Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. УкраїнськаСкачати 140.11 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір140.11 Kb.5 клас мова


п/п

Дата

Тема уроку

Примітка

1
Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська

мова — державна мова України


2
Розвиток зв’язного мовлення № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті
3
Частини мови. Іменник
4
Частини мови. Прикметник
5
Розвиток зв’язного мовлення № 2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування
6
Частини мови. Числівник
7
Розвиток зв’язного мовлення № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки текстів різних стилів
8
Частини мови. Займенник
9, 10
Частини мови. Дієслово
11
Частини мови. Прислівник
12
Частини мови. Прийменник
13
Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні
14


Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант)

15
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні
16
Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови
17
Розвиток зв’язного мовлення № 4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
18
Речення, його граматична основа
19
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення
20
Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формувати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів’я й приказки
21
Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру
22
Другорядні члени речення: додаток.
23
Другорядні члени речення: означення.
24
Другорядні члени речення: обставина.
25
Розвиток зв’язного мовлення № 6. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи
26
Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення»
27
Розвиток зв’язного мовлення № 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь,опис,роздум
28
Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (Тестові завдання)
29
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

30
Розвиток зв’язного мовлення № 8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
31
Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах
32
Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами»
33
Звертання. Роль звертань у реченні (практично)
34
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)
35
Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
36
Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність, складних і простих речень
37
Розвиток зв’язного мовлення № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (усно)
38
Розвиток зв’язного мовлення № 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (письмово)
39
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді
40
Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки
41
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
42
Розвиток зв’язного мовлення № 11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично)
43
Діалог. Тире при діалозі. Удосконалення вмінь складати діалоги
44
Діалог. Розділові знаки при діалозі
45
Контрольна_робота'>Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання)
46
Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки
47
Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ
48
Розвиток зв’язного мовлення № 12. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі
49
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв
50
Розвиток зв’язного мовлення № 13. Твір-опис тварини в художньому й науковому стилях
51
Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ
52
Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ»
53
Cеместрова контрольна робота. Диктант із тестовими завданнями
54
Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених

і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)


55
Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка
56
Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання)
57
Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Орфограма (практично)
58
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
59
Основні правила переносу
60
Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним[у] в коренях слів
61-62
Орфографічний словник. Орфографічна помилка, її умовне позначення
63
Тренувальні вправи з теми «Орфографія»
64
Розвиток зв’язного мовлення № 14. Твір-опис окремих предметів у художньому стилі
65
Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

( диктант)


66
Уподібнення приголосних звуків
67
Спрощення в групах приголосних
68
Розвиток зв’язного мовлення № 15. Твір-розповідь на основі власного досвіду

в художньому стилі


69
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —[а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і] (практично)
70
Чергування [о] — [е] після шиплячих та [г], [к], [х] в коренях слів. Чергування

приголосних [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з], [ц], [с]


71
Основні випадки чергування у в, і-й
72
Розвиток зв’язного мовлення № 16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша
73
Фонетична транскрипція. Вимова префіксів з  (зі-, с ), роз-, без-
74
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є. Сполучення йо, ьо
75
Правила вживання знака м’якшення
76
Розвиток зв’язного мовлення № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
77
Правила вживання апострофа
78
Подвоєння букв на позначення подовження м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
79
Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів
80
Букви и, і. Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження
81
Подвоєння букв у загальних та власних назвах. Виразне читання вголос
82
Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
83
Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»
84
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Культура мовлення.

Використання слів відповідно до їхнього значення


85
Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично)
86
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення

з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Доцільність використання стилістично забарвлених слів


87
Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми). Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів. Словникові статті в словниках різних типів
88
Розвиток зв’язного мовлення № 18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
89
Розвиток зв’язного мовлення № 19 Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
90
Тренувальні вправи з теми «Групи слів за значенням». Культура мовлення. Доцільність використання синонімів для уникнення невиправданих повторів слів
91
Розвиток зв’язного мовлення № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі
92
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови
93
Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання — розуміння текстів різних стилів і типів мовлення
94
Розвиток зв’язного мовлення № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса
95
Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання)

96
Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-
97
Спільнокореневі слова й форми слова
98
Незмінні й змінні слова
99
Значущі частини слова. Правопис, написання префіксів пре-, при-, прі-
100
Розвиток зв’язного мовлення № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя)

інформаційного характеру


101
Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови
102
Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання
103
Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова
104-105
Розвиток зв’язного мовлення № 23–24.

Контрольний твір-оповідання про випадок із життя
106
Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення.

Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту

емоційного забарвлення й виразності

107
Контрольна робота № 7 з теми «Будова словаОрфографія» (тестові завдання)

108
Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис.

Пунктуація. Просте речення»


109
Повторення й узагальнення вивченого з теми «Синтаксис. Пунктуація». Складне

речення

110
Синтаксичний розбір речення
111
Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія»
112
Лексикологія. Робота зі словником
113
Лексикологія. Тренувальні вправи
114
Річна контрольна робота

115
Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова
116
Тренувальні вправи з орфографії
117
Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова.

Орфографія». Значущі частини слова


118
Спільнокореневі слова й форми слова
119
Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка.

Орфоепія й орфографія»


120
Фонетичний розбір слова
121
Контрольна робота № 8 з теми «Повторення»

122
Аналіз контрольної роботиПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал