Здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правила користування карткамиСкачати 143.25 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір143.25 Kb.
ТипКартка


Порядок


здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток

міжнародних платіжних систем та правила користування картками

ТЕРМІНИ


Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки;

Валюта Рахунку - валюта, що використовується при розрахунках з використанням Картки. Валютою Рахунку може бути долар США, українська гривня і інша валюта у відповідності з умовами функціонування Рахунку;

Дебетова схема – платіжна схема (умови, за якими виконується облік операцій з Карткою), що передбачає розрахунки за операції з Карткою в межах власних коштів Держателя, які обліковуються на його Рахунку;

Додаткова картка - Картка, яка може видаватися Банком Держателю або його довіреній особі Держателя, та яка надає можливість використовувати грошові кошти з Рахунку Держателя;

Картка - персоніфікований засіб розрахунків у вигляді пластикової платіжної картки Системи, яка емітована Банком;

Ліміт активності - обмеження на кількість та суму Платіжних операцій, здійснених Держателем за певний період часу;

Ліміт овердрафту – гранична сума Овердрафту, який Банк надає Клієнту;

Надлімітна сума – заборгованість Держателя перед Банком, яка перевищує Ліміт овердрафту (при обслуговуванні за Кредитною схемою) або залишок по Рахунку (при обслуговуванні за Дебетовою схемою) та отримана Держателем без узгодження з Банком”.

Організація – суб’єкт господарювання – роботодавець, що уклав з Банком Договір «Про розрахунково-касове обслуговування по перерахуванню сум оплати праці та інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству, на карткові рахунки працівників Організацій»; *

Незнижувальний залишок – мінімальна сума коштів клієнта на Рахунку, що обумовлена в договорі клієнта з банком яка, на термін діїї картки повинна залишатися на Рахунку й не може бути використана Держателем;

Овердрафт – короткостроковий кредит, який надається Банком Клієнту в разі перевищення суми операції за Карткою залишку коштів на картковому рахунку;

ПІН-код - Персональний Ідентифікаційний Номер - число, визначене по особливому алгоритму персонально для кожного Держателя, який використовується для отримання готівки в банкоматах та в інших випадках передбачених правилами Системи. Всі Платіжні операції, які здійснені із застосуванням ПІН-коду, безумовно вважаються такими, що виконані Держателем особисто;

Платіжна квитанція - торговельний чек (сліп, чек електронного терміналу, банкомату, тощо), який містить всі реквізити здійснених Держателем Платіжних операцій;

Платіжна операція - будь-яка розрахунково-платіжна операція або отримання готівкових грошових коштів, які здійснюються з використанням Картки або її номера;

Початковий внесок - сума, яку вносить Клієнт для відкриття особистого Рахунку;

Проценти – встановлена Банком плата за користування Овердрафтом, яку Клієнт сплачує Банку та плата на залишок коштів на картковому рахунку, які Банк платить Клієнту;

Рахунок - картковий рахунок, на якому відображаються Платіжні операції, які здійснюються за допомогою Картки;

Система – міжнародна платіжна система ( MasterCard International), асоційованим членом якої є Банк;

Тарифи - система встановлених Банком обов'язкових показників, лімітів, комісій, штрафів, тощо.

1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ

  1. Картка є власністю Банку.

  2. Картка надається Держателю протягом 10 (десяти) банківських днів з дати зарахування на відповідні рахунки Банку суми Початкового внеску/ Незнижувального залишку, плати за оформлення Картки, та з моменту оформлення Держателем всіх необхідних документів.

  3. Клієнт при отриманні Картки повинен пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує його особу.

  4. Клієнт при отриманні Картки повинен впевнитись в цілості конверту з ПІН-кодом, поставити підпис на Картці та заповнити розписку про отримання Картки та ПІН-коду.

  5. На наступний банківський день після отримання Картки Клієнт може здійснювати Платіжні операції.

  6. Картка використовується на території України та за її межами для здійснення Платіжних операцій, передбачених чинним законодавством України, а саме:

 • безготівкова оплата за товари (послуги);

 • одержання готівки в касах банків, фінансових установ та через банкомати.

Клієнт не має права використовувати Картку в цілях, не передбачених цим Договором або тих, що суперечать чинному законодавству України.

Забороняється використовувати Картку в протизаконних цілях, в тому числі для придбання товарів чи послуг, що заборонені законодавством країни, в якій здійснюється Платіжна операція.  1. При необхідності Клієнт зобов’язаний при здійсненні Платіжної операції посвідчити свою особу.

  2. Клієнт зобов’язаний зберігати ПІН-код в таємниці від третіх осіб та вжити всі можливі заходи для забезпечення недоторканності Картки та ПІН-коду. Нікому не називати свій ПІН-код, інакше ці дії можуть бути кваліфіковані як шахрайство.

  3. З моменту одержання ПІН-коду Клієнт несе відповідальність за всі зобов’язання, що пов’язані з його використанням. Забороняється називати ПІН-код третім особам та записувати його на Картці або на будь-чому, що зберігається разом з Карткою. ПІН-конверт необхідно знищити, а ПІН-код запам’ятати. В разі необхідності заміни ПІН-коду, Картка перевипускається за встановлену Тарифами плату.

  4. Не дозволяється третім особам використовувати Картку з ПІН-кодом чи без нього.

  5. Клієнт має право називати номер Картки виключно особам, що оформлюють Платіжну операцію та працівникам Банку при повідомленні про втрату Картки.

  6. Картка повинна зберігатися окремо від ПІН-коду, від пристроїв та предметів, дія яких може призвести до розмагнічення магнітної полоси Картки.

  7. Забороняється передавати Картку третім особам, за винятком працівників підприємств, які реалізують товари (надають послуги, виконують роботи і т.д.), для належного оформлення ними Платіжної операції.

  8. Після закінчення строку дії Картки забороняється здійснення Платіжних операцій.

  9. Банк за письмовою заявою Держателя на Додаткову картку може випустити під його основну Картку не більше двох Додаткових Карток тієї ж самої Системи:

 • під особисту Картку Maestro - додаткові картки Maestro;

 • під особисту Картку MasterCard Mass – додаткові картки Maestro або MasterCard Mass;

 • під особисту Карту MasterCard Gold – додаткові картки Maestro або MasterCard Mass або MasterCard Gold.

Додаткова картка надається протягом 10 десяти банківських днів після прийняття відповідної заяви Держателя та при умові сплати Держателем Банку суми Плати за виконання розрахунків з Додатковою карткою.

У випадку пошкодження, втрати, крадіжки Картки або Додаткових карток, Клієнт має право переоформити Рахунок та отримати нову Карту чи Додаткові картки. Така операція проводиться за рахунок Держателя та згідно Тарифів.В разі повернення Держателю раніше втраченої Картки, використовувати її він не може. Клієнт повинен надрізати її ножицями таким чином, щоб була пошкоджена магнітна смуга і полоса для підпису та повернути її в Банк.


  1. Банк має право встановлювати Ліміти активності згідно з вимогами Системи та з метою забезпечення безпеки Держателя і Банку.

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З КАРТКАМИ

  1. Банк виконує операції за розрахунками з Картками за Дебетовою схемою чи Кредитною схемою (у випадку укладання відповідного Договору). При припиненні дії Кредитного договору виконання операцій за розрахунками з Картками здійснюється за Дебетовою схемою. Підтвердженням здійснення операцій по Рахунку є виписка по Рахунку.

  2. Банк здійснює додаткове зарахування грошових коштів на Рахунок протягом 2 (двох) банківських днів з моменту їх надходження на рахунок Банку.

   1. Поповнення залишку грошових коштів на Рахунку безготівковим переказом здійснюється Держателем, іншою фізичною або юридичною особою в Валюті Рахунку згідно чинного законодавства шляхом зарахування коштів в Банк згідно встановленого порядку.

   2. Особливості поповнення Рахунків, відкритих в доларах США або ЄВРО, з-за кордону України безготівковим переказом.

Поповнення Рахунку (долари США або ЄВРО) здійснюється Клієнтом (Держателем), іншою фізичною або юридичною особою згідно чинного законодавства України в доларах США (або ЄВРО) на рахунок переказів на КР з обов'язковим призначенням платежу “Переказ на поповнення карткового рахунку №_______________________, ПІБ.

   1. Клієнт або будь-яка інша фізична особа можуть поповнити Рахунок готівковими грошовими коштами в будь-якому Відділенні Банку або в іншому банку.

  1. Клієнт зобов’язаний здійснювати контроль за розрахунками з використанням Картки (Додаткових карток).

  2. Клієнт несе матеріальну відповідальність перед Банком за спричинені останньому збитки при використанні Картки (Додаткових карток).

  3. Клієнт зобов’язаний зберігати всі без винятку документи, які пов’язані з використанням Картки (Платіжні квитанції та т.п.), протягом 3 (трьох) років з дня оформлення відповідного документу та надати ці документи Банку за його першою вимогою або митним органам для підтвердження законності одержання коштів і їх витрати за кордоном.

  4. При здійсненні розрахунків з використанням Картки Клієнт зобов’язаний підписати Платіжну квитанцію (сліп або чек), на якій вказуються необхідні реквізити Платіжної операції.

   1. При оплаті товарів та послуг Клієнт не повинен випускати Картку з поля зору. До того, як поставити свій підпис на сліпі, Клієнт повинен перевірити кількість сліпів (їх повинно бути три примірники), чеків - (два примірники), вартість товару, валюту платежу. Другий примірник сліпа (чека) повертається Держателю, який повинен зберігати його не менше 3 (трьох) років з моменту оформлення. У випадку відсутності запису про суму Платіжної операції на Платіжній квитанції (сліпі/ чеку) або, якщо допущено виправлення на Платіжній квитанції, Клієнт не має права підписувати ці документи.

   2. Перед тим, як отримати готівку в банкоматі, Клієнт повинен переконатися, що він приймає Картки даної Системи. Якщо в ході проведення зазначеної операції банкомат не повернув Держателю Картку, необхідно звернутися в Банк, якому він належить. Якщо на звернення Держателя не відреагували і Картку не повернули, йому належить терміново зателефонувати в Банк в Службу підтримки за телефоном: (044) 494-25-91 та повідомити про втрату Картки.

  5. Авторизація не означає, що Платіжна операція буде оформлена. Рахунок блокується на суму Авторизації та комісійної винагороди Банку.

  6. Сума Авторизації може відрізнятися від суми Платіжної операції у відповідності з правилами Системи.

  7. Платіжна операція, що здійснюється в торговельних організаціях, може бути оформлена без Авторизації.

  8. В разі, якщо валюта Авторизації відрізняється від Валюти Рахунку:

 1. Система самостійно перераховує суму Авторизації в валюту авторизаційної вимоги за курсом, що встановлений Системою на дату Авторизації;

 2. Банк перераховує суму авторизаційної вимоги в Валюту Рахунку за власним курсом та блокує відповідну суму на Рахунку.

  1. У випадку здійснення операцій по Рахунку з використанням Додаткових Карток, грошові кошти списуються з Рахунку.

  2. В разі, якщо валюта Платіжної операції відрізняється від Валюти Рахунку:

 1. Система самостійно перераховує суму Платіжної операції в суму платіжної вимоги за курсом Системи на дату отримання належним чином оформленої Платіжної операції від обслуговуючого банку (на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дати здійснення Платіжної операції);

 2. Банк після отримання від Системи платіжної вимоги здійснює перерахунок за курсом згідно Тарифів на дату списання з Рахунку.

  1. Підставою для списання з Рахунку є тільки платіжна вимога, яка надійшла від Системи. В разі неотримання від Системи такої вимоги протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати Авторизації Рахунок розблоковується.

В разі виникнення Надлімітної суми Банк призупиняє проведення Авторизацій по Рахунку (за винятком авторизацій Системою) до погашення цієї суми.

  1. Банк надає Держателю виписку в терміни та в порядку, визначених Договором.

  2. В разі сумнівів Держателя щодо достовірності інформації, викладеній у виписці по Рахунку, він зобов’язаний протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання виписки, але не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за звітним, письмово повідомити Банк про це. Виписка по Рахунку вважається прийнятою Держателем у випадку неотримання Банком зазначеного повідомлення до 21 (двадцять першого) числа місяця, наступного за звітним.

  3. За плату, встановлену Тарифами, Клієнт може отримати дублікат виписки по Рахунку за будь-який проміжок часу але не більше 3 (трьох) років від дати здійснення Платіжної операції.

  4. За плату, встановлену Тарифами, Клієнт може отримати довідку про поточний залишок на Рахунку.

  5. Виконання операцій за розрахунками з Картками призупиняється в останній день дії Картки о 24.00 годині.

 1. ПРИПИНЕННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ

  1. У випадку порушення Держателем умов Договору, цього Порядку або вимог чинного законодавства України, які стосуються здійснення розрахунків з використанням Картки, Банк призупиняє виконання операцій за розрахунками з Картками до повного усунення цих порушень.

  2. У випадку отримання повідомлення Держателя про втрату, крадіжку Картки, або про несанкціоноване використання Картки третьою особою, Банк призупиняє виконання операцій за розрахунками з Картками з часу отримання повідомлення до моменту випуску нової Картки.

  3. Банк припиняє виконання операцій за розрахунками з Картками при розірванні Договору будь-якою Стороною.

  4. Банк припиняє виконання операцій за розрахунками з Картками після надходження відомостей про смерть Держателя або про виїзд Держателя за кордон на постійне місце проживання.

 1. ВИНАГОРОДА БАНКУ ТА НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ ДЕРЖАТЕЛЯ

  1. Клієнт сплачує Банку винагороду у розмірах відповідно до Тарифів.

  2. Банк в останній банківський день місяця нараховує проценти на залишок грошових коштів на Рахунку. Проценти нараховуються у розмірі встановленому Тарифами. Проценти на залишок коштів на Рахунку нараховуються за кожний день фактичного знаходження коштів на Рахунку, починаючи з дня, наступного за днем фактичного надходження коштів на Рахунок, та по день вилучення коштів з Рахунку включно.

  3. Відсотки, які нараховані на залишок коштів на Рахунку, зараховуються на нього в день нарахування.

  4. Винагорода Банку списується з Рахунку одночасно зі здійсненням відповідних розрахунків по Платіжних операціях.

 1. НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК

  1. На період виконання операцій за розрахунками з Картками Банк приймає від Держателя на Рахунок суму Незнижувального залишку згідно Тарифів. Банк зобов’язується прийняти Незнижувальний залишок приймається на термін строку дії Картки.

  2. Банк забезпечує таємницю вкладу та повну відповідальність за збереження прийнятих коштів.

  3. Незнижувальний залишок являється гарантією виконання Держателем своїх зобов’язань перед Банком відповідно до Договору. Сума Незнижувального залишку виплачується при умові припинення виконання операцій за розрахунками з Картками та відсутності Надлімітних сум по ньому.

  4. В разі виникнення у Клієнта Надлімітної суми Банк спрямовує її на поповнення Рахунку. Протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту такого використання коштів, Клієнт зобов’язаний поповнити Рахунок до розміру, який не менший ніж передбачений Тарифами.

В разі, якщо Незнижувальний залишок менший Надлімітної суми, Клієнт зобов’язаний погасити суму, що не вистачає для повного погашення такої заборгованості перед Банком.

  1. У випадку випуску Банком нової Картки дія Незнижувального залишку продовжується на термін дії нової Картки.

  2. У випадку дострокового розірвання Договору сума Незнижвального залишку виплачується разом із залишком коштів після 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати надання заяви на припинення дії Картки та повернення Картки в Банк.

  3. Незнижувальний залишок виплачується повністю в тій валюті, в якій він був прийнятий, шляхом зарахування на рахунок або видається готівкою.

 1. ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ

  1. Якщо Клієнт письмово не повідомив Банк про відмову від надання нової Картки за 45 (сорок п’ять) календарних днів до закінчення строку дії Картки, Банк випускає нову Картку без отримання спеціального дозволу Держателя. При цьому ПІН-код залишається незмінним. В цьому випадку Клієнт:

 1. сплачує Банку Плату за випуск нової картки по закінченню терміну дії попередньої, встановлену Тарифами, які діють на момент випуску нової Картки;

 2. отримує нову Картку в день повернення старої Картки до Банку.

  1. Клієнт має право відмовитися від прийняття нової Картки після її виготовлення Банком. В цьому випадку Клієнт:

 1. сплачує Банку суму Плати за випуск нової картки по закінченню терміну дії попередньої, встановлену Тарифами, які діють на момент випуску нової Картки;

 2. протягом 7 (семи) календарних днів з моменту закінчення строку дії старої Картки повертає її до Банку.

  1. Клієнт повертає Картку (Додаткові картки) до Банку:

 1. в день отримання нової Картки в разі пролонгації Договору;

 2. разом з заявою на заміну Картки;

 3. не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту розірвання Договору, про що робиться відповідна відмітка працівником Банку на заяві Держателя на випуск Картки.

  1. Банк протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту повернення старої Картки до Банку, перераховує залишок коштів з Рахунку та Незнижувальний залишок на рахунок, письмово вказаний Держателем, а у випадку внесення Держателем Початкового внеску / Незнижувального залишку готівкою, Банк зобов’язаний на вимогу Держателя повернути залишок коштів у готівковій формі при наступних умовах:

 • отримання Банком письмової відмови Держателя від випуску нової Картки за 45 (сорок п’ять) календарних днів до закінчення строку дії Картки

 • відмови Держателем від прийняття нової Картки при умові сплати ним Плати за випуск нової картки по закінченню терміну дії попередньої;

 • у випадку розірвання Договору з ініціативи будь-якої сторони.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Банк несе відповідальність за збереження банківської таємниці по операціях з Картками. Відомості по вищезазначених операціях можуть стати відомі третім особам не інакше, як в порядку, визначеному чинним законодавством України.

  2. Банк не несе відповідальність за ситуації, що знаходяться поза сферою його контролю і пов’язані зі збоями в роботі зовнішніх систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних.

  3. Будь-які інші можливості і вигоди, які стали доступні Держателю за правилами Системи і не обумовлені в даному Порядку та Договорі, можуть бути припинені Системою в будь-який час без попереднього повідомлення.

*стосується клієнтів, які обслуговуються в Банку в рамках зарплатного проекту, та працюють в Організації, , що уклала з Банком Договір «Про розрахунково-касове обслуговування по перерахуванню сум оплати праці та інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству, на карткові рахунки працівників Організацій»
Банк ________________ Клієнт ________________


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал