний банк України".


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал