Зміст передмова 4 розділ логістика інструмент розвитку ринкової економікиPdf просмотр
Сторінка1/16
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
4
РОЗДІЛ 1. ЛОГІСТИКА - ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
6
1. Поняття і сутність терміну логістика
6
2. Історія та етапи розвитку логістики
8
3. Завдання та функції логістики
12
4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності
підприємства
15
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
21
1. Матеріальний потік, його параметри
21
2. Класифікація матеріальних потоків
24
3. Інформаційні потоки та їх класифікація
26
4. Фінансові потоки та їх класифікація
28
5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація
29
6. Логістичні операції і їх види
31
РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ
38
1. Поняття та еволюція концепцій логістики
38
2. Основні логістичні концепції
39
3. Концепція інтегрованої логістики
42
4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія
44
РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА НАУКОВА БАЗА ЛОГІСТИКИ
50
1. Логістичні системи та принципи їх утворення
50
2. Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі
52
3. Характеристика основних методів логістики
55
4. Основні показники логістики
56
РОЗДІЛ 5. МЕТОДИКА ЗАКУПОК ТА РОЗМІЩЕННЯ
ЗАМОВЛЕНЬ
63
1. Сутність та завдання закупівельної діяльності
63
2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів
65
3. Логістичний цикл замовлення
674. Особливості вибору постачальника
70
5. Система доставки „точно-вчасно” в закупівельній логістиці
73
РОЗДІЛ 6. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
79
1. Логістична концепція організації виробництва
79
2. Мета, завдання та функції виробничої логістики
80
3. Внутрішньовиробничі логістичні системи
81
4. Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками
у виробничій логістиці
87
РОЗДІЛ 7. РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА
92
1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики
92
2. Логістичні канали та логістичні ланцюги
94
3. Логістичні посередники в дистрибуції
95
4. Координація та інтеграція логістичних посередників
99
РОЗДІЛ 8. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ
104
1. Місце та роль запасів у логістичній системі
104
2. Види запасів
106
3. Мотиви та принципи формування запасів
108
4. ABC - аналіз та XYZ - аналіз і їх значення при визначенні
логістичної стратегії управління запасами
108
5. Загальна характеристика систем контролю запасів
112
6. Основні проблеми доставки і споживання в логістичній системі 118
РОЗДІЛ 9. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ
124
1. Склади, їх роль та види
124
2. Функції складів
126
3. Вибір між власним складом і складом загального користування 129
4. Визначення кількості складів та розміщення складської мережі 131
5. Управління логістичним процесом на складі
135
6. Ефективність складських систем
137
РОЗДІЛ 10. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА
144
1. Суть, значення та завдання транспортної логістики
144
2. Логістична оцінка видів транспорту
145
3. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати 147
4. Системи доставки товарів
148
5. Вибір оптимального перевізника та логістичних посередників 150
6. Транспортний процес та його елементи
153
РОЗДІЛ 11. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА
159
1. Логістичні інформаційні системи
159
2. Сучасні інформаційні технології в логістиці
162
3. Особливості використання штрих-кодів в логістиці
1644. Вдосконалення системи управління інформаційними
логістичними потоками
165
РОЗДІЛ 12. ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС
171
1. Поняття та значення логістичного сервісу
171
2. Класифікація видів сервісу
172
3. Формування та оптимізація логістичного сервісу
174
4. Методика визначення рівня логістичного сервісу
176
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
182
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
196


3

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


ПЕРЕДМОВА
У процесі входження України в цивілізоване ринкове середовище, орієнтації на приєднання до СОТ і Європейського Союзу логістика, як науковий напрям управлінської науки, стрімко і впевнено входить як в національну економіку так і в наукову сферу.
Водночас зростає й чисельність прихильників цієї нової та надзвичайно перспективної і вкрай актуальної для практичного менеджменту науки.
Особливості логістичного підходу в управлінні ресурсами реалізуються через зміну пріоритетів господарської діяльності.
Головну роль при цьому відіграє не продукт, а процес у формі потоку. Управління потоковими процесами, їх перетворення й
інтеграція є формою управління, яка перевершує традиційні як за рівнем творчого потенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів.
Велике значення для ефективного бізнесу мають окремі властивості логістики, зокрема: інтеграційна спрямованість (як вертикальна так і горизонтальна), спрямованість на скорочення собівартості продукції, підвищення оборотності капіталу, оптимізацію процесів постачання, виробництва та розподілу тощо.
Однією із причин активного використання логістики в економічно розвинутих країнах стала енергетична криза і перехід на параметри енергозбереження в економіці. Зважаючи на заяви вищого керівництва нашої держави, можна сміливо стверджувати, що перехід
України на енергозберігаючі технології є фактично вирішеною справою. В цьому аспекті слід особливо уважно вивчити можливості логістики в даному напрямку.
Даний навчальний посібник розглядає основні аспекти дисципліни „Логістика”. Матеріал посібника поданий у зручній для розуміння та сприйняття формі, що дозволяє підвищувати зацікавленість у вивченні дисципліни як з боку студентів так і з боку
інших зацікавлених осіб. Для спрощення процесу засвоєння основних

Передмова

категорій та понять логістики основні визначення та аспекти дисципліни виділені в тексті, а також узагальнені та згруповані в короткий словник термінів. Для концентрації уваги на головних питаннях, організації самостійної роботи студентів, а також підвищення ефективності закріплення теоретичного матеріалу наприкінці кожної глави містяться питання та завдання для самоконтролю і тестові завдання.
Пропонований навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів-логістів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться логістикою.
Основною метою викладання курсу “Логістика” є формування у майбутніх спеціалістів системних знань
і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напрямку та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є:
- набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії
і тактики логістики; опанування студентами методичного
інструментарію розроблення та реалізації завдань логістики;
- оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;
- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.


6
РОЗДІЛ 1
ЛОГІСТИКА - ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1. Поняття і сутність терміну логістика
2. Історія та етапи розвитку логістики
3. Завдання та функції логістики
4. Логістика як фактор підвищення
конкурентоспроможності підприємства
1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ ЛОГІСТИКА
Вивчення управлінських дисциплін вимагає їх поділу та конкретизації відповідно до процесів, які вони вивчають. Так, зокрема, процес управління персоналом детально вивчає менеджмент персоналу, процес управління інвестиційною чи інноваційною діяльністю вивчають відповідно інвестиційний та інноваційний менеджменти, вивчення процесів управління фінансовими ресурсами забезпечує фінансовий менеджмент і т.д. Проте, донедавна жодна із галузей менеджменту, не займалася детальним вивченням процесу управління рухом товарів та матеріалів. Вважалося, що вивчення цих процесів в рамках окремої дисципліни не є доцільним, оскільки деякі ділянки руху товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) вивчалися в загальному менеджменті чи менеджменті організацій – це, наприклад, управління запасами та складами.
Проте, вже в 60-70 – х роках ХХ ст. в економічно розвинутих країнах широке використання отримала наука логістика, основним предметом якої є якраз управління матеріальними та пов’язаними із

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економікиними інформаційними потоками з метою скорочення витрат
виробництва та обігу. В цей час логістику почали виділяти в окремий предмет, а також в окремий вид діяльності. В сучасній економічній літературі логістика часто поєднується із терміном
“менеджмент”, і, як наслідок, в окрему дисципліну виділяється логістичний менеджмент.
Теоретичні аспекти логістики основну увагу приділяють питанням забезпечення виробничого процесу, безпосередньо виробництву, а також розподілу товарно-матеріальних цінностей.
Крім операцій безпосередньо пов’язаних із фізичним переміщенням
ТМЦ (вантажні роботи, складування, транспортування і т.д.) логістика вивчає також:
• операції пов’язані із оформленням замовлення;
• операції пов’язані
із транспортно-експедиційним обслуговуванням;
• визначення оптимальних транспортних маршрутів, місць зберігання ТМЦ, розміру запасів тощо.
Використання логістичних підходів в управлінні дало можливість пошуку та використання нових виробничих та економічних резервів, пов’язаних
із скороченням терміну проходження ТМЦ по маршруту від виробника до споживача, зменшенням витрат на їх складування і транспортування, а також із зниженням рівня собівартості продукції і комплексним покращенням якості виробництва та обігу товарів.
Забезпечуючи надзвичайно широкий спектр робіт логістика поєднує в собі досягнення інших наукових дисциплін: менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, математичного моделювання, економічного аналізу, контролінгу тощо. Тому, логістику часто
розглядають як міждисциплінарний науковий напрям, безпосередньо
пов’язаний із пошуком нових можливостей підвищення ефективності
матеріальних потоків.
Через великі можливості використання логістики в практичній діяльності її часто ототожнюють із особливим видом господарської діяльності: логістика – це напрямок господарської діяльності, який
полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва
і обігу.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Комплексність поняття “логістика”, що проявляється у широкому колі її інтересів, зумовила появу в науковій економічній літературі значної кількості її визначень:
Логістика - це механізм досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобов’язань і необхідними для цього витратами.
Логістика є процесом планування, контролю та керування формуванням матеріального потоку, його складуванням та
інтегрованою інформацією від місця виготовлення до місця споживання з метою пристосування до потреб споживача.
Логістика
- це процес планування, реалізування
і контролювання економічно ефективного переміщення і складування сировини, запасів незавершеного виробництва, готових виробів та пов’язаних з цим послуг та відповідної інформації з місця походження
Узагальнивши їх, ми даємо йому наступне визначення:

Логістика – це планування, управління, контроль і
регулювання руху матеріальних і пов’язаних із ними
інформаційних потоків в просторі і часі починаючи від
їх первинного джерела і закінчуючи місцем їх кінцевого
споживання.

Подане визначення сприяє встановленню концептуальних положень логістики, які проявляються у формуванні системи поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками за рахунок:
із ряду причин:
• реалізації принципу системного підходу при вирішенні логістичних завдань;
• ухваленні рішень на основі економічних компромісів;
• облікові витрат упродовж усього логістичного ланцюга;
• орієнтації на логістику як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки2. ІСТОРІЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ
Термін “логістика” має давню історію. Ще в Древній Греції він означав “мистецтво роздумів і обчислень”; в Римській імперії –
правила розподілу продовольства. Проте, найвідомішим є значення, яке отримала логістика за часів правління візантійського імператора
Лева VІ (889-912 рр.), згідно із яким вона означала військову науку,
яка займалася в основному здійсненням чіткої, злагодженої роботи
тилу по забезпеченню військ всім необхідним задля отримання
перемоги у військовій кампанії.
Таке трактування логістики зберігається до цього часу. Навіть під час недавньої війни в Іраку в ЗМІ часто звучала інформація про те, що функції логістики в міжнаціональних військах забезпечувала
Іспанія. Тобто, на Іспанію було покладено обов’язок по забезпеченню американських та союзних із ними військ боєприпасами, зброєю, засобами пересування, їжею, одягом, житлом тощо, тобто усім необхідним для успішного ведення військових дій.
Проте, активне використання військового терміну у чисто економічних цілях почалося з середини 60-х років ХХ ст., і сталося це
із ряду причин:
• перетворення ринку продавця у ринок покупця, внаслідок чого загострюється конкурентна боротьба за споживача, що вимагає об’єднання зусиль всіх учасників товароруху
(виробництва, оптової та роздрібної торгівлі) з метою створення
інтегрованої системи, яка б найбільш повно задовольняла потреби споживачів за рахунок зниження собівартості продукції і підвищення якості поставок;
• енергетична криза, яка змусила шукати нові шляхи економії ресурсів, і, відповідно, призвела до зниження собівартості продукції;
• науково-технічний прогрес, зокрема комп’ютеризація управління, що дозволило максимально використовувати та опрацьовувати логістичну інформацію, з метою максимальної злагодженості та високої координованості зусиль всіх учасників логістичної системи.

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


Починаючи із 60-х років логістика пройшла три основні етапи, на протязі яких відбувалося її вдосконалення та розширення сфер діяльності:
Графічно етапи розвитку логістики відображені на рис. 1.1.
Перший етап – 60-ті рр., характеризується застосуванням логістичного підходу в сфері товарообігу, внаслідок чого в єдину систему інтегруються складське господарство і транспорт. Вони починають працювати на один економічний результат за єдиним графіком і єдиною узгодженою технологією. Відбувається об’єднання таких завдань розподілу як оптимізація частоти і розміру партій товару, що постачається; оптимізація розміщення і функціонування складів; оптимізація транспортних маршрутів і графіків тощо. Дана система діє за принципом безпосереднього реагування на щоденне коливання попиту та збої у процесі розподілу продукції. Основними показниками результативності роботи виступає частка затрат на транспортування та інші операції з розподілу продукції у загальній сумі виручки від продажу.

Рис. 1.1. Етапи розвитку логістики
Другий етап – 80-ті рр. В цей період в систему логістики підприємств включається планування виробничого процесу, завдяки
СПО
ЖИВА
Ч
ВИРОБНИЦТВО склад сировини цех склад готов ої продукції транспорт транспорт
ПОС
ТАЧАЛ
ЬНИК
І-й етап
ІІ-й етап
ІІІ-й етап

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економікичому виникла можливість скоротити запаси готової продукції; підвищити якість обслуговування покупців за рахунок своєчасного виконання та обробки замовлень; покращити можливість використання устаткування. Роботу системи логістики, при цьому, оцінюють виходячи із зіставлення даних кошторису і реальних витрат. У цей період відбувається:
• швидке зростання вартості фізичного розподілу;
• зростання професіоналізму менеджменту;
• довгострокове планування у сфері логістики;
• широке застосування інформаційних технологій,
їх впровадження в логістику;
• централізація фізичного розподілу;
• різке скорочення запасів у логістичній системі;
• визначення і здійснення заходів для зменшення вартості просування матеріального потоку до місця кінцевого споживання.
Третій етап – відбувається в даний час. На цьому етапі здійснюється повне об’єднання всіх учасників процесів постачання, виробництва і розподілу в єдину логістичну систему. До додаткових функцій логістичних систем на даному етапі відносять: доставку сировини на підприємство, прогнозування збуту, виробниче планування, управління запасами сировини та незавершеного виробництва, проектування систем логістики тощо. Основними результатами даного етапу стали:
• поява фундаментальних змін в організації та управлінні ринковими процесами у всій світовій економіці;
• розвиток сучасних комунікаційних технологій, що забезпечують швидке проходження матеріальних та пов’язаних
із ними інформаційних потоків, дають змогу здійснити моніторинг усіх фаз переміщення продукції від первинного джерела виникнення до місця кінцевого споживання;
• розвиток галузей, що надають послуги у сфері логістики;
• формування концепції логістики та її визнання більшістю учасників ланцюгів постачання, виробництва і розподілу.
Таким чином, розвиток логістики відбувався завдяки її
інтеграційним можливостям. Поступове об’єднання елементів логістики та її функцій дозволило сформувати на даному етапі

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


інструментарій, що дозволяє досягнути максимального сукупного економічного ефекту який перевищує суму ефектів, які б отримав кожен із учасників товароруху діючи порізно.


3.
ЗАВДАННЯ,
ФУНКЦІЇ
ТА
ПРИНЦИПИ
ЛОГІСТИКИ
В ринковій економіці, яка орієнтована на споживача, від повноти задоволення потреб цього самого споживача значною мірою залежить успіх підприємства. До загальних потреб, які висуває споживач до будь-якого продукту в першу чергу відносять його якість, ціну і своєчасність поставки. На максимально повному задоволенні саме цих загальних потреб і базується система логістики.
Таким чином, головною метою логістики є побудова такої системи проходження матеріальних та інформаційних потоків, яка б дала можливість дотриматись “шести правил логістики”, які б забезпечили:
• ВАНТАЖ – потрібний вантаж;
• ЯКІСТЬ – потрібної якості;
• КІЛЬКІСТЬ – потрібної кількості;
• ЧАС – доставлений в потрібний час;
• МІСЦЕ – в потрібне місце;
• ВИТРАТИ – із найменшими витратами.

Головна мета логістики – це доставка потрібного
вантажу потрібної якості в потрібній кількості в
потрібний час в потрібне місце із найменшими
витратами.

Виходячи із даної мети формуються завдання логістики, які прийнято поділяти на три групи:
1. Глобальні;
2. Загальні;
3. Специфічні.

Розділ 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економікиГлобальним завданням в логістиці є досягнення максимального ефекту із мінімальними затратами в умовах змінного ринкового середовища.
До загальних завдань логістики відносять:
• створення інтегрованих систем регулювання матеріальних потоків;
• контроль за рухом матеріальних потоків;
• визначення стратегії і технології переміщення товарів;
• стандартизація напівфабрикатів і упаковки;
• прогнозування об’ємів продажу, виробництва та складування;
• розподіл транспортних засобів;
• організація післяпродажного обслуговування та ін.
Специфічні завдання логістики полягають у:
• створенні мінімальних запасів;
• скороченні часу зберігання продукції у вигляді запасів;
• скорочення часу транспортування продукції.
Відповідно до визначених завдань виділяють два види функцій логістики:
1. Оперативні;
2. Координаційні.
Оперативний характер функцій логістики пов’язаний безпосередньо з операціями, які забезпечують рух ТМЦ в сфері постачання, виробництва та розподілу:
• в сфері постачання – це: управління рухом сировини, матеріалів і готової продукції від постачальника до виробничого підприємства, складів чи сховищ;
• в сфері виробництва – це: управління запасами на кожній стадії виробничого процесу, а також переміщення готової продукції на оптові склади та роздрібні ринки збуту;
• в сфері розподілу продукції – це: формування та використання каналів розподілу готової продукції по яких вона потрапляє від виробників до кінцевих споживачів.
Координаційні функції логістики полягають у врівноваженні попиту і пропозиції. До них відносяться: виявлення і аналіз потреб в матеріальних ресурсах на кожному етапі виробництва; аналіз ринкового середовища підприємства; обробка замовлень на готову продукцію. Виконання координаційних функцій логістики базується

Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики


на попередньому оперативному плануванні і покликане забезпечити чітку і злагоджену роботу всіх ланок підприємства.
В загальному вираженні функції логістики відіграють важливу роль в усій економічній системі. Завдяки їх реалізації відбувається оптимізація діяльності підприємств, покращення їх фінансових результатів. Зважаючи на це, на логістичну діяльність часто покладають системоутворюючу,
інтегруючу, регулюючу та результуючу функції, що притаманні усім виробничо-господарським системам.
Цьому сприяє формування цілісної системи логістичних принципів. Такі принципи є початковими положеннями, на основі яких здійснюється побудова і функціонування логістичних систем.
До них належать:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал