Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування Теоретичний блок Тема Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнєСкачати 98.25 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір98.25 Kb.
ТипЗакон
ІІІ семестр

Законодавчі та нормативно-стильові основи

професійного спілкування
Теоретичний блок
Тема 1. Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

1. Предмет, мета, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”.

2. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Функції мови.

3. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови.

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

5. Українське законодавство про мову, державний статус української мови. Мовна ситуація і мовна політика в Україні.

6. Походження та основні етапи розвитку української мови. Українська мова серед інших мов світу.
Тема 2. Основи культури мови. Мовна норма

1. Культура мови ‒ складовий елемент загальної культури людини, її духовного багатства. Комунікативна професіограма фахівця.

2. Основні ознаки культури мовлення:

а) точність;

б) логічність;

в) багатство (різноманітність);

г) чистота;

ґ) доречність;

д) виразність;

ж) образність.

3. Мовна норма ‒ центральне поняття теорії культури мови. Норма і варіантність.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

1. Функціональні стилі сучасної української літературної мови: основні ознаки, мовні засоби.

2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

3. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.


Практичний блок
Змістовий модуль 1. Державна мова ‒ мова професійного спілкування
Тема 1. Вступ. Українська мова ‒ минуле, сучасне, майбутнє

1. Предмет, мета, завдання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”.

2. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Функції мови.

3. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови.

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

5. Українське законодавство про мову, державний статус української мови. Мовна ситуація і мовна політика в Україні.

6. Походження та основні етапи розвитку української мови. Українська мова серед інших мов світу.

7. Історія лінгвоциду в Україні.

8. Диктант з творчим завданням.
Тема 2. Основи культури мови. Мовна норма

1. Культура мови ‒ складовий елемент загальної культури людини, її духовного багатства. Комунікативна професіограма фахівця.

2. Основні ознаки культури мовлення:

а) точність;

б) логічність;

в) багатство (різноманітність);

г) чистота;

ґ) доречність;

д) виразність;

ж) образність.

3. Мовна норма ‒ центральне поняття теорії культури мови. Норма і варіантність.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

1. Функціональні стилі сучасної української літературної мови: основні ознаки, мовні засоби.

2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

3. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.
Змістовий модуль 2. Мовні норми сучасної української літературної мови
Тема 4. Орфографічні норми сучасної української літературної мови

1. Вживання апострофа.

2. Вживання м’якого знака.

3. Правопис префіксів і суфіксів.

4. Подвоєння і подовження приголосних, спрощення.

5. Велика літера у власних назвах.

6 Правопис складних слів.

7. Правопис слів іншомовного походження.

8. Зміни приголосних при словотворенні і словозміні.
Тема 5. Морфологічні норми сучасної української літературної мови

1. Нормативність уживання форм роду, числа іменника.

2. Відмінкові форми іменника.

3. Ступені порівняння прикметників.

4. Відмінювання числівників, узгодження числівника з іменником.

5. Нормативність уживання граматичних форм займенника.

6. Особливості вживання граматичних форм дієслова.

7. Нормативність уживання службових частин мови.


Тема 6. Синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови

1. Порядок слів у простому реченні, узгодження підмета з присудком.

2. Розділові знаки у простому реченні:

а) тире між підметом і присудком;

б) розділові знаки при однорідних членах речення;

в) розділові знаки при відокремлених членах речення;

г) розділові знаки при вставних, узагальнювальних словах, звертаннях.

3. Складне речення.

4. Розділові знаки у складних реченнях:

а) розділові знаки у складносурядному реченні;

б) розділові знаки у складнопідрядному реченні;

в) розділові знаки у складному безсполучниковому реченні;

5. Розділові знаки при прямій мові та цитатах.
Тема 7. Орфоепічні, лексичні та акцентуаційні норми

1. Норми наголошування в українській мові

2. Вимова голосних і приголосних звуків.

3. Типові порушення норм літературного мовлення на лексичному рівні.

4. Фразеологія у правничій сфері.
Тема 8. Стилістичні норми сучасної української літературної мови. Модульний контроль

1. Стилістичне використання мовних засобів.

2. Модульна контрольна робота.

IV семестр

Професійна комунікація
Теоретичний блок
Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація.

2. Функції спілкування.

3. Види і форми спілкування.

4. Основні закони спілкування.

5. Стратегії й тактики спілкування.

6. Поняття ділового спілкування.
Тема 2. Культура усного фахового спілкування

1. Культура ділового спілкування.

2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

4. Способи впливу на людей під час спілкування.

5. Невербальні аспекти спілкування.


Тема 3. Прилюдний виступ як важливий засіб комунікації

1. Поняття прилюдного виступу, його жанри.

2. Підготовка тексту виступу.

3. Архітектоніка прилюдного виступу.

4. Виголошування виступу. Мистецтво аргументації.

5. Функції, мова та поведінка оратора.

6. Культура сприймання прилюдного виступу.

Практичний блок
Змістовий модуль 1. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодіїТема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

1. Спілкування і комунікація.

2. Функції спілкування.

3. Види і форми спілкування.

4. Основні закони спілкування.

5. Стратегії й тактики спілкування.

6. Поняття ділового спілкування.

Тема 2. Культура усного фахового спілкування

1. Культура ділового спілкування.

2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

4. Способи впливу на людей під час спілкування.

5. Етикет телефонної розмови.


Тема 3. Ґендерні, невербальні та національні аспекти спілкування

1. Поняття про невербальні компоненти спілкування.

2. Оптико-кінетична система невербального спілкування.

3. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. Проксеміка.

4. Стиль спілкування жінок і чоловіків..

5. Національні аспекти ділового спілкування.


Тема 4. Бесіда як найбільш поширена форма спілкування

1. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

2. Функції та види бесід.

3. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

4. Співбесіда з роботодавцем.

5. Візитна картка ‒ невід’ємний атрибут ділової людини.


Тема 5. Форми колективного обговорення професійних проблем

1. Мистецтво перемовин.

2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

3. Нарада.

4. Дискусія.

5. „Мозковий штурм”.

6. Конфліктні ситуації: шляхи попередження й розв’язання.

Змістовий модуль 2. Риторика і мистецтво презентації
Тема 6. Прилюдний виступ як важливий засіб комунікації

1. Поняття прилюдного виступу, його жанри.

2. Підготовка тексту виступу.

3. Архітектоніка прилюдного виступу.

4. Виголошування виступу. Мистецтво аргументації.

5. Функції, мова та поведінка оратора.

6. Культура сприймання прилюдного виступу.
Тема 7. Різновиди публічного мовлення

1. Доповідь.

2. Промова.

3. Лекція.

4. Презентація.

5. Репортаж.

6. Інтерв’ю.

7. Прилюдний виступ на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів.


Тема 8. Повторення й узагальнення вивченого. Модульний контроль

1. Прилюдний виступ на тему, пов’язану з майбутнім фахом студентів.

2. Модульна контрольна робота.

V семестр

Ділові папери. Наукова комунікація
Теоретичний блок
Тема 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

1. Класифікація документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Оформлювання сторінки.

6. Вимоги до тексту документів.
Тема 2. Українська термінологія в професійному спілкуванні

1. Поняття про термін та його ознаки.

2. Термінологія як система.

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів.

4. Проблеми сучасного термінознавства.

5. Термінологія обраного фаху.


Тема 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

1. Науковий стиль: загальна характеристика.

2. Особливості наукового тексту.

3. Оформлювання результатів наукової діяльності:

а) план, тези, конспект;

б) анотування і реферування наукових текстів;

в) реферат як жанр академічного письма;

г) стаття як самостійний науковий твір;

ґ) основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт;

д) рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці;Практичний блок
Змістовий модуль 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікаціїТема 1. Загальні вимоги до складання та оформлювання документів

1. Класифікація документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Оформлювання сторінки.

6. Вимоги до тексту документів.
Тема 2. Документація з кадрово-контрактних питань

1. Автобіографія.

2. Резюме.

3. Характеристика.

4. Рекомендаційний лист.

5. Заява. Види заяв.


Тема 3. Документація з кадрово-контрактних питань

1. Особовий листок з обліку кадрів.

2. Наказ щодо особового складу.

3. Трудова книжка.

4. Трудовий договір. Контракт.

5. Трудова угода.Тема 4. Довідково-інформаційні документи

1. Прес-реліз.

2. Звіт.

3. Довідка.

4. Службова записка.

5. Протокол. Витяг з протоколу.


Тема 5. Службове листування

1. Класифікація листів.

2. Реквізити листів та їх оформлення.

3. Етикет ділового листування.

4. Різні типи листів.
Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
Тема 6. Українська термінологія в професійному спілкуванні

1. Поняття про термін та його ознаки.

2. Термінологія як система.

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Способи творення термінів.

4. Проблеми сучасного термінознавства.

5. Українські термінологічні словники.


Тема 7. Термінологія обраного фаху

1. Ядро правничої термінології.

2. Периферія юридичної термінології.

3. Слова іншомовного походження в сучасній юридичній термінології.

4. Термінологічні словники юристів.
Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

1. Науковий стиль: загальна характеристика.

2. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

3. Особливості наукового тексту.

4. Засоби організації розумової праці:

а) план;


б) тези;

в) конспект.

5. Анотування і реферування наукових текстів.
Тема 9. Оформлювання результатів науково-дослідної діяльності студентів

1. Реферат як жанр академічного письма.

2. Стаття як самостійний науковий твір.

3. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної, магістерської робіт.

4. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

5. Правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.Тема 10. Переклад і редагування наукових текстів

1. Основні види і форми перекладу.

2. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Переклад термінів.

3. Особливості редагування наукового тексту.

4. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.
Тема 11. Повторення й узагальнення вивченого. Модульний контроль

1. Повторення й узагальнення вивченого.2. Модульна контрольна робота.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал