Затверджено на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогікиСкачати 460.91 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір460.91 Kb.
1   2   3
Тема 9. Соціальні норми та регуляція поведінки

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Соціальні норми можна розглядати як зразки, моделі реальної поведінки людей, програму людської практичної діяльності в зв'язку з тією чи іншою конкретною соціальною ситуацією. Вони закріплюють таку поведінку, що виражає типові соціальні зв'язки й відносини, яка є характерною для більшості представників соціуму (конкретної соціальної групи), схвалюється та здійснюється ними.

3. Мета заняття:

- загальна: надати знання студентам про соціальні норми, особистісні передумови конформної поведінки, необхідність гнучкого застування певних стратегій і тактик поведінки в різних ситуаціях.

- конкретна: студент повинен

а) знати:

  • сутність теоретичних понять з теми;

  • основні чинники конформної поведінки;

  • причини, за якими особистість слідує наказам;

  • причини, за якими особистість висловлює незгоду;

б) уміти:

  • тлумачити поняття «конформність»

  • аналізувати основні причини конформної поведінки;

  • визначати причини, за якими особистість слідує наказам;

  • характеризувати причини, за якими особистість висловлює незгоду.4. Графологічна структура теми:

Чинники конформної поведінки


Ототожнення з групою Бажання бути точним

Особистість проти ситуації

Бажання особистого виграшу Бездумність
Бажання подобатися, страх бути непопуляр¬ним

5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Конформність як одна з форм соціальної поведінки.

2. Чинники конформної поведінки.

3. Підкорення: слідування наказам.

4. Незгода: слідування сумлінню.

7. Практичні навички з теми.

- Що таке групові норми й групова поведінка?

- Що таке соціальні акції і які рівні формалізації їх ви знаєте?

- Розкажіть про дослідження нормативного впливу групової більшості.

- Дайте визначення феномену групового тиску.

- Що являє собою конформізм як соціально-психологічне явище?

- Що таке конформність, дайте пояснення конформної поведінки?

8. Термінологія (ключові слова): міжособистісне спілкування, соціальна група, особистість, деіндивідуалізація, конформізм, психологічний клімат.

9. Запитання для контролю знань.

1. Що означає поняття «конформність»?

2. Охарактеризуйте основні причини конформності поведінки.

3. Назвіть причини слідування наказам.

4. таке «незгода»? У чому її причини?

5. Назвіть стадії прояву незгоди.10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менеджменту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал