Зміст Вступ 2 розділ І психолого-педагогічні аспекти необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 6Сторінка1/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Психолого-педагогічні аспекти необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 6

І.1. Методичне та психологічне обґрунтування необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 6

І.2. Мета та основні завдання формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 16

І.3. Форми, методи та способи формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 25РОЗДІЛ ІІ Емпіричне дослідження рівня ціннісного ставлення учнів молодших класів до рідного краю 32

ІІ.1. Визначення рівня ціннісного ставлення учнів до рідного краю 32ІІ.2. Результати дослідницької роботи 40

Висновки 42

Список використаних джерел 46

1. Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого шкільного віку : дис…канд.. пед. наук : 13.00.08 / Т.К.Андрющенко. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 268 с. 46

2.Бабанский Ю. К., Победоносцев Г. П. Комплексний подход к воспитанию школьников. — М., 1980. 46

3.Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації. – К.: ІЗМН, 1996. 46

4.Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія, 1997. - № 1. 46

5. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопроси психологии. – 1978. – №4. – С. 23-33. 46

6.Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія, 1997. - № 1. 46

7.Бутківська Т.В. Цінності від учителя до учня // Початкова школа, 1997. - № 2. 46

8.Ващенко Т.Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна школа, 1996. - № 2. 46

9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с. 46

10. Выготский Л.С. Педология подростка / Л.С.Выготский // Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6-ти т. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. : Детская психология. – 242 с. 47

11.Демиденко В.К. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для керівників, вихователів і вчителів. – К.: ІЗМН, 1995. 47

12.Джон Дьюї. Моральні принципи в освіті. – К.: 2001. 47

13.Донцов А.В. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді // Високі технології виховання. – Харків; ІСДО, 1995. 47

14. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология / Ю.А.Ермолаев. – М. : Высшая школа, 1985. – 384 с. 47

15. Занюк С.С. Психологія мотивації : навч. посібник / С.С.Занюк. – К. : Либідь, 2009. – 304 с. 47

16. Крэйг Г. Психология развития / Г.Крэйг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с. 47

17.Кобзар Б.С. Громадськість і виховання. — К., 1973. 47

18.Краеведение: Пособие для учителей / Под ред. А.В. Даринского. – М., 1987. 47

19.Матвієнко О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. – Київ: Стилос, 1999. 47

20. Мясищев В.Н. Психология отношений / под. ред. А.А. Бодалева. – М. : Изд. "Ин-т практ. психологии"; Воронеж : НПО "ЛОДЭК", 1995. – 356 с. 47

21.Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985. 47

22.Степанюк А. Формування у школярів емоційно-ціннісного ставлення до живої природи // Шлях освіти, 1999. – № 4. 48

23.Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибрані твори: в 5 т. – К., 1976. – Т.3. 48

24.Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори: в 5 т. – К., 1976. – Т. 1. 48

25.Сучасні шкільні технології / Упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. 48

26.Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина // Педагогіка і психологія, 1997. - № 2. 48

27.Технології формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави. Науково-методичний вісник. Випуск ІУ / Авт.-упоряд. Г.Ситник. – Рівне, 2009. -73 с. 48

28. Трофімов Ю.Л. Психологія : підручник / [Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.]; за ред. Ю.Л. Трофімова. – К. : Либідь, 1999. – 558 с. 48

29.Шевчук К. Методологічні засади підготовки майбутніх фахівців до викладання природничих дисциплін в початковій школі / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 202 – С. 192–195. 48

30. Шевчук К. Педагогічні умови організації інтеграції в початковій школі / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 210 – С. 190–195. 48

31. Шевчук К. Краєзнавство як важливий компонент формування особистості / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 244 – С. 202–205. 49

32. Шевчук К. Краєзнавство як важливий компонент формування особистості: ретроспективний аналіз / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2005. – Вип. 255 – С. 172–179. 49

33. Шевчук К. Проблема формування цінностей особистості в психолого-педагогічній літературі / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2006. – Вип. 296 – С. 182–190. 49

34. Шевчук К. Ціннісне ставлення особистості до рідного краю як психолого-педагогічна категорія / К. Шевчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2007 - №1. – С. 178–187. 49

35. Шевчук К. Інтегрований підхід до навчання: ретроспективний аналіз / К. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія.. – 2007. - №20. – С. 50–55. 49

36. Шевчук К. Особливості формування ціннісного ставлення до рідного краю у дітей молодшого шкільного віку / К. Шевчук // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Каменець-Подільський, 2007. – Вип. 10. Т. 1. – С. 313–320. 49

37. Шевчук К. Підготовка майбутніх вчителів до формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2007. – Вип. 362 – С. 206-212. 50

38. Шевчук К. Дослідження рівня сформованості у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2008. – Вип. 387 – С. 204–210. 50

39. Шевчук К. Методологічні засади технології формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми, 2008. – Ч.2. – С.98–104. 50

40.Шевчук К. Програма діагностування рівня сформованості у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю / К. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – 2008. – №23. – С. 140–144. 50

41.Щербань П. Формування духовної культури особистості // Рідна школа, 1999. - № 7–8. 50

42.Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. – М.: Педагогический поиск, 1996. 50

Додатки 51


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал