Змістовий модуль 1 Основи економічної теорії Тема Предмет і метод економічної теоріїСторінка27/34
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.28 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34

Мета фіскальної політики - залагодження коливань ділових циклів і стабілізація економіки через механізм цілеспрямованого впливу на державні доходи і видатки.


027

029

Податки - це обов’язкові платежі, які вносять юридичні та фізичні особи для покриття державних витрат.

Податки як основне джерело доходів держави


Функції податків:

1. Фіскальна - централізація частини ВВП у бюджеті на загальносуспільні потреби.

2. Розподільча - перерозподіл створеного ВВП між державою та юридичними і фізичними особами.

3. Регулююча - цілеспрямований вплив на економічну діяльність платників податків в залежності від загальнодержавних пріоритетів.
030

В залежності від того, як змінюється середня ставка податку при зростанні доходів, розрізняють три види податків (рис. 7.1):
031
Рис. 7.1. Залежність між ставкою податку і доходом

2. Дискреційна фіскальна політика

Дискреційна фіскальна політика — це політика у сфері урядових витрат та оподаткування. Відповідно з основними цілями стабілізаційної політики фіскальна політика здійснюється з метою цілеспрямованого впливу на обсяг національного виробництва, рівень безробіття та інфляції. Пригадаємо також, що інструментами дискреційної фіскальної політики є державні закупівлі, податки і трансферти. При цьому останні два інструменти об’єднуються в категорію чисті податки. Змінюючи державні закупівлі, держава безпосередньо впливає на сукупний попит і ВВП. Змінюючи компоненти чистих податків, держава впливає на сукупний попит і ВВП опосередковано — через наявний дохід приватної економіки, від якого безпосередньо залежить споживання.

033

Збільшуючи державні витрати (державні закупки) в періоди економічного спаду, уряд сприяє зростанню попиту і обсягів ВВП.
Δ ВВП = Δ ДВ * Mв

де: Δ ВВП - приріст ВВП;

Δ ДВ - приріст державних витрат;

Mв - мультиплікатор витрат.

Зміна чистих податків за рахунок зміни податкових ставок і трансфертів впливає на доходи населення і підприємств, а через них на сукупний попит і обсяг ВВП.
Δ ВВП = - Δ Т * Mn

де: Δ Т - зміна податкового навантаження;

Mn - податковий мультиплікатор.
Mn = Mв * ГСС

де: ГСС - гранична схильність до споживання.
Податковий мультиплікатор - показує, на скільки збільшуються (зменшуються) обсяги виробництва при зменшенні (збільшенні) ставки податків.

bs01889_


bs01889_Мультиплікатор витрат - показує, на скільки збіль-шуються (зменшуються) доходи і ВВП при збільшен-ні державних витрат.

Під час інфляції уряд за рахунок скорочення державних видатків та підвищення податків намагається зменшити сукупний попит з метою стримання росту цін.
  • Рестриктивна дискреційна політика - направлена на скорочення сукупних витрат з метою зменшення попиту і рівня інфляції.
  • Експансіоністська дискреційна політика - направлена на роз-ширення сукупних витрат за рахунок збільшення державних видатків та зменшення податків, що призводить до пожвавлен-ня ділової активності, але при цьому зростає дефіцит держав-ного бюджету.


3. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика

В економічному механізмі існують внутрішні стабілізатори, які в автоматичному режимі впливають на зміну обсягів податків, що надходять до бюджету, під час циклічних коливань економіки краї-ни. Це обумовлено тим, що між величиною податків і обсягами ви-робництва існує пряма залежність, а між трансфертними платежами і обсягами виробництва - навпаки, зворотна залежність.
Автоматична фіскальна політика - це система внутрішніх стабілізаторів, які в режимі саморегулю-вання без будь-яких спеціальних заходів реагують на зміни стану економіки і сприяють пом’якшенню її циклічних коливань.


bs01889_
Автоматичні чисті податки - це податки які автоматично, без дер-жавних рішень, змінюються в залежності від зміни ВВП.

До них відносяться:  • прибутковий податок з громадян;

  • податок на прибуток підприємств;

  • податок на додану вартість;

  • акцизний збір;

  • відрахування в різні фонди тощо.


034
4. Фіскальна політика і державний бюджет
035

Державний бюджет - представляє собою грошове вираження зба-лансованого кошторису доходів та видатків держави за певний пе-ріод.
Регулюючи структуру і співвідношення між окремими частинами державного бюджету, фіскальна політика одночасно впливає і на економічний розвиток країни (ВВП, рівень зайнятості і т.і), і на стан державного бюджету. Таким чином поєднуються дві функції фіскальної політики:

  • стабілізаційна;

  • бюджетна.

036
Фактичне бюджетне сальдо (БСф) - різниця між доходами і ви-датками державного бюджету в умовах фактичного рівня зайнятос-ті (тобто фактичного ВВП).
Потенційне бюджетне сальдо (БСп) - різниця між доходами і ви-датками державного бюджету в умовах повної зайнятості (тобто потенційного ВВП).
Різниця між фактичним і потенційним бюджетним сальдо відобра-жає циклічний дефіцит державного бюджету (Дц):


Дц = БСф - БСп


037

038

Наслідком внутрішніх і зовнішніх позик є виникнення державно-го боргу і додаткових витрат на його обслуговування.


Грошово-кредитна емісія призводить до неконтрольованої інфля-ції, зменшення інвестиційних стимулів, знецінення доходів юри-дичних і фізичних осіб. В результаті бюджетний дефіцит, як прави-ло, навіть зростає.
З метою уникнення негативних наслідків дефіцитного фінансуван-ня фіскальна політика повинна бути виваженою, що передбачає по-стійне корегування державних витрат з урахуванням змін в отри-маних доходах. Державні позики можуть використовуватися лише за умови створення джерел для їх повернення в майбутньому.

Висновки

1. Інструментами дискреційної фіскальної політики є державні закупівлі і чисті податки, зміна яких означає зміну автономних витрат. Приріст державних закупівель викликає мультиплікативний приріст доходу. При цьому мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці є величиною оберненою до суми вилучень з економічного кругообігу, що охоплюють заощадження та податки. Це означає, що мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці нижче, ніж у приватній закритій економіці. Тому збільшення автономних витрат на 1 грн у змішаній закритій економці викликає менший приріст доходу, ніж збільшення автономних витрат на 1 грн у приватній закритій економіці.

2. Дискреційна зміна чистих податків — це така їх зміна, яка відбувається на підставі спеціальних державних рішень щодо рівня оподаткування і трансфертів. Вплив чистих податків на дохід здійснюється опосередковано — через їх вплив на автономне споживання, зміна якого спричиняє мультиплікативну зміну доходу. Між зміною доходу і зміною чистих податків існує обернена мультиплікативна залежність. При цьому мультиплікатор податків менше мультиплікатора витрат пропорційно граничній схильності до споживання. Тому зростання державних закупівель на 1 грн викликає більший приріст доходу, ніж зменшення чистих податків на 1 грн. Крім доходу дискреційна фіскальна політика впливає і на державний бюджет. Державні закупівлі і трансферти впливають на витрати державного бюджету, а податки — на його надходження.

3. Особливим варіантом дискреційної фіскальної політики є такий, коли державні закупівлі і чисті податки змінюються в одному напрямі і на однакову величину, тобто на умовах збалансованого бюджету. Його особливість полягає в тому, що він породжує мультиплікатор збалансованого бюджету, який відображає відношення між рівнозначними величинами — між прирістом доходу і прирістом державного бюджету. Тому мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці.

4. В основі недискреційної фіскальної політики лежить здатність фіскальних інструментів, що входять до складу чистих податків, змінюватися в автоматичному режимі, тобто без прямої участі держави. Це зумовлено тим, що переважна більшість податків і трансфертів залежить від доходу і тому може змінюватися пропорційно до змін доходу навіть при стабільних податкових ставках і незмінному рівні трансфертних платежів. Автоматична зміна чистих податків перетворює їх в автоматичний інструмент економічної стабілізації. Здатність чистих податків виконувати стабілізаційну функцію пояснюється тим, що податкові вилучення збільшуються в період зростання виробництва і зменшуються в період рецесії. У першому випадку чисті податки гальмують зростання економіки, у другому — гальмують її рецесію, що зглажує економічні коливання. Ефект гальмування залежить від того, наскільки податки зменшують мультиплікатор витрат.

5. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції спирається на здатність податків впливати не лише на сукупний попит, а й на сукупну пропозицію. Згідно з теорією економіки пропозиції зниження податків посилює мотивацію до праці, підвищує рівень заощаджень і прибутковість інвестиційних проектів, що у підсумку забезпечує більше зростання обсягу виробництва і нижчий рівень інфляції порівняно з результатами збільшення сукупного попиту. Проте політика низького оподаткування викликає серйозні зауваження з боку її опонентів. Серед головних зауважень до такої політики є її здатність створювати бюджетний дефіцит в короткостроковому періоді. Для спростування цього зауваження прихильники теорії економіки пропозиції висунули гіпотезу, згідно з якою нижчі податкові ставки можуть бути сумісні з попередніми і навіть зі збільшеними податковими надходженнями.

6. Гіпотеза про здатність політики низького оподаткування унеможливлювати виникнення бюджетного дефіциту отримала своє теоретичне обґрунтування за допомогою кривої Лафера. Згідно з кривою Лафера, якщо оподаткування є надмірним, то зниження податків до оптимального рівня здатне стимулювати зростання обсягів виробництва і одночасно забезпечувати збільшення податкових надходжень, що виключає можливість виникнення бюджетного дефіциту. Але крива Лафера є лише своєрідною гіпотезою, певною абстрактно-логічною конструкцією, а не узагальненням реальних причинно-наслідкових зв’язків. Тому її практичне застосування є значним ризиком.

7. Фіскальна політика одночасно виконує дві функції: стабілізаційну і бюджетну, між якими, як правило, існує протиріччя. Особливо гострим воно є в умовах падіння виробництва. За цих умов має застосовуватися стимулююча фіскальна політика, яка викликає бюджетний дефіцит і породжує проблему його фінансування. Серед існуючих бюджетних концепцій найбільше практичне застосування отримала концепція функціональних фінансів, згідно з якою підтримання економічної стабільності є метою фіскальної політики, а державний бюджет повинен виконувати роль її інструмента.

8. Розрізняють фактичний і структурний бюджетний дефіцит. Фактичний дефіцит виникає тоді, коли фактично отримані чисті податки менші за державні закупівлі. Структурний дефіцит показує різницю, яка могла бути між чистими податками і державними закупівлями, якщо б економіка перебувала в умовах повної зайнятості і виробляла потенційний ВВП. Різниця між фактичним і структурним дефіцитом утворює циклічний дефіцит, який показує втрати, що несе державний бюджет в умовах неповної зайнятості.

9. Існує боргове і грошове фінансування бюджетного дефіциту. Перше здійснюється за рахунок внутрішніх та зовнішніх позик; друге — за рахунок грошової емісії. Найбільшою загрозою для економіки є грошова емісія, яка прискорює інфляцію з відповідними негативними наслідками для суспільства. Боргове фінансування є менш загрозливим для економіки способом дефіцитного фінансування. Але й воно має два недоліки. Перший — виникає державний борг, який потрібно повертати з процентами. Другий — державне запозичення спричиняє підвищення процентної ставки, що породжує ефект витіснення приватних інвестицій.


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


Дискреційна фіскальна політика

Рейганоміка

Державні закупівлі

Стабілізаційна функція фіскальної політики

Мультиплікатор витрат

Бюджетна функція фіскальної політики

Чисті податки

Концепція збалансування бюджету на щорічній основі

Дискреційна зміна чистих податків

Концепція збалансування бюджету на циклічній основі

Мультиплікатор податків

Концепція функціональних фінансів

Мультиплікатор збалансованого бюджету

Фактичний бюджет

Державний бюджет

Бюджет за повної зайнятості

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика

Бюджетний дефіцит

Автоматична зміна чистих податків

Фактичний дефіцит

Автоматичні стабілізатори

Структурний дефіцит

Механізм автоматичних стабілізаторів

Циклічний дефіцит

Ефект гальмування динаміки ВВП

Фінансування бюджетного дефіциту

Теорія економіки пропозиції

Внутрішні державні позики

Модель

Державний борг

Політика низького оподаткування

Боргове фінансування

Крива Лафера

Внутрішній державний борг

Надмірний рівень оподаткування

Зовнішній державний борг

Оптимальна податкова ставка

Емісійне (грошове) фінансування


Контрольні запитання та завдання
1. Використовуючи графічну модель «кейнсіанський хрест», поясність мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на ВВП.

2. Поясність чому чисті податки, які змінюються автоматично, називаються автоматичними стабілізаторами?

3. Докажіть математично, що мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці.

4. Напишіть і поясніть формулу, яка визначає ефект гальмування динаміки ВВП, що спричиняється автоматичними стабілізаторами.

5. Розкрийте основні положення теорії економіки пропозиції і продемонструйте за допомогою графічної моделі вплив зниження податків на ВВП і ціни.

6. Розкрийте і продемонструйте на графіку ідею кривої Лафера.

7. Зробіть порівняльний аналіз концепцій збалансування державного бюджету.

8. Дайте визначення фактичного, структурного і циклічного дефіцитів. Продемонструйте співвідношення між ними на графіку.

9. Поясність чому структурний бюджетний дефіцит має здатність відображати ефективність дискреційної фіскальної політики?

10. Зробіть порівняльний аналіз джерел фінансування бюджетного дефіциту.

11. Маємо умови: с = 0,8; t = 0,25. Припустімо, що державні закупівлі збільшилися на 800 млн грн, а чисті податки — на 60 млн грн. Обчисліть приріст ВВП.

12. Маємо умови: с = 0,8; t = 0,25. Припустімо, що уряд передбачає збільшити ВВП на 1200 млн грн. Визначіть, на яку величину він має зменшити чисті податки.

13. Маємо умови: с = 0,75; t = 0,2. Припустімо, що уряд збільшив державні закупівлі на 800 млн грн. Визначіть чому дорівнює ефект гальмування зростаючої динаміки ВВП, що спричиняється автоматичними стабілізаторами.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   34


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал