Затверджено на засіданні кафедри цивільного праваСкачати 219.55 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір219.55 Kb.
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права

(протокол № 1 від 7 вересня 2016 р.)
Програмові вимоги з дисципліни

«Цивільне право України (частина перша)»
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права
Тема 1. Цивільне право України як галузь права

Цивільне право як приватне право. Зміст і особливості приватноправового регулювання. Приватне право в Україні.

Поняття та ознаки цивільного права як галузі права. Співвідношення цивільного права з іншими суміжними галузями права.

Предмет цивільного права України. Поняття та види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Поняття та види немайнових відносин, регульованих цивільним правом.

Метод цивільно-правового регулювання. Засади цивільного права. Функції цивільного права. Структура (система) цивільного права.
Тема 2. Принципи цивільного права

Система принципів цивільного права.

Зміст принципів справедливості, добросовісності й розумності в цивільному праві. Принцип свободи в цивільному праві України.

Принцип неприпустимості зловживання правом. Принцип моральності в цивільному праві.


Тема 3. Цивільне право як наука та навчальна дисципліна

Поняття цивілістики, її місце в правознавстві. Предмет і завдання науки цивільного права. Методологія науки цивільного права.

Розвиток науки цивільного права. Сучасна українська наука цивільного права. Наука цивільного права та інші юридичні науки. Взаємодія науки цивільного права з іншими науками.

Поняття та система цивільного права як навчальної дисципліни. Мета та завдання навчальної дисципліни цивільного права.


Тема 4. Цивільне законодавство України

Поняття і структура цивільного законодавства. Роль і місце Конституції в структурі цивільного законодавства. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права. Структурна побудова Цивільного кодексу України та його норм. Співвідношення імперативних і диспозитивних норм у цивільно-правовому регулюванні.

Інші кодекси та закони України як джерела цивільного права. Міжнародні договори, колізійні норми та звичаї як джерела цивільного права. Співвідношення звичаїв ділового обороту, звичаїв і заведеного порядку взаємин учасників майнового обороту.

Відомчі нормативні акти, що містять норми цивільного права, і умови їхньої дійсності.

Дія цивільного законодавства в часі. Офіційне опублікування і вступ нормативного акта в силу. Зворотна сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства в просторі та за колом осіб.

Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання. Аналогія закону й аналогія права в цивільно-правових відносинах.

Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства. Тлумачення норм цивільного законодавства.
Тема 5. Цивільне (приватне) право зарубіжних країн

Загальна характеристика приватного права зарубіжних країн.

Основні цивільно-правові системи сучасності. Романо-германська (континентальна) система. Англосаксонська система. Загальна характеристика інших цивільно-правових систем.

Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн.

Змістовий модуль 2. Цивільне правовідношення
Тема 6. Поняття, види та зміст цивільних правовідносин

Поняття та особливості цивільних правовідносин.

Елементи цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільних правовідносин: поняття та види. Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види. Зміст цивільного праовідношення. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільного правовідношення.

Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні і виключні правовідносини. Немайнові цивільні правовідносини.

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність. Класифікація юридичних фактів.
Тема 7. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

Поняття фізичної особи. Індивідуалізація фізичної особи. Ім'я, місце проживання, вік та інші ознаки, що індивідуалізують правовий статус фізичної особи. Їх цивільно-правове значення.

Поняття цивільної правосуб’єктності та її складові. Цивільна правоздатність фізичної особи. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи. Правоздатність та суб'єктивні цивільні права.

Поняття цивільної дієздатності фізичної особи та її види. Зміст окремих різновидів цивільної дієздатності.

Підстави та порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Підстави, порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.

Поняття, види і цивільно-правове значення актів цивільного стану.

Встановлення та припинення опіки. Права та обов’язки опікуна. Встановлення та припинення піклування. Права та обов’язки піклувальника.

Фізична особа-підприємець. Особливості цивільної правосуб’єктності підприємців. Банкрутство фізичної особи-підприємця.

Тема 8. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

Сутність юридичної особи. Розвиток вчення про юридичних осіб у науці цивільного права. Теорії походження юридичної особи.

Поняття та основні ознаки юридичної особи. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи та їх компетенція. Філії та представництва юридичної особи.

Порядок створення та державна реєстрація юридичних осіб. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Поняття та форми реорганізації юридичних осіб Неплатоспроможність (банкрутство) юридичних осіб

Види юридичних осіб, їх класифікація та її цивільно-правове значення. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Комерційні і некомерційні організації. Інші види юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб за Господарським кодексом України.

Поняття та види господарських товариств. Поняття повного товариства та правовий статус його учасників. Поняття та створення командитного товариства. Правовий статус учасників командитного товариства.

Поняття та порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю, його статут. Управління товариством з обмеженою відповідальністю, припинення участі у ньому. Поняття та правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

Законодавство про акціонерні товариства, їх правові ознаки та порядок створення. Майно акціонерного товариства. Управління акціонерним товариством.

Поняття, юридичні ознаки та порядок створення виробничого кооперативу. Членство у виробничому кооперативі. Майно виробничого кооперативу. Управління виробничим кооперативом.

Правове становище непідприємницьких товариств за законодавством України. Споживчі кооперативи. Громадські і релігійні організації (об'єднання). Благодійні й інші фонди.

Створення непідприємницьких товариств. Учасники непідприємницьких товариств. Установчі документи та органи управління непідприємницьких товариств. Власність непідприємницьких товариств.

Загальний порядок припинення діяльності непідприємницьких товариств. Особливості розпорядженням майном непідприємницьких товарини.


Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах

Загальні положення участі держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад в цивільних правовідносинах.

Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад у цивільних правовідносинах.

Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад у цивільних правовідносинах. Органи державної влади, територіальних громад як органи публічно-правових утворень.

Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

Тема 10. Об'єкти цивільних правовідносин

Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин). Матеріальні і нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин.

Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Оборотоздатність речей. Рухомі і нерухомі речі. Інші види речей. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обороту. Майнові комплекси як об'єкти цивільного обороту. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Гроші як об'єкти цивільних правовідносин. Особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Основні ознаки цінних паперів. Цінні папери на пред’явника, ордерні та іменні цінні папери. Інші класифікації цінних паперів. Особливості цивільно-правового режиму фондових (емісійних) цінних паперів. Бездокументарні цінні папери.

Результати робіт і послуги як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин.

Інформація як об’єкт цивільних прав. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав. Інші об’єкти цивільних прав.

Змістовий модуль 3. Здійснення та захист цивільних прав
Тема 11. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов'язків

Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов’язку. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Суб’єктивні та об’єктивні умови здійснення суб’єктивного цивільного обов’язку. Принципи, гарантії та способи здійснення суб’єктивних цивільних прав. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. Поняття та форми зловживання правом.

Порядок виконання суб'єктивного цивільного обов'язку.

Взаємозв’язок здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.


Тема 12. Захист цивільних прав та інтересів

Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Підстави виникнення права на захист. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту.

Захист цивільних прав судом. Способи захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів судом.

Захист цивільних прав та інтересів в адміністративному порядку.

Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.

Самозахист цивільних прав. Необхідна оборона та дії в умовах крайньої необхідності як способи самозахисту цивільних прав.

Заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав, їхні основні особливості і види.Тема 13. Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав

Поняття цивільно-правової відповідальності. Особливості та функції цивільно-правової відповідальності.

Форми цивільно-правової відповідальності. Поняття збитків та їх складові. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Неустойка та її види, співвідношення неустойки і збитків.

Відшкодування моральної шкоди.

Види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність.

Розмір цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти цивільно-правової відповідальності. Повна, обмежена та підвищена відповідальність. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності. Межі цивільно-правової відповідальності.

Підстави й умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад цивільного правопорушення. Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкідливим результатом, що наступив. Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття і форми вини в цивільному праві, їхнє значення. Відповідальність, що не залежить від вини правопорушника. Поняття випадку і непереборної сили, їх цивільно-правове значення. Цивільно-правова відповідальність за дії третіх осіб.

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.


Тема 14. Строки в цивільному праві. Позовна давність

Поняття та значення строків та термінів у цивільному праві. Види цивільно-правових строків. Строки виникнення та здійснення цивільних прав. Строки виконання цивільно-правових обов'язків. Строки захисту цивільних прав. Обчислення строків у цивільному праві. Початок і закінчення спливу строків.

Поняття, значення та види строків позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу та закінчення позовної давності. Зупинення, переривання та поновлення строку позовної давності. Наслідки спливу строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Тема 15. Правочини

Поняття та правова природа правочину. Види правочинів. Умови дійсності правочинів. Зміст правочину. Сторони правочину. Воля і волевиявлення в правочині. Форми правочинів. Державна реєстрація деяких видів правочинів та її цивільно-правове значення. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину.

Поняття недійсного правочину. Підстави недійсності правочину. Нікчемні та оспорювані (заперечні) правочини. Правові наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.

Окремі види недійсних правочинів. Правочини з недоліками у формуванні волі. Правочини з дефектами у суб’єктному складі. Правочини з дефектами форми. Правочини з дефектами змісту та порядку укладення.


Тема 16. Представництво. Довіреність

Поняття та юридична природа представництва. Значення представництва. Підстави виникнення та види представництва. Склад правовідносин представництва. Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Особливості комерційного представництва.

Представництво за довіреністю. Поняття та види довіреності. Форма довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності.

Представництво без повноважень і його цивільно-правові наслідки.

Інші форми встановлення та реалізації прав та обов’язків через інших осіб: комісія, посередництво, договір на користь третьої особи, порука.

Змістовий модуль 4. Особисті немайнові права
Тема 17. Поняття та види особистих немайнових прав

Поняття та зміст особистих немайнових прав.

Класифікація особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав за Цивільним кодексом України.

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Право на життя. Право на охорону здоров’я. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на особисту недоторканість. Право сім’ю. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Право на ім’я та право на зміну імені. Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю.

Поняття та зміст права на захист честі, гідності і ділової репутації громадян і юридичних осіб. Відмінності відомостей, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію особи, від наклепу і дезінформації.

Право на місце проживання. Право на свободу пересування.
Тема 18. Захист особистих немайнових прав

Особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав у цивільному праві. Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту особистих немайнових прав.

Цивільно-правова охорона індивідуальної волі й особистої недоторканності громадян. Поняття, зміст і цивільно-правова охорона прав фізичної особи на ім'я, недоторканність зовнішнього вигляду, зображення, тілесну недоторканність.

Цивільно-правова охорона таємниці особистого життя громадян. Поняття, зміст і цивільно-правова охорона прав громадянина на недоторканність житла на особисті документи, на таємницю особистого життя.

Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правового захисту. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності і ділової репутації. Умови і наслідки задоволення позову про захист честі, гідності і ділової репутації.
Змістовий модуль 5. Право власності та інші речові права
Тема 19. Загальні положення про право власності

Поняття речових прав, їх ознаки та види. Право власності в системі речових прав.

Поняття власності та права власності, їх співвідношення. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному значеннях.

Розвиток інституту права власності та інших речових прав. Форми і види права власності за законодавством України. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.

Об’єкти, суб’єкти та зміст права власності. Юридичні гарантії здійснення права власності. Непорушність права власності. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.
Тема 20. Підстави набуття та припинення права власності

Поняття та класифікація підстав набуття права власності.

Первинні способи набуття права власності. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права.

Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва. Привласнення загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Набуття права власності на знахідку та скарб. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. Набувальна давність.

Похідні способи набуття права власності. Значення передання майна.

Підстави припинення права власності. Відчуження власником свого майна. Відмова власника від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. Припинення права власності внаслідок знищення майна.

Примусове припинення права власності. Викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене. Конфіскація. Реквізиція.

Довірча власність в Україні.


Тема 21. Право власності на землю (земельну ділянку) та право власності на житло

Поняття права власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право приватної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право державної власності на землю.

Право власника на забудову земельної ділянки. Правові наслідки при самочинному будівництві. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

Поняття та ознаки житла як об’єкта права власності. Види житла.

Права власника житлового будинку, квартири. Обов’язки власників житла.
Тема 22. Право спільної власності

Поняття права спільної власності. Підстави виникнення права спільної власності. Види права спільної власності.

Поняття і зміст права спільної часткової власності. Юридична природа частки учасника відносин спільної часткової власності (співвласника). Здійснення права спільної часткової власності. Утримання майна, що є у спільній частковій власності. Право співвласника розпоряджатися своєю часткою у праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.

Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності. Припинення спільної часткової власності.

Право спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності. Особливості права спільної сумісної власності подружжя.
Тема 23. Речові права на чуже майно

Поняття обмежених речових прав. Співвідношення права власності і речових прав на чуже майно. Характерні особливості речових прав на чуже майно. Види обмежених речових прав.

Поняття володіння та права володіння чужим майном. Види володіння. Загальна характеристика права володіння чужим майном. Виникнення та припинення права володіння чужим майном. Суб'єкти фактичного володіння. Захист фактичного володіння.

Право обмеженого користування чужим майном (сервітут). Поняття та види сервітутів. Суб'єкти сервітутного права.

Встановлення та припинення сервітутів. Зміст сервітуту. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном. Право членів сім’ї власника житла на користування цим житлом.

Обмежені речові права на земельні ділянки і житлові приміщення. Особливості суб'єктного складу, змісту і здійснення цих видів обмежених речових прав.

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб. Права та обов’язки землекористувача. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою.

Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої для забудови. Права та обов’язки землекористувача. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.

Інші види обмежених речових прав (право господарського відання та оперативного управління).


Тема 24. Захист права власності та інших речових прав

Поняття захисту речових прав. Охорона та захист речових прав у цивільному праві. Види цивільно-правових засобів захисту речових прав. Умови та підстави застосування речово-правових і зобов'язально-правових засобів захисту речових прав.

Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Добросовісне та недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не зв'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

Допоміжні речово-правові засоби захисту права власності. Позов про визнання права власності чи іншого речового права, Вимога про звільнення майна з-під арешту (про виключення майна з опису). Позови до публічної влади про захист інтересів приватних осіб як суб'єктів речових прав.Змістовий модуль 6. Спадкове право
Тема 25. Загальні положення про спадкування. Спадковий договір

Поняття та значення спадкування. Поняття права на спадкування. Основні категорії спадкового права. Спадкування та його види.

Підстави спадкування. Відкриття спадщини. Суб'єкти спадкування. Об'єкти спадкування. Спадкова маса. Особливі випадки спадкування.

Поняття та ознаки спадкового договору. Сторони та зміст спадкового договору. Зміна та припинення спадкового договору.


Тема 26. Спадкування за заповітом та законом

Поняття заповіту та його зміст. Форма заповіту. Спадкоємці за заповітом.

Особливі заповідальні розпорядження заповідача. Заповідальний відказ. Виконання заповіту. Зміна та скасування заповіту. Поняття, зміст і суб'єкти права на обов'язкову частку.

Недійсність заповіту.

Поняття спадкування за законом. Черги спадкування за законом. Прядок закликання до спадкування спадкоємців за законом. Частки спадкоємців за законом у спадковій масі.

Спадкування за правом представлення.


Тема 27. Здійснення права на спадкування

Прийняття спадщини. Способи та термін прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини, її оформлення та правові наслідки. Спадкоємна трансмісія.

Відповідальність спадкоємця за боргами спадкодавця. Відумерлість спадщини. Поділ та перерозподіл спадщини. майна Охорона спадкового майна та управління ним.

Оформлення права на спадщину.


Змістовий модуль 7. Право інтелектуальної власності
Тема 28. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної діяльності та права інтелектуальної власності. Інститути цивільного права, що регламентують відносини по охороні і використанню результатів інтелектуальної діяльності. Об'єкти і суб'єкти права інтелектуальної власності. Підстави та момент виникнення прав інтелектуальної власності. Цивільно-правові договори та судова практика у сфері права інтелектуальної власності.

Джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності.

Строк чинності прав інтелектуальної власності та їх види. Зміст права інтелектуальної власності та здійснення суб’єктивних прав. Поняття виключного права його відмінність від речових і інших цивільних прав.

Правові наслідки порушення прав інтелектуальної власності.
Тема 29. Авторське право і суміжні права

Поняття авторського права. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав.

Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види об'єктів авторського права. Результати, що не є об'єктами авторського права

Суб'єкти авторського права Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові твори. Правонаступники й інші суб'єкти авторського права

Зміст суб'єктивного авторського права Особисті немайнові права автора Майнові права автора Межі авторських прав. Вільне використання результатів творчої діяльності. Строк чинності авторських прав.

Захист авторських прав. Особливості цивільно-правового захисту особистих немайнових прав авторів.

Поняття суміжних прав. Джерела суміжних прав. Об'єкти і суб'єкти суміжних прав. Взаємозв'язок суміжних і авторських прав. Зміст суміжних прав виконавця, виробника фонограми, організації ефірного і кабельного мовлення. Вільне використання об'єктів суміжних прав. Строк чинності суміжних прав. Захист суміжних прав.

Представництво при здійсненні авторських та суміжних прав.


Тема 30. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок

Поняття патентного права Джерела патентного права Міжнародні патентно-правові конвенції.

Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Охоронні документи на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Поняття й умови патентоспроможності винаходу. Об'єкти винаходу. Поняття й умови патентоспроможності корисної моделі. Поняття й умови патентоспроможності промислового зразка

Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття і значення патенту. Зміст заявки на видачу патенту. Експертиза заявки, її види. Видача патенту. Термін дії патенту. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка за рубежем.

Права та обов’язки, що випливають з патенту. Обмеження прав патентовласника. Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Право авторства. Виключні права патентовласника Захист прав авторів і патентовласників.

Припинення дії патенту та визнання його недійсним. Патентування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в іноземних державах.


Тема 31. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Загальні положення про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Поняття комерційного (фірмового) найменування. Реєстрація комерційного найменування та її цивільно-правове значення. Виключне право юридичної особи на комерційне найменування.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування. Оформлення прав на знаки для товарів та послуг. Виключне право на знаки для товарів та послуг.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Цивільно-правова охорона найменування місця походження товару.

Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання знаків для товарів та послуг і найменування місця походження товару.

Правова охорона інших засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.


Тема 32. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення та інші об’єкти інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності на наукові відкриття. Поняття раціоналізаторської пропозиції. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.Правова охорона прав на компонування інтегральної мікросхеми. Оформлення прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення. Поняття та правова охорона комерційної таємниці.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал