Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. 1992. №30. ст. 416. Закон України «Про оренду землі» // Відомості Верховної Ради України. 1998. №46. сСкачати 148.8 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір148.8 Kb.
ТипЗакон
Заняття №№ 24-25

Лекції 13-14

Теми 12.1-12.2. Оцінювання державного та комунального майна для цілей укладання договору оренди

 1. Порядок укладення та припинення договору оренди державного та комунального майна

 2. Розрахунок орендної плати

Література:

Основна:

 1. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - ст. 416.

 2. Закон України «Про оренду землі» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46. - ст. 280.

 3. Постанова КМУ №629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» від 10.08.1995 р.

 4. Постанова КМУ №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 04.10.1995 р.

 5. Постанова КМУ №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. - № 67. – ст. 2567.

 6. Наказ ФДМУ №1774 «Про затвердження договорів оренди» від 23.08.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. – ст.. 2281.

 7. Наказ ФДМУ №201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 р. // Офіційний вісник України – 2013. - № 20. – ст. 685.

 8. Наказ ФДМУ №1523 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 03.10.2006 р. // Офіційний вісник України – 2006. - № 42. – ст. 2829.

 9. Наказ ФДМУ №502 «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна» від 01.04.2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. - № 47. – ст. 1943.

 10. Наказ ФДМУ №377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 27.02.2004 р. // Офіційний вісник України – 2004. - № 12. – ст. 773.

 11. Наказ ФДМУ №847 «Щодо затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди» від 07.08.1997 р. // Офіційний вісник України – 1997. - № 40.
 1. Порядок укладення договору оренди державного майна

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності.

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, Законом про оренду та іншими нормативно-правовими актами.
Цілісним майновим комплексом є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

Не можуть бути об’єктами оренди ті об’єкти, що передбачені ч.2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».


Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі - матеріали), відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 Закону про оренду.

У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо:

підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об’єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном.

Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає подані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди.

Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляють підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть у цей же термін запропонувати підприємству, заснованому на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу, відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

Орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном (у випадках, передбачених Законом про оренду, - органом Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Фонд державного майна України, його регіональні відділення під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна враховують пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ.

Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди, виходячи з підстав, наведених в Законі про оренду;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону про оренду, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

є інші підстави, передбачені законом.

Порядок проведення конкурсу визначається: Кабінетом Міністрів України - для об’єктів, що перебувають у державній власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, у п’ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу.

У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.

Істотні умови договору оренди:

об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

термін, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індексації;

порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов'язань;

забезпечення виконання зобов’язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

Оцінка об’єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.

Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

Передача об’єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

Договір оренди припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

банкрутства орендаря;

загибелі об’єкта оренди;

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.


 1. Розрахунок орендної плати

Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об’єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі.

Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.СРС №№ 12-13 (8 год)

Тема 12.1-12.2. Оцінювання державного та комунального майна для цілей укладання договору оренди 1. Права сторін за договором оренди майна

 2. Обов’язки сторін за договором оренди майна

Література:

Основна:

 1. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - ст. 416.

 2. Закон України «Про оренду землі» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46. - ст. 280.

 3. Постанова КМУ №629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» від 10.08.1995 р.

 4. Постанова КМУ №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 04.10.1995 р.

 5. Постанова КМУ №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. - № 67. – ст. 2567.

 6. Наказ ФДМУ №1774 «Про затвердження договорів оренди» від 23.08.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. – ст.. 2281.

 7. Наказ ФДМУ №201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 р. // Офіційний вісник України – 2013. - № 20. – ст. 685.

 8. Наказ ФДМУ №1523 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 03.10.2006 р. // Офіційний вісник України – 2006. - № 42. – ст. 2829.

 9. Наказ ФДМУ №502 «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна» від 01.04.2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. - № 47. – ст. 1943.

 10. Наказ ФДМУ №377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 27.02.2004 р. // Офіційний вісник України – 2004. - № 12. – ст. 773.

 11. Наказ ФДМУ №847 «Щодо затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди» від 07.08.1997 р. // Офіційний вісник України – 1997. - № 40.


Заняття № 26-27

Семінарські заняття №№ 12-13

Тема 12. Оцінювання державного та комунального майна для цілей укладання договору оренди

 1. Порядок укладення договору оренди майна

 2. Розрахунок орендної плати

 3. Права та обов’язки сторін за договором оренди

Література:

Основна:

 1. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 30. - ст. 416.

 2. Закон України «Про оренду землі» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46. - ст. 280.

 3. Постанова КМУ №629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» від 10.08.1995 р.

 4. Постанова КМУ №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 04.10.1995 р.

 5. Постанова КМУ №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. - № 67. – ст. 2567.

 6. Наказ ФДМУ №1774 «Про затвердження договорів оренди» від 23.08.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. – ст.. 2281.

 7. Наказ ФДМУ №201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 р. // Офіційний вісник України – 2013. - № 20. – ст. 685.

 8. Наказ ФДМУ №1523 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» від 03.10.2006 р. // Офіційний вісник України – 2006. - № 42. – ст. 2829.

 9. Наказ ФДМУ №502 «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна» від 01.04.2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. - № 47. – ст. 1943.

 10. Наказ ФДМУ №377 «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 27.02.2004 р. // Офіційний вісник України – 2004. - № 12. – ст. 773.

 11. Наказ ФДМУ №847 «Щодо затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди» від 07.08.1997 р. // Офіційний вісник України – 1997. - № 40.


схема надання бюджетною установою в оренду об’єкта нерухомості

Схема надання бюджетною установою в оренду об’єкта нерухомості

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал