Закону України «Про загальну середню освiту»Сторінка4/9
Дата конвертації13.02.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5 клас

«Вiдповiдальнiсть найкращий путiвник у вчинках», «Дружба i її значення у життi людини», «Честь i гiднiсть», «Спiвчуття — перший крок до людяностi», «Культура поведiнки у школi», «Чи вмiємо ми вiдпочивати», «Щастя, коли тебе розумiють», «Мовленнєвий етикет», «Спiлкування на вiдстанi», «Почуття гумору i жарти», «Коли Юпiтер гнiвається», «Шануймо старших», «Що псує стосунки мiж людьми», «Про гостиннiсть i гостей», «Турбота за iнших людей — головний обов’язок у життi», «Вдячнiсть».6 клас

«Толерантнiсть», «Чесний — ворогiв не має», «Чи можна прожити без конфлiктiв», «Ми i нашi вчителi», «Мовленнєвий етикет», «Чарiвнi слова», «Комп’ютер чи книга», «Я в Інтернетi», «Моє i чуже», «Дерево з корiння починається, а людина — з сiм’ї», «Немає мiсця на землi, де б засуджували милосердя», «Чуйнiсть i доброта — два крила, на яких тримається людство», «Точнiсть — ввiчливiсть королiв», «Курiнню — нi».7 клас

«Моє спiлкування з людьми», «Ставлення людини до людини», «Напитись з отчої криницi», «Моя сiм’я», «Я в учнiвському колективi», «Мiй етикет», «Етикет у давнину i тепер», «Сучасний етикет у громадських мiсцях», «Шкiдливi звички заважають усi», «Як протистояти насильству», «Школа виживання».8 клас

«Мистецтво спiлкування: коли яке слово мовити», «Як жити в мирi з людьми», «Добротою себе перевiр», «Особистiсть i колектив», «Учiться любити», «Що таке СНІД», «Я i моя родина», «За правилами етикету», «Його ввiчливiсть етикет», «Імiдж сучасної людини», «Молодiжне дозвiлля», «Твої вороги психоактивнi речовини», «Як поводитись у складних життєвих ситуацiях», «Як долати агресивнiсть».9 клас

«Любов до ближнього — джерело величi людини», «Вiдкрийте чарiвнi дверi добра i довiри», «Любов’ю дорожити вмiйте», «Колектив починається з мене», «Цiнностi моєї родини», «Портрет мого колективу», «Я i ми», «Мої вчителi, старшi друзi та наставники», «Жити — значить спiлкуватися», «Культура користування мобiльним зв’язком», «Я та iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї», «Твоя iнформацiйна безпека», «Ризики в Інтернетi».Старша школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть соцiально-комунiкативних компетенцiй:

- єднiсть моральної свiдомостi та поведiнки;

- вмотивованiсть до громадянського та особистiсного самовизначення;

- готовнiсть до моральних вчинкiв та доброчинної дiяльностi на засадах гуманного ставлення до людей;

- вiльний моральний вибiр;

- навички соцiальної взаємодiї та потреби допомагати iншим;

- реалiзацiя якостей суб’єкта громадянського суспiльства;

- збереження репродуктивного здоров’я;

- прiоритети подружнього життя, збереження та примноження сiмейних традицiй, забезпечення єдностi поколiнь;

- ґендерна культура.

Тематика змiсту виховної дiяльностi

10 клас

«Що значить бути патрiотом», «Чи варто завжди дотримуватись букви закону», «Свобода чи вседозволенiсть», «Моральнi цiнностi громадянського суспiльства», «Моральний iдеал i його мiсце в життi людини», «Моральна мотивацiя вчинку», «Моральнi основи взаємин юнакiв i дiвчат», «Твоє репродуктивне здоров’я», «Моральнi основи сiм’ї», «Традицiї моєї родини», «Сiмейнi релiквiї», «Статева культура — основа сiм’ї та усвiдомлюваного батькiвства», «Сiм’я — основа держави», «Цiнуй честь сiм’ї», «Агресiя та насильство в сiм’ї», «Права та обов’язки дiтей у шлюбно-сiмейному законодавствi», «Прiоритети подружнього життя», «Громадянська та соцiальна вiдповiдальнiсть у шлюбi», «Моя участь у вирiшеннi побутових та господарських питань у родинi», «Дружна сiм’я — першоджерело людського буття», «Моральна чистота стосункiв мiж юнаком та дiвчиною», «Чи кожна людина може бути щасливою?», «Чи кожен може бути успiшним?», «Вечiр бардiвської пiснi», «Чи може людина бути творцем свого щастя?», «Якщо я для себе, то навiщо я?», «Конверт дружнiх запитань», «Насильство та як його уникнути», «Сучасне рабство», «Торгiвля людьми».11 клас

«Людське життя як найвища цiннiсть», «Свобода та людська гiднiсть — базовi цiнностi особистостi», «Чи все в життi стосується тебе?», «Ким бути i яким бути?», «Культура особистостi, її здатнiсть до сiмейних вiдносин», «Духовнi скарби народу», «Найстрашнiшi втрати — духовнi», «Про вiру, культуру, освiту», «Мистецтво жити гiдно», «Що таке совiсть?», «Культура поведiнки закоханих», «Милосердя в нашому життi», «Правила технiки мобiльної культури», «Інформацiйне суспiльство України», «Я в реалi, я у вiртуалi...», «Подорож мережею Інтернет», «Самовдосконалення», «Гармонiзацiя суспiльних, колективних i особистих iнтересiв», «Конфлiктна ситуацiя: народження iстини, а не загострення стосункiв», «Взаєморозумiння. На чому воно грунтується?», «Естетика поведiнки та етикет», «Інтелiгентна людина: яка вона?», «У чому краса людини?», «Мобiльна телефонiя — цивiлiзоване спiлкування», «Засоби масової iнформацiї у демократичному суспiльствi», «Свiт та ІКТ», «Вiд рiдного до чужого, вiд близького до планетарного», «Толерантне ставлення до всiх нацiй i народностей», «Загальнолюдськi цiнностi: осмислення вiчних iстин», «Мир та злагода — головна умова iснування Землi та людства», «Моральнi iдеали та їх мiсце в життi сучасної молодi», «Людина. Доля. Душа», «Людина — невiд’ємна частина природи, Всесвiту», «Вiдзначення днiв матерi, батька, сiм’ї», «Лiтопис родоводу», «Українська народна педагогiка про сiм’ю». «Традицiї моєї родини». «Сiмейнi релiквiї», «Дружна сiм’я — першоджерело людського духу», «Проблеми батькiв та дiтей», «Сучаснi аспекти родинного виховання», «Духовна єднiсть поколiнь», «Українська сiм’я — основа мiцностi держави», «Права та обов’язки дiтей у шлюбно-сiмейному законодавствi», «Моя участь у вирiшеннi побутових та господарських питань в родинi», «Моральна чистота стосункiв мiж юнаком та дiвчиною», «Громадянська та соцiальна вiдповiдальнiсть у шлюбi», «Прiоритети подружнього життя», «Що впливає на втрату репродуктивного здоров’я», «Етика мобiльного спiлкування», «Ідеї гендерної рiвностi в системi цiннiсних орiєнтацiй сучасної молодi», «ІКТ — миттєвий доступ до iнформацiї i знань».

3. Цiннiсне ставлення до працi

Початкова школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть понять та уявлень про важливiсть працi для людини, родини i держави:

- повага до людини працi;

- вмiння i навички самообслуговуючої працi;

- почуття вiдповiдальностi, охайностi, самостiйностi, iнiцiативностi, дисциплiнованостi, старанностi, наполегливостi;

- початковi уявлення про свiт професiй.

Тематика змiсту виховної дiяльностi1 клас

«Вчуся все робити сам», «Бджiлка мала, та й та працює», «Ми працю любимо», «Про двох братiв — Умiйка та Невмiйка», «Коли я виросту...», «Мiсто веселих майстрiв», «Збережемо книгу», «Подарунок малюкам дитячого садка», «Знайомимось з професiями».2 клас

«Навiщо людина працює», «Землю сонце прикрашає, а людину — праця», «Дiло майстра хвалить», «Книжкова лiкарня», «Подарунки молодшим друзям», «Професiя моїх батькiв», «Кращий мамин помiчник», «Дiзнайся, вiдгадай, обчисли».3 клас

«Праця годує, а лiнь — марнує», «Цiнуймо працю iнших», «Мої досягнення», «До джерел народних ремесел», «Усi професiї потрiбнi, усi професiї важливi...».4 клас

«Праця прикрашає людину», «Праця — джерело життя i головна його прикраса», «Допоможи книзi!», «Подарунки власноруч», «Трудовi традицiї української родини», «Працьовита родина», «Калейдоскоп професiй», «Пiдприємства нашого мiста (селища)», «Чи знаєш ти цiну працi?».Основна школа

5–7 класи

Виховнi досягнення

Сформованiсть потреби в працi:

- уявлення про значущiсть усiх видiв працi;

- умiння виконувати певнi трудовi дiї, планувати, регулювати й контролювати трудову дiяльнiсть;

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вмiння доводити справу до логiчного завершення;

- уявлення про сучасний свiт професiй.

Тематичний змiст виховної дiяльностi

5 клас

«Як органiзувати себе», «Вчись учитись, щоб умiти трудитись», «Книга скаржиться! Книга дякує!», «Цiна твого пiдручника», «Мiсто веселих майстрiв», «Даруйте радiсть людям», «У колективi немає чужої роботи», «Люди, якi працюють поруч», «Професiї мого роду», «Цiнуймо хлiб!», «Подарунок своїми руками».6 клас

«Цiна однiєї хвилини», «Що означає культура навчальної працi?», «Нашi захоплення», «Професiї наших батькiв», «Школа вмiлих господарiв», «Господар i Господарочка», «Чи вмiю я працювати?», «Мої досягнення», «Скiльки у свiтi професiй», «Допомагаємо батькам».7 клас

«Як навчитись цiнувати i розраховувати час?», «Чарiвна краса вишиванки», «З магазину чи власними руками», «Бабусин рушник у сучаснiй оселi», «Мої обов’язки в родинi», «Я це можу», «Трудова бiографiя моєї родини», «Усi професiї важливi, обирай свою», «Чекаємо батькiв з роботи», «Іграшки своїми руками».8–9 класи

Кроки на шляху до професiйного самовизначення:

- активно-позитивне ставлення до працi;

- знання про культуру працi в традицiях українського народу;

- сформованiсть таких якостей як цiлеспрямованiсть, органiзованiсть, працьовитiсть та наполегливiсть у подоланнi труднощiв у всiх видах дiяльностi;

- значущiсть суспiльно-корисної працi;

- вмiння проектувати iндивiдуальну освiтню траєкторiю;

- уявлення про сучасний ринок працi.

Тематичний змiст виховної дiяльностi

8 клас

«Що мали вмiти хлопцi i дiвчата вступаючи у доросле життя», «Бережи свiй час i час iнших», «Як правильно органiзувати свою працю?», «Економiка домашнього господарства», «Школа — мiй дiм, я — господар у нiм», «Формула вибору професiї: можу + хочу + треба», «Освiта — шлях до майбутньої професiї», «Таємниця майстерностi», «У свiтi професiй», «Що я знаю про майбутню професiю?», «Мої здiбностi. Як обрати професiю».9 клас

«Впорядкуємо iгровий майданчик для малят», «Працюємо разом, радiємо разом», «Як повернути до життя старi речi», «Основи економiї та бережливостi», «Пiдлiткова праця: правознавчий аспект», «Ким бути чи яким бути?», «Як не помилитися у виборi професiї?», «Свiт професiй: праця та покликання», «Освiта i професiя», «Твiй вибiр — життєвий успiх», «Ти i ринок працi», «Презентацiя професiй», «Ярмарок професiй».Старша школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть готовностi до професiйного самовизначення i продуктивної працi:

- знання основ економiки i дiлової етики;

- вмiння планувати, регулювати i контролювати навчальну i трудову дiяльнiсть;

- сформованiсть таких якостей як iнiцiативнiсть, працездатнiсть, наполегливiсть тощо;

- навички складання основного та резервного професiйного плану;

- уявлення про принципи побудови професiйної кар’єри.

Тематичний змiст виховної дiяльностi

10 клас

«Бути економним — вимога часу», «Економiка навколо нас», «Твiй особистий бюджет», «Економiка нашої школи, бюджет i режим економiї», «Я обираю своє майбутнє!», «Здоров’я i вибiр професiї», «У свiтi професiй», «Коли робота приносить радiсть», «Як обирали професiю (колись i тепер)», «Як бути затребуваним у своїй професiї», «Сучаснi вимоги до фахiвцiв», «Риси та якостi майбутнього фахiвця», «Позашкiльна освiта — крок до вибору майбутньої професiї».11 клас

«Вiльний час — простiр для розвитку здiбностей», «Рацiонально органiзовуй свою дiяльнiсть», «Чи обов’язково бути студентом?», «Професiї нашого часу», «Знайомимось iз маловiдомими професiями», «Ти i ринок працi», «Чи готовий я до вибору професiї?», «Дiагностика своїх можливостей», «Професiйнi якостi», «Як уникнути труднощiв при виборi професiї», «Шлях до свого майбутнього», «Кроки до професiї».

4. Цiннiсне ставлення до природи

Початкова школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть понять та уявлень про довкiлля:

- усвiдомлення краси природи як унiкального явища в життi людини;

- пiзнавального iнтересу до природи;

- необхiдностi гармонiйного спiвiснування людини та природи, вiдповiдального ставлення до неї;

- дбайливого ставлення до природи в традицiях українського народу;

- ставлення до рослин та тварин на засадах бiлетики;

- «Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи».

Тематичний змiст виховної дiяльностi1 клас

«Чистий клас», «Збережемо чистим довкiлля», «Екологiчна стежка», «Збережемо красу природи», «Зеленi друзi мого краю», «Першi веснянi квiти», «Зустрiч пернатих друзiв», «Ми за них вiдповiдаємо», «Тварини — не iграшки», «Туристська прогулянка до чистих джерел», «Рослини», «Милуйся красою рiдної природи», «Звiрi — малята», екскурсiя до зоопарку, екологiчна вiкторина.2 клас

«Вiч-на-вiч з природою», «Чисте джерело», «Чиста криниця», «Екологiчна стежка в рiзнi пори року» (вулицею мiста, села), «Первоцвiти просять захисту», «Наш квiтник — найкращий», «Дивовижнi звiрi в українських казках», «Природа в загадках, прислiв’ях, приказках та вiршах», «Екологiя в загадках», «Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи», «Квiтковий календар».3 клас

«Будь вимогливим i нiжним: перед тобою природа!», «Чисте подвiр’я», «Подорож стежкою», «Збережемо красу природи», «Заповiднi мiсця мого краю», «Подарунки осенi», «Посаджу дерево», «На квiти чарiвнi подивись», одноденна туристська прогулянка «У походi Друзi»,»Таємницi Катерини Бiлокур», «Тварини взимку потребують твоєї допомоги», «Рiздво в гостi прийшло», «Контурна карта виховної натуралiстичної роботи», «Якби тварини вмiли говорити», рухливi iгри з елементами технiки туризму, вiкторина-гра «Що покласти в рюкзак для мандрiвок», «Боляче буває всiм» (ставлення до тварин), «Тварини моєї мiсцевостi».4 клас

«Твiй рiдний край», «Стань природi другом, будь природi сином», «Себе я бачу в дзеркалi природи», «Тече рiчка невеличка», «Чисте довкiлля», «Збережемо красу природи», «Захистимо усе живе», туристська гра-естафета «Долаємо перешкоди», «В усi пори року прекрасна земля», «Екологiчною стежкою до лiсу (гаю, поля)», «Жива i нежива природа», «Нагодуй птахiв (тварин)», гра — мандрiвка «У лiсi казкових дерев», «Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи».Основна школа

Виховнi досягнення5–7 класи

Усвiдомлення себе як невiд’ємної частини природи, взаємозалежностi людини та природи, взаємозв’язок стану довкiлля та здоров’я людей:

- вичерпностi природних ресурсiв;

- природи як еталонної цiнностi;

- активної життєвої позицiї щодо оздоровлення довкiлля;

- цiннiсне ставлення до природи;

- усвiдомлення своєї вiдповiдальностi за домашнiх улюбленцiв;

- розумiння явищ природи, знання народних прикмет;

- бережливе ставлення до природи;

- усвiдомлення взаємозв’язку власного здоров’я зi станом екологiї.8–9 класи

Сформованiсть почуття особистої причетностi до збереження природних багатств:

- вiдповiдальне ставлення до природних ресурсiв i багатств;

- ощадливе використання енергоносiїв;

- формування екологiчної культури;

- навички безпечної поведiнки в природi;

- потреба в оздоровленнi довкiлля та участь у природоохороннiй дiяльностi;

- навички життєдiяльностi в умовах екологiчної кризи.

Тематичний змiст виховної дiяльностi

5 клас

«Я — маленька частиночка Природи», «Старти золотої осенi», «Флора i фауна нашого краю», «Екологiчною стежиною нашого краю», «Природа — наш дiм», «Барви веселки», «Таємницi природи», «Свято квiтiв», «Вже брами лiта замикає осiнь», «Знайди скарби природи рiдного краю», «Брати нашi меншi», «Аптека бабусi Медуницi», «Нагодуй птахiв», «Бережи воду, козаче, i вона тобi вiддячить», «Космос в українськiй мiфологiї, явища природи i народнi прикмети», «Ми вiдповiдаємо за тих кого приручили».6 клас

«Зелений патруль», «Бережи лiс», «Вода — безцiнне багатство,бережiть її», «Давайте, друзi, разом природу берегти!», «У природi — у рiдному домi», «Лiс — не школа, а всiх учить», «Природа — людинi, людина — природi», «Рослини-барометри», «Чисте повiтря», «До природи — не неси шкоди», «Сценарiй фiльму «Мальовнича моя Україна: оформляємо путiвник», «Озера та рiки мого краю», «Земля наш спiльний дiм», «Секрети здоров’я», «Я вклонюсь тобi пшеничне колосся», «Квiти — усмiшка природи», «Ми їх назавжди втратили (сторiнками Червоної Книги)», «Знай i люби свiй рiдний край!», «Захистимо наших братiв менших», «Екологiчнi катастрофи», «Дзвони Чорнобиля», «Хто природу не тривожить, тому вона допоможе», «Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи».7 клас

«Земля-годувальниця», «Історiя мiст i сiл України», «Україна Вишивана», «Вода — джерело життя», «Космос — далеко чи поруч?», «Ерудит природи», «Конкурс фото «Природа i фантазiя», «Здорова природа — здорова людина», «Дари природи є невичерпними», «Вiтамiнна скарбниця», «Овочевi витiвки», «Щедрi дари осенi», «Жива Липка хай росте», «Квiтковий вернiсаж», «Вальс квiтiв»,»Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи», «Природа не майстерня, а храм — шляхи подолання екологiчної кризи», «Сiм природних чудес України».8 клас

«Бiологiчний хокей» (КВК), «Екологiчний бумеранг», «Екологiчне лото», «Зелений дивосвiт», «Ми — в природi, природа — в нас», «Замiсть ялинки — зимовий букет», «Осiннiй дивограй», «Свiт дерев», «Дзвони Чорнобиля», «Мальовнича моя Україна: розробка сценарiю фiльму», «Свiт природи в народному епосi»,»Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи», «Бережи свою планету», «Проблеми природи нашого краю».9 клас

«Збережемо чистоту водних просторiв наших!», «Бережiть рiдну природу!», «Бережiть лiс — легенi планети!», «Збережемо наше довкiлля!», «Екологiчний КВК», «Посади дерево», «Чистий зелений свiт навколо тебе», «Захистимо мурашник», «Розчистимо лiсове Джерело», «Вони — з Червоної книги!», «Квiти — очi землi», «Рослини у творах мистецтва», «Уроки Чорнобиля», «Стояла я i Слухала весну...», «Хай вiчно струмує вода», «Мальовнича моя Україна; оформлення фотоальбому», «Краса i бiль України»: «Свята Спадщина», «Мальовнича Україна», «Скривджена земля», «З попелу i забуття», «Екологiчна юстицiя», «Свято врожаю», «Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи».Старша школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть екологiчної культури особистостi:

- усвiдомлення єдностi людини та природи;

- ставлення до природи як до iсторико-культурної, соцiальної цiнностi;

- моральна вiдповiдальнiсть за збереження природного довкiлля;

- екосистемний пiдхiд до розв’язання екологiчних проблем, стратегiй i технологiй їх вирiшення в iнтересах еколого-збалансованого розвитку суспiльства;

- критичне ставлення до екологiчної iнформацiї та способи її пошуку;

- правила дотримання iнформацiйної, харчової та радiацiйної безпеки.

Тематичний змiст виховної дiяльностi10 клас

«Жити в злагодi з природою», «Вплив канцерогенiв у продуктах харчування на органiзм людини», «Зелений паросток майбутнього», «Лiси для нащадкiв», «Парки — легенi мiст i сiл», «До чистих джерел», «Екологiчний вiсник», «Рослини лiкують», «Весняний вернiсаж», «Екологiчнi наслiдки Чорнобиля», «Екологiчна етика», «Екосвiт очима митцiв», «Декларацiя прав природи», «Свiт навколо мене та я в ньому», «Книга скарг Природи», «Бiль твоєї землi, Україно!», «Контурна карта виховної еколого-натуралiстичної роботи».11 клас

«Екологiчне маркування товарiв», «Про екологiю рiдного краю», «Лiси — багатство, бережи їх!», «Заповiднi територiї України», «Перлини природи України», «Екологiя землi XXI столiття», «Що ми залишимо нащадкам?», «За життя — без смiття», «Екополiтика — почнемо iз себе», «Нове життя вiдроджених джерел», «Земля — наш дiм», «Ми — на вартi природи», «Свiт професiй», «Людина i природа», «Еколог — сучасна професiя», «Екологiчна юстицiя», «Злочин проти природи: вiдеофiльми, вiдеоролики, комп’ютернi презентацiї тощо», «Контурна карта еколого-натуралiстичної роботи», «Вплив антропогенних факторiв на здоров’я людини», «Шляхи уникнення ризикiв у харчуваннi», «Рiчцi — чистий берег», «Екологiчний об’єкт — наша вулиця», «Посади дерево», «Свiт природи справжнiй та неповторний», «Земля у нас одна», «Бiль Чорнобиля з роками не зникає», «Запалiть скорботну свiчку», «Шануймо лiсу дивосвiт!», «Давай повернемо землi всi веселковi гори!», «Вода, яку ми п’ємо», «Екологiчнi проблеми рiдного i краю (України). Природа, цивiлiзацiя, людина: пошук гармонiї».

5. Цiннiсне ставлення до культури i мистецтва

Початкова школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть естетичних почуттiв, уявлень i знань про прекрасне у життi та мистецтвi:

- основ про видову специфiку мистецтв, засобiв їх виразностi;

- вмiння вiдчувати та розумiти художнi образи;

- навичок виконувати творчi завдання;

- перелiк рекомендованих екскурсiй до природних та культурних об’єктiв, включених до списку всесвiтньої спадщини ЮНЕСКО.

Тематичний змiст виховної дiяльностi1 клас

«Музика поруч з нами», «Краса природи в пiснi та словi», «Музичнi фантазiї», «Музика в природi: пори року», «Мистецтво слова», «Абетка мистецтва», «Таємниця однiєї картини», «Мова танцю», «Малюємо разом», «Як фарбами передати настрiй», «Лiпимо казку», «Барви пiр року».2 клас

«Музичний фольклор рiдною краю», «Народнi звичаї», «Краса природи у творах образотворчого мистецтва», «У царинi мистецтва», «Чарiвне слово поезiї», «Я вишиваю рушничок», «Лине пiсня», «Мистецька галерея зими», «Свiт казки», «Мистецтво ляльки», «Вчимося етикету», «Культура поведiнки: iдемо до театру (музею, кiнотеатру, цирку, на виставку тощо)».3 клас

«У царинi мистецтва», «Музичнi захоплення», «Я вишиваю рушничок», «Кiномистецтво», «Архiтектурнi перлини рiдного краю», «Доторкнутися словом до серця», «Хоровод весняних квiтiв», «Краса природи рiдного краю», «Малюю до картинної галереї», «Граю у ляльковiй виставi», «Вчимося етикету», «Культура поведiнки: iдемо до театру (музею, кiнотеатру, цирку, на виставку тощо)», «Пiсня колискова», «Музична мозаїка», «Театр актора i ляльки», «Фарби осенi», «Поезiя зими», «Мелодiя весни», «Я спiваю у класному хорi (конкурс класних хорiв)», «Я — юний диригент».4 клас

«Мистецькi шедеври», «Влучне слово», «Про що розповiдають картини», «Музична спадщина рiдного краю», «Як слухати музику», «Музичнi асоцiацiї», «Краса природи в мистецтвi», «За народними ремеслами», «Кiномистецтво: документальний фiльм», «Мистецькими стежками рiдного краю», «Пiсня рiдного краю», «Прекрасне очима дитини», «Театральна афiша».Основна школа

Виховнi досягнення5–9 класи

Сформованiсть потреби у спiлкуваннi з мистецтвом як основи естетичного виховання i художнього сприйняття дiйсностi:

- пiзнавального iнтересу до мистецтва;

- навичок сприймання та аналiзу художнiх творiв;

- здатностi до творчої дiяльностi у мистецькiй сферi;

- художньо-естетичних смакiв, емоцiй, почуттiв i культури мислення та поведiнки.

Розумiння ролi мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистостi:

- здатностi цiлеспрямовано сприймати, вiдчувати, правильно розумiти мистецтво;

- здатностi висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої дiяльностi у мистецькiй сферi;

- потреби у спiлкуваннi з мистецтвом;

- системи мистецьких знань, понять, термiнiв, тлумачень.

Тематичний змiст виховної дiяльностi5 клас

«Люби музику — вона облагороджує думки i почуття», «Чарiвна мелодiя скрипки», «Народ скаже — як зав’яже», «Мистецькi уподобання моєї родини», «Рiздвяний настрiй», «Великоднi писанки», «Рукотворне диво», «Естетика побуту українцiв», «Образотворче мистецтво українцiв», «Символи i образи в українському мистецтвi», «Українськi образи i символи у свiтовому мистецтвi», «Культура поведiнки: iдемо до театру (музею, театру, цирку, на виставку тощо)», «Я — актор шкiльного театру (шкiльнi вистави)», участь у шкiльнiй самодiяльностi.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал