Закон України «Про освіту» Заняття Система освіти України. Закон України «Про освіту»Скачати 189.5 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір189.5 Kb.
ТипЗакон
Тема 5. Система освіти України. Закон України «Про освіту»

Заняття 1. Система освіти України. Закон України «Про освіту»

Мета: cформувати в студентів поняття про систему освіти України; охарактеризувати структуру та принципи її побудови. Розкрити зміст Закону України «Про освіту». Розвивати аналітичне мислення. Виховувати професійну спрямованість.

План

 1. Система освіти України: її структура та принципи побудови. 1. Органи державного управління освітою в Україні.
 1. Закон України «Про освіту».

Запитання до самоконтролю

 1. Перерахуйте закони, якими визначається функціонування та розвиток освіти в Україні.

 2. Дайте визначення поняттю система освіти.

 3. Чи повинна держава забезпечувати функціонування системи освіти?

 4. Структуру якого типу має освіта в Україні?

 5. Дайте коротку характеристику дошкільній освіті.

 6. Чи обов’язкова повна загальна середня освіта для українців? Аргументуйте відповідь.

 7. Скільки ступенів має середня загальноосвітня школа? Коротко охарактеризуйте кожен з них.

 8. Порівняйте характерні особливості професійно-технічної та вищої освіти.

 9. Чи можлива освіта поза школою? Якщо так, то на що вона спрямована?

 10. Скільки рівнів акредитації встановлено відповідно до статуту вищих закладів освіти?

 11. Які ознаки притаманні післядипломній освіті?

 12. Які принципи освіти закріплює ЗУ «Про освіту»?

 13. Перерахуйте головні органи державного управління освітою в Україні.

Література

1. Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник. – К.: Академвидав, 2001.

2. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.

3. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.1. Система освіти України: її структура та принципи побудови

Кожна країна відповідно до свого історичного розвитку, національних традицій, умов, перспектив формує свою систему освіти.

Освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку кожного суспільства.

Право на освіту в Україні гарантоване Конституцією.

Функціонування та розвиток освіти в Україні визначаються такими законами:

- "Про освіту" (1996 р.), із змінами вiд 11 червня 2008 р.

- "Про загальну середню освіту" (1999 р.),

- "Про професійно-технічну освіту" (1998 р.),

- "Про дошкільну освіту" (2001 р.),

- "Про позашкільну освіту" (2000 р.).

Система освіти — сукупність навчально-виховних закладів, які систематично і послідовно здійснюють виховання, навчання і підготовку до життя підростаючих поколінь відповідно до завдань суспільства.

Система освіти — це сукупність навчально-виховних та культурно-освітніх закладів, які відповідно до Конституції та інших законів України здійснюють освіту і виховання її громадян.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання моральності.

Функціонування системи освіти забезпечується державою.

У статті 53 Конституції України визначено: "Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам".

У Статті 3 Закону України «Про освіту» («Право громадян України на освіту» ) зазначається, що:

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;

відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.
Завдання системи освіти, її структура визначаються Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту", Законом України "Про вищу освіту", іншими правовими актами. Зокрема в Законі "Про освіту" зазначено: "Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти".

Освіта в Україні має структуру європейського типу.

Відповідно до Закону України "Про освіту" структура освіти в Україні включає: дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту.1. Дошкільна освіта (сім’я й дошкільні заклади). Вона забезпечує фізичне, психічне, здоров'я дітей, їх всебічний розвиток, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.

Дошкільну освіту здійснюють дошкільні навчальні заклади: ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки компенсуючого типу, будинки дитини, дитячі будинки інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, ясла-садки комбінованого типу, центри розвитку дитини, дитячі будинки сімейного типу.

Законодавство України визнає дошкільну освіту первинною ланкою загальної структури освіти в державі. Водночас, цей рівень освіти законодавче не визначається як обов'язковий і надається дитині за бажанням батьків.

2. Загальна середня освіта.

Згідно з Конституцією України, повна загальна середня освіта є обов'язковою для всіх громадян держави.

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеними суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Основним видом закладів, у яких здобувається загальна середня освіта, є середня загальноосвітня школа трьох ступенів:


 • перший ступіньпочаткова школа (1-4 класи), що забезпечує початкову загальну освіту,

 • другийосновна школа (5-9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту,

 • третійстарша школа (10-11 класи), що забезпечує повну загальну середню освіту.

Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об´єднань.

Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.3. Позашкільна освіта.

Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб.

Вона ґрунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності.

До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі заклади освіти, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.


 1. Професійно-технічна освіта.

Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей, перепідготовку, підвищення їх професійної кваліфікації. Вона здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової, з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.

Професійно-технічними закладами освіти є: професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають робітничу професію.

5. Вища освіта.

Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

Вищими закладами освіти є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, університет, академія та ін.

Відповідно до статуту вищих закладів освіти встановлено IV рівні акредитації:

І рівень — технікум, училище, інші прирівняні до них вищі заклади освіти (здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста).

II рівень — коледж, інші прирівняні до нього вищі заклади (здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста).

III — IV рівні (залежно від результатів акредитації) — університет, академія, інститут, консерваторія (спеціаліст, магістр).

6. Післядипломна освіта.

Післядипломна освітаспеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності.

Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає: перепідготовку — отримання іншої спеціальності; спеціалізацію — набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності; розширення профілю (підвищення кваліфікації) — набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності; стажування — набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності.До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення; навчально-курсові комбінати; підрозділи вищих закладів освіти (філії, факультети, відділення та ін.); професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти або структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.7. Аспірантура.

8.Докторантура.

9.Самоосвіта.

Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об´єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.

Виходячи зі структури освіти, в Україні встановлено відповідні освітні рівні:

 • початкова загальна освіта;

 • базова загальна середня освіта;

 • повна загальна середня освіта;

 • професійно-технічна освіта;

 • базова вища освіта;

 • повна вища освіта.

Основні принципи освіти в Україні закріплені у ст. 6 Закону України “Про освіту»:

1. Доступність для кожного громадянина всіх і освітніх послуг, що надаються державою.

2. Рівність умов для кожної людини з метою повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

3. Гуманізм, демократизм.

4. Пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей перед політичними і класовими інтересами.

5. Органічний зв’язок з національною історією, культурою, традиціями.

6. Незалежність державної системи освіти від програм і поглядів політичних партій, інших громадських організацій і релігійних.

7. Науковий, світський характер освіти в державних навчально-виховних закладах.

8. Інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв’язок з освітою інших країн.

9. Гнучкість і прогностичність системи освіти.

10. Єдність і наступність системи освіти.

11. Неперервність і різноманітність освіти.

12. Відповідність освіти світовому рівню.

13. Поєднання державного управління і громадського самоврядування в СО.

 1. Органи державного управління освітою в Україні


Органами державного управління освітою в Україні є:

– Міністерство освіти і науки України;

– Міністерство освіти і науки КрАР;

– міністерства і відомства, які мають навчально-виховні заклади;

– ВАК;

– управління освіти і науки обласної державної адміністрації;– управління освіти і науки міських(районних) адміністрацій.
Їхні повноваження визначені Законом України „Про освіту”.
Органи громадського самоврядування в освіті:

– з’їзд працівників освіти України ( 1 раз на 5 років);

– міська, районна, обласна конференція педагогічних працівників;

а в навчальних закладах

– Загальні збори (конференція);

– Рада загальноосвітнього навчального закладу;

– Піклувальна рада.

3. Закон України «Про освіту»

Закон України "Про освіту"

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Система освіти

Розділ 3. Учасники навчально-виховного процесу

Розділ 4. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчальних закладів

Розділ 5. Міжнародне співробітництво

Розділ 6. Міжнародні договори

Розділ 7. Відповідальнсть за порушення законодавства про освіту


Розділ II

СИСТЕМА ОСВІТИ

Стаття 28.

Поняття системи освіти

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.Стаття 29.

Структура освіти

Структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; самоосвіту.Стаття 30.

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

1. В Україні встановлюються такі освітні рівні: початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта.

2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр. Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 33.

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.Стаття 34.

Дошкільні навчальні заклади

Дошкільними навчальними закладами є: • дошкільні навчальні заклади (ясла);

 • дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

 • дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

 • дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

 • будинки дитини;

 • дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;

 • дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

 • дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

 • дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. (Стаття 34 в редакції Закону №2628-III від 11.07.2001)

Стаття 35.

Загальна середня освіта

1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою і може отримуватись у різних типах навчальних закладів.

3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.Стаття 36.

Середні навчальні заклади

1. Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий - основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій - старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

3. Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку.

4. Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а також самостійних класів у них здійснюється за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня. (Частина п'ята статті 36 в редакції Закону №2628-III від 11.07.2001)

6. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об'єднань. Особливо обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних освітніх, культурних центрів).

7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

8. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Стаття 38.

Позашкільна освіта

1. Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

2. Позашкільна освіта та виховання здійснюються навчальними закладами, сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами і грунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності.

3. Держава забезпечує умови для одержання учнями і молоддю позашкільної освіти.Стаття 39.

Позашкільні навчальні заклади

1. До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

2. Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним навчальним закладам надаються спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безкоштовно та на пільгових умовах. Порядок їх надання визначається місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Стаття 40.

Професійно-технічна освіта

1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. (Частина перша статті 40 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)

2. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.

3. Громадяни, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим професіям за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти.Стаття 41.

Професійно-технічні навчальні заклади (Назва статті 41 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)

1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:

- професійно-технічне училище відповідного профілю;

- професійне училище соціальної реабілітації;

- вище професійне училище;

- професійний ліцей;

- професійний ліцей відповідного профілю;

- професійно-художнє училище;

- художнє професійно-технічне училище;

- вище художнє професійно-технічне училище;

- училище-агрофірма;

- вище училище-агрофірма;

- училище-завод;

- центр професійно-технічної освіти;

- центр професійної освіти;

- навчально-виробничий центр;

- центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

- навчально-курсовий комбінат;

- навчальний центр;

- інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання. (Частина перша статті 41 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)


Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати денні, вечірні відділення, створювати і входити в різні комплекси, об'єднання.

Стаття 42.

Вища освіта

1. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти. До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.

3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном. Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти. Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами. Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання. Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

Стаття 43.

Вищі навчальні заклади

1. Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.

2. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації: перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади; другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет.

3. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації; бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації; спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

4. Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акредитації.

5. Вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів, об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.Стаття 47.

Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів)

1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. (Частина перша статті 47 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)

(Частину другу статті 47 виключено на підставі Закону №1158-IV від 11.09.2003) 3. Форми, терміни і зміст навчання, методичної та науково-дослідної діяльності визначаються закладами післядипломної освіти за погодженням із замовником.

Стаття 48.

Заклади післядипломної освіти

1. До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати; підрозділи вищих навчальних закладів (філіали, факультети, відділення та інші); професійно-технічні навчальні заклади; (Абзац четвертий частини першої статті 48 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003) науково-методичні центри професійно-технічної освіти; (Частину першу статті 48 доповнено абзацом згідно із Законом №1158-IV від 11.09.2003) відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною, вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.

Стаття 49.

Самоосвіта громадян

Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал