Закон України «Про освіту»Скачати 499.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір499.12 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3Закон України «Про освіту» (1996р.)

Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.


Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.Психологічна службасистеми освіти

ефективності педагогічного процесу, захист психічного- це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.”

Положення пропсихологічну службу системи освіти України

(затверджено наказом Міністерства освіти України 03.05.99 № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України із змінами і доповненнями 09.07.2001 р. за № 570/5761)1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Психологічна служба (далі - служба) в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптима-льних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
1.2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особ-ливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань на-вчальних закладів.
1.3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законо-давством України та цим Положенням.
І.4. Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.5. Психологічна служба тісно працює з органами охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї і молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і благодійними організаціями.
1.6. Це положення регламентує загальну структуру та функції психологічної служби в системі освіти України в цілому і є основою для діяльності наявної мережі служби управлінь та відділів освіти державних адміні-страцій.
1.7. Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться  в штати дошкільних, загальноосвіт-ніх, професійно-технічних навчальних закладів за рішенням районних (міських) відділів освіти, управлінь (коміте-тів) професійно-технічної освіти, за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою, в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат навчальних закладів, згідно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів) підрозділів системи освіти (додаток).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.
2.1. Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:

 • у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

 • у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.

2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

 • корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізич-ному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

 • реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризо-вій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

 • профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;

 • прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуальною розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, ви-значення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.

2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях:

 • науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості дитини з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної школи;

 • прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців;

 • практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

2.4. Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань  навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім'ї;

 • превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках на-вчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб жит-тя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

З. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ
З.1. Психологічна служба всистемі освіти України складається з таких основних ланок:

 • Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;

 • обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи або методистів методич-них кабінетів районних (міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну службу;

 • практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють у навчальних закладах.

3.2.Науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти здійснює Український науко-во-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, який створюється Міністерством освіти України та АПН України, і діє на підставі Статуту.
3.3. Обласні центри практичної психології і соціальної роботи створюються Міністерством освіти Автоно-мної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністра-цій і методично підпорядковуються Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи закладів післядипломної освіти або як юридичні особи.
3.4. Районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи створюються районними (міськими) відділами освіти і методично підпорядковуються обласним центрам.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи методичних кабінетів або як юридичні особи.
3.5. Атестація практичних психологів (соціальних педагогів) проводиться атестаційними комісіями, що створюються при районних (міських) центрах та методичних кабінетах, для встановлення (підтвердження) їх кваліфікаційних категорій згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Мініс-терства освіти України від 20.08.93 № 310 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176.
3.6. Обласним, районним (міським) центрам в установленому порядку затверджується штатний розпис згі-дно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів).
3.7. Обласні, районні (міські) центри здійснюють свою діяльність відповідно до Положення або Статуту, якщо вони є юридичними особами.

4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ.
4.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є головною органі-зацією психологічної служби системи освіти України. Він здійснює організаційні, координаційні та науково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
До числа його повноважень належить:

 • науково-методичне забезпечення психологічної служби системи освіти;

 • участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і недержавних навчальних закладів та підрозділів психологічної служби системі освіти;

 • здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності психометричної комісії, організація соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;

 • дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби, координація науково-прикладних до-сліджень та методичних розробок.

4.2. Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) є основними організаційно-методичними структурами психологічної служби освіти в області, районі (місті). Вони здійснюють організаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
Обласні, районні (міські) центри (методисти):

 • забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону згідно з державними вимогами;

 • надають методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам;

 • беруть участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів служби, їх атестації та професійному зростан-ні, кадровому забезпеченні служби, сертифікації фахівців;

 • організовують діяльність методичних об'єднань практичних психологів і соціальних педагогів;

 • координують науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;

 • беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні;

 • впроваджують досягнення психологічної науки та передового досвіду.

Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) організовують діяльність «Телефонів дові-ри», кабінетів корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних консультпунктів, реа-білітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіону.
4.3. Практичний психолог навчального закладу:

 • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного ро-звитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;

 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї віко-вої групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;

 • розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням інди-відуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;

 • сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і мож-ливостей, готує учнів до свідомого життя;

 • здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;

 • проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;

 • формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практи-чного використання в організації навчально-виховного процесу.

4.5.Соціальний педагог навчального закладу:

 • здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і-підлітків;

 • сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;

 • залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;

 • впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консу-льтативну психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують пік-лування тощо.

4.6. Соціальний педагог зараховується у загальноосвітні, школи-інтернати для дітей, які потребують соціа-льної допомоги, школи (ПТУ) соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, профе-сійно-технічні училища згідно з нормативами. Соціальні педагоги зараховуються у ці навчальні заклади за вакант-них посад практичних психологів.
4.7. Працівник психологічної служби повинен:

 • керуватися Етичним кодексом психолога;

 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному7 співробітництві з усіма учасниками пе-дагогічного процесу;

 • пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і бать-ків;

 • зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випадкам здійснення психодіагностичної, розвива-льно-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;

 • знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психо-лого-педагогічної науки.

4.8. Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) - 40 годин, із них 20 год. відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учи-телів,  батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год, - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків то-що.

5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
5.1. Фінансування діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної ро-боти здійснюється Міністерством освіти України та Академією педагогічних наук України згідно з установчим до-говором.
5.2. Фінансування діяльності обласних центрів здійснюється Міністерством освіти України Автономної респуб-ліки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
5.3. Фінансування діяльності районних (міських) центрів практичної психології і соціальної педагогіки (голов-них психологів) здійснюється районними (міськими) відділами освіти.
5.4. Оплата праці практичних психологів (соціальних педагогів), працівників центрів, головних психологів здійснюється згідно з чинним законодавством.
5.5. Працівникам психологічної служби закладів освіти виділяється окреме приміщення для проведення діагно-стичної, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Мiносвiти i науки України
вiд 19 жовтня 2001 р. № 691

Положення про психологiчний кабiнет дошкiльних, загальноосвiтнiх та iнших навчальних закладiв системи загальної середньої освiти

1. Загальнi положення

1.1. Психологiчний кабiнет дошкiльних, загальноосвiтнiх та iнших навчальних закладiв системи загальної середньої освiти (далi — навчальних закладiв) — це спецiально обладнане примiщення для здiйснення професiйної дiяльностi практичного психолога (соцiального педагога).

1.2. В кабiнетi забезпечується своєчасне i систематичне вивчення психофiзичного, соцiального розвитку дiтей та учнiв, мотивiв їх поведiнки i дiяльностi з урахуванням вiкових, iнтелектуальних, фiзичних, статевих та iнших iндивiдуальних особливостей. Кабiнет дiє з метою виявлення i створення оптимальних соцiально-психологiчних умов для розвитку i саморозвитку дiтей та учнiв, сприяє виконанню освiтнiх i виховних завдань навчальних закладiв.

1.3. Робота в психологiчному кабiнетi здiйснюється вiдповiдно до Положення про психологiчну службу системи освiти України, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти України вiд 03.05.99 р. № 127 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 30.12.99 р. за № 922/4215), iз змiнами i доповненнями, затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 07.06.2001 р. № 439 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 09.07.2001 р. за № 570/5761), у тiсному взаємозв’язку з iншими навчальними кабiнетами, з використанням технiчних засобiв, методичного, довiдкового та роздаткового матерiалу.

1.4. Навчальний заклад забезпечує органiзацiйнi, фiнансовi та матерiальнi умови, необхiднi для функцiонування психологiчного кабiнету. Примiщення, обладнання, майно кабiнету утримується навчальним закладом на безстроковому користуваннi та оперативному управлiннi.

1.5. У психологiчному кабiнетi можуть надаватися користувачам додатковi платнi послуги згiдно з законодавством України.

1.6. Дане Положення є обов’язковим для навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi i визначає загальнi вимоги до розташування, обладнання, оформлення психологiчного кабiнету та ведення документацiї.

1.7. Дiяльнiсть у психологiчному кабiнетi регламентується законами України, iншими законодавчими актами, нормативно-правовими документами психологiчної служби системи освiти України, затвердженими в установленому порядку навчальними програмами i планами, а також цим Положенням.

2. Призначення психологiчного кабiнету та вимоги до його оформлення

Психологiчний кабiнет повинен мати два примiщення: робочий кабiнет практичного психолога (соцiального педагога) та навчальний психологiчний кабiнет.

2.1. Робочий кабiнет практичного психолога (соцiального педагога) призначений для проведення iндивiдуальної психодiагностичної, корекцiйно-вiдновлювальної та розвивальної роботи; iндивiдуальної консультацiйної роботи з учнями (дiтьми), педагогiчними працiвниками, батьками, а також для пiдготовки до занять, тренiнгiв, виступiв; обробки результатiв психологiчних обстежень та оформлення висновкiв i рекомендацiй.

Робочий кабiнет розташовується в зручному для вiдвiдувачiв мiсцi. На вхiдних дверях закрiплюється табличка «Практичний психолог» («Соцiальний педагог»), на видному мiсцi — графiк роботи, затверджений керiвником навчального закладу.

Пiд робочий кабiнет вiдводиться кiмната площею не менше 12 кв. м.

2.2. Навчальний психологiчний кабiнет призначений для проведення занять з дiтьми та учнями (навчальнi курси, факультативнi заняття, психологiчнi гуртки, практикуми, тренiнги); групової дiагностичної, розвивальної та психокорекцiйної роботи з учнями (дiтьми), психологiчної просвiти педагогiчних працiвникiв, батькiв; систематичного пiдвищення рiвня психологiчної культури всiх учасникiв навчально-виховного процесу.

Навчальний психологiчний кабiнет розташовується поруч з робочим кабiнетом практичного психолога (соцiального педагога). На вхiдних дверях закрiплюється табличка з назвою: «Навчальний психологiчний кабiнет».

2.3. Оформлення психологiчного кабiнету повинно вiдповiдати рекомендованим санiтарно-гiгiєнiчним, технiчним нормам (освiтленостi, температури, вологостi, швидкостi руху повiтря) та естетичним вимогам.

Психологiчний кабiнет розташовується в примiщеннях з достатнiм природним та штучним освiтленням, звуковою iзоляцiєю, необхiдною кiлькiстю розеток. Кiмнати повиннi забезпечувати психотерапевтичний ефект. Пiдвищенню комфортностi сприяють кiмнатнi рослини, акварiуми, зображення природи тощо.

Для кращого розсiювання та вiдбиття свiтла рекомендується стелю фарбувати у бiлий колiр.

Якщо вiкна у примiщеннi виходять на сонячний бiк, то стiни краще оформляти у прохолоднi тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для примiщень з вiкнами, орiєнтованими на пiвнiч, пiвнiчний захiд, пiвнiчний схiд бiльше пiдходять кольори теплої гами: жовтуватий, свiтло-рожевий, пiсковий.

Пiдлога, незалежно вiд матерiалу, з якого вона зроблена, повинна мати темнiший колiр, нiж стiни.

Примiщення слiд оформляти з урахуванням вимог сучасного дизайну. При оформленнi психологiчного кабiнету рекомендується створення кольоро-свiтлової композицiї з урахуванням психофiзiологiчного ефекту кольорiв.

3. Матерiально-технiчне оснащення

3.1. Робочий кабiнет практичного психолога (соцiального педагога) рекомендується укомплектувати:

меблями: письмовий та журнальний стiл, стiльцi, 2–3 крiсла, шафи секцiйнi для зберiгання книг, навчально-методичних матерiалiв, довiдково-iнформацiйної документацiї, архiву тощо;

сейфом для зберiгання облiково-статистичної документацiї та документацiї для службового використання, аудiо-вiдео касет, дискет тощо;

килимами для пiдлоги та пилососом для їх чищення;

оргтехнiкою: комп’ютером, принтером, лiцензованим програмним забезпеченням, сканером, ксероксом, телевiзором, диктофоном, аудiо-вiдеотехнiкою з достатньою кiлькiстю касет, дiагностичними засобами, проекцiйною апаратурою та пристроями для її використання (екран, зашторювання, пульт дистанцiйного управлiння та iн.), кольорово-освiтлювальною системою, освiжувачем та iонiзатором повiтря, засобами зв’язку тощо;

канцелярськими приладдями: папером (бiлим та кольоровим) форматом А4, блокнотом А3, флiп-чартом, маркерами, фломастерами, матерiалами для творчих занять (клей, пластилiн, фарби, iграшки, ляльки та iн.) тощо.

3.2. Обладнання навчального психологiчного кабiнету. Робочi мiсця учнiв (дiтей) i практичного психолога (соцiального педагога) обладнуються вiдповiдно до вимог наукової органiзацiї працi, ергономiки, з дотриманням правил технiки безпеки. Вони обладнуються з урахуванням специфiки дiяльностi кабiнету;

психодiагностична робота, викладання навчальних курсiв, психологiчна просвiта учасникiв навчально-виховного процесу. Робочi мiсця учнiв (дiтей) — столи, якi зручно перемiщувати по кабiнету. З шаф найбiльш зручними є секцiї, що мають пересувнi полички i напiвполички;

психологiчнi тренiнги, практикуми, розвантаження, психотерапiя. Примiщення устатковується 10–15 м’якими крiслами з високими пiдголовниками i вмонтованими в них гнiздами для пiдключення iндивiдуальних навушникiв, килимом для пiдлоги, природно-декоративними елементами (рослини, акварiуми, фонтани) тощо.

Навчальний психологiчний кабiнет багатопрофiльного використання може обладнуватись i iншим устаткуванням, виходячи iз специфiки дiяльностi та функцiонального призначення.

3.3. Психологiчний кабiнет оснащується комплектами пiдручникiв по класам (групам), навчально-методичних посiбникiв, методичних рекомендацiй, затверджених навчальних програм, фахових перiодичних видань (журнали «Практична психологiя та соцiальна робота», «Журнал для батькiв», «Обдарована дитина» та iн.), тестових методик, бланкiв, допомiжних матерiалiв.

3.4. Облiк товарно-матерiальних цiнностей психологiчного кабiнету навчальних закладiв здiйснюється в установленому порядку.

4. Матерiали та документацiя кабiнету

Матерiали та документацiя психологiчного кабiнету роздiляється за категорiями:

1. Нормативно-правова.

2. Навчально-методична.

3. Довiдково-iнформацiйна.

4. Облiково-статистична.

5. Для службового використання.

4.1. До нормативно-правових документiв належать: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, накази, розпорядження, Положення Мiнiстерства освiти i науки України, управлiнь (вiддiлiв) освiти i науки мiсцевих державних адмiнiстрацiй щодо дiяльностi психологiчної служби системи освiти України.

4.2. До навчально-методичних матерiалiв належать: пiдручники, навчально-методичнi посiбники, збiрники методичних рекомендацiй, навчальнi програми (плани), фаховi перiодичнi видання тощо.

4.3. До довiдково-iнформацiйних матерiалiв належать: матерiали науково-практичних конференцiй, семiнарiв, нарад, тематичнi проспекти (буклети), доповiдi, виступи на педрадах, навчально-тематичнi плани роботи з учнями (дiтьми), педагогiчними працiвниками, батьками тощо.

4.4. До облiково-статистичних документiв належать: облiк товарно-матерiальних цiнностей психологiчного кабiнету, плани роботи практичного психолога (соцiального педагога) на рiк (мiсяць), форми статистичної звiтностi встановленого зразка тощо.

4.5. До матерiалiв для службового використання належать: iндивiдуальнi картки психолого-педагогiчного дiагностування, журнали iндивiдуальних консультацiй, протоколи корекцiйно-вiдновлювальної та розвивальної роботи, матерiали психолого-педагогiчних консилiумiв, тексти (ключI) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки вiдповiдей тощо.

Доступ до облiково-статистичних документiв та документiв для службового використання регулюється завiдуючим психологiчним кабiнетом вiдповiдно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офiцiйних звернень правоохоронних i судових органiв).

Крiм того, в психологiчному кабiнетi має бути наступна iнформацiя:

список телефонiв (адреси) мiсцевих спецiалiзованих центрiв, служб, консультацiй медико-психологiчного профiлю;

телефони (адреси) районного (мiського), обласного центрiв практичної психологiї i соцiальної роботи (методистiв-психологiв).

5. Завiдування психологiчним кабiнетом

5.1. Завiдування психологiчним кабiнетом покладається керiвником навчального закладу на практичного психолога (соцiального педагога).

5.2. Завiдуючий кабiнетом несе вiдповiдальнiсть за змiст роботи психологiчного кабiнету, планування дiяльностi та ведення документацiї, зберiгання та правильне використання обладнання та iнших матерiальних цiнностей.

5.3. До обов’язкiв завiдуючого психологiчним кабiнетом входить: систематичне поповнення та удосконалення навчально-матерiальної бази кабiнету, забезпечення роботи технiчних засобiв, дотримання правил санiтарiї та гiгiєни, протипожежної безпеки i поводження з електричними приладами.

5.4. За завiдування психологiчним кабiнетом здiйснюється доплата згiдно з законодавством України.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал