Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка10/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Якщо такий аналіз проводиться самостійно, то для матеріалів класу X можна рекомендувати закупівлі відповідно до планової потреби синхронній їх витраті у виробництві, для класу Y - створення запасів, а для класу Z - придбання у міру виникнення потреби.

5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ
КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ
Управління запасами передбачає організацію контролю їх фактичного стану.

Контроль стану запасів – це вивчення і регулювання
рівня
запасів
виробничо-технічного
призначення,
виробів народного вжитку та ін. з метою виявлення
відхилень від норм запасів і прийняття оперативних
мір по усуненню цих відхилень.


На практиці використовуються різні системи контролю стану
запасів, які можна класифікувати відповідно до наступних ознак:
порядку перевірки: періодична чи безперервна;
порогового рівня запасів: відсутній – присутній;
розміру партії, що замовляється: однакова – різна.
В залежності від притаманних системам контролю запасів
названих ознак виділяють наступні їх види:
система оперативного управління (Т (період поновлення запасів) –
стала; Р
1
, Р
2
, Р
3
(розмір замовлень) – окремі замовлення) (рис 8.1) – за умови використання даної системи контролю запасів надходження товарів відбувається через рівні регулярні проміжки часу, що постійно повторюються
(періоди перевірки наявності запасів). При кожній перевірці запасів визначають готівковий залишок, після чого оформляють замовлення, розмір якого залежить від інтенсивності споживання матеріалів. Розмір замовлення дорівнює максимальному запасу за вирахуванням поточного рівня запасів у момент перевірки матеріалів (8.2)
стр
r
max
q
q
q
q,

(8.2)
де q – розмір замовлення; q
max
– максимальний рівень замовлення;

Розділ 8. Логістика запасів


q r
– фактичний об’єм запасу у момент замовлення (перевірки матеріалів); q
стр
– страховий запас, що встановлюється в залежності від наявних ризиків постачання, в окремих випадках він може бути відсутнім.
Обсяг, що замовляється, перевищує економічне замовлення у разі, якщо фактичний попит вищий за очікуваний. І навпаки, розмір замовлення буде меншим, якщо попит є нижчим від очікуваної середньої величини. Таким чином, при використанні періодичної системи регулювання запасів інтервал часу між замовленнями залишається постійним, а розмір замовлення міняється залежно від
інтенсивності споживання, тобто є змінною величиною.
Перевагою розглянутої системи є її простота – регулювання здійснюється один раз впродовж усього інтервалу між постачаннями.
До недоліків системи належать: необхідність робити замовлення навіть на незначну кількість матеріалу; виникнення небезпеки вичерпання запасів при непередбаченому інтенсивному їх споживанні до настання чергового моменту замовлення.
Тому система з фіксованою періодичністю замовлення найбільш ефективна при невеликих витратах матеріалів і рівномірній їх витраті.
Використовується за умови нестійкого попиту, якщо існує можливість часто і різко змінювати обсяги замовлень.
Рис. 8.1. Система оперативного управління запасами

система рівномірних поставок (Т – стала; Р - стала) (рис
8.2) – відповідно до даної системи контролю запасів, через фіксовані відрізки часу здійснюється поновлення запасів на однакову кількість.
Р
2
Р
1
Т t р
Т
Т
Т
Р
3

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістикиРис. 8.2. Система рівномірних поставок

Дана система використовується при відсутності проблем із складськими приміщеннями, можливих проблемах
із постачальниками чи потенційним дефіцитом товару на ринку. Вона спрямована в більшій мірі на накопичення запасів.

система поповнення запасів до максимального рівня (Т –
стала; Р
1
, Р
2
, Р
3
, Р
4
–окремі замовлення) (рис 8.3) – особливістю даної системи контролю запасів є те, що їх поповнення здійснюється через рівні проміжки часу до якогось певного фіксованого рівня.
Може використовуватися при обмежених складських площах.

Рис. 8.3. Система поповнення запасів до максимального рівня

система з фіксованим рівнем замовлення при періодичній
перевірці фактичного рівня запасів (з пороговим рівнем запасу) (Т –
Р
Р
Р
Т t р
Т
Т
Р
4
Р
3
Р
2
Р
1
Т t р
Т
Т
Т

Розділ 8. Логістика запасів


стала; Р - стала) (рис 8.4) – дана система контролю запасів передбачає встановлення так званого порогового (страхового) рівня запасів. Перевірка рівня запасів здійснюється через рівні проміжки часу, рішення про поповнення запасів приймається лише в тому випадку, коли рівень запасів дорівнює або є нижчим за встановлений пороговий рівень. При цьому запаси завжди поповнюються на одну й ту ж саму кількість товарів. Таку систему контролю запасів доцільно використовувати при малих відрізках між перевірками стану запасів, якщо існує можливість затримки доставки.


Рис. 8.4. Система з фіксованим рівнем замовлення при
періодичній перевірці фактичного рівня запасів

система з фіксованим рівнем замовлення при безперервній
перевірці фактичного рівня запасів (з пороговим рівнем запасу) (Р –
стала; Т
1
, Т
2
, Т
3
– випадкові періоди часу між окремими
замовленнями) (рис 8.5) – при використанні даної системи контролю запасів також, які в попередньому випадку встановлюється пороговий
(страховий) рівень запасів, проте, відмінністю є те, що поновлення запасів відбувається тоді, коли їх рівень досягає встановленого порогового значення. Така система є ефективною при значному розриві в часі між формуванням замовлення на доставку і доставкою товарів при нестійкому попиті.

Р
Р
Р
Т t р
Т
Т
Т

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістикиРис. 8.5. Система з фіксованим рівнем замовлення при
безперервній перевірці фактичного рівня запасів
(з пороговим рівнем запасу)
система з двома рівнями при періодичній перевірці
фактичного рівня запасів (з пороговим рівнем) (Т – стала; Р
1
, Р
2
,
Р
3
, – окремі замовлення) (рис 8.6) – використання останньої системи контролю запасів передбачає перевірку їх стану через фіксовані відрізки часу. При цьому встановлюються два порогові рівні – максимально можливий рівень запасів та мінімальний (страховий) рівень. Якщо, при перевірці обсяг запасів досяг мінімального
(страхового) рівня, то здійснюється їх поповнення до максимального рівня. Така система контролю запасів покликана забезпечити фірму від можливих затримок при доставці товарів, за умови обмеженості складських площ.
Рис. 8.6. Система з двома рівнями при періодичній перевірці
фактичного рівня запасів (з пороговим рівнем)
Р
Р
Р
Т
1 t р
Т
2
Т
3
Р
3
Р
2
Р
1
Т t р
Т
Т
Т

Розділ 8. Логістика запасів


Одним з найскладніших етапів робіт після вибору системи поповнення запасів є кількісне визначення розміру замовлення, а також інтервалу часу, через який замовлення буде повторюватися.
Оптимальний розмір партії товарів, що постачаються, і, відповідно, частота їх завезення залежать від наступних факторів:
• об’єм попиту (обороту);
• транспортно-заготівельні витрати;
• витрати на зберігання запасів.
В якості критерію оптимальності вибирають мінімальну суму транспортних витрат і витрат на зберігання:
min
трансп
С
збер
С
заг
С,
(8.2)
де С
заг
– загальні витрати на транспортування і зберігання; С
збер
– затрати на зберігання продукції; С
трансп
– транспортно-заготівельні витрати.
Зберігання запасів за період Т обійдеться нам в:
2
S
М
збер
С


,

(8.3)
де М – доля, яку складають витрати на зберігання за період Т у вартості середнього запасу за цей же період; S – розмір партії, що замовляється (допускаємо, що нова партія завозиться після того, як закінчилася попередня: середня величина запасу дорівнює S/2).
Розмір транспортно-заготівельних витрат за період
Т визначається за формулою:
S
Q
К
трансп
С


,

(8.4)
де Q – розмір обороту (попиту); Q/S – кількість завезень за період часу; К – транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з розміщенням і доставкою одного замовлення.
Розрахунок оптимального розміру замовлення (S
опт
) здійснюють за формулою Уілсона, за якою визначається те значення розміру запасів, яке забезпечує мінімум сукупних витрат на зберігання і доставку:

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


M
Q
К
2
опт
S

(8.5)
Після визначення величини оптимального розміру замовлення досить легко визначити частоту здійснення закупок, яка визначається відношенням розміру обороту до оптимального розміру замовлення:
опт
S
Q
F


(8.6)
6.
ОСНОВНІ
ПРОБЛЕМИ
ДОСТАВКИ
І
СПОЖИВАННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Розглянуті нами системи контролю запасів створені для функціонування в умовах, коли відсутні відхилення від запланованих параметрів доставки і споживання. Основними параметрами, на які слід звернути увагу при виборі та проектуванні такої системи є:
• розмір замовлення;
• інтервал часу між замовленнями;
• час поставки;
• можлива затримка в дорозі;
• очікуване денне споживання;
• прогнозоване споживання до моменту поставки.
Відхилення стосовно згаданих параметрів можуть статися як з вини споживача товарів-запасів, так і з вини постачальника товарів- запасів. Крім того, причиною такого відхилення можуть бути і помилки виконавців будь якої із сторін (в тому числі й посередника).
Практично можливими є чотири основних відхилення від запланованих показників, які призводять або до дефіциту або до надлишку запасів:
• зміна інтенсивності споживання в ту чи іншу сторону;
• затримка чи прискорення поставки;
• поставка незапланованого об’єму замовлення;
• помилки обліку фактичного запасу, які призводять до неточного визначення розміру замовлення.

Розділ 8. Логістика запасів


В розглянутих раніше системах контрою стану запасів, не дивлячись на те, що вони формувалися для функціонування в нормальних стабільних умовах, передбачені можливості згладжування похибок при поставці.
Так, наприклад, системи зі встановленим пороговим (страховим) рівнем запасів дозволяють забезпечувати потреби споживачів на час можливої затримки при постачанні товарів. Система із встановленим максимальним рівнем запасів при періодичній перевірці стану запасів дозволяє забезпечувати себе від можливих тенденцій спрямованих на виникнення дефіциту тощо.
Н
Н
А
А
В
В
Ч
Ч
А
А
Л
Л
Ь
Ь
Н
Н
И
И
Й
Й


Т
Т
Р
Р
Е
Е
Н
Н
І
І
Н
Н
Г
Г
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ
Матеріальний запас, стратегії управління запасами, мотиви формування запасів, принципи формування запасів, принцип Парето,
АВС-аналіз, XYZ-аналіз, контроль стану запасів, системи контролю запасів.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Що таке матеріальні запаси?
2. В чому полягає позитивна та негативна сторона матеріальних запасів?
3. Яким чином класифікуються запаси?
4. Назвіть основні аргументи на користь формування запасів.
5. В чому суть принципу Парето?
6. В чому полягає суть АВС–аналізу, яким чином він здійснюється?
7. В чому особливість XYZ–аналізу?
8. Охарактеризуйте методику здійснення АВС– та XYZ–аналізів.
9. Що таке контроль стану запасів?
10. Які ознаки служать основою для класифікації систем контролю запасів?
11. Які види систем контрою запасів виділяють? Охарактеризуйте кожну з них.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


12.
Охарактеризуйте методику визначення: мінімальної суми транспортних витрат і витрат на зберігання; вартість зберігання запасів; транспортно-заготівельних витрат за певний період часу; оптимального розміру замовлення; частоти здійснення замовлення.
13.
Які основні параметри системи контролю запасів слід враховувати при її формуванні?
14.
Яким чином в системах контролю запасів враховані можливі відхилення при доставці?


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. За якою ознакою здійснюється віднесення товарів до тієї чи
іншої групи при АВС-аналізі?
 частота та інтервал поставок;
 обсяг реалізації товарів;
 внесок певного товару в загальний результат;
 рівномірність попиту і точність прогнозування.
2. Товари, обсяг реалізації яких коливається і можливість
прогнозування попиту на які є середньою відносяться до групи:
 X;
 Y;
 B;
 Z.
3. Товари, які потребують постійного контролю за розміром
запасів, точного визначення витрат пов’язаних із закупівлею,
доставкою і зберіганням відносяться до групи:
 В;
 С;
 А;
 Х.
4. За якою ознакою не здійснюється класифікація систем
контролю запасів?
 пороговий рівень запасів;
 прибуток на одну партію товарів;
 порядок перевірки;
 розмір партії, що замовляється.
5. За якою ознакою здійснюється віднесення товарів до тієї чи
іншої групи при XYZ-аналізі?
 внесок певного товару в загальний результат;
 рівномірність попиту і точність прогнозування;

Розділ 8. Логістика запасів


 частота та інтервал поставок;
 обсяг реалізації товарів.

ЗАДАЧА 8.1.

Сформуйте матрицю ABC-XYZ і виділіть товарні позиції, що потребують найбільшого контролю при управлінні запасами.
Необхідні для розрахунку дані подано в таблиці 8.2
Таблиця 8.2
Вихідні дані для проведення аналізу ABC і аналізу XYZ
Реалізація за квартал для XYZ-аналізу

позиції
Середній запас за
квартал по позиції
для АВС-аналізу
1
квартал
2
квартал
3
квартал
4
квартал
1
2
3
4
5
6
1 2500 600 620 700 680 2
760 240 180 220 160 3
3000 500 1400 400 700 4
560 140 150 170 140 5
110 10 0
60 50 6
1880 520 530 400 430 7
190 40 40 50 70 8
17050 4500 4600 4400 4300 9
270 40 60 100 40 10 4000 1010 1030 1050 950 11 9000 2240 2200 2300 2260 12 2250 530 560 540 570 13 980 230 260 270 240 14 340 100 60 70 50 15 310 80 100 80 60 10 240 60 80 90 50 17 170 30 50 40 40 18 120 20 30 10 60 19 460 200 100 120 60 20 70 20 0
20 40 21 220 50 40 40 70 22 680 200 190 190 180 23 20 0
5 5
30 24 180 40 50 40 70

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Продовження табл. 8.2
1
2
3
4
5
6
25 2390 710 670 800 580 26 130 30 50 40 40 27 23400 5280 5600 5600 6000 28 40 10 20 10 0
29 210 50 70 30 50 30 1120 300 400 200 200 31 30 10 10 15 5
32 80 0
20 20 80 33 320 70 50 80 40 34 13600 2900 3160 3200 3300 35 440 100 140 180 140 36 60 10 30 30 10 37 360 80 100 90 90 38 5400 1760 800 560 2280 39 140 10 30 80 40 40 11050 2500 2600 2700 2440 41 350 80 90 90 60 42 1280 320 340 300 320 43 1660 560 580 380 280 44 400 100 110 100 90 45 500 120 140 130 170 46 880 230 230 200 140 47 2100 540 600 440 500 48 50 20 20 30 10
ЗАДАЧА 8.2.
Велика оптово-посередницька фірма займається поставкою і продажем в Україні дрібної побутової техніки фірми “Ardo”.
Через значні коливання попиту на продукцію, що реалізується фірмою, впроваджено систему управління запасами, яка автоматично визначала б рівень залишків товарів на складі, контролювала б Інтервал між замовленнями та своєчасно інформувала 6 відповідних людей про потребу поповнення запасу до постійного рівня.
Ваше завдання – розрахувати параметри системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, якщо річна потреба в товарах становить 1800 од., час поставки – 8 днів, можлива затримка у поставках – 3 дні. Зобразіть результати у вигляді графіка.

Розділ 8. Логістика запасів


ЗАДАЧА 8.3.
Згідно із даними обліку затрат, відома вартість оформлення одного замовлення (200 грн.), річна потреба в комплектуючому виробі (1550 шт.), ціна одиниці виробу (560 грн.), затрати на його зберігання на складі (5 % від ціни). Визначте оптимальний розмір замовлення на комплектуючий виріб.124
РОЗДІЛ 9
ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ
1. Склади, їх роль та види.
2. Функції складів.
3. Вибір між власним складом і складом
загального користування.
4. Визначення кількості складів та розміщення
складської мережі.
5. Управління логістичним процесом на складі.
6. Ефективність складських систем.
1. СКЛАДИ, ЇХ РОЛЬ ТА ВИДИ
Об’єктом логістичного процесу навколо якого точиться найбільше суперечок щодо доцільності його існування є склад. Деякі теоретики та практики вважають склад чи не пережитком минулого, функції якого зводяться лише до затримання руху матеріалопотоку, створення перешкод для вільного його пересування. Такі твердження мають під собою серйозне теоретичне підґрунтя, яке, проте, в повному обсязі не знаходить свого відображення в практичній діяльності компаній. В сучасних умовах товарного виробництва наявність складів приносить значно більше користі ніж шкоди. За такого стану речей доцільно говорити не про ліквідацію складів взагалі, а лише про раціоналізацію їх діяльності.

Розділ 9. Логістика складування
Склади – це споруди, будівлі і різноманітні пристрої,
які призначені для приймання, розміщення і зберігання,
часткової переробки і пакування товарів, які надійшли
до них, підготовки їх до споживання і реалізації
споживачам.

Наявність складів матеріальних ресурсів є доцільною з точки зору забезпечення безперервності виробничого процесу. Запаси готової продукції дозволяють забезпечувати безперебійне задоволення попиту на продукцію. Уява про логістичну систему як про систему взагалі без складів є не зовсім вірною, оскільки ефективність товароруху в логістиці досягається за рахунок оптимального поєднання складського і транзитного способів пересування ТМЦ від первинного джерела виробництва до кінцевого споживача. Складування продукції є доцільним у тому випадку, якщо воно дозволяє знизити втрати або покращити якість логістичного сервісу.
Таким чином об’єктивна необхідність наявності складів на всьому етапі товароруху з усіма його специфічними особливостями вимагає детальної їх класифікації та характеристики окремих видів складів. Класифікація складів здійснюється за наступними ознаками:
1. По відношенню до основних логістичних операцій:
склади на ділянці руху продукції виробничо-технічного
призначення – склади матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції промислового призначення;
склади на ділянці руху товарів народного споживання – склади оптових підприємств по місцю виробництва чи споживання, регіональні розподільчі бази, територіальні склади та бази;
2. По типу продукції:
матеріальних ресурсів;
незавершеного виробництва;
тари;
запасних частин тощо;
3. По рівню спеціалізації:
вузькоспеціалізовані;
обмеженого асортименту;
широкого асортименту;
4. По відношенню до логістичних посередників:

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


власні склади фірм;
склади дистриб’юторів;
склади торгівельних посередників;
склади транспортних посередників;
склади експедиторських посередників;
склади посередників по вантажопереробці;
5. По функціональному призначенню:
склади буферних запасів (призначені для безперервності
виробничого та торгівельного процесу);
склади перевалки вантажів (термінали);
склади комікування – призначені для формування замовлень
відповідних до потреб споживачів;
склади зберігання – забезпечують цілісність і захист ТМЦ;
спеціальні склади – митні склади, склади тимчасового
зберігання, повернених відходів тощо;
6. По типу будівлі:
закриті;
напівзакриті;
відкриті;
спеціальні.
7. По ступеню механізації:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал