Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. ПогодженоСторінка3/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти1

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.


VІII – Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності

Міжнародні нормативні документи та стандарти, що регулюють професійну діяльність та підготовку лікарів:


  1. Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних кваліфікацій (Directive 2005/36/EC OF the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications)

  2. Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME Global Standards for Quality improvement: Basic Medical Education, WFME Global Standards for Quality improvement: Postgraduate Medical Education and WFME Global Standards for Quality improvement: Continuous Professional Development) та Стандарти освіти для здобуття PhD в галузі біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe)

  3. Стандарти медичної допомоги України

(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards)

  1. Кодекс лікаря України (ПРИЙНЯТО ТА ПІДПИСАНО Всеукраїнським з'їздом лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторії 27.09.2009 року) (http://www.uapravo.net/akty/postanowy-osnovni/akt5dprf9d.htm).

Стандарти враховані при визначенні термінів навчання, результатів навчання, вимог до атестації та вимог до якості


IX– Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти
1. Закон України «Про вищу освіту» 01.07.2014 №1556-VII.

2. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

3. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010 // Видавництво "Соцінформ". - К.: 2010.

4. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 листопада 2014 року № 1361 «Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2).

5. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2010. Чинний від 01.01.2012 р. Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 р. № 530.

6. Кабінет Міністрів України від 23 листопаду 2011 р № 1341 Київ «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій ». додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.листопаду 2011 р. №1341 «Національна рамка кваліфікацій».7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2012 №385 «Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров'я»

Х. Прикінцеві положення


ДОДАТКИ

Додаток 1
Таблиця 1

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та відповідальність

1

2

3

4

5

6

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

1.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Знати способи аналізу,синтезу та подальшого сучасного навчання

Вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати сучасні знання

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей.

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань.

2.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Знати сучасні тенденції розвитку галузі та аналізувати їх

Вміти проводити аналіз професійної інформації, приймати обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей.

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань.

3.

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

Мати спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання.

Вміти розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності.

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та нефахівців.

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах

4.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

Мати глибокі знання із структури професійної діяльності.

Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань.

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності

Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.

5.

Здатність до адаптації та дії в нової ситуації.

Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації

Вміти застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності.

Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення результату.

Нести відповідальність своєчасне використання методів саморегуляції.

6.

Здатність приймати обґрунтоване рішення;

Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки

Вміти приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи

Використовувати стратегії спілкування та навички міжособистісної взаємодії

Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації

7.

Здатність працювати в команді.

Знати тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки.

Вміти обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи

Використовувати стратегії спілкування

Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації

8.

Навички міжособистісної взаємодії

Знати закони та способи міжособистісної взаємодії

Вміти обирати способи та стратегії спілкування для міжособистісної взаємодії

Використовувати навички міжособистісної взаємодії

Нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації

9.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Мати досконалі знання державної мови

Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово

Використовувати при фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів державну мову.

Нести відповідальність за вільне володіння державною мовою, за розвиток професійних знань.

10.

Здатність спілкуватись іноземною мовою

Мати базові знання іноземної мови

Вміти спілкуватись іноземною мовою.

Використовувати іноземну мову у професійній діяльності

Нести відповідальність, за розвиток професійних знань з використанням іноземної мови.

11.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Мати глибокі знання в галузі інформаційних і комунікаційних технологій, що застосовуються у професійній діяльності

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, що потребує оновлення та інтеграції знань.

Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності

Нести відповідальність за розвиток професійних знань та умінь.

12.

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Знати обов’язки та шляхи виконання поставлених завдань

Вміти визначити мету та завдання бути наполегливим та сумлінним при виконання обов’язків

Встановлювати міжособистісні зв’язки для ефективного виконання завдань та обов’язків

Відповідати за якісне виконання поставлених завдань

13.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

Знати свої соціальні та громадські права та обов’язки

Формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти відповідно до неї

Здатність донести свою громадську та соціальну позицію

Відповідати за свою громадянську позицію та діяльність

14.

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Знати проблеми збереження навколишнього середовища та шляхи його збереження

Вміти формувати вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища

Вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо заходів до збереження та охороні навколишнього середовища

Нести відповідальність щодо виконання заходів збереження навколишнього середовища в рамках своєї компетенції.

15.

Здатність діяти на основі етичних міркувань

Знати основи етики та деонтології

Вміти застосовувати етичні та деонтологічні норми і принципи у професійній діяльності

Здатність донести до пацієнтів, членів їх родин, колег свою професійну позицію

Нести відповідальність щодо виконання етичних та деонтологічних норм і принципів у професійній діяльності

Спеціальні (фахові, предметні) компетентностіНавички опитування та клінічного обстеження пацієнта

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи, знати методики та стандартні схеми опитування та фізикального обстеження пацієнта.

Знати методики оцінювання стану внутрішньоутробного розвитку плоду. Знати етапи та методи обстеження психомоторного та фізичного розвитку дитиниВміти провести бесіду з пацієнтом (у т.ч з дитиною), на підставі алгоритмів та стандартів, використовуючи стандартні методики провести фізикальне обстеження пацієнта. Вміти обстежити психомоторний та фізичний розвиток дитини Вміти оцінити стан здоров’я людини (у т.ч. дитини).

Ефективно формувати комунікаційну стратегію при спілкуванні з пацієнтом.

Вносити інформацію про стан здоров’я людини, дитини або внутрішньоутробного розвитку плоду до відповідної медичної документаціїНести відповідальність за якісний збір отриманої інформації на підставі співбесіди, опитування, огляду, пальпації, перкусії органів та систем та за своєчасне оцінювання стану: здоров’я людини, психомоторного та фізичного розвитку дитини та внутрішньоутробного розвитку плоду та заприйняття відповідних заходівЗдатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи, стандартні методики проведення лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4).

Вміти аналізувати результати лабораторних та інструментальних досліджень та на їх підставі оцінити інформацію щодо діагнозу хворого (за списком 4)

Формувати та донести до пацієнта та фахівців висновки щодо необхідного

переліку лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 4).Нести відповідальність за прийняття рішення щодо оцінювання результатів лабораторних та інструментальних дослідженьЗдатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи; стандартні методи обстеження; алгоритми діагностики захворювань; алгоритми виділення провідних симптомів або синдромів (за списком 1); попередніх та клінічних діагнозів (за списком 2); методи лабораторного та інструментального обстеження (за списком 3); знання щодо оцінки стану людини.

Вміти проводити фізикальне обстеження хворого; вміти приймати обґрунтоване рішення щодо виділення провідного клінічного симптому або синдрому; вміти поставити попередній та клінічний діагноз захворювання (за списком 2); призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого (за списком 3) шляхом застосування стандартних методик

На підставі нормативних документів вести медичну документацію пацієнта (карту амбулаторного/ стаціонарного хворого тощо).

Дотримуючись етичних та юридичних норм, нести відповідальність за прийняття обґрунтованих рішень і дій щодо правильності встановленого попереднього та клінічного діагнозу захворюванняЗдатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи; етичні та юридичні норми; алгоритми та стандартні схеми визначення режиму праці та відпочинку при лікуванні, на підставі попереднього та клінічного діагнозу захворювання (за списком 2)

Вміти визначати, на підставі попереднього та клінічного діагнозу, шляхом прийняття обґрунтованого рішення необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2)

Формувати та донести до пацієнта та фахівців висновки щодо необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2)

Нести відповідальність за обґрунтованість призначення режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювання (за списком 2)Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи; алгоритми та стандартні схеми призначення харчування при лікуванні захворювань (за списком 2)

Вміти визначати, на підставі попереднього та клінічного діагнозу, характер харчування при лікуванні захворювань (за списком 2)

Формувати та донести до пацієнта, фахівців висновки щодо харчування при лікуванні захворювання (за списком 2)

Нести відповідальність за обґрунтованість визначення харчування при лікуванні захворювання (за списком 2)Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань

Мати спеціалізовані знання алгоритмів та стандартних схеми лікування захворювань (за списком 2)

Вміти визначати принципи та характер лікування захворювання (за списком 2)

Формувати та донести до пацієнта та фахівців власні висновки щодо принципів та характеру лікування (за списком 2)

Нести відповідальність за прийняття рішення щодо принципів та характеру лікування захворювання (за списком 2)Здатність до діагностування невідкладних станів

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи, стандартні методики обстеження людини (вдома, на вулиці, у закладі охорони здоров’я) в умовах нестачі інформації.

Вміти, в умовах нестачі інформації, використовуючи стандартні методики, шляхом прийняття обґрунтованого рішення оцінити стан людини та поставити діагноз (за списком 3).

За будь-яких обставин, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм прийняти обґрунтоване рішення щодо оцінки стану людини, діагнозу та організації необхідних медичних заходів в залежності від стану людини; заповнити відповідні медичні документи.

Нести відповідальність за своєчасність та ефективність медичних заходів щодо діагностування невідкладних станів.Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги

Знати законодавчу базу щодо надання екстреної медичної допомоги, зокрема закон України «Про екстрену медичну допомогу». Мати спеціалізовані знання про невідкладні стани людини; принципи надання екстреної медичної допомоги.

Вміти визначити невідкладні стани (за списком 3); принципи та тактику надання екстреної медичної допомоги; провести організаційні та діагностичні заходи спрямовані на рятування та збереження життя людини.

Обґрунтовано формулювати та довести до пацієнта чи його законного представника необхідність надання невідкладної допомоги та отримати згоду на медичне втручання.

Нести відповідальність за правильність визначення невідкладного стану, ступеню його важкості та тактики надання екстреної медичної допомоги.Навички надання екстреної медичної допомоги

Мати спеціалізовані знання про будову тіла людини, її органи та системи; алгоритми надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах (за списком 3).

Вміти надавати екстрену медичну допомогу при невідкладному стані (за списком 3).

Пояснити необхідність та порядок проведення лікувальних заходів екстреної медичної допомоги.

Нести відповідальність за своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги.Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів

Знати етапи медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах.

Знати систему лікувально-евакуаційного забезпечення;

Знати принципи організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців.

Знати систему оповіщення населення в умовах надзвичайних ситуації;

Знати методичні настанови щодо дій лікаря під час розгортання етапів медичної евакуації


Вміти організувати та виконувати медичні заходи під час розгортання етапів медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у польових умовах

Встановлювати зв’язок з відповідними посадовими особами для забезпечення умов щодо виконання етапів медичної евакуації

Нести відповідальність за своєчасне та якісне виконання медичних обов’язків під час розгортання етапів медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації та воєнного стануНавички виконання медичних маніпуляцій

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи; знання алгоритмів виконання медичних маніпуляцій (за списком 5).

Вміти виконувати медичні маніпуляції (за списком 5).

Обґрунтовано формувати та довести до пацієнта, фахівців висновки щодо необхідності проведення медичних маніпуляцій (за списком 5)

Нести відповідальність за якість виконання медичних маніпуляцій (за списком 5).Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції

Мати спеціалізовані знання про будову тіла жінки, її органи та системи; періоди фізіологічної вагітності та фізіологічних пологів; методи обстеження вагітної, породіллі в пологах; оцінку стану плода під час вагітності та в пологах; клінічний перебіг та ведення фізіологічної вагітності та фізіологічних пологів; етапи післяпологового періоду та особливості його ведення.

Мати спеціалізовані знання про методи контрацепції для окремих категорій населення; медичні критерії прийнятності ВООЗ для використання контрацепціїВміти визначати стан вагітної, породіллі; провести діагностичні та тактичні заходи у кожному періоді вагітності та пологів; провести обстеження вагітної та породіллі; оцінити стан плода під час вагітності та пологів; провести пельвіометрію; визначити термін вагітності та передбачуваний термін пологів; визначити топографію плода в матці, провести післяпологовий період.

Вміти провести оцінку пацієнтки, та необхідне обстеження перед використанням контрацептивного засобу; демонструвати вміння проведення консультування з питань планування сім’ї.Обґрунтовано формулювати та довести до вагітної, породілля, родичів та фахівців рекомендації для найбільш ефективного проходження вагітності, пологів; надавати необхідну інформацію про зміни в організмі жінки під час вагітності, в післяпологовому періоді.

Обґрунтовано формулювати та довести до пацієнтки, родичів та фахівців рекомендації щодо вибору методу контрацепції; надавати необхідну інформацію про зміни в організмі жінки під час використання контрацептивного засобу.Нести відповідальність за вибір тактики ведення вагітності, пологів, за результати обстежень вагітної, породіллі та плода; за проведення фізіологічної вагітності та післяпологового періоду.

Нести відповідальність за результати обстежень перед використанням контрацептивного засобу.

Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів

Знати систему санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів серед закріпленого контингенту населення.

Знати принципи організації диспансеризації різних груп населення: здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду (новонароджені, діти, підлітки, вагітні, представники професій що мають проходити обов’язковий диспансерний огляд) та групи хворих;

Знати показники оцінки організації та ефективності диспансеризації.

Знати методичні підходи для оцінки стану навколишнього середовища та наявності чинників, які впливають на стан здоров’я населення в даних умовах. Знати принципи організації раціонального харчування, водопостачання, режиму діяльності та відпочинку, формування сприятливого виробничого середовища, первинної профілактики захворювань і травм; принципи і методів пропаганди здорового способу життяВміти формувати групи населення для проведення їх диспансеризації.

Вміти скласти план диспансеризації різних груп.

Мати навички щодо організації диспансеризації відповідних контингентів.

Мати навички аналізу стану здоров’я груп населення за результатами диспансеризації та розробки медичних та профілактичних заходів.

Мати навички щодо складання аналітичної довідки про стан здоров’я населення в залежності від чинників виробничого та навколишнього середовища.

Вміти організувати пропаганду здорового способу життя, первинної профілактики захворювань та травм населення.На підставі результатів диспансеризації та аналізу стану здоров’я населення, стану виробничого та навколишнього середовища знати принципи подання аналітичної інформації до місцевих органів управління та охорони здоров’я; керівників промислових підприємств, щодо проведення заходів ліквідації шкідливого впливу на здоров’я населення. Використовувати місцеву пресу для публікацій щодо заходів з питань укріплення здоров’я та поліпшення навколишнього середовища, використовувати радіо, телебачення, лекції та співбесіди.

Нести відповідальність за своєчасне та якісне проведення заходів з оцінки стану здоров’я населення, оздоровлення та покращення здоров’я певних контингентів, поліпшення навколишнього середовища, пропаганди здорового способу життя, первинну профілактику захворювань та травм.Здатність до планування та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб

Знати принципи та системи планування та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб в типових умовах та в умовах епідемічного неблагополуччя на підставі результатів аналізу, даних обстеження осередку інфекційних хвороб.

Знати методи виявлення та ранньої діагностики інфекційних хвороб, організації первинних протиепідемічних заходів в осередку інфекційних хвороб.

Знати профілактичні та протиепідемічні методи організації заходів щодо запобігання розповсюдження інфекційних хвороб.


Вміти на підставі епідеміологічного аналізу, використовуючи профілактичні та протиепідемічні методи, планувати заходи для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб (за списком 2)

Вміти організовувати проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб у закладі охорони здоров’я, серед закріпленого населення та у осередках інфекційних хвороб на підставі епідеміологічного аналізу за групами ризику, території ризику, часу та факторів ризику.Інформувати населення, керівників відповідних установ та підприємств щодо своєчасного проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, щеплень, тощо.

Нести відповідальність за якісний аналіз показників інфекційної захворюваності населення, своєчасне проведення відповідних профілактичних та протиепідемічних заходів.Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду

Мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи, стан здоров’я пацієнта та закріпленого населення на підставі стандартних схем; знати відповідні етичні та юридичні норми щодо диспансеризації населення; тактику обстеження та принципи вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; знати принципи організації первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; знати принципи харчування дітей першого року життя

Вміти оцінити стан здоров’я пацієнтів та закріпленого населення; організувати диспансеризацію осіб, які підлягають диспансерному нагляду; визначати характер харчування дітей першого року життя

Організувати диспансерний нагляд хворих (вторинна профілактика захворювань) здорових осіб, які підлягають диспансерному нагляду (первинна профілактика захворювань; харчування дітям першого року життя

Нести відповідальність за якість організації диспансерного нагляду певних контингентів осібЗдатність до проведення експертизи працездатності

Мати базові знання про медико-соціальну експертизу; про основні нормативні документи, що встановлюють вид, ступінь та тривалість непрацездатності; основні види тимчасової непрацездатності та порядок її експертизи; основні обмеження життєдіяльності та принципи визначення стійкої непрацездатності

Вміти в змодельованої клініко-організаційної ситуації на підставі даних про захворювання, його перебіг та особливості професійної діяльності людини визначити наявність та вираженість обмежень життєдіяльності, вид, ступінь та тривалість непрацездатності. Вміти оформляти відповідні документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність

Організувати взаємодію з керівником підрозділу, лікувально-консультативною комісією (ЛКК), медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з питань експертизи працездатності

Нести відповідальність за обґрунтованість рішень щодо медико-соціальної експертизи працездатностіЗдатність до ведення медичної документації

Знати систему офіційного документообігу в професійної роботі лікаря, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології

Вміти визначати джерело та місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу;

Вміти оброблять інформацію та проводити аналіз отриманої інформаціїОтримувати необхідну інформацію з визначеного джерела та на підставі її аналізу формувати відповідні висновки

Нести відповідальність за повноту та якість аналізу інформації та висновків на підставі її аналізу.Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації

Знати методи епідеміологічних ( та медико-статистичних досліджень;

вимоги до діагностичних тестів, що можуть бути застосовані для скринінгових досліджень;

показники ризику та методики їх розрахунку.

Знати стандартні методи, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, обробки державної, соціальної та медичної інформаціїВолодіти стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень.

Вміти оцінювати в динаміці та при співставленні з середньостатистичними даними показники захворюваності, у тому числі хронічними неінфекційними захворюваннями, інвалідності, смертності, інтегральні показники здоров’я;

Володіти методикою проведення скринінгу щодо виявлення важливих неінфекційних захворювань.

Вміти розраховувати та оцінювати показники індивідуального та популяційного ризику виникнення та перебігу захворювань

Володіти методикою формування груп ризику

Вміти визначати джерело знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; уміння проводити статистичну обробку матеріалу та аналіз отриманої інформаціїФормулювати висновки щодо стану здоров’я населення на підставі даних епідеміологічних та медико-статистичних досліджень.

Взаємодіяти з фахівцями інформаційно-аналітичних підрозділів щодо отримання даних про стан здоров’я населення.

Формувати висновки на підставі аналізу та статистичної обробки отриманої інформації


Нести відповідальність за обґрунтованість висновків щодо стану здоров’я населення; якісне та своєчасне виконання статистичної обробки та аналізу отриманої інформаціїЗдатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції

Знати методи оцінки здоров’я населення; фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я населення; методи статистичного аналізу та лабораторних досліджень (за списком 4), оцінки здоров’я певних контингентів, факторів навколишнього середовища та методи визначення зв’язку між ними; заходи профілактики негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення.

Знати соціально-економічні та біологічні детермінанти, які впливають на здоров’я населення; види та методи профілактики для попередження негативного впливу соціально-економічних факторів на здоров’я населення та його окремих груп

Знати принципи формування груп ризику, території ризику, часу та факторів ризику.


Вміти оцінити стан здоров’я населення, стан навколишнього середовища та негативні фактори впливу на здоров’я.

Володіти методами статистичного та лабораторного (за списком 4) аналізу стану здоров’я різних груп населення.

Вміти формувати профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певних контингентів населення

Вміти розраховувати

показники здоров’я населення.

Вміти оцінювати зв’язок та вплив соціально-економічних та біологічних чинників на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції здоров’я.

Вміти планувати профілактичні заходи для попередження негативного впливу соціально-економічних факторів на здоров’я населення та його окремих груп


Формувати висновки щодо стану здоров’я населення, на підставі даних про зв’язок з факторами навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант та вносити пропозиції відповідним органам та установам щодо проведення профілактичних заходів.

Взаємодіяти з фахівцями санітарно-гігієнічного профілю та керівниками підприємств, установ та відповідних відомств з питань охорони природи, навколишнього середовищаНести відповідальність за своєчасні висновки щодо стану здоров’я населення на підставі даних негативного впливу факторів навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант, за своєчасне внесення пропозицій щодо проведення відповідних профілактичних заходів.Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості та безпеки медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів

Знати основні показники, що характеризують діяльність закладів/підрозділів охорони здоров’я; медико-організаційні чинники, що впливають на діяльність лікаря підрозділу, закладу охорони здоров’я; характеристики якості медичної допомоги; складові поліпшення якості медичної допомоги; основні вимоги до стандартизації медичної допомоги.

Знати ефективність різних форм організації надання медичної допомоги; основи ціноутворення в охороні здоров’я та елементи ціни медичної послуги; методи економічної оцінки альтернативних медичних втручань.Вміти розраховувати основні показники діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я та оцінювати їх в динаміці.

Вміти виявляти дефекти діяльності та причин їх формування.

Вміти:


  • вибирати відповідний уніфікований клінічний протокол щодо надання медичної допомоги,

  • розробити загальну схему локального протоколу надання медичної допомоги;

  • розраховувати показники структури, процесу та результатів діяльності;

  • визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги.

Вміти проводити оцінку собівартості медичної послуги, обирати раціональну форму організації надання медичних послуг.

Вміти обґрунтувати вибір методу економічного аналізу для порівняння альтернативних медичних втручаньОтримувати інформацію з відповідних джерел щодо діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, інформувати відповідних посадових осіб для забезпечення умов щодо надання якісної та безпечної медичної допомоги.

Формулювати висновки щодо обґрунтування форми організації надання медичної допомоги, методу фінансування закладу охорони здоров’я; щодо способів зменшення собівартості медичних послуг; висновки щодо оцінки альтернативних медичних втручань на підставі економічного аналізуНести відповідальність за обґрунтованість рішень щодо поліпшення діяльності лікаря, закладу/підрозділу охорони здоров’я;

підвищення ефективності використання наявних ресурсів підрозділу, закладу, системи охорони здоров’я

Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню, та проведення маркетингу медичних послуг

Мати спеціалізовані знання про систему охорони здоров’я, її цілі, функції, загальні принципи організації, основні компоненти, про види медичної допомоги та основні типи закладів охорони здоров’я, що надають різні види медичної допомоги, їх структуру, функції, форми та методи організації роботи, про сферу компетентностей лікарів різних спеціальностей та форми координації їх діяльності з іншими спеціалістами.

Знати основні принципи та умови інтеграції медичної допомоги

Знати основи маркетингу та інструменти просування медичних послуг на ринку


Вміти організувати власну роботу, роботу в команді з молодшим медичним персоналом або в міждисциплінарній команді; координувати діяльність з іншими фахівцями підрозділу, закладу охорони здоров’я; визначати раціональний медичний маршрут пацієнта за структурними підрозділами закладу або різними закладами охорони здоров'я, які залучені до надання медичної допомоги.

Вміти обирати інструменти просування медичних послуг на ринку на підставі аналізу потреб та попиту населенняВзаємодіяти, в тому числі, інформаційно, з колегами у своєму закладі та в інших закладах охорони здоров’я, підлеглими та керівниками

Організовувати взаємодію з організаціями та установами поза сектором охорони здоров’я.

Формувати та донести до населення інформацію щодо доцільності застосування запропонованих медичних послуг.


Нести відповідальність за обґрунтованість висновків щодо поліпшення організації, маршрутизації та забезпечення інтеграції медичної допомоги; обґрунтованість рішень щодо застосування обраних інструментів просування медичних послуг

Здатність брати участь у формуванні колективної відповідальності за результати діяльності
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал