Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка2/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Принцип системності припускає формування інтегрованої системи управління матеріальними потоками у рамках виробничо- збутової системи. Дозволяє розробку і здійснення на практиці
єдиного технологічного процесу виконання виробничих замовлень на стадіях закупівлі, виробництва і збуту продукції.
Принцип зворотного зв’язку передбачає, що цілі і завдання логістичної системи визначаються вимогами ринку, відповідно до яких встановлюються масштаби
і асортимент продукції, формуються замовлення на матеріали, визначається величина поточного і необхідного запасу тощо. Даний принцип створює основу для функціонування складського господарства.
Принцип оптимальності полягає в досягненні такої узгодженості стадій процесу руху товару і дій учасників, при якій забезпечується найбільша ефективність функціонування підприємства як цілісної виробничо-збутової системи.
Принцип гнучкості припускає високу здатність логістичної системи пристосовуватися до умов її функціонування і специфічних запитів споживачів. Реалізація цього принципу вимагає проведення роботи по прогнозуванню розвитку подій та розробці адекватних до їх динаміки дій.
Надійність постачань як принцип логістики припускає створення таких організаційно-економічних умов, які забезпечували б безперебійне постачання підприємства необхідними матеріальними ресурсами і безумовне виконання графіку постачань готової продукції. На дотриманні цього

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економікипринципу відбувається синхронізація усіх стадій руху, що дозволяє координувати здійснення логістичних операцій та регулювати розмір запасів на усіх стадіях руху ТМЦ.
Принцип комп’ютеризації полягає в тому, що усі логістичні функції і процес руху товару в цілому повинні виконуватися з максимальною мірою автоматизації, яка дозволяє здійснювати ефективний контроль за пересуванням матеріалів, накопичувати
інформацію про наявність напівфабрикатів, розраховувати необхідні параметри товаропровідних систем тощо.
4.
ЛОГІСТИКА
ЯК
ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Зростання ролі логістики в сучасний період, що відбувається в контексті збільшення обсягів промислового виробництва
і розширення внутрішньонаціональних і глобальних економічних зв’язків вимагає особливої уваги до її потенціалу щодо скорочення витрат у сфері ринкової діяльності та підвищенні результатів господарювання.
Розвиток логістики в першу чергу і обумовлений прагненням до скорочення тимчасових і грошових витрат, пов’язаних з рухом товару. В той же час різке зростання інтересу до логістики визначається наступними чинниками:
У західних країнах 93% часу руху товару від первинного джерела сировини до кінцевого споживача доводиться на проходження його по різних каналах матеріально-технічного забезпечення. Власне виробництво товару займає лише 2% сумарного часу, а транспортування – 5%. У цих країнах доля надходжень від руху товару складає більше 20% національного доходу. У структурі витрат на рух товару, вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів
і готової продукції складає
44%, вартість складування
і диспетчерування – 16%, магістральних і технологічних перевезень – відповідно 23% і 9%. 8%, що залишилися, відносять на витрати по забезпеченню збуту готової продукції.
Розвиток та загострення конкуренції в Україні відбувається в умовах розвитку підприємництва та приватної власності і значною

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


мірою перебуває під впливом інтеграції вітчизняної економіки в світову систему торгівлі. В такій ситуації використання українськими підприємствами старих традиційних методів управління функціями постачання, виробництва та розподілу не можуть забезпечити значних конкурентних переваг. Саме тому все більше вітчизняних підприємств впроваджують у власну систему управління елементи логістики.
Значні переваги логістики в конкурентній боротьбі базуються на дослідженнях британських вчених, які стверджують, що в структурі собівартості продукції близько 70 % складають витрати пов’язані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою та іншими операціями по переміщенню ТМЦ. Звідси випливає, що саме в сфері логістики, а не виробництва, як вважалося раніше, містяться найбільші резерви щодо покращення конкурентних позицій підприємства.

Серед основних складових економічного ефекту, від
використання логістики в сфері виробництва та обігу
найвагомішими є:
зменшення
запасів
на
всьому
шляху
руху
матеріального потоку;
скорочення
часу
проходження
товарів
по
логістичному ланцюгу;
зменшення витрат на транспортування;

зменшення затрат ручної праці і, відповідно, витрат
на операції з вантажем.

Переваги від зменшення запасів викликані тим, що в структурі витрат на товарорух витрати на утримання запасів (плата за оренду приміщення, енергію, адміністративні витрати, оплата праці, псування, розкрадання тощо) складають більше 50 %; більша частина оборотного капіталу підприємств (від 10 до 50 %) – це неліквідні запаси. Скорочення запасів при використанні логістики дозволяє шляхом узгоджених дій всіх учасників логістичних процесів зменшити собівартість продукції, підвищити оборотність капіталу, а також використати вивільнені кошти на інші цілі.
Скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу також має значні економічні резерви. Суть в тому, що в структурі загального часу на виробництво та реалізацію товарів (починаючи від

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економікиформування замовлення на матеріали і закінчуючи реалізацією кінцевому споживачу) сам процес виробництва займає в середньому від 2 до 5 %. Таким чином понад 95 % часу товарообігу витрачається на логістичні операції. Скорочення цієї складової дозволить підвищити оборотність капіталу, і, відповідно, отримати більший прибуток за одиницю часу.
Ефект від оптимізації транспортних маршрутів, узгодження графіків руху транспорту, завдяки яким скорочується холостий пробіг автотранспорту, також призводить до зменшення собівартості продукції.
А використання однотипних операцій, однакової тари, аналогічних прийомів вантажопереробки в усіх ланках логістичного ланцюгу формують ще одну складову конкурентних переваг підприємства в умовах застосування логістики – скорочення затрат ручної праці і відповідних витрат на операції з вантажем.
Логістичний підхід створює також передумови для покращення й інших показників діяльності підприємства, які полягають у покращенні загальної організованості підприємства, налагодженні надійних взаємозв’язків, що дозволяє стверджувати про підвищення рівня керованості та отримання вищих фінансово-економічних показників. В цілому, логістика впливає майже на кожен аспект формування фінансового результату підприємств.
Таким чином, логістика як особливий вид управлінської діяльності спрямує свої зусилля на дослідження та оптимізацію процесів, пов’язаних із рухом матеріальних та пов’язаних із ними
інформаційних потоків в напрямку посилення їх організованості та координованості. При цьому, за рахунок дії її особливих
інструментів, відбувається зростання основних показників діяльності підприємств.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики
Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
И
И
Й
Й


Т
Т
Р
Р
Е
Е
Н
Н
І
І
Н
Н
Г
Г

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ


Логістика, головна мета логістики, походження логістики, етапи розвитку логістики, завдання логістики, функції логістики.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Що є основним предметом вивчення логістики?
2. Дайте визначення терміну „логістика”.
3. Охарактеризуйте передумови виникнення логістики як науки.
4. Що стало причиною використання логістики в економіці?
5. Які основні етапи пройшла логістика починаючи з 60-х років ХХ століття?
6. Що таке „шість правил логістики”?
7. Яка головна мета логістики?
8. Класифікуйте та охарактеризуйте основні завдання та функції логістики.
9. В чому полягає економічний ефект від використання логістики?
10.
Перелічіть основні складові економічного ефекту від використання логістики.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Широке використання на заході логістика отримала в:
 1970-80 рр.;
 1960-70 рр.;
 1950-60 рр.;
 1980-90 рр.
2. Функція, суть якої полягає в тому, щоб виконувати операції, які б забезпечували рух ТМЦ в сфері постачання, виробництва і розподілу – це:
 контрольна функція;
 організаційна функція;
 операційна функція;
 координаційна функція.
3. Основним предметом вивчення логістики є:
 сукупність знань, принципів і методів управління товарорухом;

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки рух матеріальних і пов’язаних з ними інформаційних потоків;
 рух матеріальних і пов’язаних з ними фінансових потоків;
 товари і матеріали, що знаходяться на виробництві чи на складах.
4. Функція, суть якої полягає у врівноваженні попиту і пропозиції – це:
 контрольна функція;
 операційна функція;
 координаційна функція;
 організаційна функція.
5. Які операції не належать до області вивчення логістики?
 технологічні операції, пов’язані з безпосереднім виготовленням продукції;
 операцій, пов’язані із оформленням замовлень;
 операції, пов’язані з транспортно-експедиційним обслуговуванням;
 операції пов’язані з визначенням оптимальних транспортних маршрутів.
6. Зменшення запасів на всьому шляху руху матеріального потоку дозволяє:
 підвищувати оборотність капіталу;
 скорочувати час проходження потоку по логістичному ланцюгу;
 скорочувати затрати ручної праці.
7. Скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу дозволяє:
 підвищувати оборотність капіталу;
 скорочувати час проходження потоку по логістичному ланцюгу;
 скорочувати затрати ручної праці.
КЕЙС

“Роль і місце логістики в середовищі бізнесу”
Президент американської компанії “Маклін Інк” висунув ідею того, що логістичні операції, що організуються і здійснюються Департаментом логістики, повинні бути включені в список пріоритетних, що носять стратегічний характер для розвитку компанії. Доповідь про стратегічні цілях компанії в області логістики була доручена начальникові
Департаменту.
Одночасно, сам президент висунув наступні пріоритетні напрямки діяльності компанії в цілому:

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


• підсилити роль маркетингу й зміцнити конкурентні переваги компанії;
• підсилити спеціалізацію напрямків діяльності, однак зберегти при цьому загальний корпоративний стиль роботи.
Департамент стратегічного планування також висунув свої пропозиції з удосконалення роботи компанії.
Зокрема , їм було запропоновано:
• установити фінансову незалежність для всіх 17 підрозділів компанії;
• провести децентралізацію маркетингових операцій між підрозділами;
• створити посада віце-президента по логістиці.
Компанія “Маклін” виготовляє високотехнологічне обладнання від напівпровідників до силових установок.
Причому, виробництво здійснюється серійно й по спеціальних замовленнях. Компанія має 20 заводів по всій земній кулі й використовує 40 власних і орендованих складів.
Начальник Департаменту логістики повинен виступити з доповіддю й пояснити, яким він бачить зв’язок між своїм відділом та іншими підрозділами: маркетинговим, виробничим, фінансовим.
Він також повинен пояснити, як логістика вносить свій внесок у додану вартість продукту, що створюється компанією. .
Завдання: запропонуйте проект основних тез доповіді начальника
Департаменту логістики.
Джерело: Coyle J.J., Bardi E.J., Langiey C.J. Thе Management of Business
Logistics.WestPublishing Co. 1996. P. 66-67.
ЗАДАЧА 1.1

Керівництво підприємства прийняло рішення про фасування цукру в паперові пакети. Раніше, цукор даного підприємства фасувався у мішки, що зумовлювало пристосування усієї товаропровідної системи до такого виду тари на етапах транспортування, зберігання, розвантажувально-навантажувальних робіт.
Завдання:
проаналізуйте кого і яким чином в логістичній системі зачепить така зміна. Обґрунтуйте переваги та недоліки такого рішення.21
РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Матеріальний потік, його параметри
2. Класифікація матеріальних потоків
3. Інформаційні потоки та їх класифікація
4. Фінансові потоки та їх класифікація
5. Конкурентні економічні потоки та їх
логістизація
6. Логістичні операції і їх види
1. МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК, ЙОГО ПАРАМЕТРИ
Методологічною основою логістики є процесний підхід, що розглядає логістичну діяльність у вигляді поступового виконання взаємопов’язаних дій, які в сукупності формують і забезпечують рух потоків товарно-матеріальних цінностей від місця їх первинного виникнення до місця кінцевого споживання. Відповідно до цього, потік – це сукупність об’єктів, що сприймаються як єдине ціле. Він розглядається на певному часовому відрізку і вимірюється в абсолютних одиницях на визначений період часу.
Основним об’єктом дослідження є Матеріальний потік логістики. Він формується в процесі транспортування, складування та
інших операцій пов’язаних із фізичним переміщенням вантажів та супроводжуючими його операціями. Матеріальні потоки можуть спостерігатися як між різними підприємствами так і в середині одного підприємства між його ланками.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістикиМатеріальний потік – це продукція (у формі вантажів,
деталей,
товарно-матеріальних
цінностей),
яка
розглядається в процесі виконання над нею різних
логістичних (транспортування, складування, зберігання
тощо) і (або) технологічних (механічна обробка,
збирання тощо) операцій і віднесена до певного часового
інтервалу.

Проходження матеріального потоку через логістичну систему умовно можна поділити на дві частини: проходження продукції виробничо-технічного призначення та проходження товарів
(рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Схема проходження матеріального та
інформаційного потоків.

При здійсненні деяких логістичних операцій, за умови що матеріальний потік обліковується не на певному часовому відрізку, а на конкретний момент часу, матеріальний потік може перетворюватися в матеріальний запас.
. . . .
спожи- вач розпо- дільний центр вироб- ництво
№ n сирови- на вироб- ництво
№ 2 вироб- ництво
№ 1 управління рухом продукції виробничо-технічного призначення управління товарорухом
Л О Г І С Т И К А
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ ПОТОКОМ
Матеріальний потік
Інформаційний потік

Розділ 2. Об’єкти логістичного управління


Загальними параметрами, які характеризують потік взагалі є: пункти призначення (початковий і кінцевий), маршрут (його траєкторія, довжина та тривалість), швидкість руху та його
інтенсивність.
Стосовно ж матеріального потоку, то його характеризують наступними параметрами:
• номенклатура, асортимент і кількість продукції;
• габаритні характеристики (об’єм, площа, розміри);
• вагові характеристики;
• фізико-хімічні характеристики вантажу;
• характеристика тари (упаковки);
• умови домовленостей із партнерами, постачальниками та клієнтами;
• умови транспортування, складування та зберігання;
• фінансові (вартісні) характеристики;
• часові характеристики.
Матеріальні потоки завжди супроводжуються певною
інформацією та фінансовими характеристиками, які утворюють відповідно інформаційний та фінансовий потік. Проте напрямок та швидкість руху цих потоків по відношенні до матеріального потоку часто не співпадають.
Важливим аспектом в процесі оптимізації матеріального потоку
є раціональне управління. Воно в найбільшій мірі розкривається у механізмі управління, що включає організаційну структуру управління, функціональну складову, та встановлені пріоритети розвитку.
Управління матеріальними потоками на підприємствах реалізується на основі формування і забезпечення функціонування спеціальних організаційних структур. У роботі по реалізації функцій логістики на підприємствах беруть участь багато підрозділів підприємства, найбільше, проте, задіяними є:
• Служба маркетингу, яка здійснює дослідження ринку і формує інформацію про товари, що мають попит на ринку.
• Служба матеріально-технічного постачання, яка здійснює закупівлі матеріальних ресурсів і забезпечує доведення їх до споживачів усередині підприємства.
• Планово-економічна служба підприємства, яка формує плани виробництва продукції.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


• Виробничі підрозділи, які забезпечують функції виготовлення продукції.
• Транспортна служба підприємства, яка організовує переміщення вантажів на підприємстві, усередині підприємства і при доставці споживачам.
• Складське господарство, яке здійснює зберігання і видачу у виробництво матеріальних ресурсів.
• Служба збуту і фінансовий відділ, які організовують реалізацію продукції зовнішнім споживачам.
Значно більшим потенціалом в управлінні матеріальними потоками володіють підприємства, що створюють в своїй організаційній структурі відокремлений відділ логістики, завданням якого є організація, оптимізація і контроль матеріальних потоків з використанням сучасних технічних засобів. Такий відділ виконує наступні функції:
• формування і розвиток системи логістики – проектування і здійснення на практиці (побудова) системи логістики на підприємстві, періодичний перегляд
існуючої системи
і реорганізація її у міру зміни зовнішніх і внутрішніх умов;
• розвиток стратегії логістики відповідно до ринкової політики фірми в області продажів, інвестицій, кадрів і так далі;
• системне адміністрування – працівники відділу здійснюють керівництво усіма логістичними процесами, що протікають на підприємстві, і координують діяльність підрозділів підприємств, які беруть участь в реалізації логістичних процесів.
У структурі відділу логістики мають бути виділені ланки
(бюро, групи), що відповідають за ті або інші функції управління, : складання прогнозів і планів, регулювання і контроль, проектування і розвиток системи логістики, оперативне управління і координація та
ін.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ
Різноманітність вантажів та логістичних операцій обумовлює складність їх вивчення. Тому в процесі вирішення певного завдання потрібно чітко визначити які саме потоки досліджуються. Цьому сприяє їх систематизація та класифікація.

Розділ 2. Об’єкти логістичного управління


Відповідно до існуючої класифікації матеріальні потоки поділяють за наступними ознаками:
1. По відношенні до логістичної системи:
внутрішні – ті, які утворюються і функціонують в середині системи;
зовнішні – ті, які функціонують за межами підприємства і до організації яких підприємство має певне відношення;
вхідні – ті, які надходять в логістичну систему із зовнішнього середовища;
вихідні – ті, які із внутрішньої логістичної системи надходять у зовнішнє середовище. При незмінному розмірі запасів вхідний потік дорівнює вихідному.
2. По натурально-речовому складу:
одноасортиментні – ті, які формуються в межах певної асортиментної групи, відрізняючись один від одного сортом, типом, розміром, маркою, зовнішньою обробкою тощо;
багатоасортиментні – ті, які складаються із вантажів декількох асортиментних груп.
3. По
характеристиках
вантажів матеріальні потоки класифікуються залежно від виду транспорту, способу транспортування, габаритних, вагових та фізико-хімічних характеристиках вантажів тощо.
а) в залежності від вагових і об’ємних показників (при транспортуванні залізничним транспортом):
тяжковагові (маса більше 500 кг);
значної маси (маса від 100 до 500 кг);
легковагові (вантажі незначної ваги, які, проте, не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспорту);
негабаритні (висота одного місця більша 3,8 м, ширина – більша 2,5 м, довжина – більша за довжину вантажної площадки).
б) по консистенції:
насипні (перевозяться без тари, їх головна особливість - сипучість);
наливні (рідкі і напіврідкі), які перевозяться в цистернах, бутлях та інших спеціальних ємностях;
навалочні (вугілля, руда, деякі види будівельних матеріалів);
тарно-штучні (вимірюються кількістю тари – мішки, ящики, рулони тощо);

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


штучні (одиницями виміру яких є штуки);
в) по видах тари розрізняють вантажі в:
контейнерах;
піддонах;
ящиках;
флягах;
бутлях;
мішках тощо.
4. По ступеню детермінованості:
детерміновані - ті потоки, всі параметри яких є відомими;
стохастичні – ті, для яких невідомим є хоча б один параметр.
5. По ступеню безперервності в часі:
безперервні – потоки сировини і матеріалів в неперервних технологічних процесах замкнутого циклу
(потоки нафтопродуктів, газу тощо);
дискретні – такими називають більшість матеріальних потоків, які здійснюються з перервами в часі.
6. По ступеню сумісності:
сумісні;
несумісні.
Матеріальні потоки можуть бути також охарактеризовані таким показником як інтенсивність. Інтенсивність матеріального потоку вимірюється кількістю одиниць продукції, яка надходить в логістичну систему за одиницю часу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал