Закону України «Про освіту»Сторінка6/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.55 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6


Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

Основною метою освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» є розвиток здоров’яформувальної компетентності на основі оволодіння учнями досвідом збереження, зміцнення, використання здоров’я та формування фізичної культури.

Здоров’яформувальна компетентність – здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, а також виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих.

Основою здоров’яформувальної компетентності є розуміння здоров’я як феномену взаємоузгодженої життєдіяльності людини.

Зазначена мета передбачає розв’язання таких завдань:


  • формування в учнів знань про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя, фізичну культуру, взаємозв’язок організму людини з навколишнім середовищем;

  • розвиток навичок здорового та безпечного способу життя і рухових дій загальнорозвивального спрямування;

  • мотивування учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я і занять фізичною культурою, до удосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’я;

  • спонукання учнів до усвідомлення цінності життя і здоров’я, значущості здорового і безпечного способу життя і фізичної культури;

  • виховання в учнів свідомого прагнення до ведення здорового і безпечного способу життя;

  • збагачення в учнів власного здоров’яформувального досвіду;

  • використання в практично дієвій формі знань про здоров’я і фізичну культуру, способів навчально-пізнавальної і здоров’яформувальної діяльності за для власного життя і здоров’я та здоров’я інших.

Здоров’яформувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні через предметні компетенції з урахуванням специфіки предметів, пізнавальних можливостей учнів основної школи.

Здоров’яформувальна компетентність як предметна формується на підставі змісту предметів освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» («Основи здоров’я» та «Фізична культура») і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями.Зміст освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» реалізується у двох змістових лініях: здоров’я і фізична культура.

Основна школа

Зміст освіти

Державні вимоги до навчальних досягнень учнів
Здоров'я


Здоров’я людини

Знає: складові здоров’я, їх ознаки і показники, чинники здоров’я, складові здорового способу життя, види і чинники безпеки і небезпеки; принципи й умови безпечної життєдіяльності.

Усвідомлює: вікові індивідуальні зміни в організмі, здоров’я як єдине ціле; взаємозалежність складових здоров’я; взаємозв’язок організму людини з навколишнім середовищем, необхідність вибору здорового способу життя, залежність безпечної життєдіяльності від власної поведінки.

Уміє: виявляти і оцінювати ознаки здоров’я у різних життєвих ситуаціях, виявляти й оцінювати небезпеки, убезпечувати своє життя від чинників ризику.

Розуміє: сутність здоров’я, вплив природних і соціальних чинників, фізичної активності на здоров’я, вплив чинників ризику на безпеку.

Пояснює:значення здоров’я для життя людини, важливість вибору життєвих цінностей.

Застосовує: правила здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки в конкретних ситуаціях.

Фізична складова здоров’я

Знає: основні чинники і правила збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я, елементи оздоровчих систем, ознаки фізіологічної зрілості.

Уміє: добирати рекомендовані способи оздоровлення, визначати рівень фізичного розвитку та фізіологічної зрілості.

Усвідомлює: значення активного відпочинку, необхідність застосування рекомендованих способів оздоровлення.

Виконує: правила рухової активності, харчування, гігієнічного догляду за тілом, праці та відпочинку для підлітків, юнаків та дівчат.

Застосовує:основні методи профілактики захворювань і методи моніторингу фізичної складової здоров’я.

Соціальна складова здоров’я

Знає: ознаки соціальної зрілості; основні чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я учнівської молоді; основи законодавства щодо безпеки і здоров’я людини; основні види небезпек; правила безпеки у щоденному житті, Правила дорожнього руху, безпечної поведінки у сучасному суспільстві; служби захисту населення.

Розуміє: значення сім’ї для формування і збереження здоров’я; вплив поведінки в юнацькому віці на репродуктивне здоров’я;ступінь впливу на ВІЛ-інфікування, туберкульозу та ІПСШ.

Усвідомлювати: значення формування безпечних стосунків для здоров’я; необхідність усунення ризиків для життя і здоров’я.

Уміє: визначати власний рівень соціального розвитку; користуватися своїми правами; протистояти негативному впливу соціальних чинників формувати корисні звички; протистояти впливу негативних для здоров’я і небезпечних для життя соціальних чинників; дотримуватися безпечної поведінки щодо ВІЛ, туберкульозу та ІПСШ та інших хвороб;розпізнавати різні види небезпечних ситуацій та повідомляти про них служби захисту населення встановлювати взаємозв’язок між природними, соціальними і техногенними чинниками і здоров’ям; безпечно поводитися у навколишньому середовищі; моделювати і вирішувати відповідні життєві ситуації.

Застосовує: набуті корисні звички; правила спілкування, безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях та видах діяльності, надання першої допомоги хворим та потерпілим.

Психічна та духовна складові здоров’я


Знає: ознаки психічної і духовної складових здоров’я; чинники, що впливають на психологічне благополуччя; чинники, що впливають на духовний розвиток підлітків, юнаків і дівчат; естетичні і моральні засади здоров’я; чинники та умови формування особистості.

Розуміє: важливість взаємозв’язку і взаємозумовленості психічної і духовної складових власного здоров’я; необхідність розвитку особистісних якостей.

Оцінює: емоції, почуття, моральні якості власні та оточуючих як умови, що сприяють збереженню життя і зміцненню здоров’я у різних життєвих ситуаціях.

Застосовує: правила, настанови, поради щодо самопізнання, самовизначення і самовиховання; способи саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю, самоідентифікацї, розвитку пам’яті та уваги

Фізична культура

Основи знань з

фізичної культуриЗнає: передумови виникнення фізичних вправ. Історію олімпійського руху; історію розвитку в Україні баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, легкої атлетики, плавання, туризму; спортивні традиції українського народу; поняття про фізичний розвиток, фізичну підготовку, рухову активність, здоровий спосіб життя; правила проведення народних рухливих і спортивних ігор, занять з легкої атлетики, плавання туризму; гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами; руховий режим молодших і старших підлітків; правила безпеки під час проведення уроків фізичної культури, позакласних фізкультурно-оздоровчих заходів та занять у спортивних секціях.

Розуміє: роль народних, рухливих і спортивних ігор у керуванні емоціями; шкідливість паління для здоров'я хлопців і дівчат; значення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школяра; наслідки порушення гігієнічних вимог до занять фізичними вправами; тісний зв'язок фізичної культури зі складовими здоров'я та здорового способу життя; вплив рухової активності на розвиток фізичних якостей і зміцнення здоров'я.

Уміє: самостійно виконувати фізичні вправи у режимі дня; керувати собою під час проведення народних, рухливих і спортивних ігор; виконувати домашні завдання з фізичної культури; розпізнавати небезпечні ситуації під час проведення ігор, легкої атлетики, плавання, туризму; дотримуватися правил поведінки під час проведення занять фізичними вправами, іграми, легкою атлетикою, плаванням, туризмом, лижною та ковзанярською підготовкою.

Застосовує: найпростіші прийоми самоконтролю; засоби загартування; правила проведення фізкультурно - оздоровчих заходів у режимі дня; засоби співробітництва, взаємодовіри і взаємоповаги під час проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

Складові фізичної культури:

- гімнастика


- легка атлетика

- спортивні ігри

- туризмЗнає:загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; комплекси ритмічної гімнастики, танцювальні вправи; опорні стрибки; прийоми лазіння по канату; вправи у висах та упорах; вправи на рівновагу (дівчата); акробатичні вправи; правила техніки безпеки під час занять гімнастичними вправами.

Розуміє: значення вивчених гімнастичних вправ для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров'я.

Уміє: виконувати загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи для формування та корекції постави; комплекси ритмічної гімнастики і танцювальні вправи; опорні стрибки, прийоми лазіння по канату; вправи у висах та упорах, вправи на рівновагу (дівчата); акробатичні вправи.

Застосує:загальнорозвивальні вправи з предметами і без предметів; вправи для формування та корекції постави; комплекси ритмічної гімнастики і танцювальні вправи; опорні стрибки, прийоми лазіння по канату; вправи у висах та упорах, вправи на рівновагу (дівчата); акробатичні вправи; застосувати страховку під час виконання гімнастичних вправ.

Знає: значення розвитку швидкості та спритності в оволодінні руховими діями; загальнорозвивальні вправи на місці, у русі, в парах; спеціальні бігові, стрибкові вправи та спеціальні вправи для метання; правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою.

Розуміє: значення легкоатлетичних вправ для розвитку швидкості, сили, стрибучості й спритності.

Уміє: виконувати загальнорозвивальні вправи на місці і в русі, спеціальні бігові, стрибкові вправи і вправи для метання.

Застосовувати: виконувати загальнорозвивальні вправи на місці і в русі, спеціальні бігові, стрибкові вправи і вправи для метання.

Знає: техніку пересування з футбольним м'ячем, виконання зупинки і ударів м'яча, ведення й відбивання м'яча, ударів по воротах, відволікальних дій, вкидання м'яча, жонглювання м'ячем; техніку ловіння і передачі ручного м'яча, пересування й виконання кидків по воротах, блокування гравця; техніку пересування волейболіста, передачі і прийому м'яча; техніку ведення баскетбольного м'яча, передачі та ловіння м'яча, виконання кидків м'яча у кошик; правила техніки безпеки під час занять спортивними іграми.

Розуміє: значення спортивних ігор (футбол, гандбол, волейбол, баскетбол) для розвитку швидкості, координації рухів, стрибучості, спритності, профілактики плоскостопості, зміцнення фалангів пальців кистей рук.

Застосовує: спортивні ігри для розвитку швидкості, стрибучості, спритності, координації рухів, профілактики плоскостопості, зміцнення кистей рук та фізичного здоров'я.

Знає: види туризму; топографічні знаки; туристську техніку; в'язання вузлів; оздоровче значення туризму; різні способи орієнтування на місцевості; правила техніки безпеки під час занять туризмом.

Розуміє: значення занять туризмом для вивчення свого краю; зміцнення здоров'я, підвищення рухової активності, фізичної підготовленості та організації здорового способу життя.

Уміє: орієнтуватися на місцевості; визначати своє місцезнаходження; користуватися компасом і картою, визначати азимут та рухатися за азимутом; вибирати місця для обладнання бівуаку.

туризм


Застосовує: набуті знання й уміння долати природні перешкоди; визначати своє місцезнаходження; користуватися компасом і картою; вибирати місця для відпочинку та обладнання бівуаку.

Старша школа

Зміст освіти

Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Фізична культура

Основи знань з фізичної культури

Знає: історію розвитку фізичної культури, спорту та олімпійського руху в Україні; сутність і зміст понять фізична культура, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовка, рухова активність, активний відпочинок; вікові особливості учнів старших класів; переваги здорового способу життя; основи фізичної підготовки учнів допризовного віку; зміст фізичного виховання в сім’ї та за місцем проживання; методику самостійних занять фізичними вправами; основні правила і способи загартування організму; правила безпеки під час занять фізичними вправами; основні правила надання першої допомоги при травмах.

Розуміє:позитивний вплив щоденних занять фізичною культурою і спортом на зміцнення здоров’я; важливість дотримання біологічної потреби організму в руховій активності; шкідливість куріння для здоров’я майбутніх батьків; значення активного відпочинку, здорового способу життя у підвищені фізичної підготовленості допризовної молоді.

Застосовує: набуті знання під час самостійних занять фізичними вправами вдома й за місцем проживання; правила безпечної поведінки під час занять фізичною культурою і спортом; основні прийоми надання першої допомоги під час спортивних травм.

Складові фізичної культури:

- легка атлетикаЗнає: історію розвитку легкої атлетики в Україні; методику розвитку сили, швидкості, стрибучості, витривалості та швидкісно-силових якостей; загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; спеціальні бігові та стрибкові вправи, спеціальні вправи для штовхання та метання; вікові особливості учнів старших класів і врахування їх у процесі занять легкою атлетикою; гігієнічні основи організації занять з легкої атлетики; правила техніки безпеки під час занять легкою атлетикою; правила надання першої допомоги при травмах.

Розуміє: значення занять легкою атлетикою для розвитку сили, швидкості, стрибучості та витривалості.

Уміє: виконувати загальнорозвивальні вправи в русі, в парах; спеціальні бігові та стрибкові вправи; спеціальні вправи для метання та штовхання; естафети та рухливі ігри з бігом, стрибками, метанням та подоланням перешкод; контролювати вплив фізичного навантаження на організм.

Застосовує: легкоатлетичні вправи з метою розвитку основних фізичних якостей та формування рухових здібностей.

- гімнастика

Знає: історію розвитку гімнастики в Україні; вікові особливості розвитку старшокласників і урахування їх у процесі занять гімнастикою; гігієнічні основи організації занять з гімнастики; правила безпечної поведінки під час занять гімнастикою; правила надання першої допомоги при травмах.

Розуміє: значення занять гімнастикою для формування та корекції постави, розвитку гнучкості, координації рухів та зміцнення основних м’язових груп.

Уміє: виконувати гімнастичні вправи з предметами, без предметів і на гімнастичних приладах для розвитку сили, гнучкості, координації рухів, утримання рівноваги, формування і корекції постави та зміцнення основних м’язових груп.

Застосовує:загальнорозвивальні гімнастичні вправи для розвитку основних фізичних якостей: сили, гнучкості, стрибучості, витривалості, утримання рівноваги, формування і корекції постави та зміцнення основних м’язових груп.

- спортивні ігри

Знає: історію розвитку в Україні футболу, гандболу, волейболу і баскетболу; досягнення українських спортсменів на міжнародних змаганнях; методику фізичної, технічної і тактичної підготовки футболістів, гандболістів, волейболістів і баскетболістів; гігієнічні основи та загартування гравців зі спортивних ігор; права та обов’язки гравців; особливості підготовки дівчат у футболі, гандболі, волейболі і баскетболі; способи покарання за порушення правил зі спортивних ігор.

Розуміє: значення занять спортивними іграми для розвитку основних фізичних якостей, підвищення фізичної підготовленості, рухової активності та проведення здорового способу життя.

Уміє: виконувати фізичні вправи для розвитку сили, швидкості, витривалості, спритності та швидкісно-силових якостей, що вивчалися у попередніх класах але з більшою інтенсивністю; виконувати технічні і тактичні прийоми в процесі занять спортивними іграми; складати та виконувати комплекси вправ для особистого вдосконалення; володіти технікою індивідуальних та командних технічних дій під час занять спортивними іграми; виконувати правила техніки безпеки під час занять спортивними іграми.

Застосовувє: доцільне ведення футбольного м’яча і обведення противника, раціональні повздовжні, діагональні, середні та довгі передачі футбольного м’яча; ефективні удари по воротах, своєчасне закривання і протидія веденню м’яча противником; обведення, передачі і удари по воротах; зонний захист і блокування гравця без гандбольного м’яча і з м’ячем; узгоджені дії гравців в оборонні, напад швидким проривом; взаємодію двох баскетболістів заслонами; вибір місця і моменту для взаємодії з центровим гравцем; вибір вивчених способів ловіння, передач, ведення, кидків, фінтів з м’ячем; вибір моменту для передачі м’яча центровому гравцеві; подачі волейбольного м’яча на гравця, що погано володіє навичками прийомом м’яча; взаємодії гравців передньої лінії під час нападу; взаємодія гравців другої, третьої і четвертої зон під час прийому подачі.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал