Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка5/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Завдання: Визначте основні положення застосованої на ЗАТ
“Чумак” логістичної концепції.
Джерело: Розроблено за Вольвач І.Ю. Досвід впровадження логістичної
концепції виробництва “JUST-IN-TIME” // Вісник Хмельницького національного
університету 2009, № 4, T. 2. – С. 250-253


50
РОЗДІЛ 4
МЕТОДОЛОГІЯ ТА НАУКОВА БАЗА
ЛОГІСТИКИ
1. Логістичні системи та принципи їх
утворення.
2. Класифікація логістичних систем. Логістичні
мережі.
3. Характеристика основних методів логістики.
4. Основні показники логістики.
1. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ
УТВОРЕННЯ
Наявність багатьох сфер і галузей логістики дозволяє розглядати процес руху матеріальних та пов’язаних з ними інших потоків з позиції системного підходу. Зручність даного підходу полягає в тому, що при його використанні виникає можливість розгляду техніко- технологічної, організаційно-економічної, соціально-психологічної та
інших складових процесу матеріало- та товароруху в сукупності із можливістю врахування впливу одного елемента на інші.
Поняття власне логістичної системи утворилося на основі узагальненого терміну „система”. Відповідно до якого система (від грец. – ціле, утворене з частин; об’єднання) – це множина елементів,
які пов’язані один з одним і утворюють визначену цілісність.
Будь-яка система володіє чотирма ознаками:
1. цілісність і здатність до поділу;

Розділ 4. Методологія та наукова база логістики


2. наявність зв’язків;
3. наявність організаційного елементу, який упорядковує всі
внутрішні складові;
4. інтеграційні якості – які утворюються як результат
об’єднання якостей окремих елементів системи.

Логістична система – це складна організаційно
структурована економічна система, яка складається
із взаємопов’язаних елементів-ланок, що об’єднані
внутрішніми цілями організації бізнесу а також
визначеними зовнішніми цілями. Логістичні системи,
як правило, складаються з декількох підсистем і
активно взаємодіють із зовнішнім середовищем.

Будь-яка логістична система складається із окремих елементів- ланок, між якими встановлені певні функціональні зв’язки, - з так званих ланок логістичної системи. Ланки логістичної системи
можуть бути трьох видів:
ті, що генерують логістичні потоки;
ті, що перетворюють логістичні потоки;
ті, що поглинають логістичні потоки.
Часом, на основі різного роду комбінацій згаданих ланок утворюються змішані ланки логістичних систем. Ланками логістичної системи можуть бути підприємства-постачальники матеріальних ресурсів, виробничі підприємства і їх підрозділи, збутові, торгівельні, посередницькі організації різного рівня, транспортні і експедиційні підприємства, фінансові установи, підприємства інформаційно- комп’ютерного сервісу і т.д. Крім того більшість ланок логістичних систем утворюються шляхом синтезу суб’єктів та об’єктів логістичного управління, тобто ланкою логістичної системи є підприємства або (і) їх підрозділи у поєднанні із логістичними потоками та іншими об’єктами логістичного управління.
Утворення логістичних систем має на меті оптимізацію
товароруху, тому для досягнення максимального ефекту побудова
таких систем повинна відповідати наступним принципам:
1. координація всіх процесів та елементів товароруху починаючи
від закупівлі сировини і закінчуючи продажем товарів кінцевому
споживачу;

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


2. впровадження систем інтеграційного управління і контроль за
рухом та використанням всіх товарів і ресурсів;
3. орієнтація управління на інтегрований наскрізний потік (без
поділу на постачання, виробництво, збут і т.д.);
4. висока здатність до адаптації та переорієнтації;
5. чітка координація діяльності всіх функціональних елементів
логістичної системи;
6. побудова ефективної та безперервної інформаційної системи
обміну інформацією на основі новітніх досягнень науки і техніки, а
також із широким використанням елементів зворотного зв’язку.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ
ЛОГІСТИЧНИХ
СИСТЕМ.
ЛОГІСТИЧНІ МЕРЕЖІ
В логістиці виділяють в основному два види логістичних систем
– макрологістичні і мікрологістичні. Найчастіше класифікацію логістичних систем здійснюють за територіальною ознакою. Проте, хоча ця ознака є досить важливою при віднесені систем до того чи
іншого виду, вона не є визначальною.

Мікрологістичні системи являють собою певну групу
внутрівиробничих логістичних систем, до складу яких
входять
технологічно
пов’язані
виробництва,
об’єднані єдиною інфраструктурою (окремі виробничі
та
торгівельні
підприємства,
територіально-
виробничі комплекси).

В межах мікрологістичних систем виділяють:
внутрівиробничі
логістичні
системи
– оптимізують управління матеріальними потоками в межах технологічного циклу виробництва продукції (забезпечують мінімальну собівартість і мінімальну тривалість виробничого періоду, при відповідній якості виробленої продукції);
зовнішні логістичні системи – здійснюють управління та оптимізацію руху матеріальних і відповідних їм потоків поза межами технологічного циклу і включають етапи постачання та розподілу матеріальних цінностей (раціоналізація руху товарно-матеріальних

Розділ 4. Методологія та наукова база логістики


цінностей в товаропровідних мережах, скорочення часу доставки матеріалів та товарів, а також скорочення часу виконання замовлень);
інтегровані
логістичні
системи
– об’єднують внутрівиробничі та зовнішні логістичні системи в питаннях оптимізації обліку та управління процесами руху матеріальних та пов’язаних із ними потоків (мінімізація логістичних витрат, управління якістю на всіх етапах виробничо-розподільного циклу).
Ланки такої інтегрованої логістичної системи можуть бути як внутріорганізаційними підрозділами (транспортними і т.д.), так і залученими зі сторони підприємствами, організаціями та установами
(логістичними посередниками), які виконують певні логістичні операції та функції.
Загальна структура мікрологістичної системи може функціонувати як інтегрована, внутрішня або зовнішня залежно від ступеня охоплення базових логістичних операцій і цілей логістичної системи.

Макрологістичні системи – це великі системи, які
здійснюють управління матеріальними потоками і
охоплюють декілька промислових, посередницьких,
торгівельних
і
транспортних
підприємств,
які
розташовані в різних регіонах або й країнах і основною
метою яких є об’єднання зусиль всіх членів системи
задля оптимізації логістичних процесів і отримання
загального
максимального
соціально-економічного
ефекту.

В макрологістичних системах відносини між окремими складовими системи здійснюються на базі товарно-грошових відносин. В мікрологістичних системах ці відносини носять переважно безтоварний характер і здійснюються на безгрошовій основі.
Макрологістичні системи класифікуються за двома основними ознаками:
за адміністративно-територіальною приналежністю –
виділяють районні, міжрайонні, міські, обласні, регіональні, міжрегіональні тощо;

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


за
об’єктно-функціональною
ознакою
– виділяють макрологістичні системи для групи підприємств однієї або декількох галузей, відомчі, галузеві, міжвідомчі, військові, інституційні тощо.
Критерії формування макрологістичних систем визначаються екологічними, соціальними, політичними та іншими цілями. В макрологістичних системах можуть вирішуватися такі завдання як формування міжгалузевих балансів; розміщення на певній території складів, терміналів, диспетчерських центрів; оптимізація адміністративно-територіальних розподільчих систем для багатоасортиментних матеріальних потоків і т.д.
Поряд з поняттям логістична система в зарубіжній і вітчизняній літературі часто зустрічається термін логістична мережа. Логістична
мережа утворюється із множини ланок логістичної системи і
зв’язків між ними з метою сприяння рухові логістичних потоків.
В залежності від учасників мережі і зв’язків між ними розрізняють три основні типи логістичних мереж:
1. логістична мережа з прямими зв’язками – логістичний потік проходить безпосередньо від виробника продукції до її споживача, минаючи посередників (рис. 2.1.а);

Рис. 2.1.а Логістична мережа з прямим зв’язком

2. ешелонована логістична мережа – на шляху логістичного потоку є хоча б один посередник (рис. 2.1.б);

Рис. 2.1.б Ешелонована логістична мережа

3. гнучка логістична мережа – рух логістичного потоку може здійснюватися як без залучення посередника до цього процесу, так і при його безпосередній участі (рис. 2.1.в).
Виробник
Споживач
Виробник
Споживач
Посередник

Розділ 4. Методологія та наукова база логістики

Рис. 2.1.в Гнучка логістична мережа

3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНИХ
МЕТОДІВ
ЛОГІСТИКИ
До основних методів, які широко використовуються при
вирішенні логістичних завдань відносять:
методи системного аналізу;
методи теорії дослідження операцій;
кібернетичний підхід;
прогностика.
Відповідно до специфіки завдань, які вирішуються в рамках логістичної діяльності відрізняється і набір методів. Так, зокрема:
1. завдання оптимізації запасів, в залежності від рівня логістичної системи (система руху готової продукції чи система руху сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих) вирішується з допомогою симплекс-методу або методів динамічного програмування;
2. завдання оптимізації часу руху матеріальних та
інформаційних потоків логістичної системи вирішують з допомогою транспортної задачі в її класичному вигляді, моделі призначень, моделі вибору найкоротшого шляху та інших методів транспортного типу;
3. завдання про формування оптимальної виробничої програми вирішують з допомогою методів математичного програмування.
Широке використання в логістиці мають різні методи моделювання, тобто дослідження логістичних систем і процесів шляхом побудови та вивчення їхніх моделей. При цьому під логістичною моделлю розуміють будь-який образ (абстрактний чи матеріальний) логістичного процесу або логістичної системи, який використовується в якості їх замінника.
Застосування цих методів дозволяє прогнозувати матеріальні потоки, створювати інтегровані системи управління і контролю за їх
Виробник
Споживач
Посередник

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


рухом, розробляти системи логістичного обслуговування, оптимізовувати запаси і вирішувати ряд інших питань.
Більшість рішень в логістиці приймається інтуїтивно на основі набутого досвіду та кваліфікації. Узагальнення багаторічного досвіду в спеціальних автоматизованих системах дозволяє навіть малодосвідченому працівнику приймати швидкі та ефективні рішення. Такі автоматизовані системи носять назву експертних систем і дозволяють готувати кваліфікованих спеціалістів за короткий проміжок часу, використовувати досвід висококласних спеціалістів при небезпечних, непрестижних та рутинних роботах, а також, в певній мірі, сприяють збереженню комерційної таємниці фірми, оскільки при звільненні працівника його
„знання” залишаються в межах фірми.
4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛОГІСТИКИ
Об’єктом управління та дослідження в логістиці є матеріальні та пов’язані з ними інші потоки. Всі операції, які здійснюються в логістичній системі так чи інакше пов’язані із матеріальним потоком.
Тому, при дослідженні проблем логістики оперують, в основному, показниками, які характеризують матеріальні потоки.
Основними показниками, які застосовують для характеристики стану логістики є:
1. Середній запас на складі:
2
к
З
п
З
ср1
З


,(4.1)
де
ср1
З
– середній запас за перший період;
п
З
– запас на початок першого періоду;
к
З
– запас на кінець першого періоду.
Середній запас за декілька періодів визначається як середня арифметична із середніх запасів за кожен із періодів:
n
срn
З
...
ср2
З
ср1
З
ср
З
,

(4.2)
де n – кількість періодів.

Розділ 4. Методологія та наукова база логістики


2. Параметри товарообігу – визначається за допомогою двох показників:
Швидкість товарообігу:
ср
З
О
то
С

,
(4.3) де О – товарообіг за період;
ср
З
– середній товарний запас за період.
Час обігу товарів:
О
t
ср
З
Т


,
(4.4)
де t – число днів в періоді.
3. Готовність до поставки вимірюється трьома методами:
3.1.

100%
зн
Ч
вз
Ч
п
Г


,(4.5)
де
вз
Ч
– число виконаних замовлень;
зн
Ч
– число замовлень, що надійшли.
3.2.

100%
М
т
п
Г


,(4.6)
де т– фактичний об’єм поставок в кількісному виразі; М – об’єм замовлення, що надійшло в кількісному виразі.
3.3.

з
В
ф
В
п
Г

,
(4.7)
де
ф
В
– вартість фактично реалізованого товару;
з
В
– сумарна вартість замовленого товару.
4. Доля запасів в обігу:

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


100%
О
ср
З
з
Д


,(4.8)
5. Затрати на пов’язаний капітал:
100
К
зб
t
ср
З
к
З,(4.9)
де
зб
t
– період часу, протягом якого зберігається запас; К – процентна ставка на капітал.
6. Характеристика дисципліни поставок – містить інформацію щодо наявності в окремій партії дефектного товару, відсутність повного комплекту замовлених товарів, наявність зайвого товару, запізнення, поставка із випередженням графіка поставок.
7. Затрати на логістику, які припадають на одиницю
товарообігу:

100%
О
л
С
л
Д


,(4.10)
де
л
С
– затрати на логістику за період; О – товарообіг за період.
8. Характеристика роботи складу – показники даної групи характеризують
інтенсивність роботи складу
(вантажообіг, вантажопереробка, нерівномірність завантаження складу, сумарна робота складу) та ефективність використання складських площ
(вмістимість складу, коефіцієнт використання площі складу, вантажонапруженість складу, число крадіжок і псування товарів по вині працівників складу, витрати складів і собівартість зберігання вантажів).
Значення наведені показники мають лише тоді, коли вони сприяють визначенню ефективності функціонування логістичних систем.
У загальному вираженні критерієм оптимальності логістичних процесів виступає прибуток підприємства. Прибуток дає кількісну оцінку діяльності підприємства, але на рівень прибутку впливають і інші чинники виробничої, господарської, фінансової діяльності підприємства, і виділити вклад логістики в загальну суму прибутку дуже складно. Тому в якості критерію оптимальності

Розділ 4. Методологія та наукова база логістики


можливе застосування показника мінімуму приведених сукупних витрат
Ефективність руху товару, що здійснюється по відповідному каналу, може бути визначена за формулою:
тд
тд
C
C
B
R


,
(4.11)
де R - норма прибутку процесу руху товару; В – виручка від реалізації підприємства; С
ТД
- витрати на рух товару.
Можливими напрямами діяльності для забезпечення високої ефективності руху товару слід вважати: · інтеграцію складування, транспортування і системи створення запасів в єдиний механізм; · економічне забезпечення постачання, виробництва і збуту; · визначення найбільш економічних розмірів відвантажень; · вибір способів перевезень і видів транспорту; · вироблення оптимальних схем складування і тактики заповнення запасів.
Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
И
И
Й
Й


Т
Т
Р
Р
Е
Е
Н
Н
І
І
Н
Н
Г
Г
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ
Система, логістична система, ланки логістичної системи, мікрологістична система, макрологістична система, логістична мережа, метод системного підходу, метод теорії дослідження операцій, кібернетичний підхід в логістиці, прогностика, показники логістики.·
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Що таке система? Якими основними ознаками володіє будь-яка система?
2. Дайте визначення поняттю „логістична система”.
3. Охарактеризуйте ланки логістичної системи.
4. Назвіть основні принципи формування логістичних систем.
5. Яким чином класифікуються логістичні системи?
6. Що таке мікрологістичні системи? Які види мікрологістичних систем існують?

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


7. Що таке макрологістичні системи?
8. В чому суть логістичних мереж? Які типи логістичних мереж виділяють?
9. Охарактеризуйте основні методи, які використовуються при вирішенні логістичних завдань.
10.
Назвіть основні показники логістики. Як вони обчислюються?


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Автоматизовані
системи,
які
містять
узагальнений
багаторічний досвід в галузі логістики носять назву:
 експертна система;
 кібернетична система;
 автоматизована система управління;
 гнучка виробнича система.
2. Великі системи, які здійснюють управління матеріальними
потоками і охоплюють декілька промислових, посередницьких і
транспортних підприємств – це:
 мікрологістичні системи;
 інтегровані системи;
 традиційні системи;
 макрологістичні системи.
3. Системи, які являють собою певну групу внутрівиробничих
систем, до яких входять технологічно пов’язані виробництва,
об’єднані єдиною інфраструктурою – це:
 мікрологістичні системи;
 інтегровані системи;
 традиційні системи;
 макрологістичні системи.
4. Всі логістичні системи прийнято поділяти на:
 мікрологістичні і макрологістичні;
 постачальницькі, виробничі і розподільчі;
 прості, складні і комбіновані;
 інтегровані і традиційні.
5. Яких видів ланок логістичних систем не існує?
 тих, які перетворюють логістичні потоки;
 тих, які поглинають логістичні потоки;
 тих, які розподіляють логістичні потоки;
 тих, які генерують логістичні потоки.


Розділ 4. Методологія та наукова база логістики


З
З
А
А
Д
Д
А
А
Ч
Ч
А
А


4
4
.
.
1
1

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство спеціалізується на виробництві зерна. Зберігання зерна воно здійснює на власному елеваторі.
Загалом збирання урожаю здійснюється протягом чотирьох місяців, а реалізація зерна – протягом року (табл. 4.1). Відомо також, що на початок року запас зерна на елеваторі становив 18320 кг.
Таблиця 4.1
Обсяг виробництва та реалізації зерна по місяцях

Місяць
Обсяг виробництва, кг
Обсяг реалізації, кг
Січень
0 2000
Лютий
0 2550
Березень
0 3400
Квітень
0 3800
Травень
0 3500
Червень
0 2100
Липень
5000 4000
Серпень
34000 5600
Вересень
7000 9450
Жовтень
4000 8300
Листопад
0 4500
Грудень
0 3650
Разом
50000
52850
Завдання:
1. Визначте середній запас зерна на елеваторі за рік і за кожен місяць;
2. Визначте швидкість обороту товарів та час їх обороту, якщо відомо, що в році 252 робочих днів.
З
З
А
А
Д
Д
А
А
Ч
Ч
А
А


4
4
.
.
2
2

Підприємство „Поділля” спеціалізується на виробництві м’ясоконсервних продуктів. Маркетингові дослідження показали, що в наступному році ємність ринку м’ясоконсервних продуктів становитиме приблизно 5580 тис.грн..
Підприємство планує зайняти 4 % даного ринку. Сезонні коливання попиту на продукцію наведені в табл. 4.2.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал