Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка7/7
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.98 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7

8-9 балів – студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх під час відповіді, добре володіє спеціальною термінологією, уміє ілюструвати відповідь прикладами.

6-7 балів – студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок. Знання студента є достатньо повними, вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами літературного процесу, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями

5 балів – студент знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його. Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять курсу. Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його не завжди правильна, і недостатньо осмислена. 3а допомогою викладача студент здатний аналізувати, порівнювати, робити висновки.

4 бали – студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

3 бали – студент може розрізняти об'єкт вивчення, відтворити деякі елементи матеріалу.

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорні конспекти; методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних завдань; перелік основних термінів та понять з дисципліни; питання для самоконтролю за темами; фонд електронних документів та друковані посібники (кафедральні видання).


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

в електронному варіанті

1. Моклиця М. Основи літературознавства: Посібник для студентів філол. факультетів. – Тернопіль, 2002.Додаткова

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред.. М. Зубрицької. – Львів, 2002

 2. Аристотель. Поетика. – К., 1967.

 3. Волинський П. К. Основи теорії літератури. – К., 1967.

 4. Вступ до літературознавства: Хрестоматія // Упоряд. Бернадська Н. – К., 1995.

 5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.

 6. Историко-литературный процесс. – Л., 1974.

 7. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрест. У 3 кн. – К., 1996.

 8. Калениченко Н. А. Українська література ХІХ ст.: Напрямки, течії. – К., 1977.

 9. Костенко Н. Українське віршування ХХ ст. – К., 1993.

 10. Література. Теорія. Методологія. – К., 2006.

 11. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи. Напрями. Тенденції. – К., 1997.

 12. Наливайко Д. С. Направления, течения, стили. – К., 1991.

 13. Нитченко Д. Елементи теорії літератури. — Полтава, 1993.

 14. Павличко С. Теорія літератури: Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 2002.

 15. Поспелов Г. Н. Литературный процесс. – М., 1981.

 16. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.

 17. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 31.

 18. Чернец Л. Литературные жанры. – М., 1982.

 19. Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте. Одесса, 1997.

 20. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1993.

 21. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово. Хрест. Кн.. 3. – К., 1994.

Додаткова

в електронному вигляді

 1. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов филологических факультетов./ Автор-составитель Н.Д.Тамарченко. - М.: РГГУ, 1999. - 286 с.


Монографії, підручники, посібники

 1. Абрамович Г. Введение в литературоведение. – М., 1979.

 2. Бандура О. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах. –К.,1981.

 3. Бандура О. Вивчення елементів теорії літератури в 9-11 класах. –К.,1989.

 4. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет // М. Бахтин. – М.: Худож. литература, 1975. – 502 с.

 5. Буало Н. Мистецтво поетичне. – К., 1967.

 6. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. – М., 1999.

 7. Введение в литературоведение: Хрестоматия / Под. ред. Николаева П. – М., 1988.

 8. Гете И., Шиллер В. Об эпической и драматической поэзии // Гете И. Об искусстве. – М., 1975.

 9. Есин А. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное пособие. – М., 1998.

 10. Жирмунський В. Теория литературы. Поэтика. Стилістика. –Л., 1977.

 11. Качуровський І. Строфіка. – К., 1994.

 12. Качуровський І. Фоніка. – К., 1994.

 13. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. Деякі принципи аналізу художньої мови. – К., 1965.

 14. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – М., 1980.

 15. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.

 16. Макаров А. Світло українського Барокко. – К., 1994.

 17. Моклиця М. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика. – Луцьк, 1998.

 18. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ століття. Ч. 1. Українська література. – Луцьк, 1999.

 19. Парандовський Я. Алхімія слова Цікаве літературознавство. – К., 1991.

 20. Поспелов Г., Николаев И., Волков И. и др. Введение в литературоведение: Учебник для филол. спец. ун-тов / Под ред. Поспєлова Г. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1988.

 21. Потебня О. Думка й мова // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. / Під ред.. М. Зубрицької. – Львів, 1996.

 22. Потебня О. Естетика и поетика слова. – К., 1985.

 23. Сидоренко Г. Як читати і розуміти художній твір. – К., 1988.

 24. Скирда Л. Сучасна українська поема. – К., 1991.

 25. Тимофеев Л. Слово в стихе. – М., 1982.

 26. Тимофеев Л. Основы теории литературы. – М., 1976.

 27. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие. - М., 1999.

 28. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: В 4 кн. –К., 1994.

 29. Фролова К. Цікаве літературознавство. – К., 1991.

 30. Фролова К. Субстанції незримої вогонь… (Про поетику художнього твору). – К., 1983.

 31. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999.

 32. Юриняк А. Літературні жанри малої форми. – К., 1996.


Словники, енциклопедії

 1. Довідник з теорії літератури. – К., 2001.

 2. Енциклопедія постмодернізму. – К.: Основа, 2003.

 3. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. –М., 1971.

 4. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів. –К., 1997.

 5. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.

 6. Лесин В. Літературознавчі терміни. –К., 1985.

 7. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. –К., 1965.

 8. Літературознавча енциклопедія / За ред.. Ю.Коваліва: У 2 т. – К., 2007.

 9. Литературная энциклопедия терминов и понятий./ Под ред. Николюкина А. -М., 2001.

 10. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. Кожевникова В., Николаева П. – М., 1987.

 11. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Гром’як Р., Ковалів Ю. – К., 1997.

 12. Словарь литературоведческих терминов / Редакторы-составители Тимофеев Л., Турав С. –М., 1974.

 13. Українська літературна енциклопедія в 3 т. — К., 1988-1995.


Наукові праці з окремих питань курсу.

 1. Аксаков К., Аксаков И. Литературная критика. - М., 1981.

 2. Андреев А. Место искусства в познании мира. – М., 1980.

 3. Античные риторики. – М., 1978.

 4. Аристотель и античная литература. – М., 1978.

 5. Арнаудов М. Психология литературного творчества. – М., 1980.

 6. Асеев Н. Родословная поэзии. – М., 1990.

 7. Академические школы литературоведения. – М., 1975.

 8. Античные мыслители об искусстве. – М., 1938.

 9. Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1984.

 10. Андреев Л. Сюрреализм. – М., 1972.

 11. Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1980.

 12. Белецкий А. Избранные труды по теории литературы. – М.,1964.

 13. Бахтин М. Литературно-критические статьи – М., 1986.

 14. Білецький Ф. Жанри прозаїчних творів // Українська мова і література в школі. 1965. №9.

 15. Брехт Б. Про мистецтво театру: Збірка. – К., 1977.

 16. Буало. Поэтическое искусство. – М., 1957.

 17. Виноградов В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.

 18. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1994.

 19. Веселовский А. Историческая поэтика. – М., 1980.

 20. Винокур Г. О языке художественной литературы. – М., 1991.

 21. Гейзінга Й. Homo Ludens. – К.: Основи, 1994.

 22. Гете И. Об искусстве. – М., 1975.

 23. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. – К., 1993.

 24. Довгалевский М. Поэтика (Сад Поэтический ). – К., 1973.

 25. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Мюнхен, 1993.

 26. Денисова Т. Роман і романісти США ХХ століття. – К., 1990.

 27. Дьяконова Н. Английский романтизм: Проблемы эстетики. - М., 1978.

 28. Забужко Оксана. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстка. – К., 2006.

 29. Зубрицька М. Homo Legens: Читання як соціокультурний феномен. Львів, 2004.

 30. Зверев А. Модернизм в литературе США. – М., 1979.

 31. Камю А. Творчество и свобода: Сборник. –М., 1990.

 32. Крижанівський С. Художні відкриття і літературний процес. – К.,1979.

 33. Кузьмин А. Повесть как жанр литературы. – М., 1984.

 34. Лесик В. Композиція художнього твору. – К., 1972.

 35. Лесик В. Про вивчення ідейно-тематичного змісту літературних творів // Українська мова і література в школі. 1976. №12.

 36. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.

 37. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – М., 1980.

 38. Лихачев Д. Избранные работы: В 3 т. – Л., 1987.

 39. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. - М., 1987.

 40. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. –К., 1983.

 41. Ортега-і-Гассет Х. Думки про роман // Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори. – К., 1994.

 42. Потебня А. Теоретическая поэтика. – М., 1990.

 43. Поспелов Г. Лирика. – М., 1976.

 44. Ревякин А. Проблемы изучения и преподавания литературы. –М., 1972.

 45. Сакулин П. Филология и культурология. – М., 1990.

 46. Семенюк Г. Українська драматургія 20-х років. –К., 1993.

 47. Сидоренко Г. Як читати і розуміти художній твір. –К., 1988.

 48. Степанов Ю. Язык. Литература. Поэтика. – М., 1988.

 49. Томашевский Б. Стилистика. – Л., 1983.

 50. Тынянов Ю. Литературный факт. – М., 1993.

 51. Хализев В. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). – М., 1986.

 52. Чернец Л. Литературные жанры. – М., 1982.

 53. Яценко М. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 2.


14. Інформаційні ресурси / Informatikai eszközök

http: // ukrlib.com.ua

http: // ukrlit.kma.mk.ua

http: // www.lib.org.ua

http: // lib.meta.ua

http: //www.ukrlib.km.ru

http: // www. ukrcenler.com

http: // www.lib/ua-ru.net

http: // www.nbuv.gov.ua

http: //www.intemet.net/lib

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Tamar 1. Mintateszt / Зразок тесту

Тестові завдання для поточного контролю з курсу «Вступ до літературознавства»:

Оберіть один правильний варіант відповіді

1. Сюжетно-композиційні елементи твору – це…  

А  тема, ідея, проблема, обрамлення;  

Б фабула, композиція, авторські роздуми;  

В  конфлікт, вставні епізоди, епітети, порівняння;    

Г  експозиція, зав’язка, кульмінація, розвиток дії, розв’язка.

2. Ідея художнього твору – це…

А  уявлення автора про вигляд людини, речі, предметів, про суть явища;

Б  загальна думка літературного твору, що відбиває ставлення автора до зображуваної дійсності;

В  факти і явища життя, зображувані письменником;

Г  центральна подія твору.

3. Складна структура, масштабне охоплення життєвих явищ, значна кількість персонажів, зображення переломних для життя народу чи країни подій притаманні... А  новелі;                 Б  повісті;    В  оповіданню;        Г  роману-епопеї.  

4. Цитата (влучений вислів, афоризм, уривок із пісні), яка наведена перед текстом літературного твору або окремого його розділу, називається… А  прологом;           Б  епітафією;    В  епіграфом;            Г  епілогом.

5. Визначте літературні роди.

А  епос, лірика, драма;           Б  епос, роман, повість; В  драма, комедія, фарс;         Г  трагедія, водевіль, містерія.6. Розв'язка – це…  

А  заключний момент в сюжетному розвитку художнього     твору;  

Б  вид комічного;  В  передісторія;  Г  художній засіб.

7. Який з названих поетичних жанрів є одним із провідних у сентименталістській поезії? А  ода;     Б  елегія;      В  балада; Г  байка.      

8. Ліричний монолог - це...  

А  промова дійової особи, звернена до себе;  Б розмова двох героїв;  В бесіда трьох персонажів;  Г вигадане ім`я.9. Драматична поема - це...  

А віршований твір з драматичним сюжетом;  Б незначний за розміром прозовий твір з напруженим сюжетом;  В невеликий ліричний вірш;  Г вірш, у якому розповідається про якусь подію виняткового    характеру.10. У перекладі з італійської «комедія дель арте» означає…

А  «комедія ситуацій»; Б  «професійна комедія»; В  «комедія одного актора»;   Г  «комедійний фарс».11. У якому пункті названо характерні ознаки барокової літератури?  

А пишна метафоричність, підкреслена схильність до контрасту й     антитези; Б  відображення античної ідеї патріотизму в простих і зрозумілих      образах; В  розвиток жанрів героїчного епосу, куртуазної поезії та     куртуазного роману, релігійної драми; Г  принцип правдоподібності, простоти й зрозумілості.12. Які з наведених тем класицистичні норми не рекомендували розглядати у трагедії? А  античність;              Б  героїчне минуле; В  біблійні теми;           Г  сучасне життя.

13. Строфа-тривірш, що римується як АБА, називається…

А  «канцона»;             Б  «катрен»; В «терцина»;             Г  «бейт».14. Гіпербола - це...  

А невеликий твір з сумною кінцівкою;  Б фантастичний твір з незвичайною кінцівкою;  В троп, що полягає в надмірному перебільшені характерних     ознак;  Г хорова пісня в середньовічній європейській поезії.15. Течія, назва якої походить від латинського слова «існування», - це…             

А  сюрреалізм;             Б реалізм;             В  екзистенціалізм;             Г  футуризм.16. Топосом («загальне місце») називають…

А образ, який є характерним для цілої культури певного періоду або певної нації;   Б  образ, який повторюється у декількох творах одного чи багатьох авторів і виявляє творчі уподобання письменника або цілого художнього напрямку; В  образ, який, убираючи в себе суттєві особливості конкретно-історичного, соціально-характерного, виходить у той же час за рамки своєї епохи і набуває загальнолюдські риси, розкриваючи усталені властивості людської натури; Г  образ, який розкриває закономірності суспільно-історичного життя, відбиває звичаї певної добі і певного середовища.  


Оберіть два правильні варіанти відповідей

1. «Високими» жанрами класицисти вважали…  

А  казку;  Б оду;  В трагедію;  Г поему.2. «Низькими» жанрами у класицизмі вважалися…  

А комедія;  Б поема;  В трагедія;  Г байка.3. Сонет ...

А  - це двовірш; Б  має 14 рядків; В  може складатись із двох катренів і двох терцетів; Г  має будь-яку кількість рядків.4. Іронія - це...  

А троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до         зображуваного;  Б насмішка, виражена у формі похвали;  В  смислове значення змісту;  Г  гостра критика, осміювання негативного.  


Оберіть три правильні варіанти відповідей

Назви ознаки балади.  

А драматично напружений сюжет;  Б фантастичний елемент;  В прозовий твір.  Г колоритний пейзаж.   Установіть відповідність

Установіть відповідність між терміном та його змістом.

1 різке протиставлення думок, образів, якостей тощо

2 художнє означення, яке передбачає образне змалювання певної ознаки предмета

3 побудова художнього твору             

4 прозовий твір значного обсягу        

А  композиція

Б  антитеза

В  епітет

Г  роман

Д  новела 

Е  пролог

 Впишіть у пропущене місце правильну відповідь

1. Троп, що присутній у цитаті «на нашій – не своїй землі», це - __________.

2. Прийом, що припускає свідоме (або мимовільне) відтворення автором образів чи мотивів з творів інших письменників, називається _____________.


Тестові завдання для підсумкового контролю з курсу «Вступ до літературознавства»:  

Оберіть один правильний варіант відповіді

1. Один із родів художньої літератури – це…

А  епос;    Б  балада;    В  комедія;    Г  роман.  2. Які жанри належать до епічних?

А  оповідання, роман, повість; Б  драма, есе, лірика, вірш; В  комедія, трагедія, роман у віршах; Г  драма, ода, елегія, гімн.  3. Драматичний твір з дуже гострим конфліктом, у якому незвичайний герой потрапляє в безвихідь, вступає в боротьбу й переважно гине, - це…

А  драма; Б трагедія; В  комедія; Г  новела.4. «Типовий герой у типових обставинах» діє в художніх творах… А  класицизму;             Б  реалізму;   В  романтизму;              Г  символізму;

5. Як називається віршований твір значного обсягу, в якому зовнішній світ зображено крізь призму вражень, переживань, почуттів героя?

А  сонет;   Б  епіграма;   В  ліро-епічна поема; Г  повість.6. Композиція – це…

А  епізод літературного твору; Б  організація окремих елементів, частин і образів художнього твору; В  основне питання, яке порушено в літературному творі; Г  зіткнення, протистояння персонажів.7. Визначте жанри лірики.

А  повість, роман, трагедія; Б  порівняння, епітет, антитеза; В  драма, поема, послання; Г  ода, гімн, елегія.8. Ліричний герой - це…

А  образ особи, що виникає в уяві читача на основі виражених у вірші почуттів, переживань, роздумів; Б  народний співець у стародавній Греції, який прославляв подвиги великих героїв, виконуючи свої пісні на лірі; В  особа, яка має суттєві заслуги й найбільший авторитет у написанні ліричних віршів; Г  дружинний співець у середньовічних скандинавів.9. Поетичний розмір - це...  

А  чергування наголошених та ненаголошених складів;  Б  стиль в літературі;  В  один з літературних родів;  Г  персонаж.10. Поема - це...

 А невеликій вірш з драматичним сюжетом;  Б значний за розмірами поетичний твір з сюжетом;  В прозовий твір значної форми;  Г прозовий твір з комічним сюжетом.11. Визначте одну ознаку роману:

А  зображення приватного життя людини у його взаємозв’язках з розвитком суспільства; Б невеликий за обсягом твір художньо-публіцистичного характеру на злободенну тему, розкриту в гумористичному ключі; В епістолярно-публіцистичний вірш, написаний у формі звернення до якоїсь особи; Г  жанр давньогрецького театру, який посідав проміжне місце між комедією та трагедією.12. Драма – це…

А один з родів літератури, що зображує дійсність через дію та  висловлювання персонажів; п’єса з гострим конфліктом соціального чи побутового характеру; Б  драматургічний жанр, змістом якого є комічне викриття  бридкого; В  жанр, який передбачає зображення життя людей далекого минулого; Г частина літературного твору, яка відокремлена від основної розповіді й розміщена після основних подій.13. Який літературно-мистецький напрям ХVII ст. виявив нове, порівняно з Відродженням, розуміння людини та її земного шляху?

А модернізм; Б  постмодернізм; В  бароко; Г  символізм.14. Для якого з наведених жанрів існували класицистичні правила «трьох єдностей»? А  роман; Б  поема; В  байка; Г  трагедія.

15. Різновид тропу, коли конкретний предмет або явище варто розуміти як загальне поняття, - це…

А  алегорія; Б  метафора; В  уособлення; Г  оксюморон.16. Співзвуччя наприкінці віршованих рядків називається…

А  «рима»; Б  «клаузула»; В  «строфа»; Г  «терцина».  17. Образи, які розкривають закономірності суспільно-історичного життя, відбивають звичаї певної добі й певного середовища, - це…

А  образи-топоси; Б  характерні  образи;   В  образи-архетипи; Г  образи-мотиви.18. Наука про систему засобів вираження у літературних творах – це…

А  поетика; Б  літературна критика; В  текстологія; Г  бібліографія.  


Впишіть у пропущене місце правильну відповідь

1. Термін, яким у літературі позначають прикінцеві співзвуччя віршованих рядків називається _____________.

2. Вірш без рими і розміру, котрий від прози відрізняється тільки поділом на віршові відрізки, називається _______________________

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал