Затверджено на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогікиСкачати 460.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.11.2016
Розмір460.91 Kb.
  1   2   3
Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

І медичний факультет

Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
Затверджено

на засіданні кафедри української мови,

основ психології та педагогіки

«___» ___________________ 20_____ р.

протокол № ________

Завідувач кафедри __________


Методичні розробки

для викладачів до проведення практичного заняття

з дисципліни «Основи соціальної психології»

зі студентами 3 курсу І медичного факультету

Харків – 2016Тема 1. Соціальна психологія як наука

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Соціальна психологія досліджує особливості взаємозв’язків людини з різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй глибше пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. Цьому сприяє властивий людині соціально-психологічний тип мислення, певний спосіб сприймання й тлумачення подій, явищ, станів, які вона може спостерігати як у собі, так і в соціумі.

3. Мета заняття:

- загальна: засвоєння студентами поняття «соціальна психологія», методологічних основ соціально-психологічних досліджень, ознайомлення з основними проблемами сучасної соціальної психології.

- конкретна: студент повинен

а) знати:

- сутність поняття «соціальна психологія»,

- засновники соціальної психології та їх концепції,

- предмет і завдання соціальної психології,

- методологічні основи соціально-психологічного дослідження;

б) уміти:

- розрізняти поняття «соціальна психологія» та «соціологія»,

- пояснити специфіку становлення й розвитку соціальної психології,

- аналізувати основні проблеми сучасної соціальної психології.4. Графологічна структура теми:

5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Поняття про соціальну психологію як науку.

2. Предмет соціальної психології.

3. Концептуальні засади соціальної психології.

4. Методологія соціальної психології.

5. Етапи дослідження в соціальній психології.

6. Основні проблеми сучасної соціальної психології.

7. Практичні навички з теми.


 1. Дайте визначення соціальної психології як науки й охарактеризуйте основні її відмінності від соціології та психології.

 2. Що є предметом соціальної психології та об’єктом її вивчення?

 3. Назвіть основні теоретичні концепції, які передували виникненню соціальної психології.

 4. Назвіть основні етапи методів психологічного дослідження й детально охарактеризуйте один з них.

8. Термінологія (ключові слова): соціальна психологія, соціологія, спостереження, експеримент, опитування, тестування.

9. Запитання для контролю знань.

 1. Якщо соціальна психологія вивчає закономірності становлення соціально-психологічної реальності, то в чому полягає її зміст?

 2. У чому полягають конкретні механізми взаємозв’язку соціального та психічного, у чому їх взаємодія та взаємозалежність?

 3. Доведіть, що тестування не є специфічним соціально-психологічним методом.


10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менеджменту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В.І., Тарасенко В.І., Захарченко М.В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Тема 2. Спілкування як феномен соціальної психології. Особистість у контексті спілкування.

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. В останні роки неухильно зростає зацікавленість у психологічних знаннях, які стають надійним помічником кожної людини в таких сферах практичної діяльності, як освіта, медицина, юриспруденція та в повсякденному житті людини. Психологічні знання та вміння необхідні кожному, а працівнику медичної галузі особливо, оскільки їх професійна діяльність передбачає постійні контакти типу «людина-людина». Уміння налагоджувати відносини з людьми , знаходити підхід до них складає основу життєвого та професійного успіху кожної особистості.

3. Мета заняття:

- загальна: вивчити основні теоретичні питання з теми, підготувати студентів з метою опанування основ психології спілкування; розвивати й удосконалювати навички спілкування.

- конкретна:

а) знати:


 • основні теоретичні поняття теми;

 • загальні характеристики спілкування: структуру, функції, види, стилі, складові процесу спілкування;

б) уміти:

- пояснювати структуру спілкування;

- виділяти функції спілкування;

- характеризувати види спілкування;

- диференціювати стилі спілкування;

- визначати складові процесу спілкування;

- з’ясовувати роль спілкування в житті та діяльності людини;

- аналізувати поняття особистості та її роль у контексті спілкування.
4. Графологічна структура теми:

5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

1. Поняття про спілкування як феномен соціальної психології.

2. Загальні характеристики спілкування: структура, функції, види, стилі, складові процесу спілкування.

3. Спілкування як потреба.

4. Особистість у контексті спілкування.

7. Практичні навички з теми.


 1. Що Ви вкладаєте в поняття «спілкування»?

 2. Що є предметом дослідження спілкування в сучасній соціальній психології?

 3. Виділіть основні етапи оволодіння процесом комунікації в онтогенезі дитини.

 4. Які виникають соціальні потреби в дитини на базі потреби в спілкуванні?

 5. Охарактеризуйте структуру спілкування.

 6. Укажіть функції спілкування.

 7. Назвіть види спілкування.

 8. Які складники процесу спілкування Ви знаєте?

 9. Які стилі спілкування Вам відомі?

 10. Проаналізуйте роль особистості в контексті спілкування.


8. Термінологія (ключові слова): спілкування, комунікація, комунікативний процес, сторони спілкування, особистість.

9. Запитання для контролю знань.

 1. Що таке спiлкування?

2. Як впливає мiкросередовище, макросередовище на формування особистості ?

3. Яка роль спілкування у майбутній професійній діяльності?

4. Назвіть характеристики спілкування.

5. Чим зумовлюється потреба в спілкуванні?

6. Що є предметом спілкування?

7. Доведіть, що спілкування – це форма вияву активності особистості. 1. Чим спілкування відрізняється від простої передачі інформації за допомогою технічних пристроїв?

10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менеджменту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В.І., Тарасенко В.І., Захарченко М.В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Тема 3. Комунікативна детермінанта спілкування

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Спілкуючись між собою, люди передають один одному певне повідомлення, інформацію. Актуальним залишається те, що в умовах людського спілкування інформація не тільки передається, а й зазнає кількісних і якісних перетворень, приймається й інтерпретується різними людьми по-різному відповідно до їх мотивацій, досвіду та інших властивостей психіки.

3. Мета заняття:

- загальна: розглянути специфіку процесу комунікації, а також процесу обміну інформацією в спілкуванні людей; розкрити й успішно долати психологічні перепони процесу спілкування.

- конкретна: студент повинен

а) знати:


 • визначення поняття «комунікація»;

 • особливості міжособистісної комунікації;

 • характеристики комунікації;

 • психологічні особливості вербальної й невербальної комунікації;

 • суть поняття «комунікативні бар’єри»;

б) уміти:

 • пояснювати специфіку міжособистісної комунікації;

 • аналізувати види й функції комунікації;

 • пояснювати суть вербальної й невербальної комунікації;

 • інтерпретувати комунікативні бар’єри;

 • удосконалювати основні правила ефективного слухання та говоріння.

 1. Графологічна структура теми:5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

 1. Специфіка міжособистісної комунікації.

 2. Основні характеристики комунікації: види, функції.

 3. Поняття про комунікативний простір.

 4. Психологічні особливості вербальної комунікації.

 5. Психологічні особливості невербальної комунікації.

 6. Комунікативні бар’єри та способи їх подолання.


7. Практичні навички з теми.

Завдання 1.

 1. Дайте визначення поняттю «комунікація».

 2. Поясніть різницю між поняттями «спілкування» й «комунікація».

 3. У чому полягає специфіка міжособистісної комунікації?

 4. Розкрийте зміст вербальних засобів спілкування.

 5. У чому полягають основні особливості невербального спілкування?

 6. Доведіть чи спростуйте твердження про те, що невербальні засоби спілкування не впливають на ефективність процесу спілкування.

 7. У чому полягає специфіка міжособистісної комунікації?

 8. За допомогою яких чинників можна досягти взаєморозуміння під час обміну інформацією?

 9. Розкрийте зміст основних компонентів комунікативного простору міжособистісних відносин.

Завдання 2. Психологічна задача.

Через Internet або оголошення в газеті ви маєте скласти текст для пошуку друга. Поясніть причини, чому важко познайомитися з незнайомою людиною в такий спосіб. Які спроби подолання комунікативних бар’єрів ви застосуєте?Завдання 3.

Дайте відповідь на поставлене проблемно-риторичне запитання: „Якою мірою правильно те, що культура спілкування – це свого роду спілкування культур?”8. Термінологія (ключові слова): спілкування, міжособистісна комунікація, комунікативні бар’єри, інтерсуб’єкти, комунікативний простір, вербальна й невербальна комунікація.

9. Запитання для контролю знань.

 1. Що таке «комунікація»?

 2. Дайте визначення поняттю спілкування як процесу обміну інформацією.

 3. Укажіть види комунікації.

 4. Охарактеризуйте функції комунікації.

 5. У чому суть поняття «комунікативний простір»?

 6. Яка комунікація називається вербальною?

 7. Яка комунікація називається невербальною?

 8. Які комунікативні бар’єри виникають під час міжособистісної взаємодії?

10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А.М. Конфликтология / А.М. Бандурка, В.А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менеджменту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В. І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін . К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г. С. Вступ до практичної психологiї / Г. С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.

Тема 4. Інтерактивна детермінанта спілкування

1. Кількість годин: 2.

2. Обґрунтування теми. Взаємодія, як і активність, носить об’єктивний і універсальний характер, в ній виявляється взаємозв’язок всіх структурних рівнів матерій, спосіб їх існування, форми руху, матеріальна єдність світу.

Взаємодія – це універсальна властивість усього існуючого світу речей і явищ в їх взаємній зміні, впливові одного на інших.3. Мета заняття:

- загальна: висвітлити теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, зокрема взаємодії.

- конкретна: студент повинен

а) знати:

 • сутність поняття «взаємодія»;

 • позиції комунікатора під час спілкування;

 • психологічні теорії міжособистісної взаємодії;

 • мотиви взаємодії та стратегії поведінки під час інтеракції;

 • психологічні механізми впливу на людей;

б) уміти:

 • тлумачити поняття «інтеракція» й «взаємодія»;

 • аналізувати інтерактивну сторону спілкування;

 • інтерпретувати психологічні теорії міжособистісної взаємодії;

 • визначати мотиви взаємодії та стратегії поведінки під час інтеракції;

 • охарактеризувати психологічні механізми впливу на людей.


4. Графологічна структура теми:

Соціальна взаємодія

психологічний вплив

переконання

зараження

навіювання5. Матеріальне та методичне забезпечення теми.

1). Методичні вказівки.

2). Цільові завдання.

3). Підручники.6. Матеріали для практичного заняття (зміст заняття).

 1. Інтерактивна сторона спілкування.

 2. Взаємодія в суспільстві.

 3. Теорії міжособистісної взаємодії.

 4. Мотиви взаємодії та стратегії поведінки під час інтеракції.

 5. Психологічний вплив.

7. Практичні навички з теми.

 1. Покажіть на прикладах інтерактивну сторону спілкування.

 2. Опишіть психологічні теорії, які пояснюють внутрішні механізми міжособистісної взаємодії (теорія обміну, психоаналітичний підхід, теорія керування враженнями, концепція символічного інтеракціонізму, трансактний аналіз).

 3. Які ви знаєте різновиди міжособистісних контактів, необхідних для формуваннясоціальних зв'язків?

 4. Відтворіть механізм соціальної взаємодії.

 5. Як відбувається психологічний вплив під час міжособистісної взаємодії, які є їхні види і на яких глибинах свідомості вони діють?

 6. Які види психологічного впливу ви відчували на собі?

8. Термінологія (ключові слова): інтеракція, теорія обміну, психоаналітичний підхід, теорія керування враженнями, концепція символічного інтеракціонізму, навіювання, наслідування, мода, чутки, переконання, зараження, навіювання, співробітництво, суперництво.

9. Запитання для контролю знань.

 1. Дайте визначення понятть «взаємодія», «інтеракція».

 2. Назвіть та охарактеризуйте основні позиції процесу взаємодії.

 3. Укажіть позиції комунікатора.

 4. Охарактеризуйте психологічні теорії міжособистісної взаємодії.

 5. Які основні мотиви взаємодії вам відомі?

 6. Які стратегії поведінки виникають при міжособисній взаємодії?

 7. Що таке «механізм впливу на інших»? З якою метою використовуються різні механізми впливу?

10. Література.

Базова:


1. Андрєєва Г. М. Соцiальна психологiя / Г. М. Андрєєва. – М., 1989.

2. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999.

3. Бандурка А. М. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Университет внутренних дел, 1997.

4. Бороздина Г. В. Психология делового общения: учебник / Г. В. Бороздина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА, 2008. – 295 с.

5. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Герасіна Л. М., Панов М. І., Осипова Н. П. та ін. – Харків : Право, 2002.

6. Марков Г. Н. Справочник по конфликтологии, общению, менедж-менту / Г. Н. Марков. – СПб. : Альфа, 2000.

7. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. : В 3 кн. – 4-е.изд. / Р. С. Немов . – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1 : Общие основы психологи. –688 с.

8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с.

9. Психология : учебник ; под. ред. А. А. Крылова. – М. : ПБОЮЛ М. А. Захаров, 2001. – 548 с.

10. Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. – М. : ВЛАДОС, 2007. –335 с.

11. Сандомирский М. Е. Психология коммерции : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. Е. Сандомирский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. –224 с.

12. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / [уклад. Волович В. І., Тарасенко В. І., Захарченко М. В. та ін.; за заг. ред. Воловича В.І.] – К. : Укр. центр духовної культури, 1998.

13.  Соціологія : терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [за заг. ред. В. М. Пічі]. – К. : Каравела, 2002.

14. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування : навчальний посібник / І. О. Трухін. К. : Центр навчальної літератури 2005. –336 с.

15. Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – К. : Центр навчальної літерату, 2008. –224 с.

16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

17. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВД « Професіонал», 2007. – 464 с.

18. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., доп. – М. : Издательский цент «Академия», 2004. – 160 с.

Допоміжна:

1. Абрамова Г.С. Вступ до практичної психологiї / Г.С. Абрамова. – М., 1994.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. ; М. : Университетская книга, 1998.

3. . Варій М. Й. Психологія : навчальний посібник / М. Й. Варій. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

4. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с.

5. Крутоцкий В. А. Психология: учебник для учащихся пед. училищ / В. А. Крутоцкий. – М. : Просвещение, 1980. – 352 с.

6. Ковальчук М. С. Психологія : схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Ковальчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за заг. ред. М. С. Корольчука. –К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 272 с.

7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко. – Вид. друге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.

8. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка : навчальний посібник / Ю. Г. Шадських. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 320 с.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал