Зміст лекційного курсу «Загальна психологія» Рекомендована література: БазоваPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації12.04.2017
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ
«Загальна психологія»
Рекомендована література:
Базова
1.
Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / авт. С.Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с.
2.
Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Скрипченко [та ін.]. – К. :
Либідь, 2005. – 463 с.
3.
Загальна психологія: хрестоматія: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / упоряд. О.В.
Скрипченко [та ін.]. – К. : Каравела, 2007. – 640 с.
4.
М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів. – 5-е вид., стер. – К. : Вища шк., 2006. – 487 с.
5.
Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб., 2001.
6.
Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ;
МАУП. – К. МАУП, 2000. – 256 с.
7.
Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 3-те, переробл. та допов. – К.: ЦУЛ, 2008. – 271 с.
8.
Павелків Р.В. Загальна психологія (видання 3-є, доповнене) Підручник для студентів ВНЗ. –
Київ: Кондор, 2009. – 576с.
Допоміжна
9.
Максименко С.Д., Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О. Загальна психологія:
Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. – К., 2000.
10. Немов Р.С. Психология. – М., 1990.
11. Общая психология: (курс лекций) / сост. Е.И. Рогов. – М. : Владос, 2001. – 448 с.
12. Общая психология: курс лекций для первой ступени пед. образования / сост. Е.И. Рогов. – М.,
1998.
13. Общая психология: учеб. для пед. ин-тов / А.В. Петровский [и др.] ; под ред. А.В.
Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 463 с.
14. Общая психология: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / под ред. В.В. Богословского. – М.,
1981.
15. Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка. - К., 1998.
16. Психологія: підручник для пед. вузів / за ред. Г.С. Костюка. – К., 1968.
17. Психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Л. Трофімов [та ін.]; за ред. Ю.Л.
Трофімова. – 5-е вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 558 с.
18. Психологія: Підручник для педагогічних вузів / За ред. Г.С.Костюка. - К., 1968.
19. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. – М., 1988.
20. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие для студ. вузов. – 7-е изд., перераб. и доп.
– Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 672 с.
Тема 1. Загальна психологія як галузь наукового знання
1.
Предмет, завдання та структура психологічної науки.
2.
Становлення та розвиток психології як науки.
3.
Методи психологічного дослідження.
4.
Природа і сутність психіки.
Особливості психології як науки
«Психологія» - слово грецького походження, традиційно прийнятий буквальний переклад якого -
«наука про душу» (з гр. «psyche» – душа, «logos» - знання, вчення).
Психологія як наука порівняно молода, оскільки її остаточне оформлення як науки відбулося наприкінці ХІХ віку. Але ще із стародавніх часів, вже античні філософи та лікарі розглядали психологічні проблеми, шукали відповідь на питання про те, що таке душа та якою є природа людини
(зокрема, в епохальному трактаті Аристотеля «О душе»). Але саме поняття «психологія» почало вживатися в університетських та наукових колах в Європі лише в ХVІ столітті.

Існують різні джерела стосовно початку та авторства щодо вживання даного терміну. Авторство терміну «психологія» лексикологія приписує Ф. Меланхтону (роки життя 1497-1560 рр.), німецькому протестантському богослову, сучаснику і однодумцю Мартіна Лютера. Меланхтон використовував це слово в латинській транскрипції – psychologia. Грецьке написання терміну вперше зустрічається в праці Рудольфа Геккеля (Гокленіуса) в 1590 році «Психология, то есть о совершенстве человека, о душе и прежде всего о возникновении ее…», в якому зібрані вислови авторів різних епох про душу.
Інші джерела стверджують, що вперше термін «психологія» з’явився в 1732-1734 році у працях німецького філософа Христіяна Вольфа (роки життя 1679-1754 рр.) «Рациональная психология» та
«Эмпирическая психология», який запозичив термін «психе» зі стародавніх міфів.
Тривалий час психологія залишалась розділом філософії, не мала власного статусу і представала під різними «превдонімами»: пневматологія (Г.В. Лейбніц, роки життя 1646-1716 рр.), ментальна філософія. Загально вживаним термін «психологія» стає лише в середині ХVІІІ ст.
Як самостійна наука психологія оформилася тільки в кінці ХІХ сторіччя (з часу створення у 1879р. в Лейпцигу В. Вундтом першої лабораторії експериментальної психології).
Незабаром у 1885 році Бехтерєв В.М. організував подібну лабораторію в Росії.
Спроби конкретизувати предмет вивчення психології на сучасному етапі її розвитку як науки, призводить до розпаду похідного поняття душі на доповнюючи один одного поняття, такі як психіка, свідомість, особистість, поведінка і ін.
У системі всіх наук психологія займає особливе місце, бо:
- по-перше, це наука, яка досліджує феномени та явища внутрішнього, психічного життя, які мають значну кількість суб’єктивних форм прояву (відчуття, образи, ідеї, думки, уява, увага, емоції, почуття, здібності, темперамент, характер і ін.), що свідчить про поліпредметність психологічного дослідження;
- по-друге, це наука про найскладніші явища, які відомі людству: психіка як властивість кори головного мозку відображати навколишній світ та механізм її функціонування як носія психіки – це найскладніший за своєю психофізіологічною будовою та закономірностям діяльності організм і механізм, більшість закономірностей функціонування якого ще не повністю досліджені вченими;
- по-третє, в психологічній науці зливаються об'єкт і суб’єкт пізнання, що відображене, наприклад, в самосвідомості людини: досліджуючи психічні явища, людина може їх досліджувати на прикладі особистих феноменів і спрямовувати наукове дослідження на саму себе, що викликає певні труднощі об’єктивного дослідження суб’єктивних явищ («Как познать то, что само выступает объектом познания?» - основне питання, яке стоїть перед психологічною наукою), крім того, певні сторони об’єкта психологічного дослідження принципово невидимі: психічне як предмет наукового дослідження вкрай важко зробити об’єктом безпосереднього емпіричного вивчення (душа як і психіка емпірично невловимі, тому психологія шукає інші об’єкти дослідження і через їх емпіричне дослідження робить висновки про закономірності і механізми психічної реальності).
- по-четверте, специфіка психології полягає в тому, що вона має унікальні практичні наслідки, оскільки дослідження особливостей психіки людини не є самоціллю, а є необхідним етапом для подальшої роботи, а саме здійснення впливу з метою корекції, удосконалення, перетворення окремих
її аспектів, тому психологія не тільки констатуюча, досліджуюча, а й перетворююча та корегуюча наука: вивчаючи психічні явища, психологія намагається на них впливати – навчитися впливати на психічні явища (свої та іншої людини) – завдання не менш, а може й більш грандіозне, ніж дослідження космосу та політ у космос людини. Психологія напрацювала значний арсенал методів, прийомів та технік впливу на психічні явища з метою їх зміни, перетворення.
Крім того, психологія – одна з найперспективніших наук у плані використання результатів її дослідження, оскільки людство все більше починає розуміти роль і значення саме людини, її психіки, свідомості та можливості більш ефективної реалізації її потенціалу. І є всі підстави стверджувати, що вже в недалекому майбутньому наукові дослідження все більше будуть спрямовані на дослідження не тільки суперскладних технічних проектів, а й особливостей людської психіки з метою прогнозування поведінки, вчинків та дій людини в процесі їх реалізації в життєдіяльності. Саме психологічні аспекти поведінки та життєдіяльності людини все більше привертають уваги науковців і практиків.
Умови, за яких певна сфера знання стає наукою

1.
Визначитися ЩО вивчати? – предмет вивчення, тобто ті явища, які відноситься саме до даної науки;
2.
За допомогою ЧОГО вивчати – методи виявлення і дослідження цих явищ (саме експериментальні методи можуть довести об’єктивне існування тих чи інших явищ);
3.
Забезпечення повторюваності цих явищ, що дозволяє з’ясувати закони, закономірності і механізми існування та функціонування явищ, які вивчає дана наука.
Таким чином,
Психологія це:
1. Наука, що вивчає факти, закономірності й механізми психіки;
2. Наука, що вивчає процеси активного відображення людиною дійсності в формі відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та інших процесів і явищ психіки;
3. Наука про закони, закономірності й механізми функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності тварин та людини
Отже, психологія – це наука про душу, або в сучасній інтерпретації - психіку.
Що таке психіка і як її можна вивчати, досліджувати? Адже певні сторони об’єкта психологічного дослідження принципово невидимі: психічне як предмет наукового дослідження вкрай важко зробити об’єктом безпосереднього емпіричного вивчення (душа як і психіка емпірично невловимі, тому психологія шукає інші об’єкти дослідження і через їх емпіричне дослідження робить висновки про закономірності і механізми психічної реальності).
Якщо психічні явища є внутрішніми, то психіка – це особлива властивість мозку, як високоорганізованої матерії, яка полягає в здатності відображення зовнішньої об’єктивної дійсності у вигляді внутрішніх суб’єктивних образів, ідей, переживань та на цій основі цілеспрямовано регулювати поведінку і діяльність людини.
Предмети і явища зовнішнього оточуючого світу впливають на органи чуття людини і відбиваються в корі головного мозку, породжуючи цілий спектр психічних явищ.
I
II
III
IV
ПСИХІЧНІ
ПРОЦЕСИ
ПСИХІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ
ПСИХІЧНІ
УТВОРЕННЯ
ПСИХІЧНІ СТАНИ
Форми субєктивного відображення та усвідомлення людиною обєктивного оточуючого її середовища та мають чітко визначений початок, певний перебіг та чітко визначений момент завершення. Їх змістом є певна послідовність змін психічної діяльності при взаємодії людини з оточуючим світом
Відносно постійні, стійкі прояви особистості, що забезпечують певний якісний рівень поведінки та діяльності, типовий для даної людини
Психічні явища, набуті людиною в процесі життєвого та професійного досвіду, обумовлені взаємодією, взаємним впливом та виявляються в діяльності
Сукупність психічних явищ, які відтворюють певний рівень працездатності та динамічних характеристик функціонування психіки людини (емоційних, пізнавальних, поведінкових) в даний момент часу. Загальний тимчасовий функціональний рівень психіки, який визначає перебіг психічних процесів та вияв психічних властивостей в даний момент.
1. Пізнавальні
1. Темперамент
1. Знання
1. Прості
- відчуття
2. Характер
2. Уміння
- піднесення
- сприймання
3. Здібності
3. Навички
- пригніченості
- уявлення
4. Спрямованість
4. Звички
- зацікавленості
- мислення
(сукіпність сталих мотивів)
5. Переконання
- засмучення

- уява

6. Світогляд
2. Складні
- пам'ять

7. Досвід
- адаптованості
- увага

і інш.
- підйому
- мовлення


- перевтоми
2. Емоційні


- монотонії
- емоції


і інш.
- почуття


- чуттєвий тон


- стреси


- афекти


- настрій


3. Вольові


- воля
Соціально-психологічні явища та процеси – це психологічні (тобто внутрішні) феномени, які обумовлені взаємодією, спілкуванням та взаємовпливом людей один на одного і їх належністю до певних соціальних груп (спільнот).
Психічне життя людини являє собою єдине цілісне утворення, в якому науковий аналіз виокремлює певні її складові, окремі її аспекти, тому всі психічні явища є взаємообмовлені і взаємопов’язані.
Взаємозв’язок окремих психічних явищ виглядає таким чином:
Крім внутрішніх психічних явищ, які є суб'єктивними, психологія вивчає явища, які виникають за умов взаємодії людей в різних соціальних групах – великих і малих групах і колективах. Тому психічні явища можуть також бути як індивідуальні, так і групові:
Загальні етапи розвитку психології
Психологія на шляху до самостійності пройшла тривалий шлях, однак на різних етапах її розвитку уявлення про психіку (душу, свідомість, поведінку) не були цілковито позбавлені ознак науковості.
Психічні
процеси
Психічні
властивості
Психічні
утворення
Психічні
стани
Індивідуальні
Групові
Внутрішні
(психічні)


Зовнішні
(поведінкові)
Психічні процеси
Психічні властивості
Психічні стани
Психічні утворення
Соціально-психологічні
явища і процеси

Вони прорізувались в надрах інших наук, зокрема філософії, медицини, природознавства, в різних явищах суспільної практики та ін. В період тривалого часу психологічна думка самовизначалась, усвідомлюючи, уточнюючи специфіку свого предмета та набувала значення та сили.
В історії психології виокремлюють різні підходи до визначення меж та етапів розвитку психології.
Згідно одному з підходів, розвиток психології поділяють на два етапи: психологія має тривалу передісторію (до кінця першої половини ХІХ ст.) і коротку історію (з другої половини ХІХ ст.)
Ще один підхід виділяє 4 етапи в становленні психології як науки:
ЕТАП
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
I Понад 2 тис. років тому Психологія як наука про Душу Наявністю душі намагалися пояснити всі незрозумілі явища в житті людини
II починаючи з ХVII ст. до кінця ХІХ ст.
Психологія як наука про свідомість (самосвідомість)
Відбувається розвиток природничих наук і здатність думати, бажати називали свідомістю. Основним методом вивчення психіки вважали спостереження за собою
(рефлексія), опис фактів
III друга половина ХІХ ст.
Психологія як наука про
Поведінку
Завдання психології – дослідження того, що можна безпосередньо побачити, а саме: поведінку, вчинки, реакції. Мотиви, що зумовлюють дії та вчинки людини, не враховуються
IV Сучасний
Психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
(психіка як відображення)
Сформувалася на базі філософії діалектичного матеріалізму і основою сучасних психологічних поглядів є теорія відображення
Останні два етапи розвитку психології – це вже наукова психологія, коли вона виборола право на самостійне існування. В цей час склалась сукупність наукових теорій, представники яких прагнуть дослідити сутність психіки, опрацювати методи її дослідження, насамперед експериментальний метод, відкриваються наукові заклади та школи, в яких досліджується психологічна проблематика.
Згідно іншому підходу, розвиток психологічної думки має три етапи: донаукова (міфологічна) психологія – коли панували анімістичні уявлення про душу; філософська психологія – коли психологія була частиною філософії (від античності до ХІХ ст.); власне наукова психологія (з другої половини ХІХ ст., коли починається власне історія психології).
В останній чверті XX ст. психологія заявляє про себе як про науку, що активно втручається у суспільне життя. Отже, людина користується психологічними знаннями з давніх часів, але як наука психологія оформилася тільки в кінці ХІХ сторіччя, з часу створення В. Вундтом першої в світі лабораторії експериментальної психології.
Основні школи (напрями) в сучасній психології
В другій половині ХХ століття продовжується конкретизація і уточнення предмета наукової психології:

Біхевіоризм – (з англ. - поведінка) напрям, який предметом психологічного дослідження вважає тільки те, що відповідає методам об’єктивного вивчення. Насамперед це поведінка – сукупність зовнішніх дій людини і тварини, ланцюг реакцій на зовнішні стимули. Засновник напряму Дж.
Уотсон започаткував дослідження навичок – автоматизованих дій, сформованих шляхом багаторазових повторень. Законами дослідження навичок (наприклад, закон спроб, помилок і закріплення випадкового успіху) пояснювалось утворення різноманітних психічних явищ. Було виявлено спільні для людини та тварини закономірності научіння – засвоєння набутого досвіду.
Еволюція цього напрямку зумовила появу необіхевіоризму, який також спирається на поведінковий принцип, але вже по-іншому визначає характер відношень між стимулом і реакцією і допускає наявність «проміжних змінних» між ними у вигляді очікувань, гіпотез, пізнавальних схем тощо (Міллер та ін., Скіннер, Халл, Толмен). Наприклад, за Б.Ф. Скіннером, научіння полягає у збагаченні досвіду організму за рахунок відповідей, що підкріплюються. Основою підкріплення є оцінка ймовірності повторення цієї відповіді у майбутньому.
Гештальтпсихологія (з нім. – цілісна форма, образ) напрям в західній психології першої третини ХХ ст., що висунув програму вивчення психіки як цілісної внутрішньої структури –
гештальта. Це первинна індивідуальна властивість психіки, що потребує у відповідності з фізіологічними процесами мозку і зовнішнім світом. Головним положенням цієї школи є положення, що гештальти, як первинні дані психіки, не можуть бути виведені з їхніх компонентів. Навпаки, властивості частин визначаються саме структурою (гештальтом). Такий підхід дозволив показати зумовленість сприймання співвідношенням предмета («фігури») і його оточення («фону»), з’ясувати роль інсайту (збагнення, прозріння) та переструктурування чуттєвих даних у мисленні (Вертгеймер;
Келер, Левін).
Ідеї гештальтпсихології збагатили дослідження пізнавальних процесів і знайшли своє відображення у когнітивній психології.
Когнітивна психологія (з англ. – знання, пізнання) – напрям, представники якого досліджують внутрішню організацію психічних процесів:сприймання, пам’яті, уваги, мислення. Часто вдаються до аналогій між обробкою інформації технічними пристроями (комп’ютерами) і людиною і на цій підставі створюють численні моделі психічних процесів.
Представники когнітивної психології твердять про вирішальну роль знань у поведінці людини як результатів пізнавальної діяльності (У. Найсер, Р. Аткінсон, Г. Бауер, А. Ліндсей, Д. Норман, Дж.
Брунер). Сучасним розвитком когнітивізму є прагнення об’єднання класичних теорій з іншими новітніми напрямами, наприклад, біхевіоризму та генетичної психології. Так, сучасними представниками є Л. Фестингер, Келлі, Ж. Піаже.
Глибинна психологія (психоаналіз)напрям, засновником якого був З.Фрейд. Ця школа розглядає психічне життя людини як багаторівневе явище, глибинним рівнем якого є несвідоме, що й визначає в цілому зміст нашої поведінки та має сексуальну та агресивну складові. Перша є джерелом психічної енергії (лібідо) і перебуває в конфлікті зі свідомістю. Внаслідок цього конфлікту
Предмет
психологічних
досліджень
БІХЕВІОРИЗМ:
Поведінка
ГЕШТАЛЬТ-
ПСИХОЛОГІЯ:
Цілісні структури
свідомості та психіки
ПСИХОАНАЛІЗ
(глибинна
психологія):Несвідоме

ГУМАНІСТИЧНА
ПСИХОЛОГІЯ:
Особистість
КОГНІТИВНА
ПСИХОЛОГІЯ:
Пізнавальні структури та
процеси
ТРАНС
ПЕРСОНАЛЬНА
ПСИХОЛОГІЯ:
Граничні можливості
людини
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД:
Психіка як відображення

особистість – це багаторівневе явище, інстанціями якого є: Ід – (лат. it - Воно), Его – (ego - Я) і
супер-Его (Над-Я).
Ід – носій інстинктів, що підкоряється принципу задоволення. Его – підкоряється принципу
реальності (задоволення через пристосування до вимог оточуючтого світу). Супер-Его – носій моральних норм, виконує функцію критики, витоки якої сягають до дитячих вражень.
Принцип реальності і принцип задоволення несумісні між собою, тому завжди перебуває у стані напруги, від якої людина рятується за допомогою механізмів психологічного захисту: витіснення, проекція, регресія, сублімація і ін.
Несвідоме проявляється у свідомості опосередковано – у вигляді обмовок, описок, помилок пам’яті, сновидінь. Воно часто є причиною неврозів – нестійких розладів нервової діяльності. З.
Фрейд розробив метод аналізу несвідомого (метод психоаналізу як надання психологічної допомоги) – застосовується при лікуванні неврозів, поясненні сновидінь, творчості, у виявленні сексуального значення симптомів та звільнення від них.
Теорія класичного психоаналізу З. Фрейда зазнала численних модифікацій у теоріях А. Адлера, Е.
Фромма, К. Юнга, К. Хорні, Г. Саллівана.
А також з’явилися та відділилися нові напрямки та різновиди психоаналізу – теорія его-
психології Е. Еріксона – здійснюється аналіз розвитку та становлення «Его» – свідомості у процесі життєвого становлення та досягнення самоідентичності.
Транзакційний аналіз Е. Берна – аналізує міжособистісні стосунки та розробляє шляхи їх гармонізації за допомогою особливих психічних станів в структурі особистості.
Гуманістична психологія (з лат. - людяний)напрям психології, який визначає своїм предметом
унікальність особистості, вбачаючи в ній активну свідому істоту, що відповідає за своє життя і прагне до втілення моральних ідеалів. Активність особистості, на думку представників гуманістичної психології, визначається її потребою до зв’язків з іншими людьми, відчуттям необхідності постійного
самовдосконалення, пошуку сенсу життя (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, В. Штерн,
Слободчиков, Ісаєв, В.А. Роменець).
Так, А. Маслоу джерелом психічного розвитку особистості вважає її прагнення до
самоактуалізації – якомога повного вияву своїх можливостей. Це прагнення ґрунтується на потребі у самоактуалізації – «вершині» в ієрархії потреб людини, яку складають п’ять рівнів потреб. З ними пов’язані пізнавальні (знати і розуміти) та естетичні (сприймати прекрасне) потреби, але вони не входять до ієрархії, оскільки є вторинними стосовно її складових. Потреба у самоактуалізації виявляється лише тоді, коли задоволені потреби, що перебувають на нижчих щаблях ієрархії. З позицій цього напряму, людина може звернутися до психолога за психологічною допомогою з тим, щоб досягти свого ідеального Я.
Саме гуманістична психологія заявила про себе на теренах колишнього СРСР, була позитивно сприйнята радянськими психологами та отримали розвиток певні ідеї. Напевно, це стало реакцією на переважно природничо-наукову орієнтацію радянської психології попереднього періоду.
Діяльнісна психологіянапрям психології, в якому, по-перше, стверджується, що психіка виникає тільки завдяки діяльності, а, по-друге, що вона є функцією мозку, який в свою чергу теж розвивається в процесі діяльності.
Цей підхід виник на ґрунті філософії марксизму – офіційної ідеології колишнього СРСР і був відмітною ознакою радянської психології. Представниками є


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал