Закону України «Про загальну середню освiту»Сторінка3/9
Дата конвертації13.02.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Основна школа

Пiдлiтковий вiк — складний вiдповiдальний перiод становлення особистостi (за Л. І. Божович, це перiод другого народження особистостI), в якому формується соцiальна спрямованiсть i моральна свiдомiсть: моральнi погляди, судження, оцiнки, уявлення про норми поведiнки, запозиченi у дорослих. Шлях оволодiння ними вiдбувається через реальнi стосунки, через оцiнку їхньої дiяльностi дорослими. Наприклад, не одразу пiдлiтки усвiдомлюють, що волю загартовує i навчання, що вiдкрите визнання своїх помилок свiдчить про смiливiсть, що усвiдомлення своєї провини — крок до вiдповiдальностi. Знання моральних норм та еталонiв взаємин розумiють не завжди глибоко, важко сприймають моральний релятивiзм, тому оцiнки вчинкiв iнших категоричнi, безкомпромiснi. Моральнi переконання ще не є нестiйкими, проте вони стають специфiчними мотивами поведiнки. З’являються власнi погляди, оцiнки, якi можуть швидко змiнитись, але й протилежну точку зору пiдлiток буде вiдстоювати так само пристрасно, як й iншу.

Важливi змiни вiдбуваються у мотивацiйнiй сферi: потреба в самоповазi, в самоствердженнi, у визнаннi товаришiв, у позитивному ставленнi з боку друзiв. З’являється орiєнтацiя на майбутнє: мрiї, iдеали, перспективнi плани, вiддалена мета. Проте для пiдлiтка характерна й вiдмова вiд поставленої мети всупереч її об’єктивнiй значущостi, бо воля ще слабка. Пiдлiтки частiше дiють за найбiльш сильним мотивом, власною ж поведiнкою вони ще не володiють, i самi визнають вiдсутнiсть у себе вольових якостей.

Завданням педагогiв є розвиток у пiдлiткiв вольової поведiнки, використовуючи для цього емоцiйно привабливi цiлi, пiдтримуючи їх намiри й уявлення про можливiсть досягти власного рiвня домагань. У пiдлiткiв у вольовому актi ще слабко представлена виконавська частина. Очима пiдлiткiв основною причиною їх неуспiшностi у школi є лiнощi. Практика свiдчить, що не менше значення має забезпечення пiзнавальної мотивацiї, розвиток iнтересiв. Для пiдлiткiв є характерною легкiсть виникнення переживань, емоцiйної напруги, їм важко стримувати свої радiсть, горе, образу, гнiв. їхнi емоцiї вiдрiзняються ригiднiстю — iнертнiстю, негнучкiстю, навiть тенденцiєю до самопiдтримування. Пiдлiтки «купаються» у власному горi чи в почуттi провини. Вони вiдчувають задоволення вiд будь-яких переживань, вiдчувають потребу в сильних емоцiйних насиченнях. Суперечливi прагнення, якi виникають досить часто, ще бiльше пiдсилюють загальний емоцiйний фон, що призводить до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить тривалим i виникати з незначного приводу. Треба вчити пiдлiткiв володiти своїми емоцiями, усвiдомлювати їх, говорити про них, виявляти у культурних формах.

Вiдбувається iнтенсивний розвиток самосвiдомостi: виникає iнтерес до свого внутрiшнього свiту, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопiзнання. Пiдлiткова рефлексiя спрямована на розумiння самого себе, особлива увага придiляється власним якостям особистостi, тому пiдвищується чутливiсть до оцiнок з боку оточуючих, виникає орiєнтацiя на реальнi досягнення. Рефлексiя вiдкриває недосконалiсть «Я», що глибоко та гостро переживається. Найбiльший сплеск рефлексивностi в учнiв 7–8-х класiв. Зростає критичнiсть з приводу власних недолiкiв, наприклад, вже в 6 класi з’являються дiти, якi вважають себе нездiбними до жодного з предметiв.

Моральна мотивацiя ще не є стiйкою, тому пiдлiток легко пiддається навiюванню, таким формам соцiальної поведiнки, якi роблять його дорослим у власних очах.

Образи «Я», якi створює у своїй свiдомостi пiдлiток, дуже рiзноманiтнi: це фiзичне «Я» (уявлення про свою зовнiшнiсть), психiчне «Я» (про риси характеру, про свої здiбностi тощо). Але ставлення до всiх цих рис свого «Я» залежить вiд системи цiнностей, яка формується завдяки впливу членiв своєї сiм’ї та ровесникiв. Саме тому однi гостро переживають вiдсутнiсть зовнiшньої краси, а iншi — фiзичної сили, дехто всю увагу спрямовує на пiдвищення результатiв у спортивних видах дiяльностi. Образ «Я» ще нестабiльний, уявлення про себе рухливе. Інодi випадкова фраза, комплiмент або посмiшка надовго порушують спокiй душевного життя пiдлiтка.

З образом «Я» пов’язана самооцiнка. Для пiдлiтка важливо знати не тiльки, який вiн є, але й наскiльки значущими є його iндивiдуальнi особливостi для оточуючих, а тому й для самого себе. Постiйно вiдбувається порiвняння: «Я такий, як усi» або «я не такий, як усi». В iдеалi самооцiнка повинна складатися з порiвняння самого себе сьогоднiшнього з самим же собою, але учорашнiм: «Я вчора i я сьогоднi, а яким я стану (повинен стати) завтра?». Це складно, проте ефективно. Самооцiнка має загальний характер та ще й занижена: пiдлiтки перебiльшують свої недолiки, успiхи дещо занижують. Але за заниженою самооцiнкою може ховатись високий рiвень домагань, на основi чого розвивається феномен «дискомфорт успiху». Пiдлiток, маючи таку самооцiнку, знецiнює досягнення своїх ровесникiв, радiє їхнiм невдачам. Така конфлiктна самооцiнка виникає за умови завищених вимог з боку батькiв, або песимiстичних уявлень про можливостi свого сина чи доньки. У пiдлiтка тодi виникає сильна реакцiя навiть на справедливi зауваження. Вiн шукає зовнiшнi причини для виправдовування своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий «афект неадекватностi» вимагає пошуку психологiчного захисту у виглядi знецiнення успiхiв iнших. Висока самооцiнка повинна поєднуватись iз здатнiстю диференцiйовано оцiнювати свої досягнення i водночас бачити недолiки та перспективи покращення результатiв за рахунок усунення недолiкiв.

Пiдлiтки адекватно оцiнюють товаришiв, але завищують свою самооцiнку. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмiнним, а недолiки — сприйматись як тимчасовi, якi можна усунути.

Самооцiнка поступово емансипується вiд оцiнок оточуючих i набуває все бiльшого значення як регулятор власної поведiнки.

Крiм реального «Я» виникає i «Я-iдеальне». Якщо рiвень домагань високий, а свої можливостi усвiдомлюються недостатньо, тодi «Я-реальне» буде дуже вiдрiзнятися вiд «Я-iдеального». Такий стан веде до невпевненостi в собi, а в поведiнцi це виявиться в образливостi, впертостi, навiть агресивностi. Якщо «Я-iдеальне» сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здiйснення якого сприяє розвитку саморегулювання. Саморегулювання вмiщує в собi вiльну постановку мети та вибiр засобiв її досягнення. Деякi пiдлiтки (3%) розробляють навiть програму самовдосконалення, але не всi мають силу волi та наполегливiсть, щоб здiйснити її. Здатнiсть ставити мету, усвiдомлювати засоби її досягнення, використовувати свої можливостi, передбачати результати є показником високої зрiлостi особистостi, що з’явиться пiзнiше. В учнiв основної школи виникає потреба в життєвому самовизначеннi (закiнчується 9 клас), спрямованостi на майбутнє, визначеннi свого життєвого шляху, майбутньої професiї. Ця потреба конкретизується в новiй соцiальнiй позицiї, яка розгортається на наступному вiковому етапi.

Враховуючи вiковi особливостi учнiв основної школи, у роботi з ними доцiльно використовувати такi форми роботи: година спiлкування, класнi збори, година класного керiвника, анкета думок, зустрiч, вiдверта розмова, просвiтницький тренiнг, ярмарок солiдарностi, конкурс, гра-експрес, спартакiада народних iгор, родинне свято, родинна вiтальня, рольова гра, вiкторина, веселi старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентацiя, усний журнал та iнше), проект, школа етикету, операцiя, виставка-конкурс, ведення лiтопису класного колективу, фестиваль, колективне iгрове спiлкування, похiд, спартакiада, турнiр, гра-анкета, колаж, iгрова програма, пошукова гра, акцiя (милосердя, благодiйна, екологiчна та iншI), екологiчна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, виставка творчих робiт, трудовий десант, конкурс-iнсценiзацiя, конкурсна програма, iнтелектуальна гра тощо.Старша школа

Старший шкiльний вiк, що охоплює перiод розвитку дитини вiд 15 до 18 рокiв, у вiковiй психологiї прийнято вважати старшим пiдлiтковим вiком. Одним iз важливих аспектiв психiчного розвитку старшокласникiв є iнтенсивне дозрiвання, провiдна роль у якому вiдводиться розвитку мислення. У цьому вiцi учнi виявляють бiльше самостiйностi в заняттях, у них iнтенсивно розвиваються моральнi сили, формуються i визначаються риси характеру, вiдбувається становлення свiтогляду. Основною особливiстю особистiсного розвитку старшокласника є помiтний розвиток самосвiдомостi, самооцiнки, що грунтується на самостiйному аналiзi й оцiнцi власної дiяльностi, що не завжди через складнiсть цього процесу є об’єктивними.

Старший шкiльний вiк є сенситивним у формуваннi свiтогляду, виробленнi стратегiї життя, визначеннi життєвих планiв, формуваннi вмiння творити власну долю, активно вiдповiдально та ефективно реалiзувати громадянськi права й обов’язки.

Разом з розвитком абстрактного й цiлiсного мислення в учнiв старших класiв вiдбувається перехiд до вищих рiвнiв мовлення, виникає прагнення до його самовдосконалення, намагання зробити його бiльш виразним, точним. Старшокласники вже вiльно користуються комп’ютером, iнтернетом, енциклопедичними словниками, аналiзують i зiставляють iнформацiю з рiзних джерел.

У старшокласникiв помiтно розвивається самоспостережливiсть, вмiння аналiзувати поведiнку. Для них характерне поглиблене усвiдомлення психологiчних процесiв. Помiтно зростають сила волi, витримка, наполегливiсть, самоконтроль. Інтереси стають зрiлiшими i водночас тривалiшими, стiйкiшими, мiцнiшими. Розвиваються пiзнавальнi iнтереси, зокрема — до самостiйних видiв навчальної роботи.

Пiзнавальна дiяльнiсть учнiв у старших класах характеризується новими вмiннями i розвиненими здiбностями, такими як: багатство словникового запасу, умiння розвивати допитливiсть, органiзувати сприйняття iнформацiї та визначати новi iдеї, володiти достатнiм обсягом iнформацiї, застосовувати засвоєний матерiал за нових умов, критично мислити, розв’язувати складнi проблеми, засвоювати причинно-наслiдковi зв’язки, встановлювати прихованi залежностi зв’язкiв, iнтегрувати й синтезувати iнформацiю, вiдрiзняти незначнi вiдмiнностi, досконало аналiзувати ситуацiю, передбачати наслiдки, оцiнювати процес i результати, мiркувати, будувати гiпотези, застосовувати iдеї на практицi, узагальнювати та робити висновки.

Пiд час навчання у цей перiод виникають новi мотиви професiйного та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему цiнностей, керуються планом свого iндивiдуального розвитку та соцiальною значимiстю життєвих цiлей. Соцiальнi мотиви старшокласникiв стають бiльш диференцiйованими i дiєвими, що зумовлює використання у роботi з ними таких форм роботи: диспут, брифiнг, вiдверта розмова, етичний тренiнг, ярмарок професiй, конкурс, дiлова зустрiч, етичний тренiнг, тестування, екологiчний десант, турнiр ораторiв, моделювання розвивально-виховних ситуацiй, музична вiтальня, тематична дискотека, клуб веселих та кмiтливих (КВК), шоу-програма, проект, благодiйна акцiя, брейн-ринг, сократiвська бесiда, телефон довiри, фiлософський стiл, складання iндивiдуальних програм саморозвитку, дебати, похiд, екскурсiя, бенефiс, колаж, бал, презентацiя, агiтбригада, прес-шоу, теле-ревю, аукцiон, десант, експедицiя (фольклорна, краєзнавча та iншI), вечiр (поезiї, пам’ятi та iншI), круглий стiл, прес-конференцiя, фоторепортаж, мобiльний консультацiйний пункт, презентацiя-захист, iнтернет-форум, вiдкрита кафедра, вернiсаж:, творчий портрет, школа лiдера, театральна вистава, мистецькi шкiльнi колективи (театральнi, хоровi, хореографiчнI), тематичний дiалог, конкурс творчих робiт, проектна дiяльнiсть, поетична вiтальня, бал, самотестування, публiцистична вистава, волонтерський рух учнiвської молодi, експедицiя, лiтопис класного колективу, конкурсна програма, вiкторина, iнтелектуальна гра, трудовi загони, табори працi та вiдпочинку, шкiльнi лiсництва, учнiвськi виробничi бригади.

V. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Цiннiсне ставлення до себе

Початкова школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть основ духовно-морального та фiзичного розвитку особистостi:

- усвiдомлення цiнностi власного життя i збереження здоров’я (фiзичного, психiчного, соцiального, духовного, культурного) свого i кожної людини;

- адаптацiя до змiн навколишнього середовища, пiзнання прекрасного у собi, основ самооцiнювання, самоконтролю, саморегуляцiї, самоповаги, почуття гiдностi, безпеки власної життєдiяльностi;

- знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гiгiєни, рухового режиму).

Тематичний змiст виховної дiяльностi

1 клас

«Що я цiную у життi», «Хто я?», «Я хочу стати кращим», «Азбука ввiчливостi», «Бути вихованим. Що це означає?», «Розкажи про себе», «На кого ти хочеш бути схожим?», «Мiй настрiй», «Мiй день», «Зовнiшнiй вигляд учня», «Я i мої друзi», «Я i мiй клас», «Як треба поводитися у школi, вдома, на вулицi?», «Кожнiй речi — своє мiсце», «Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся», «Чистота — запорука здоров’я», «Будемо здоровi, або Пригоди маленьких зубчикiв», «Вогонь буває рiзним», «Абетка пiшохода», «Хто я? «, «Я хочу стати кращим», «Хочу i можу бути здоровим» (робочий зошит для 1 класу).2 клас

«Життя людини — найвища цiннiсть», «Я людина», «Я хочу бути схожим», «Чарiвнi слова», «Мiй день народження», «Що потрiбно знати про свiй характер?», «Як органiзувати свiй день?», «Цiнуй свiй час i час iнших», «Сам удома», «Дав обiцянку — виконуй», «Умiй слухати», «Дбай про iнших», «Однокласник, товариш, друг», «Дерево мiцне корiнням, а людина — друзями», «Як не захворiти», «Подорож до Країни здоров’я», «Профiлактика iнфекцiйних захворювань», «Старти надiй», «Я — людина», «Я хочу бути схожим», «Хочу i можу бути здоровим» (робочий зошит для 2 класу).3 клас

«Найцiннiше в моєму життi», «Дорога кожна хвилина», «Мої «хочу», «можу» i «треба», «Мої мрiї», «Я i мої обов’язки», «Як навчитись стримуватись?», «Мої доручення», «Мiй день: хороше i погане», «Дисциплiна i культура», «Дорога до школи та додому», «Ти — вихована дитина?», «Твiй зовнiшнiй вигляд», «Мiй улюблений герой», «Як я дбаю про своє здоров’я», «Продукти харчування: нашi друзi й вороги», «Здоровим будь!», «Свято Мий-додiра», «Спортивна надiя», «Хочу i можу бути здоровим» (робочий зошит для 3 класу).4 клас

«Для чого живе людина?», «Вiра у себе», «Завтрашнiй характер — у сьогоднiшньому вчинку», «На кого я хочу бути схожим у життi?», «Мiй iдеал», «Твої норми поведiнки», «Що означає бути вихованим», «Чуйнiсть i байдужiсть», «Зубiв немає, а людину гризе», «Як зробити правильний вибiр», «Як стати людиною», «Не кидай слiв на вiтер», «Хто багато читає, той багато знає», «Козацькi забави», «Як я провiв канiкули», «Почни день з ранкової гiмнастики», «Переможемо всi хвороби», «Культура харчування», «Шкiдливi звички», «Хочу i можу бути здоровим» (робочий зошит для 4 класу).Основна школа

Виховнi досягнення5–7 класи

Усвiдомлення основних засад «Я-концепцiї» особистостi:

- усвiдомлення основних засад Я-образу, Я-концепцiї особистостi;

- формування основ самопiзнання, самооцiнки;

- формування позитивного самоставлення до дотримання норм етикету;

- конструктивний пiдхiд до вирiшення рiзних життєвих ситуацiй;

- конструктивне вирiшення життєвих проблем;

- готовнiсть працювати над собою i своїми моральними якостями.8–9 класи

Сформованiсть основних засад «Я-концепцiї» особистостi:

- усвiдомлення власної iндивiдуальностi, неповторностi;

- виховання самоповаги;

- формування емоцiйної культури;

- навичок самотворення, життєтворення;

- стремлiння до iдеалу.

Тематичний змiст виховної дiяльностi5 клас

«Який Я? Яким я хочу бути?», «Дужий той, хто самого себе перемогти може», «Посiєш звичку — пожнеш характер», «Таланти i шанувальники», «В людинi все має бути прекрасним», «Індивiдуальнi особливостi людини», «Пiзнай себе», «Презентацiя твого дня народження», «Бережи свiй час».6 клас

«Життя — найдорожчий скарб», «Чи щось без серця зрозумiєш», «У пошуках власного iдеалу», «Стратегiя прийняття моральних рiшень», «Як долати труднощi i випробування», «Заздрiсник сам собi ворог», «Життя не вiчне — вiчнi цiнностi людськi», «Вмiння знаходити себе в суспiльствi», «Характер людини: як вiн формується», «Пiзнай себе», «Свiт моїх захоплень».7 клас

«Образ мого «Я», «Я i мiй характер», «Мої цiнностi», «Свiт моїх почуттiв», «Подивись на себе уважно», «Пiзнай самого себе», «Я в колi сiм’ї», «Яскравi подiї мого життя», «Господарочка», «Добродiї», «Проведення одноденного походу з елементами орiєнтування за допомогою компаса та карти», «Країна моїх мрiй».8 клас

«У згодi з самим собою», «Шлях до себе», «Як стати щасливим», «Умiти володiти собою», «З чого починається пiзнання», «Чи любиш ти себе?», «Яка людина заслуговує на повагу iнших», «Ким бути i яким бути», «Створення життєвого проекту саморозвитку», «Свiт моїх захоплень», «Фiзична краса не постiйна, а духовна — вiчна», «Дозвiлля та хобi, «Моє дозвiлля», «Таланти твої, Україно», «Якщо я буду...», «Вчитель — моє покликання», «Мiй улюблений учитель».

Тренiнги «Кроки до успiху», «Я» — частинка Всесвiту», «Як подолати невдачу?», «Наодинцi iз собою», «Сам собi вихователь», «Кодекс чесної особистостi», «Шлях до себе».

9 клас

«Мiй iдеал», «Бережи честь змолоду», «Пiзнай себе — i ти пiзнаєш свiт», «Мої життєвi принципи», «У колi симпатiй», «Країна моїх мрiй», «Вмiння бути самим собою», «Як стати лiдером?», «Без добрих справ немає доброго iменi», «Про культуру почуттiв», «Засоби профiлактики травматизму i патологiчних станiв органiзму пiд час проведення туристсько-краєзнавчих подорожей».

Участь у шкiльному та районному святi «День туризму», «Що таке самовиховання, самооцiнка, самореалiзацiя?», «Найскладнiше — не вiдстоювати свою думку, а мати її», «Життя — це не тi днi, що минули, а тi, що запам’ятались», «Умiй сказати, умiй змовчати», «Хочеш бути щасливим — будь ним!», «Не говори, що знаєш, але знай, що говориш», «Бережи себе», «Здоров’я — скарб».

Старша школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть життєвих компетенцiй:

- мої духовнi закони;

- розумiння та реалiзацiя «Я-концепцiї» особистостi;

- iмунiтет до асоцiальних впливiв, готовностi до виконання рiзних соцiальних ролей;

- вмiння орiєнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуацiях, розв’язувати конфлiкти на основi принципiв толерантностi;

- навички самопiзнання, самовизначення, самореалiзацiї, самовдосконалення, самоствердження, самооцiнки;

- особиста культура здоров’я;

- «Нi» шкiдливим звичкам.

Орiєнтовнi теми для виховної дiяльностi

10 клас

«У кого немає в душi минулого, у того не може бути майбутнього», «Добра людина та, що робить добро, чи та, що не робить зла?», «Не зраджуй у дружбi, материнствi, батькiвствi», «Правда життя», «Зупинимо СНІД, поки вiн не зупинив нас», «Знати, щоб жити!», «Сходинки фiзичного розвитку», «Технiки i способи психiчного впливу на соматичний стан органiзму», «Шлях до самореалiзацiї, або як стати особистiстю», «Вiдшукай себе серед iнших», «Як подолати конфлiкт?», «Я та iншi», «Народжений бути унiкальним», «Духовнi потреби та iдеали мого «Я», «І буде син, i буде мати, i будуть люди на землi», «Життя — твiй вибiр», «Інтернет не лише твiй друг», «Духовнiсть i здоров’я».11 клас

«Люби Україну — твою рiдну землю», «Людина народжується для вiчностi», «Умiй дати слово i його дотримати», «Добро i зло...», «Сходинками до вершини успiху», «Твоє майбутнє — в твоїх руках», «Дороги, якi ми обираємо», «Зроби свiй вибiр на користь здоров’я», «Подбай про своє здоров’я сам!», «Ризики в Інтернетi», «Обов’язок. Вiдповiдальнiсть. Совiсть», «Право i мораль», «Інформацiя — запорука освiченостi».

Проведення дводенної туристсько-краєзнавчої експедицiї з використанням туристського спорядження та облаштуванням бiвуаку (розбивання наметiв, обладнання мiсця для вогнища, приготування їжI), «Моральний iдеал i його мiсце в життi людини», «Я — iдеальне», «Що таке щастя?», «Бережи честь з молоду», «Чи кожен може бути успiшним», «Якщо я для себе, то навiщо я?», «Заговори, щоб я тебе побачив» (Сократ).

2. Цiннiсне ставлення до сiм’ї, родини, людейПочаткова школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть основ громадянських та загальнолюдських цiнностей:

- умiння та навички пiдтримки та збереження мiжособистiсної злагоди, запобiгання та мирного розв’язування конфлiктiв;

- здатностi враховувати думку iнших людей, адекватно оцiнювати власнi вчинки та вчинки iнших;

- сформованiсть моральних якостей (чуйностi, чесностi, правдивостi, справедливостi, гiдностi, толерантностi, милосердя, взаємодопомоги, товариськостi, спiвпереживання, щедростi, поваги до особистостI).

Тематичний змiст виховної дiяльностi

1 клас

«Мої обов’язки в сiм’ї», «Мамо, тато, я — дружна сiм’я», «Що означає бути вихованою людиною?», «Свiтлофор ввiчливостi», «Чарiвнi слова вiдкривають серця», «Чесним треба бути всюди», «Школа гарної поведiнки», «Умiй слухати», «Вiдкриваємо скриньку добрих справ», «Про дружбу», «Кого з друзiв ти вiзьмеш у подорож?», «Майстерня Дiда Мороза», «Свято Чепурушки», «Бабусина скриня», «Скриня народної мудростi», «Яким має бути добро на Землi?», «Що означає бути добрим?», «Як iнших навчити поваги до себе?», «Ми йдемо до їдальнi», «Гiсть — радiсть у домi», «Слова вiтання, побажання», «Сила i слава твого роду, «Пiзнай, прийми i руку протягни».2 клас

«Бути совiсним означає...», «Мiй товариш», «Моя iграшка — тобi», «Буду гiдним скрiзь i всюди, щоб нести вам радiсть, люди!», «Про справжню дружбу», «Школа вишуканих манер», «Ти — вихована дитина?», «Турбота. Дiти допомагають дiтям», «Як би я вчинив...», «Шануй батька й неньку», «Традицiї та релiквiї моєї родини», «Берегиня», «Рушник моєї бабусi», «Захоплення моїх рiдних», «За добро платять добром», «Правила чесної гри та змагання», «Дорога доброчинностi».3 клас

«Живу i навчаюся у родинi», «Дерево мiцне корiнням, а людина — родом», «Родина, родина: вiд батька до сина», «Вчимося бути добрими людьми», «Якщо ти погано вчинив», «Мiй день, мої вчинки», «Чужого горя не буває», «Якщо твiй друг помилився...», «Як i чим випробовується дружба», «Про правила товаришування», «Шляхетнi дiвчатка та лицарІ–Хлопцi», «Ти на свiтi не один», «Коли я щасливий», «Любов. Любов-милосердя. Добродiйнi справи людини», «Як стати добрим?», «Мистецтво ґречностi».4 клас

«Ти знаєш, що ти — людина?», «Кожна людина неповторна!», «Народна мудрiсть про добро, совiсть, ввiчливiсть, справедливiсть, чеснiсть», «Хочу i треба», «Розкажи менi про себе», «Подаруй свято iншим», «Слово — не горобець, вилетить — не пiймаєш», «Вихована людина: яка вона?», «Золоте правило ввiчливостi», «Мама, тато, я — читацька сiм’я», «Вiд матерi донi добро передати», «Пам’ятай про iнших», «Як ми розмовляємо. Про культуру листування. Правила телефонної розмови», «Життя людини — найважливiша цiннiсть», «Квiти людської душi (про людськi цiнностI)», «Мудрiсть людської турботи», «Поведiнка у храмi», «Іспит на вихованiсть», «Нi агресiї i насильству», «Дорога мудростi».Основна школа

Виховнi досягнення5–7 класи

Усвiдомлення цiнностей соцiального спiлкування:

- формування культури поведiнки вдома, в школi, в громадських мiсцях;

- усвiдомлення себе членом колективу;

- виявляти толерантнiсть, ввiчливiсть, повагу до оточуючих;

- формування умiння i навичок подолання конфлiктiв;

- соцiальна шкода агресiї i насильства;

- культура вiдпочинку, спiлкування на вiдстанi8–9 класи

Засвоєння сiмейних, родинних та суспiльних цiнностей:

- здоров’я — найвища цiннiсть;

- цiннiсне ставлення до оточуючих людей;

- культура спiлкування i мовленнєвий етикет;

- повага до батькiв, сiм’ї, родини;

- цiннiсть здорового способу життя;

- формувати навички спiвжиття у колективi;

- готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за свої вчинки.

- неприйняття агресiї i насильства

Орiєнтовнi теми для виховної дiяльностiПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал