Зоряна Мацюк, Ніна СтанкевичPdf просмотр
Сторінка20/21
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Тема: Діловий лист його види, особливості і правила оформлення
Опрацюйте питання
1. Види офіційних ділових листів, їх особливості.
2. Основні реквізити ділового листа, правила оформлення.
3. Вимоги до тексту ділового листа. Студент має опрацювати відповідну літературу і скласти короткий конспект. На вибір потрібно оформити лист ( - прохання, - пропозицію, - вітання, - запрошення, - подяку, супровідний, гарантійний та ін.). Список літератури
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К, 2000.
2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.
3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – е вид, доповн. – Х, 2003.
4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення Навч.посібник. – К,
1997.
5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С.П., Михно І.Л.,
Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. – К, 1997.
6. Шевчук С.В. Службове листування. – К, 1999.
7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення Навч. посібник. – К, 2000.

Тема: Нормативні аспекти числівника та їх вияву діловому мовленні Опрацюйте питання
1. Правила відмінювання числівників різних розрядів (кількісних, порядкових, дробових.
2. Поєднання числівників з іменниками. Студент має усно повторити і закріпити основні морфологічні норми відмінювання числівника, скласти короткий конспект про правила поєднання числівника з іменниками. Підготуватись до контрольної роботи з теми Відмінювання числівників на практичному занятті 7.
Список літератури
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К, 2000.
2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.
3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – е вид, доповн. – Х, 2003.
4. Козачук ГО, Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К, 1993.
5. Олійник О. Світ українського слова. – К, 1994.
6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення Навч.посібник. – К,
1997. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т української мови. – К, 1998.
8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення Навч. посібник. – К, 2000.


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1. Українська мова на карті світу.
2.. Етапи становлення і розвитку сучасної української ділової мови.
3.. Національно-психологічні особливості та традиції ділової комунікації.
4. Культура і тактика ведення ділових переговорів.
5. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення.
6. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення в діловій мові.
7. Сучасні офіційно-ділові звертання.
8. Національно-мовні особливості слів-звертань у європейських народів.
9. Мислителі давнього та сучасного світу про мистецтво усного публічного мовлення.
10. Стиль сучасного ділового листування.
11. Види усного ділового спілкування.
12. Мистецтво говорити ( за працями Іржі Томана, Ольги Корніяки).
13. Слова — теж вчинки (А. Франс.
14. Культура ведення ділових дискусій.
15. Невербальні засоби ділової комунікації.
16. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу.
17. Займеннику сфері ділового етикетного мовлення.
18. Вживання по батькові традиції та сучасний етикет взаємин.
19. Телефонний мовний етикет.
20. Фонетичні та виражальні засоби усного ділового етикетного мовлення.
21. Прийменник по у діловому мовленні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Роль мовив суспільстві та її функції.
2. Поняття національної української мови і сучасної української літературної мови. Основні ознаки літературної мови.
3. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.
4. Мовна норма, її суспільне значення. Види мовних норм.
5. Суржик і шляхи його подолання.
6. Поняття стилю. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості.
7. Офіційно-діловий стиль, його різновиди та особливості. Усна та писемна форма професійного спілкування.
8. Лексикографія як наука про словники. Типи словників. Фахові словники.
9. Основні орфоепічні норми сучасної української мови. Засоби милозвучності української мови.
10. Український мовленнєвий етикет. Використання у професійному спілкуванні.
11. Ділові папери поняття, характеристика, функції, класифікація.
12. Вимоги до оформлення та мови документів.
13. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання.
14. Стандартизація та типізація мови ділових паперів. Види логічних помилок.
15. Особливості і правила вживання іншомовних слів у ділових паперах.
16. Пароніми, синоніми, омоніми. Типологія помилок.
17. Терміни у складі офіційно-ділового стилю. Вимоги до них.
18. Абревіатури та їх вживання в офіційно-діловому стилі. Правила скорочування слів.
19. Особливості українського наголосу. Акцентуаційні норми.
20. Нормативність у межах категорії роду і числа іменників та їх вияву діловому мовленні.
21. Кличний відмінок іменника. Форми та особливості звертань у діловому й мовленні.
22. Правила творення ступенів порівняння прикметників. Типологія відхилень від норм.
23. Вимоги до використання числівників у ділових паперах.
24. Правила відмінювання числівників.
25. Особливості використання займенників в офіційно-діловому стилі.
26. Уживання дієслівних форму писемному діловому мовленні.
27. Синтаксичні особливості ділових паперів.
28. Порядок слів у реченні.
29. Координація присудка з підметом.
30. Складні випадки керування.
31. Однорідні члени речення, особливості вживання.


ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СЛОВОВЖИВАННІА
АДРЕС (проживання) – адреса А ІМЕННО – а саме
АІР – аїр
АЛОЄ – алое
АРЕНДА – оренда
Б
БАГАТОЧИСЛЕННИЙ – численний
БАКТЕРІОЦИДНИЙ – бактерицидний БАЛУВАТИ розпещувати
БАНКРОТ – банкрут БАРХАТ – оксамит БАСТУВАТИ – страйкувати
БАШНЯ – башта, вежа
БЕЗАЛАБЕРНИЙ – безладний, нетямущий БЕЗ ВСЯКИХ ПІДСТАВ – без жодних підстав БЕЗГРАМОТНИЙ – неграмотний БЕЗДІЛЛЯ – неробство, ледарство БЕЗКОРИСНИЙ – безкорисливий
БЕЗНАКАЗАНИЙ – безкарний
БЕЗНАЛІЧНИЙ – безготівковий
БЕЗГОВОРОЧНО – беззаперечно БЕЗ ПОНЯТТЯ – нетямущий
БЕЗПОРЯДОК – безлад, безладдя
БЕЗПРИЗОРНИЙ – бездоглядний, безпритульний БЕЗ ТОЛКУ – даремно, марно БЕЗТАКТНИЙ – нетактовний, безтактовний БЕЗУСПІШНИЙ – невдалий, марний БЕЗЦІННИЙ ПОДАРУНОК – неоціненний (коштовний) подарунок
БИТКОМ НАБИТИЙ – переповнений
БІБЛІОТЕКАРША – бібліотекарка БІЛЕТ (вхідний, проїзний) – квиток БІЛЬШЕ ВСЬОГО – понад усе, найбільше, більше за все БІЛЬШЕ НІЖ ТРИСТА – понад триста БІЛЬШЕ ТОГО – щобільше, на додаток, до того БІЛЯ ДРУГОЇ ГОДИНИ – близько другої
БЛАГОУСТРОЄНИЙ – упорядкований, упоряджений
БЛИЗОРУКИЙ – короткозорий
БЛІНЧИК – млинець БЛЮДЕЧКО – тарілочка БЛЮДО (страва) – страва
БОДРИЙ – бадьорий БОКОВА СТІНКА – бічна стінка
БОЛІЛЬНИК – уболівальник

У словнику використано матеріали Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити За заг. ред. О. Серб енської. – Львів, 1994; Серб енська О, Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. – Львів, 2003; Лесюк М. Словник росіїзмів у сучасній українській мові (ненормована лексика) // Доля моєї мови. – Івано-Франківськ, 200;. – С. 214-251.

БОЯРИШНИК – глід БРАТСЬКІ НАРОДИ – братні народи БРИТИСЯ – голитися
БРЮКИ – штани
БУВШИЙ – колишній
БУВШИЙ У КОРИСТУВАННІ – уживаний БУДЬТЕ ДОБРІ – будьте ласкаві
БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ – за будь-яку (всяку) ціну
БУЛАВКА – шпилька БУЛКА (БУХАНКА) ХЛІБА – хлібина, буханець хліба
БУМАГА – папір
БУСИ – намисто
БУТИЛКА – пляшка БУТОН – пуп’янок

В

ВАЖНИЙ – 1) важливий 2) поважний, статечний В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ – здебільшого, переважно ВВАЖАТИ НЕОБХІДНИМ – уважати за потрібне
ВВЕРХУ – угорі, нагорі ВВЕСТИ В СКЛАД – ввести до складу
ВГОВОРЮВАТИ – вмовляти ВДАНИЙ ЧАС – тепер, у цей час, зараз ВДАНОМУ ВИПАДКУ – у цьому разі, у цьому випадку ВДВОХ СЛОВАХ – двома словами В ДЕЯКІЙ МІРІ – деякою мірою В ДІЙСНОСТІ – насправді, наділі
ВДОБАВОК – на (у) додаток, додатково
ВДОГОНКУ – навздогін
ВДОХ – вдих ВДЯГАТИ ПРИКРАСИ – надівати прикраси ВЕДУЧИЙ ІНЖЕНЕР – провідний інженер
ВЕЄР – віяло ВЕЛИЧИНОЮ – завбільшки в ... ВЕСТИ СЕБЕ ВВІЧЛИВО – поводитися ввічливо
ВЕРХУШКА – верхівка, вершок
ВЕЧЕРОМ – увечері В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ – нізащо (ніколи) у світі, у жодному (ніякому) разі В ЗАГАЛЬНОМУ ВИПАДКУ – загалом ВЗАД – назад В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД – залежно від ВЗАМІН – замість В ЗНАЧНІЙ МІРІ – значною мірою ВЗЯТИ НАПРОКАТ випозичити ВЗЯТИ СЕБЕ В РУКИ – опанувати себе
ВЗЯТКА – хабар ВИБАЧАЮСЯ – вибачте мені ВИБАЧИТИСЯ – попросити вибачення
ВИГОВОР – догана ВИГЛЯДАЄ, ЩО. – складається враження здається, що.
ВИГЛЯДАТИ НАРІВНІ бути нарівні ВИД (зовнішність) – вигляд ВИДНИЙ – значний, визначний ВИДНО (вставне слово) – мабуть
ВИДОХ – видих
ВИДУМКА – вигадка ВИЖИМАТИ – витискати
ВИЗИВАТИ – викликати ВИЙТИ З ПОЛОЖЕННЯ – вийти зі становища ВИЙТИ З СЕБЕ – втратити витримку (самовладання, терпець, роздратуватися ВИЙШОВ ТЕРМІН – закінчився термін
ВИКЛЮЧАТЕЛЬ – вимикач ВИКЛЮЧАТИ СВІТЛО – вимикати світло ВИКЛЮЧЕННЯ – виняток ВИЛКА – виделка ВИМАГАЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ – потребують поліпшення
ВИНОСЛИВИЙ – витривалий ВИНУВАТИЙ – винний ВИНЯТКОВЕ ПРАВО – прерогатива ВИПАДКИ БОРОТЬБИ – прояви боротьби ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ – витяг з протоколу ВИПУСТИТИ З ВИДУ – випустити з уваги ВИРАЖАТИ ДУМКИ – висловлюватися ВИРІШИТИ ЗАДАЧУ – розв’язати задачу ВИРУЧКА (касова) – виторг
ВИСКАЗУВАТИСЯ – висловлюватися ВИСЛАТИ ВІДКРИТКУ – надіслати листівку ВИСОК – скроня
ВИСОКОМІРНИЙ – зарозумілий, гордовитий ВИСОТОЮ – заввишки
ВИСТУПАЮЧИЙ (з доповіддю) – промовець, доповідач ВИТІКАТИ (висновки) – випливати ВИХОДЯЧИ З ТЕОРЕМИ – на підставі теореми ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ – смертна кара ВИЩЕСТОЯЩА ОРГАНІЗАЦІЯ – вища організація ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД – вищий навчальний заклад ВИЯСНЕННЯ – з’ясування ВІДВАЖИТИСЯ – зважитися ВІДВОЛІКАТИ УВАГУ – відвертати увагу ВІДДИХАТИ – відпочивати ВІДЗИВ – відгук ВІДЗНАЧИТИ – зазначити ВІДІЙТИ ВІД ТАКОЇ ПРАКТИКИ – відмовитися від такої практики
ВІДКАЗУВАТИСЯ – відмовитися ВІДКРИВАТИ ВОДУ – пускати воду ВІДКРИВАТИ КЛЮЧЕМ ДВЕРІ – відмикати двері ВІДКРИВАТИ КНИЖКУ – розгортати книжку ВІДКРИВАТИ СЕЗОН – починати сезон
ВІДЛОЖИТИ ЗАСІДАННЯ – відкласти засідання ВІДМІНИТИ – скасувати ВІДМІТИТИ – відзначити ВІДНОСИТИСЯ (до когось) – ставитися
ВІДНОСИТИСЯ (до ряду чогось) – належати ВІДНОСНО (чого) – щодо, що стосується ... ВІДНОШЕННЯ (до когось) – ставлення ВІДПАЛА НЕОБХІДНІСТЬ – немає потреби ВІДПРАВНА ТОЧКА – початок ВІДПУСК – відпустка ВІД СИЛИ ДЕСЯТЬ КІЛОГРАМІВ – щонайбільше десять (не більше десяти ) кілограмів
ВІДТОК – відплив ВІД ЧАСУ ДОЧАСУ час від часу
ВІДЧИСЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ – відрахування підприємств ВІДЧИТАТИ ЗА ПРОВИНУ – вичитати (кому, прочитати мораль ВІДЧИТАТИСЯ – прозвітувати
ВІДШИБ – узбіччя
ВІДЩЕПЕНЕЦЬ – відступник
ВІЛЬНОНАЙОМНИЙ – вільнонайманий ВІРНІШЕ (вставне слово) – точніше ВІРНО (згідно з чимось) – правильно ВІШАЛКА – вішак В ЙОГО ЧЕСТЬ – на його честь В КІНЦЕВОМУ РАХУНКУ – в кінцевому (остаточному) підсумку В КІНЦЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ – врешті-решт, зрештою В КІНЦІ КІНЦІВ – врешті-решт, зрештою, кінець кінцем ВКЛАДАТИ ІНВЕСТИЦІЇ – вкладати кошти, інвестувати ВКЛАД В НАУКУ – внесок у науку ВКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ – внести питання ВКЛЮЧИТИ СВІТЛО – увімкнути світло В КРАЩОМУ ВИПАДКУ – в найліпшому разі ВЛЯГТИСЯ (пристрасті) – вгамуватися В ЛЮБОМУ ВИПАДКУ – будь-коли, так чи таку кожному разі В МИНУЛОМУ РОЦІ – торік, минулого року В МІРУ СИЛ – по змозі ВМІШУВАТИСЯ – втручатися В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС – незабаром, невдовзі, найближчим часом В НАЙБЛИЖЧІ ДНІ – найближчими днями В НАШ ЧАС – тепер
ВНЕШТАТНИЙ – позаштатний
ВНУТРІ – усередині
ВНУШАТИ – навіювати, викликати, прищеплювати
ВНЯТНИЙ – виразний, зрозумілий, ясний
ВОЄНКОМАТ – військкомат
ВОЗМУЩАТИСЯ – обурюватися
ВОЛОКИТА – тяганина
ВООБЩЕ – взагалі В ОСТАННІ РОКИ – останнім часом, недавно В ОСТАТОЧНОМУ РАХУНКУ – у кінцевому підсумку
ВОТ – от, ось В ПЕВНІЙ МІРІ – певною мірою В ПЕРШИХ ЧИСЛАХ МІСЯЦЯ – на початку місяця В ПЕРШУ ЧЕРГУ – насамперед, передусім, найперше В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ – на письмі, в писемній формі
ВПИТУВАТИ – убирати, всмоктувати

ВПЛОТЬ ДО. – аж до самого В ПОВНІЙ МІРІ – повною мірою В ПОДАЛЬШОМУ – надалі В ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧЕННЯ – як виняток В ПОТІ ЛИЦЯ – в поті чола В ПРОТИЛЕЖНІСТЬ – на противагу В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ – коли буде потреба ВРОДІ – як, ніби, наче, на зразок ВСЕСТОРОННІЙ – всебічний В СВОЮ ЧЕРГУ – зі свого боку, своєю чергою, і собі ВСЕ В ПОРЯДКУ – усе як слід усе гаразд усе добре ВСЕ РІВНО – все одно, байдуже, однаково В СИЛУ ОБСТАВИН – через обставини, з огляду на обставини ВСІ БАЖАЮЧІ – всі, хто хоче всі охочі всі зацікавлені ВСІХ БЛАГ – хай щастить (таланить ВСТУПАТИ В СИЛУ (ДІЮ) – набувати чинності ВСЬОГО ДОБРОГО – на все добре, щасливо В ТАКОМУ ВИПАДКУ – раз так, раз таке а коли так, то. В ТАКОМУ РОДІ – щось подібне, щось таке В ТОЙ ЖЕ ЧАС – одночасно, водночас, саме тоді В ТОЙ ЧАС ЯК – тоді як В ТРЕТІЙ РАЗ – утретє В УСІХ ВІДНОШЕННЯХ – з усякого погляду, з усіх поглядів, з усіх боків ВХОДІ ОБГОВОРЕННЯ – під час обговорення ВЦІЛИТИ – влучити В ЦІЛОМУ – загалом В ЦЬОМУ ВИПАДКУ – в цьому разі В ЦЬОМУ ВІДНОШЕННІ – щодо цього, під цим оглядом, з цього погляду В ЦЬОМУ РОЦІ – цього року ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ – науковий ступінь В ЧОМУ СПРАВА – що таке, про що йдеться, у чому річ В ЯКІЙ МІРІ – якою мірою В ЯКОСТІ СЕКРЕТАРЯ – як секретар, у ролі секретаря

Г

ГАДАННЯ – ворожіння, ворожба
ГАЛДІТИ – галасувати
ГАРДЕРОБЩИЦЯ – гардеробниця ГЕТЬ ПОГАНИЙ – вкрай поганий ГІРШЕ ВСЬОГО – найгірше, якнайгірше, щонайгірше ГІРШЕ НІКУДИ – гірше не може бути,гірше не можна ГІРШЕ ТОГО – щогірше
ГЛАВБУХ – головбух ГЛАДИТИ (білизну) – прасувати ГЛИБА – брила ГЛИБИНОЮ – завглибшки ГЛОХНУТИ – глухнути ГЛУШ – глушина, глухомань, нетрі
ГОВ’ЯДИНА – яловичина, воловина ГОЛОВНИМ ЧИНОМ – головно

ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ – головнокомандувач ГОЛОВОКРУЖІННЯ – запаморочення
ГОЛОДОВКА – голодування
ГОЛОЛІД – ожеледиця
ГОРБУШКА – окраєць, окрайчик, крайчик, цілушка ГОРНІСТ – сурмач
ГОРСТЬ – жменя, пригоршня ГОРЮЧЕ – пальне
ГОСТИННИЦЯ – готель ГОСТРА НЕОБХІДНІСТЬ – крайня потреба ГОТОВИТИ – готувати ГРАДУСНИК – термометр ГРАНИЦЯ – 1) кордон 2) межа
ГРУЗОВИК – вантажівка
ГРЯЗНИЙ – брудний ГУБИТИ ЗМІСТ – втрачати сенс ГУБИТИ ЧАС – гаяти час, марнувати час

Д

ДАВАЙТЕ ПРИВІТАЄМО – привітаймо ДАВАТИ ДОБРО – схвалювати, підтримувати, погоджуватись, згоджуватись ДАВАТИ КЛЯТВУ – присягати ДАВАТИ МОЖЛИВІСТЬ – дозволяти, давати нагоду ДАВАТИ ПИТАННЯ – запитувати, ставити питання ДАВАТИ ПОКАЗАНЯ – свідчити
ДАЖЕ – навіть ДАЛЕКО НЕПРОСТО зовсім не (аж ніяк непросто ДАЛЬШЕ (прислівник) – далі
ДАНИЙ ВИПАДОК – цей випадок ДАРОМ – даремно задурно безкоштовно ДВА РОКИ НАЗАД – два роки тому ДВОМІСНИЙ НОМЕР – номерна двох
ДВОХКІМНАТНИЙ – двокімнатний
ДВОХПОВЕРХОВИЙ – двоповерховий
ДВОХСТОРОННІЙ – двосторонній ДЕНЬ ЗА ДНЕМ – день удень ДЕРЖАТИСЯ В СТОРОНІ – бути осторонь ДЕЯКИЙ ЧАС – якийсь (певний) час ДИВИТИСЯ НА ОБСТАВИНИ – зважати на обставини ДИВИТИСЯ ФІЛЬМ – переглядати стрічку ДИВИТИСЯ ХВОРОГО – оглядати хворого ДИВУ ДАЄШСЯ – дивом дивуєшся, дивуєшся, чудуєшся
ДИРА, ДИРКА – діра, дірка ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – дисертація (дослідження)
ДИКТОВКА – диктування ДІВАТИ – подіти ДІВАТИСЯ – щезати, зникати ДІЙСНА (перемога) – справжня ДІЛО – справа ДІЛО МИНУЛЕ – давня справа
ДІЛЬНИЧИЙ – дільничний
ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО – чинне законодавство
ДІЮЧІ ОСОБИ – дійові особи ДЛЯ ВИДУ – для годиться, про людське око ДЛЯ НАГЛЯДНОСТІ – для наочності (унаочнення) ДОБАВИТИ – додати
ДОБАВОЧНИЙ – додатковий ДОБИТИСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – домогтися (досягти) результатів ДОБРИЙ ПО НАТУРІ – доброї вдачі ДОВІРЕНІСТЬ – доручення
ДОВОЛЬНИЙ – задоволений, вдоволений ДОВШИЙ ЧАС – тривалий час ДОГАДУВАТИСЯ – здогадуватися ДОГОВОРИТИСЯ – домовитися, дійти згоди ДОКАЗУВАТИ (теорему) – доводити теорему ДОКЛАДНА – доповідна
ДОЛЬОВА УЧАСТЬ – пайова участь ДОЛЯ ІСТИНИ – часточка (частка) правди (істини) ДОМА – вдома ДО ОСТАННЬОГО ЧАСУ – донедавна ДО ПОРИ ДОЧАСУ до (якогось, певного, слушного) часу, поки що ДОПУСКАТИСЯ (помилки) – припускатися
ДОРОЖКА – доріжка, хідник ДО СИХ ПІР – досі
ДОСКА – дошка
ДОСОЧКА – дощинка, дощечка ДОСТОВІРНИЙ – вірогідний ДО ТИХ ПІР – доти, до того часу ДО ЦЬОГО ЧАСУ – досі ДРЕВНІЙ – стародавній, давній, прадавній ДРУГИМИ СЛОВАМИ – інакше кажучи ДРУГИМ РАЗОМ – іншого разу, іншим разом
ДРУГ-ДРУГА – один одного
ДРЯБЛИЙ – в’ялий
ДУБЛЬОНКА – шкірянка ДУРНИЙ ТОН – поганий тон ДЯКУЮЧИ ДОПОМОЗІ – завдяки допомозі
ДЬОРГАТИ – шарпати, смикати
Е

ЕКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИЦІ – екзамен з математики ЕЛЕМЕНТАРНА КРИТИКА – найменша критика
ЕХО – луна
Є

ЄДИНА ЦІЛЬ – одна мета ЄДИНОДУШНО – одностайно
ЄЛЄ – ледве, ледь
ЄРУНДА – дурниці, нісенітниці

Ж
ЖАЛІТИ (за втраченим) – шкодувати
ЖАЛІТИСЯ – скаржитися
ЖАЛКО – шкода
ЖАЛОБА – скарга
ЖАРЕНИЙ – смажений
ЖАТИ (на кнопки) – тиснути
ЖЕМЧУЖНИЙ – перловий
ЖЕМЧУГ – перли
ЖЕСТЬ – бляха
ЖЕСТЯНИЙ – бляшаний
ЖИЛА ПЛОЩА – житлова площа
ЖИЛЬЦІ (будинку) – мешканці
ЖОДНИМ ЧИНОМ – аж ніяк
ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ – суворий контроль
ЖОРСТКІ УМОВИ – тяжкі умови
ЖУЛІК – шахрай
З

ЗАБАСТОВКА – страйк
ЗАБАСТОВЩИК – страйкар
ЗАБОР – паркан ЗАВЕРНУТИ В ПАПІР – загорнути в папір ЗАВЕСТИ (годинника) – накрутити годинника ЗАВИДУВАТИ – заздрити
ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ – завідувач кафедри ЗАВІРИТИ – запевнити ЗАВІРИТИ ПІДПИС – засвідчити підпис ЗА ГРАНИЦЕЮ – закордоном
ЗАГРАНИЧНИЙ – закордонний
ЗАГРУЖЕНИЙ – завантажений ЗАГУБИТИ НАДІЮ – втратити надію
ЗАДАТИСЯ ЦІЛЛЮ – поставити замету ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ – ставити питання ЗАДАЧА (на майбутнє) – завдання
ЗАДІЛ – напрацювання, запас
ЗАДІЯТИ – залучити ЗАЙМАТИ ПОСАДУ – обіймати (мати) посаду, бути на посаді ЗАЙНЯТИ ГРОШЕЙ – позичити гроші
ЗАКАЗ – замовлення
ЗАКАЗНИЙ ЛИСТ – рекомендований лист ЗАКАЛЯТИСЯ – загартовуватися
ЗАКЛЮЧАЄТЬСЯ ВТОМУ полягає втому
ЗАКЛЮЧЕННЯ КОМІСІЇ – висновок комісії
ЗКЛЮЧЕННЯ ВИСТУПУ – закінчення виступу
ЗАКЛЮЧИТИ ДОГОВІР – укласти угоду, підписати договір ЗАКЛЮЧНИЙ ПЕРІОД – прикінцевий період ЗАКРИТИ ДВЕРІ КЛЮЧЕМ – замкнути двері ЗАКУПКА (продуктів) – закупівля
ЗАКУПОЧНИЙ – закупівельний ЗАЛИШАТИСЯ В СТОРОНІ – залишатися осторонь ЗАЛИШИТИ В СПОКОЇ – не турбувати, дати спокій
ЗАЛІЗНА (дорога) – залізниця
ЗАЛІЗНОДОРОЖНИК – залізничник
ЗАЛОЖИТИ – закласти
ЗАМЕШКАТИСЬ – забаритись
ЗАМІТИТИ – помітити
ЗАНАВІСКИ – фіранки, завіски
ЗАНІМАТИСЯ – займатися ЗА ОСТАННІЙ ЧАС – останнім часом
ЗАПОЛУЧИТИ – одержати з певними труднощами, зайняти
ЗАПРОС – запит
ЗАПУТАНА СПРАВА – заплутана справа ЗАСИПАТИ ПІЗНО—засинати пізно ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ – заслуговує на увагу, вартий уваги ЗАСТАВЛЯТИ – примушувати
ЗАТІЯ – задум
ЗАТМИТИ – затьмарити ЗАТРАТИТИ – витратити ЗАТЯГНУТИ РЕМОНТ – зволікати з ремонтом
ЗАХВАТИТИ – захопити
ЗАХОЛУСТЯ – задвірки ЗАЯВИТИСЯ – прийти, прибути ЗБИТИ З ТОЛКУ – збити з пантелику ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ – звернутися по допомогу
ЗВЕРХ ПЛАНУ – понад план ЗВІДСИ СЛІДУЄ – звідси (з цього) випливає
ЗВ’язати (науку і виробництво) – пов’язати, поєднувати ЗГІДНО НАКАЗУ – згідно з наказом
ЗГУЩОНКА – згущене молоко ЗДАВАТИ ЕКЗАМЕНИ (ІСПИТИ) – складати екзамени (іспити) ЗДАЧА (грошей) – решта ЗДЕРЖАТИ СЛОВО – дотримати слово З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ – від дня народження
ЗДОРОВАТИСЯ – вітатися ЗДОРОВО – чудово З ДОСТОЇНСТВОМ – згідністю ЗЕМЛЕРОБСТВО – рільництво, хліборобство ЗІ ВСІХ СИЛ – щосили, чимдуж ЗІ СТОРОНИ ВИДНІШЕ – збоку видніше ЗІ ШВИДКІСТЮ БЛИСКАВКИ – блискавично ЗЙОМКА ФІЛЬМУ – знімання фільму, фільмування
ЗЙОМОЧНИЙ – знімальний З КІНЦЯ В КІНЕЦЬ – відкраю до краю З КОЖНИМ РОКОМ – щороку
ЗЛОПОЛУЧНИЙ – злощасний З НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ РОКОМ – з прийдешнім Новим роком з роком, що наступає (що йде) ЗНАТИ ТОЛК – розумітися, бути компетентним ЗНАХОДИТИ ВИХІД ЗІ СТАНОВИЩА – давати собі раду, виходити зі скрути ЗНАХОДИТИ ПОТРІБНИМ – вважати за потрібне ЗНАХОДИТИСЯ В НЕБЕЗПЕЦІ – бутив небезпеці (перед небезпекою) ЗНАХОДИТИСЯ НА БАЛАНСІ – перебувати на балансі ЗНАХОДИТИСЯ НА ЛІКУВАННІ – пребувати на лікуванні
ЗНАЧИТЬ – означає ЗНАЧНА БІЛЬШІСТЬ – переважна більшість ЗНИЗИТИ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА – зменшити обсяг виробництва ЗНІМАТИ (помешкання) – винаймати ЗНІМОК – фото, світлина
ЗНОБИТЬ – морозить
ЗНОСКА – виноска
ЗОНТ – парасоля ЗРИМИЙ – видимий, явний, наочний ЗРОБИТИ ВИГЛЯД – удати
ЗСИЛКА (вказівка на джерело у наукових працях) – поклик, посилання З ТИХ ПІР – відтоді, з того часу З ТОЧКИ ЗОРУ – з погляду ЗУПИНИТИСЯ НА ПРОБЛЕМАХ – порушити проблеми ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ПОМИЛКИ – трапляються помилки З ФІНАНСОВОЇ СТОРОНИ – з фінансового боку З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ – через це З ЦЬОГО ЧАСУ – відтепер З ЧАСОМ – згодом З ЯКОГО ЧАСУ – відколи
І


ІГРОВИЙ – гральний
ІЗ-ЗА НЕЗНАННЯ – через незнання
ІМЕННО ЦЕ – якраз це, власне це, саме це ІНША СТОРОНА МЕДАЛІ – зворотний (другий) бік медалі ІНШИМИ СЛОВАМИ – інакше кажучи
ІСНУЮЧІ ЗАКОНИ – чинні закони ІСТИННЕ ЗАДОВОЛЕННЯ – справжнє задоволення
ІТАК – отже, таким чином І ТАК ДАЛЬШЕ – і так далі, тощо
ІТОГО – всього

Ї


ЇЗДОК – їздець ЇХ ДОКУМЕНТИ – їхні документи

Й


ЙОЛКА – ялинка ЙОМУ ВЕЗЕ (ПОВЕЗЛО) – йому щастить (пощастило, таланить він має щастя

ККАЖЕТЬСЯ – здається КАПЛЯ – крапля КАПРИЗНИЙ – вередливий, примхливий
КАРП – короп
КАРТАВИТИ – гаркавити
КАТУШКА – котушка
КАЧЕЛЯ – гойдалка
КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ – керівник відділу КИДАТИСЯ У ВІЧІ – впадати у вічі (в око)
КЛАД – скарб
КЛАДБИЩЕ – кладовище, цвинтар КЛАДКА – мурування
КЛАДОВКА – комора, хижа
КЛАДОВЩИК – комірник КЛОНИТИ (голову) – хилити, схилити
КЛУБНІКА – полуниця КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ – головне (важливе) завдання
КОВАРНИЙ – підступний
КОВРИК – килимок
КОЖА – шкіра, шкура
КОЖАНИЙ – шкіряний, шкуратяний
КОЖАНКА – шкірянка КОЖНОГО РАЗУ – щоразу
КОЛЬЦО – перстень
КОМАНДИРОВКА – відрядження КОМУ НЕ ЛІНЬ – кому тільки забажається, хто тільки захоче, кому не ліньки КОНЧЕ НЕОБХІДНО – конче (доконче, украй) потрібно (треба)
КОПИЛКА – скарбничка КОПЧЕНА КОВБАСА – вуджена (суха) ковбаса
КОРЗИНА – кошик КОРИСТУВАТИСЯ АВТОРИТЕТОМ – мати авторитет КОРИСТУВАТИСЯ ПОПИТОМ – мати попит КОРИСТУВАТИСЯ ПОПУЛЯРНІСТЮ – здобути популярність
КОРМИТИ – годувати
КОРОЧЄ – якщо коротко, то.
КОФЕ – кава
КОШЕЛЬОК – гаманець КРАЙНІ МІРИ – надзвичайні заходи КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ – конечна потреба
КРАСИТИ – фарбувати
КРАСНІТИ – червоніти КРАЩЕ ВСЬОГО – найкраще, найліпше, ліпше за все
КРУГЛОДОБОВО – цілодобово КРУГОЗІР – світогляд КРУГОМ – навкруг, навкруги КРУЖКА – кухоль, горня, горнятко КРУПНИЙ – великий, видатний, значний
КУДА – куди КУЛЬОК – пакет, торбинка
КУЛЬЧИКИ – сережки
КУПЛЯ-ПРОДАЖА – купівля-продаж
КУПЛЯТИ – купувати КУРИРУВАТИ – опікувати, наглядати за ...


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал