Закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; законСкачати 42.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір42.72 Kb.
ТипЗакон

ПИТАННЯ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З
МЕНЕДЖМЕНТУ (БАКАЛАВР)

1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
2. Сутність категорій «управління» та «менеджмент».
3. Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон
інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.
4. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.
5. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості.
Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.
6. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична
(адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа.
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.
7. Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних.
8. Різновиди організацій: органі стичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні.
9. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об’єктивність управління, структуризація.
10. Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми.
11. Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії.

2 12.
Загальні характеристики зовнішнього середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність.
13. Концепції життєвого циклу організації.
14. Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
15. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.
16. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
17. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
18. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв’язок.
19. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.
20. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.
21. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії.
22. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.
23. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.
24. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.
25. Принципи побудови організаційних структур управління.
26. Фактори, які впливають на формування організаційної структури.
27. Критерії оцінки організаційної структури управління.
28. Методи вибору організаційної структури управління.
29. Значення людського фактора в управлінні організацією.

3 30. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації.
31. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації.
32. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи.
33. Поняття контролю та його місце в системі управління.
34. Принципи і цілі функції контролювання.
35. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання.
36. Модель процесу контролювання. Процес контролювання.
37. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.
38. Сутність та класифікація методів менеджменту.
39. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.
40. Економічні методи менеджменту.
41. Адміністративні методи менеджменту.
42. Соціально-психологічні методи менеджменту.
43. Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.
44. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень.
45. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.
46. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень.
Підходи до прийняття рішень.
47. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.
48. Інформація, її види та роль в менеджменті.
49. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та
«зовнішніх» комунікацій.
50. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі комунікації.
51. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

4 52. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.
53. Моделі комунікаційного процесу.
54. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.
55. Поняття та загальна характеристика керівництва.
56. Характеристика та класифікація стилів керівництва.
57. Фактори та передумови формування стилів керівництва.
58. Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними.
59. Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.
60. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.
61. Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об’єкт управління персоналом.
62. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.
63. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту.
64. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри».
65. Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи
(підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.
66. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом»,
«менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами».
67. Етапи історичного розвитку управління персоналом.
68. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.
69. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу організації.
70. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.
71. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.

5 72. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти.
73. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників.
74. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації.
75. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність
і професійна придатність.
76. Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу.
77. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.
78. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління.
79. Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку.
80. Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.
81. Стратегія управління персоналом.
82. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
83. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.
84. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах.
85. Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу.
86. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.
87. Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.
88. Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «спеціальність».

6 89. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі.
90. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.
91. Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників.
92. Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації.
Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу.
93. Атестація персоналу. Види атестацій.
94. Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу.
95. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі. Планування та управління службовою кар’єрою працівників.
96. Моделі кар’єри: горизонтальна та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри.
97. Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність.
Програми підготовки персоналу.
98. Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб та оцінка плану розвитку персоналу. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників.
99. Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.
100. Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники.
Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал