Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка16/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Розподільча
логістика –
це комплекс взаємопов’язаних функцій, які реалізуються в процесі розподілу матеріального потоку між різними покупцями
Розподільча
мережа –
сукупність каналів розподілу
РП (RP)
концепція –
логістична концепція „requіrements / resource plannіng”
(планування потреб в матеріалах/ресурсах) – на даній концепції засновані такі логістичні системи у виробництві
і постачанні, як MRP І (система планування потреб у матеріалах), MRP ІІ (система виробничого планування потреб ресурсів), і в дистрибуції – DRP І (система планування розподілу продукції),
DRP
ІІ
(система планування розподілу ресурсів)
Система –
(від грец. – ціле, утворене з частин; об’єднання) це множина елементів, які пов’язані один з одним і утворюють визначену цілісність
Система
доставки
„точно-вчасно”
(JIT) –
це система виробництва
і доставки комплектуючих або товарів до місця виробничого споживання продажу в торгівельній мережі в потрібній кількості і в потрібний час
Система
управління
сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для

Короткий термінологічний словник


запасами –
поповнення запасів
Склади –
це споруди, будівлі і різноманітні пристрої, які призначені для приймання, розміщення і зберігання, часткової переробки і пакування товарів, які надійшли до них, підготовки їх до споживання і реалізації споживачам
Термінали –
вантажообробні комплекси, які служать перевалочним пунктом перевезення вантажів, місцем формування партій товарів і виконують такі логістичні операції як: збір, завезення, розвезення, вантажопереробка в основному дрібних вантажопотоків, зберігання вантажів та
інші елементарні логістичні операції
Технологічні
операції –
пов’язані із виробництвом матеріальних благ, в процесі яких відбувається якісне перетворення
ТМЦ
Точно-вчасно
(JIT) концепція

логістична концепція „just-іn-tіme” (точно- вчасно). Ця концепція є найбільш широко розповсюдженою. Її поява відноситься до кінця
50-х рр., коли японська компанія Тойота Моторс почала активно впроваджувати систему
КАНБАН.
Дана концепція базується на потенціальному виключенні запасів матеріалів, компонентів і напівфабрикатів у виробничому процесі
Транспорт
внутрішнього
користування –
внутрівиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, які належать нетранспортним підприємствам.
Вони
є, переважно, складовою частиною певних виробничих систем і повинні бути органічно в них вписані

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Транспорт
загального
користування –
складає окрему галузь народного господарства і може задовольняти потребу в перевезеннях будь-якої галузі народного господарства чи населення
Транспортні
запаси (запаси в
дорозі) –
запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування
Транспортні
тарифи –
це форма ціни на транспортні послуги, вони включають в себе: плату за перевезення вантажів; збори за допоміжні операції, пов’язані з перевезенням вантажів; правила нарахування плати і зборів
Транспортуван–
ня –
це логістична функція, пов’язана з переміщенням матеріального потоку певним транспортним засобом в логістичному ланцюгу, яка складається з множини логістичних операції, включаючи експедиційне обслуговування, вантажопереробку, упаковку, передачу прав власності на товар, страхування, охорону тощо
ТУЯ (TQM)
концепція –
макрологістичні концепція
„total quality management” (тотальне управління якістю). В даній концепції вирішується завдання щодо якості виробничого процесу, товарів та загального сервісу. TQM передбачає повну відповідність усього вище переліченого: стандартам, призначенню, вартості і прихованим потребам
Тягнучі
системи –
це такі системи організації виробництва, в яких деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну стадію з попередньої по мірі необхідності, а тому жорсткий графік відсутній

Короткий термінологічний словникФінансовий
потік в
логістиці –
це спрямований рух фінансових засобів, необхідних для забезпечення ефективного руху визначеного матеріального потоку, які циркулюють як в логістичній системі, так і за її межами (за умови їх прив’язки до цієї системи)
Штовхаюча
логістична
система –
це система організації виробництва, в якій деталі, компоненти і напівфабрикати подаються з попередньої технологічної операції на наступну відповідно до попередньо розробленого виробничого графіка
XYZ-аналіз –
це спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розділенні номенклатури товарно-матеріальних цінностей, які підпадають під реалізацію, на три нерівномірних підмножини в залежності від ступеню рівномірності попиту і точності прогнозування

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Алькема В.Г. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. / В.Г.Алькема, О.М.Сумець. – К.: «Видавничий дім
«Професіонал», 2008. – 272 с.
2. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика :
Учебник. - Москва : Проспект, 2009. - 432 с.
3. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д.
4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательсько-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 408 с.
5. Гриненко
С.П.
Логістика як
інструмент розвитку підприємництва у цукробуряковому підкомплексі // Економіка АПК.
– 2004. - № 7. – С. 140-144.
6. Гриненко С.П. Логістичний напрям розвитку інтеграційних формувань у агробізнесі // Економіка АПК. – 2002. - № 9. – С.132-137.
7. Кальченко А.Г. Основи логістики.- Київ: "Знання", 1999.-
135с.
8. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика : Навч. посіб. -
2-ге вид. - Київ : КНЕУ, 2008. - 472 с.
9. Киршина М.В. Коммерческая логистика.- Москва: Центр экономики маркетинга, 2001.- 258с.
10. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М.,
Смоляник О. М. Логістика: Теорія та практика : навч. посіб. - К. :
ЦУЛ, 2010. - 360 с.
11. Козловский В.А. Логистический менеджмент: Учебное пособие.- Санкт-Петербург: Лант, 2002.- 272с.
12. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компедіум і практикум : Навч. посіб. - Київ : Кондор, 2007. - 340 с.
13. Логистика: интегрированная цепь поставок. - 2-е изд. -
Москва : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. - 640 с.
14. Логистика: Учебное пособие / Под ред. Б.А.Аникина. М.:
ИНФРА-М, 2000

Короткий термінологічний словник


15. Логістика: навч. посіб. / О.М.Тридід, Г.М.Азаренкова,
С.В.Мішина, І.І.Борисенко. – К.: Знання. 2008. – 566 с.
16. Манжай И.С. Логистика : Курс лекций. - Москва : "Приор- издат", 2008.
17. Неруш Ю.М. Коммерческая логика: Учебник для вузов.-
Минск: Биржи и банки, 1997.- 271с.
18. Новиков О.А. Логистика: Учебное пособие/ О.А.Новиков,
С.А.Уваров.- Санкт-Петербург: Бизнес-Пресса, 2000.- 202с.
19. Окландер М.А. Логістика : підруч. - К. : ЦУЛ, 2008. - 346 с.
20. Омаров А.М. Менеджмент. Управление - древнейшее искусство, новейшая наука : учебник. - М. : Экономика, 2009. - 638 с .
21. Основы логистики. Учеб. Пособие / Под ред. Л.Б.Миротина и
В.И.Сергеева. М.: ИНФРА-М, 1999 22. Пономарьова Ю.В. Логістика. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.
23. Промышленная логистика.
Логистико-ориентированое управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / И.Н.Омельченко,
А.А.Колобов, А.Ю.Ермаков, А.В.Киреев, Под ред. А.А.Колобова. –
М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баймана, 1997. – 204 с.
24. Родионов А.Р., Родионов Р.А. Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Учеб. Пособие.
– М.:Дело, 2002. – 416 с.
25. Родионова В.Н. Логистика: Конспект лекций/ В.Н.Родионова,
О.Г.Туровец, Н.В.Федоркова.- Москва: Инфра-М, 2002.- 160с.- ("
Высшее образование")
26. Родкина Т.А. Информационная логистика.- Москва: Экзамен,
2001.- 288с.
27. Саркисов С.В. Управление логистикой.- Москва: Интел- синтез, 2001.- 416 с.
28. Семененко А.И. Логистика. Основы теории: Учебник/
А.И.Семененко, В.И.Сергеев.- Санкт-Петербург: Союз, 2001.- 544с.
29. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: Инфра-М,
2001 30. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретико - правовий та методологічний аспект: Наукове видання.- Тернопіль: Карт - бланш, 2004.- 390 с.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


31. Смиричинський В.В. Управліня матеріальними ресурсами: навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1996.
32. Смиричинський
В.В.,
Смиричинський
А.В.
Основи логістичного менеджменту. Навчальний посібник. – Тернопіль:
„Економічна думка”, 2000. – 240 с.
33. Смирнов І. Г., Косарева Т. В. Транспортна логістика : навч. посіб. - К. : "ЦУЛ", 2008. - 224 с.
34. Тридід О.М., Таньков К.М., Леонова Ю.О. Логістика : Навч. посіб. - Київ : Професіонал, 2008.
35. Чеботарев А.А. Логистика. Логистические технологии: Уч. пособие. – М.:Издательско-торговая корпорация „Дашков и К
о
”, 2000
– 172 с.
36. Чудаков А.Д. Логистика: 500 вопросов и ответов. - Москва :
Изд-во РДЛ, 2005. - 184 с.
37. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник.- Москва: РДЛ, 2003.- 480 с.
додаткова
38. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия „Учебники, учебные пособия”. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2001. – 512 с.
39. Волошин Р.В. Логістика і шляхи її використання в агропромисловому виробництві // Вісник ТАНГ. – 2002. - № 6.
40. Гриненко
С.П.
Теоретичні основи підприємницько- логістичної концепції функціонування АПК в умовах ринку //
Економіка АПК. – 2003. - № 8. – С. 137 –141.
41. Дыбская В.В. Логистика складирования для практиков. – М.:
Издательство «Альфа-Пресс». 2005. – 208 с.
42. Иваниенко В.В. Управление эффективностью использования ресурсов производства : Науч. изд. - Харків : Изд. ХНЭУ, 2005. -
368с.
43. Карп І.М. Використання логістичних систем в управлінні підприємством : Спец. 08.06.01-економіка,організація і управління підприємствами. - Тернопіль, 2006. - 190 с.
44. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : учеб.-практ. пособ. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2009. - 512 с .

Короткий термінологічний словник


45. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. Учебно-практическое пособие. – М.: Книжный мир, 2005. –
432 с.
46. Лебедев Ю.Г. Логистика.Теория гармонизированных цепей поставок. - 2-изд.. испр. и доп. - Москва : Изд-во МГТУ им. Баумана,
2007. - 488 с.
47. Миротин
Л.Б.
Логистическое администрирование/
Л.Б.Миротин, А.Б.Чубуков, Ы.Э.Ташбаев.- Москва: Экзамен, 2003.-
480с.
48. Никифиров
В.С.
Мультимодальные перевозки и транспортная логистика : учеб. пособ. - М. : ТрансЛит, 2007. - 272 с .
49. Носов А.Л. Региональная логистика. - Москва : Альфа-Пресс,
2007. - 168 с.
50. Орлов
Д.С.
Оптимізація фінансових потоків на хлібоприймальних підприємствах // Економіка АПК. – 2002. - № 3. –
С.61-65.
51. Павлов В.І., Бортнік С.М. Транспортно - логістичний комплекс регіону:
інтеграційні процеси
:
Монографія
/
Відпов.редактор М.І. Долішній. - Луцьк : Надстир"я, 2005. - 256 с.
52. Полное и детальное руководство по планированию маркетинга. - М. : Дело и Сервис, 2009. - 352 с .
53. Просветов Г.И. Математические методы в логистике. Задачи и решения : Учебно - методическое пособие. - Москва : Издательство
РДЛ, 2006. - 272 с.
54. Сивак Р.Б. Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід / Спец. 08.00.04- Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). -
Тернопіль, 2008. - 187 с
55. Смиричинський
В.В.
Модель моніторингу ринкового потенціалу регіональних торгово-посередницьких структур // Вісник
ТАНГ. – 1999. - № 5.
56. Bowersox D.J., Closs D.J.Logistical Management / The
Integrated Supply Chain Process. – The McGraw, New York, 1996 57. The Management of Business Logistics. John J. Coyle, Edward J.
Bardi, C. John Langley, Jr. – WestPublishing Company, St. Poul, USA,
1985

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики
Навчальне видання
ДУДАР Тарас Григорович
ВОЛОШИН Роман Володимирович

ОСНОВИ
ЛОГІСТИКИ
Навчальний посібник

Підписано до друку 23.05.2006р. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Облік.-вид. арк. 13,5. Гарнітура Таймс.
Тираж 500. Зам. №223.

Видавництво ТАНГ “Економічна думка”
46004 м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
Віддруковано з готових діапозитивів у ПП “Притнер-інформ” м. Тернопіль, вул. Довга, 15 “А”, тел. 25-17-0 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал