Зміст програми гуртка «олімп» І. Основи науково-дослідної роботи учнів (36 год) ВступСкачати 154.39 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір154.39 Kb.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ГУРТКА «ОЛІМП»

І. Основи науково-дослідної роботи учнів (36 год)

Вступ (1 год)

1.1. Предмет і завдання курсу (1 год)

Місце і роль науково-дослідної роботи у навчальному процесі. Завдання, зміст, форми НДР учнів. Основні джерела науково-дослідницької діяльності. Мета і завдання курсу, його структура, огляд літератури курсу.2. Психофізіологічні основи науково-дослідної роботи учнів (4 год)

2.1. Роль самовиховання у формуванні творчої особистості (1 год)

Мотиваційна сфера в самостійній науково-дослідній роботі учнів. Прийоми активізації розумової діяльності.2.2. Наукова працездатність( 1 год)

Чинники, що впливають на наукову працездатність (гігієна робочого місця, сон, харчування, чергування видів діяльності, планування розподілу часу, режим діяльності).Практичне заняття (2 год)

1.Діагностика нервової системи.

2.Розробка індивідуальної системи підвищення наукової працездатності .

3.Планування розподілу часу.

4.Розробка оптимального режиму дня.

5.Аутотренінг (зняття втоми, стресу, тривожності, подолання невпевненості)3.Методологічні основи наукового пізнання і творчості (9 год)

3.1. Наука, як система знань ( 1 год)

Поняття, зміст мета та і функції науки. Етапи становлення і розвитку науки. Національна система класифікації наук.3.2. Методи активізації творчого мислення ( 1 год.)

Поняття творчості, інтуїції, інсайту. Творчі здібності людини. Методи активізації творчості: позитивні та негативні якості.3.3. Наукове дослідження та його методологія ( 1 год)

Поняття наукового дослідження, його об’єкта, предмета та мети. Загальна класифікація методів наукових досліджень.3.4. Наукове спостереження ( 1 год)

Поняття і специфіка методу спостереження.

Види наукового спостереження: безпосереднє і опосередковане, відкрите і приховане, безперервне і дискретне, монографічне, вузькоспеціальне, пошук. Підготовка і проведення наукового спостереження, його програма.

Способи фіксації наукового спостереження, його програма.

Способи фіксації результатів спостереження: картки, протоколи і щоденникові записи, технічні засоби.

Практичне заняття (1год)

Розробка програми наукового спостереження3.5. Збір інформації через методи опитування (1 год)

Бесіди та інтерв’ю як методи усного опитування, їх специфіка і призначення.Види бесід та інтерв’ю: індивідуальні, групові, вільні, запрограмовані. Вимоги щодо їх проведення. Анкета як метод письмового опитування. Структура анкети: вступна частіша, основна. Групування питань в анкеті, характеристика їхніх видів: відкриті питання, закриті, напівзакриті. Вимоги до формування питань. Організація анкетного опитування, їхні види: суцільний і вибірковий. Вимоги до обробки анкет.

Практичне заняття (1 год)

1.Розробка інтерв’ю.

2.Аналіз анкет, що застосовуються для виявлення здібностей та нахилів учнів.

3. Розробка анкети “Школа майбутнього ”.

4.Круглий стіл “Аналіз результатів анкетування ”.

3.6 Науковий експеримент (1 год)

Поняття методу наукового експерименту, його специфіка і признання. Види експерименту: природний, штучний (лабораторний, виробничий), констатуючий, формуючий, лінійний, паралельний. Етапи підготовки і проведення експерименту.

Практичне заняття (1 год)

Планування експерименту.

  1. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу (9 год)

4.1. Класифікація і загальна характеристика наукових документів (1 год)

Монографії, статті, збірники наукових праць, рукописи, періодичні видання, архівні фонди, підручники, навчальні посібники, брошури. Методи фіксації та зберігання наукової інформації.

4.2. Класифікація електронних носіїв інформації (1 год)

Сучасні носії інформації (електронні каталоги бази даних, електронні енциклопедії), їх класифікація та методи запису (цифрові носії — акт-диски, СD- RОМ, дискети). Переваги та недоліки електронних носіїв інформації. Сучасні електронні системи обліку і пошуку інформації. Пошук в електронних каталогах. Практичне заняття (1 год)

Робота з електронними каталогами Національної історичної бібліотеки України.

4.3. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, його складові, призначення, функції (1год) Бібліотечні каталоги, їх види (абетковий, систематичний, предметний), картотеки (систематична картотека статей, краєзнавча, тематична картотеки), розташування у них карток. Довідкові видання: енциклопедії універсальні, спеціальні), довідники, словники (універсальні, енциклопедичні, філологічні, термінологічні).

Практичне заняття (2 год)

Складання каталогу на електронних носіях та моделювання пошуку електронного джерела з використанням персонального комп’ютера. Робота з документами в архіві.

4.4. Обробка і аналіз інформації (1 год)

Картки з бібліографічним описом. Опис офіційних документів, книг. Аналітичний опис розділів із книг, статей. Складання списку літератури. Фіксація змісту вивчених книг і документів (ксерокопії, анотування, тезування, реферування, конспектування, логічне структурування (простий і складний плани).Практичне заняття (2 год)

Робота з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, бібліографічний опис документів. Робота в електронному каталозі на прикладі текстового редактора “ Word”.5. Організація та проведення наукових досліджень (6 год)

5.1. Алгоритм науково-дослідного процесу (1 год)

Науковий напрям, проблема, тема, наукове питання. Стадії наукового дослідного процесу (організаційна, дослідна, узагальнення, апробація та реалізація результатів досліджень ).Практичне заняття (1 год)

Навчальний тренінг «Як обрати тему, визначити мету і розробити алгоритм проекту учнівської науково-дослідної роботи».5.2. Науково-дослідна робота як зафіксований результат наукового пошуку (1 год)

Стандартні структури і традиційні компоненти наукового тексту, Структура побудови наукової роботи. Типові труднощі і помилки під час конструювання наукових текстів. Редагування і саморедагування наукового тексту. Підготовка рукопису до друку. Рецензія, її зміст. Пам’ятка рецензенту.Практичне заняття (1 год)

  1. Аналіз наукових робіт.

  2. Написання рецензії на наукову роботу.

5.3. Науково-дослідна робота учнів (1 год)

Взаємозв’язок і єдність навчальної та науково-дослідної роботи учні НДР, що входить у навчальний процес — на уроках, лабораторних і практично-семінарських заняттях, під час написання рефератів, статей, курсових робіт. НДР у позаурочний час — наукові гуртки і товариства учнів, МАН, предметні олімпіади, виставки, конкурси, турніри, огляди науково-дослідної творчості, конкурси наукових робіт учнів.Практичне заняття(1 год)

  1. Складання плану роботи історичного гуртка секції МАН

  2. Написання міні-рефератів з дотриманням вимог.

ІІ. Історія України від періоду становлення і розвитку .людського суспільства до формування демократичної, правової держави на засадах полікультурності і багатоетнічності (навчально-змістова частина) 108 год

Тема 7. Становлення і розвиток людського суспільства. Витоки українського народу (3 год)

7.1.Становлення і розвиток людського суспільства. Утворення землеробської і скотарської господарських зон. Формування державотворчих традицій. Витоки українського народу .

Практичне заняття (2 год)

Проаналізувати, як питання цієї теми висвітлюються в українських ЗМІ.7.2. Київська Русь - держава українського народу.Галицько-Волинська держава (3 год) Концепції походження і передумови утворення Київської держави. Формування централізованої держави, основні етапи її розвитку. Головні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики київських князів. Соціально-економічний і політичний розвиток Київської Русі. Початок роздробленості, утворення і розвиток князівств в українських землях. Утворення Галицько-Волинського князівства. Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького. Монгольська навала в українські землі та її наслідки. Занепад Галицько-Волинської держави, причини. Значення і роль Галицько-Волинської держави в історії України.

Практичне заняття (2 год)

1. Проаналізуйте походження і значення етнонімів „Русь” та ”Україна”.

2. Визначте умови розвитку та культурні здобутки українського народу в цей період.

7.3. Литовсько-польська доба української історії. Початки козаччини (3 год)

Розвиток українських земель у складі іноземних держав. Утворення Литовсько-Руської держави, становище українських земель у її складі. Польська експансія в українські землі в другій половині ХІУ- середині ХУІІ ст. Кревська унія 1385 р. Люблінська 1569 р. та Берестейська 1596 р. унії, їх значення для подальшої доля українського народу. Соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток українських земель у ХІУ- перш. пол. ХУІІ ст.Практичне заняття (2 год)

Скласти тези власного виступу на конференції за планом

1. Виникнення козацтва

2. Утворення та розвиток Запорозької Січі, її політико-соціальний та військовий устрій

3. Боротьба українських козаків проти зовнішньої агресії, соціального і національного гніту наприкінці ХУІ- перш. пол. ХУІІ ст.

4. Умови розвитку культури України ХІУ- середини ХУІІ ст. та її головні здобутки .7.4. Українська національна революція сер. ХVІІ ст. Українсько-гетьманська держава (1648- кінець ХVІІІ ст.) (3 год)

Українська національна революція сер. ХVІІ ст. Україна напередодні визвольної війни: причини, характер, рушійні сили, періодизація. Початок національно-визвольної війни, воєнні дії у 1648-1653 рр. Переяславська рада. Укладення українсько-московського договору та його реалізація у 1654-1657 рр. Українсько-гетьманська держава (1648 р.- друга пол. ХУІІ ст.) Утворення Української гетьманської держави: кордони, політичний та адміністративно-територіальний устрій, головні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики в другій пол. ХУІІ ст. Українська держава за часів „Руїни” та гетьманування І. Мазепи. Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Знищення Запорозької Січі, доля українського козацтва.Практичне заняття (3 год)

1. Визначте причини кризи української державності у другій пол. ХУІІ ст. і розчленування України на Лівобережну і Правобережну

2. Охарактеризуйте головні напрямки діяльності українських гетьманів др. пол. ХУІІ ст., результати боротьби, причини поразки

3. Дайте оцінку діяльності Пилипа Орлика та першої української Конституції

4. Визначте умови розвитку української культури та її головні здобутки у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст.

7.5. Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій (3 год)

Суспільно-політичне та економічне становище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій (порівняльна характеристика). Національне відродження. Реформи та їх вплив на українські землі. Національне суспільно-політичне життя в Україні у другій пол. ХІХ ст. Національний рух в другій пол. ХІХ ст. Політизація національного життя в Україні на поч. ХХ ст. Україна в роки Першої світової війни.Практичне заняття (3 год)

Дослідіть і порівняйте успіхи і втрати українського національного руху на теренах Російської та Австро-Угорської імперій. Визначте умови розвитку і порівняйте культурні здобутки українців в обох імперіях. Який вплив мав Тарас Шевченко на українське життя в другій половині ХІХ ст. і сьогодні.7.6.Українська національна революція 1917-1921рр. (4 год) Українська національна революція 1917-1921 рр. . Українська Центральна Рада:становлення національної державності. Політичний курс та соціально-економічні заходи УНР.Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського. Утвердження Директорії УНР.. Більшовицька агресія проти Директорії УНР. Політика „воєнного комунізму” в Україні. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях. Акт злуки УНР і ЗУНР. Проблеми відносин УНР і ЗУНР. Денікінський режим в Україні. Утвердження радянської влади в Україні.

Практичне заняття (3 год)

Складіть політичні портрети лідерів українських революційних подій: В.Винниченка, С.Петлюри, М.Грушевського, П.Скоропадського (на вибір)

Що означає вираз „петлюрівщина”, які політичні сили і з якої нагоди вживають його в українських та російських ЗМІ.

7.6. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921-1939рр) (5 год) Міжвоєнна Україна під владою тоталітарної системи. Українські землі в умовах встановлення комуністичного режиму та утворення СРСР. Національна політика більшовиків в Україні. Соціально-економічний розвиток в добу НЕПу. Соціально-економічний розвиток України в роки перших п'ятирічок. Трагедія соціалістичної модернізації. Соціально-економічне становище українських земель, що перебувають у складі іноземних держав в 20-30 роках ХІХ ст.. Національно культурне відродження в Україні. Політичне становище Західної України в 20-30 роках.

Практичне заняття (3 год)

1. Український визвольний рух на західноукраїнських землях у 20-30-ті роки. Діяльність УВО та ОУН.

2 Складіть політичний портрет С.Бандери.

3. Які питання цього періоду української історії найбільш активно досліджуються українськими ЗМІ (аналіз писемних історичних джерел).7.8. Україна в роки Другої світової війни (6 год)

Українські землі на першому етапі війни у вересні 1939- червні 1941 рр . Класовий і національний терор. Економіка апокаліпсису.Історія голокосту. Сталінський антисемітизм. Праведники.Остарбайтери. Прояви людяності в роки війни. Роми в період війни. Етнічні чистки. Нацистські фабрики смерті.Радянський партизанський рух і комуністичне підпілля. Колаборанти. Боротьба ОУН і УПА проти гітлерівського і сталінського режимів за відродження Української незалежної держави.Практичне заняття (3 год)

1. Відвідайте київський музей Великої Вітчизняної війни чи місцевий краєзнавчий музей. Визначте, чи відповідає концепція їх експозицій сучасним науковим знанням про ці події.

2.Написати есе „Порушення прав людини в роки Другої світової війни”

3.Проаналізуйте стан висвітлення проблем Другої світової війни в українських ЗМІ на сучасному етапі.7.9. Соціально-економічне і політичне становище України в др. пол. ХХ ст. (5год)

Від десталінізації до неосталінізму (середина 1950-х – перша половина 1980-х рр.). Десятиліття контрольованого лібералізму. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму у другій половині 1960-х – середині 1980-х рр. Рух шестидесятників. Дисидентський рух у 70-80-х роки . Українська Гельсінська спілка та її діяльністьПрактичне заняття (3 год)

1. Визначте особливості розвитку України в роки повоєнної відбудови, причини, масштаби і наслідки голодомору 1946 р.

2. Охарактеризуйте особливості культурного розвитку у повоєнний період.

3. Проаналізуйте спроби українських ЗМІ дати оцінку радянському періоду нашої історії. 7. 10. Україна на переломі (1985-1991 рр.) (4год) Україна на переломі (1985-1991 рр.). Горбачовська «перебудова» в українському контексті. Формування перших українських політичних партій.

Зростання національної свідомості. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму щодо її незалежності. Рідний край в період горбачовської «перебудови» . Формування осередків перших політичних партій.

Практичне заняття (3 год)

1.Розвиток економіки рідного краю в період «перебудови» (міні-проект).

2.Особливості розвитку національно-визвольного руху в Україні.

Утворення опозиційних громадських організацій, партій, їх діяльність та лідери. Політична активність прилуцької громади в період «перебудови». (конспект).7. 11. Особливості становлення та розбудови незалежної України (4 год)

Особливості становлення та розбудови незалежної України. Стартові умови. Завдання й труднощі перехідного періоду. Перші кроки незалежної України за президента Л. Кравчука: здобутки та втрати. Державотворчі процеси в 1994-2004 рр. за президентства Л.Кучми. Президентські вибори 2004 р. „Помаранчева революція”. Президентство В.Ющенка. Президентство В. Януковича. Політика. Економічні реформи. Європейська інтеграція. Економічні та політичні відносини України з Росією.Практичне заняття (3 год)

1.Проаналізувати, як формувався інститут державної влади в Україні.

2.Гарантії прав людини в Україні на сучасному етапі державного розвитку.

7. 12. Державотворчі процеси в умовах незалежності (4 год)

Державотворчі процеси в умовах незалежності. Формування трьох основних гілок влади та їхня взаємодія на сучасному етапі. Становлення державних владних структур. Формування багатопартійної системи в Україні. Реформування партійно-радянської системи управління та утвердження політичної демократії. Конституційний процес, особливості на сучасному етапі Особливості громадсько-політичного життя українського суспільстваПрактичне заняття (3 год)

1.Охарактеризуйте сучасну модель державотворення Визначте ідейно-теоретичні засади партій лівого та правого спрямування.

2.Проаналізуйте на основі місцевих ЗМІ, які осередки політичних партій були представлені у місті у 1994 р., 2000 р., 2004 р., 2012 р..

3. Проаналізуйте яку ідеологічну систему жителі населеного пункту, в якому ви живите, підтримували більше в різні періоди формування незалежної України? Чому?

7.13. Соціально-економічний розвиток України. (3 год)

Соціально-економічний розвиток України. Передумови та вибір стратегії економічного реформування. Сучасний стан, проблеми і перспективи української промисловості. Аграрна політика та реформування аграрно-промислового комплексу.Практичне заняття (4 год)

1.Визначте головні зміни в системі економічних відносин, що відбулися за час незалежності, особливості приватизації в Україні.

Як оцінюють українські ЗМІ стан соціально-економічного розвитку країни.

2.На основі аналізу місцевих друкованих ЗМІ проаналізуйте процес модернізації економічного розвитку вашого краю у 1994-2004 рр., 2004-2012 рр. .7. 14. Зовнішня політика України(4 год)

Засади зовнішньої політики в умовах нового світового порядку. Європейський вектор зовнішньополітичного курсу. Україна та ЄС. Україна та СНД.Життя українців за кордоном.Практичне заняття (3 год)

1.Вимоги та критерії для вступу в ЄС і НАТО щодо України, стан їх вирішення

2.Проблема кордонів України та стан її розв’язання на сучасному етапі.

Як були розв’язані спірні питання статусу Криму, Севастополя та поділу Чорноморського флоту

3. Зовнішня політика України в дзеркалі ЗМІ.

7. 15. Національно – культурний розвиток України (4 год)

Національно-культурне відродження на сучасному етапі. Засади державної етнополітики. Діалогічність, як ознака української культури. Типи культурної ідентичності в Україні. Проблема легітимності Автономної Республіки Крим. Політико-правова та соціально-культурна адаптація депортованих народів. Основні засади державної етнополітики. Політико-правовий статус національних меншин.

Патріотизм і націоналізм як концептуальні вияви образу Свого. Світоглядна модель сучасного мешканця України у контексті діалогу Свого і Чужого.

Практичне заняття (3 год)

1. Культурні процеси в Україні: визначити тенденції розвитку та здобутки.

2. Які проблемні теми розвитку національної культури висвітлюють українські та російські ЗМІ.

3. Проаналізувати конфесійні конфлікти в Україні та визначити шляхи їх подолання.

7. 16. Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта (3 год)

Релігія, як культурний феномен. Історія і сучасний стан релігій в Україні. Культура міжрелігійного діалогу з Чужим світом у сучасному українському суспільстві.Конституційні гарантії і правове регулювання свободи совісті в Україні. Цілі релігійного виміру в міжкультурній освіті.

Практичне заняття (3 год)

1.Православні конфесії в сучасній Україні. (електронна презентація)

2.Протестантизм в Україні. (реферат)

3.Релігійні громади різних конфесій у вашому місті (селі, селищі) - співіснування чи конфлікти. (інтерв’ю)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал