«Захист Вітчизни» Омелюх С. В. 2014 РецензентСторінка4/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

3.3. Основи медичних знань і допомоги

У розділі викладаються основи законодавства України про захист життя і здоров’я людей, відомості про основні системи організму людини, ушкодження організму від вражаючих факторів надзвичайних ситуацій та захворювання, структура медичної допомоги.

Завдання навчання:

ƒ- знати системи організму, критичні для життя людини, основні ушкодження та захворювання організму людини, структуру медичної допомоги.

Під час подання навчального матеріалу особлива увага приділяється засвоєнню учнями функціонування критичних систем організму людини в умовах дії на них вражаючих чинників надзвичайних ситуацій. При розгляді захворювань організму людини звертається увага на хвороби дихальної та серцево-судинної систем як критичних систем для життя людини.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Основною метою навчання є підготовка учнів до надання першої медичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. У розділі подається перша медична допомога при отриманні механічних травм, радіаційних уражень та різноманітних отруєнь і укусів.

Завдання навчання:

ƒ - знати заходи, ліки і засоби першої медичної допомоги при різноманітних ушкодженнях і хворобах;

ƒ - вміти надавати першу допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій;

ƒ- набути первинних навичок у проведенні реанімаційних заходів, прийомів зупинки кровотечі, іммобілізації, накладення пов’язок при пораненнях, в оволодінні засобами першої ме-дичної допомоги при різноманітних отруєннях.

Практичні заняття з надання першої медичної допомоги проводяться викладачем предмета за участю медичних працівників навчального закладу. Практичний показ прийомів і способів першої медичної допомоги здійснюється особисто викладачем, для чого використовуються муляжі та манекени, а також можуть залучатися учні.

Навчально-тренувальні заняття поєднують у собі вивчення техніки виконання прийому учнями і тренування учнів у відпрацюванні нормативних прийомів з надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях . Послідовність відпрацювання нормативних прийомів така сама, як і під час занять з військово-медичної підготовки. Головна увага на заняттях

звертається на здобуття учнями практичних навичок у само- і взаємодопомозі у ході виконання заходів першої медичної допомоги.

Перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, відпрацювання нормативів з першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.


РОЗДІЛ 4.

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦЗ У

ПРОФЕСІЙНО ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ

4.1. Підготовка до проведення Дня ЦЗ

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж Законом України «Про Цивільну оборону України» передбачена підготовка і перепідготовка керівного складу з ЦЗ та навчання населення вмінню застосовувати засоби

індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл ПТНЗ із ЦЗ.

Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення Дня ЦЗ. Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом „Дня ЦЗ”, повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань із ЦЗ та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

День ЦЗ є завершальним етапом щорічного навчання учнів з предмету «Захист Вітчизни» та «Техніки безпеки та охорони навколишнього середовища», під час якого закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що може виникнути на відповідній території, її причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів у разі надзвичайних ситуацій.

Заплановані основні заходи можуть бути як окремими, так і спільними з педагогічним колективом та обслуговуючим персоналом училища й учнями.

День ЦЗ проводиться без порушення навчального процесу у квітні-травні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкладом як залікові заняття.

Підготовка до Дня ЦЗ починається за місяць до його проведення, при цьому розробляються такі документи:

1. Наказ директора — начальника ЦЗ школи – про підготовку й проведення Дня ЦЗ, у якому вказуються мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт з підготовки навчально-матеріальної бази та терміни їх виконання, відповідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих ділянках тощо.

2. План підготовки і проведення Дня ЦЗ, що затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти і погоджується з територіальним штабом ЦЗ району (міста).

З метою обміну досвідом і надання допомоги педагогічному складу закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти місцевими органами управління освітою та з питань надзвичайних ситуацій проводяться показові Дні ЦЗ.

Основними заходами, що плануються до Дня ЦЗ, є:

— практичні заходи: збір постійного складу школи, перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань ЦЗ, приведення в готовність захисної споруди, відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту, проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до Плану дій у разі НС, знезаражування територій, будинків, майна

тощо;

— навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини й відкриті уроки із залученням до їх проведення працівників екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і фахівців з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;— агітаційно-пропагандистські заходи;

— огляди-конкурси, радіогазети, підготовка стінної газети, демонстрація кіно- відеофільмів, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази;

— спортивні змагання, естафети, тренування.

Найбільш активними учасниками заходів Дня ЦЗ є педагогічний склад, учні класів, де викладаються курси ОБЖД і ЦЗ, та невоєнізовані формування ЦЗ.

Педагогічний колектив та обслуговуючий персонал навчального закладу беруть участь у підготовці й проведенні заходів «Дня ЦЗ», з їх складу комплектуються невоєнізовані формування ЦЗ ПТНЗ (особи, які не досягли 18-річного віку, до складу формувань не включаються), з ними відпрацьовується комплекс евакозаходів щодо уточнення списків евакуйованих, місць посадки на транспорт або формування піших колон, розміщення у заміській зоні, визначаються кількість і обсяг вантажу, що вивозиться.
4.2. Дії на першому етапі Дня ЦЗ (час проведення

планових занять)

Після проведення загальної лінійки на першій годині у навчальних групах І курсу проводяться відкриті уроки з курсу «Цивільний захист». У групах, ІІ-ІІІ курсу, де вивчається програма, або уже відпрацьовані всі теми, проводяться планові заняття (відповідно до розкладу).

Під час проведення першого уроку у групах для проведення бесід з учнями обсягом 15-20 хвилин можуть бути запрошені представники штабу ЦЗ. Для проведення таких бесід можна запрошувати і батьків учнів, компетентних з даних питань. Всі інші уроки, крім останнього, проводяться відповідно до розкладу занять. Останній урок також планується з програми « Цивільний захист».

На перервах між плановими уроками проводяться конкурсні огляди наочної агітації з ЦЗ (стіннівки, фотомонтажі, листівки, плакати). Все це готується заздалегідь, у підготовчий період. Тематика може бути різноманітна, наприклад: «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів при можливих аваріях, катастрофах та інших надзвичайних

ситуації», «Санітарна обробка людей» та інші.

При оцінюванні цього конкурсу враховуються зміст, висвітлення безпосередньої поведінки людини у надзвичайних ситуаціях, гумор, загадки та ін. Одночасно конкурсним оглядом можуть бути розгорнуті виставки дитячої творчості з аналогічної тематики. Це буде додатковим балом до загальної оцінки дій учнів групи.

На цьому етапі Дня ЦЗ враховуються організованість і різноманітність проведених заходів на відкритому уроці, активність учнів у проведенні їх на перервах.
4.3. Дії постійного складу і учнів з ввідних можливої обстановки на території ПТНЗ при виникненні аварій та

катастроф

Другий етап Дня ЦЗ

Опрацювання цього етапу починається на останньому уроці - залежно

групи за віком або за рішенням директора школи на будь-якому іншому уроці

(після уроків).

Оповіщення за ввідною проводиться дзвінковою сигналізацією училища, або індивідуальною мовною інформацією.


Перша ввідна «Радіаційна обстановка».

а) Одержана інформація зі штабу ЦЗ району про можливу загрозу зараження (забруднення) внаслідок аварії на АЕС.

Постійний склад (учителі, технічні працівники школи).

У кабінеті директора збирається керівний склад (адміністрація) школи, здійснюється оповіщення всіх інших працівників та службовців (викладачів). І перевіряється надійність зв'язку зі штабом ЦЗ, районом та сусідніми об'єктами. Директор школи організовує чергування на пункті управління (ПУ), контроль і участь у заходах школи (по класах). Розгортається пункт видачі засобів індивідуального захисту. Із викладачів-спеціалістів організовується контроль за навколишнім середовищем, залучаючи для цього учнів 10-11 класів.Учні першого курсу здійснюється виготовлення найпростіших засобів

захисту органів дихання із завчасно підготовленого матеріалу. Учням другого курсу організовується робота з герметизації шкільних приміщень. Учням третього курсу одержують майно для господарських робіт та приводять у готовність підвальні приміщення і територію, яка закріплена, одержують прилади дозиметричного контролю і готують їх до роботи.

В усіх класах проводяться протипожежні заходи (прибирання приміщень), складаються списки для одержання ЗІЗ і проведення імунізації (через медичний пункт школи).

б) Початок радіоактивного зараження (забруднення) з підвищенням рівня радіації більше, ніж 30мкр/год.

Постійний склад. Збір обслуги ПУ і постановка завдань. Решта викладачів розходяться у класи і проводять роз'яснювальну роботу серед учнів.

Учні. Оповіщаються через шкільний радіовузол, докладається обстановка і пояснюються правила поведінки в умовах можливого зараження - інформація може бути доведена індивідуально до кожного посадовими особами ЦЗ.

в) Підвищення рівня радіації до 60 мкр/год. і більше.

Подається ввідна «Виникнення загрози радіоактивного зараження» і дається команда про укриття всіх у захисних спорудах.

Припиняються заняття і всі спускаються у сховище (підвальне приміщення) відповідно до встановленого графіку.

Після прибуття у захисну споруду класні керівники (старости класів) уточнюють наявність засобів індивідуального захисту і подають списки на пункт видачі для одержання ЗІЗ.

Відповідно до графіку і наявності 3І3 класи одержують протигази і медичні засоби захисту на пункті видачі протигазів. Ті класи, які не одержали3І3, приводять у готовність найпростіші засоби захисту органів дихання.

Фахівці ЦЗ, викладачі доводять до відома учнів правила поведінки їх на території школи в умовах підвищеного радіаційного фону, режимі радіаційного захисту, ведуть роз'яснювальну роботу для недопущення паніки. Особовий склад штабу ЦЗ училища доповідають у штаб ЦЗ району про обстановку. При одержанні розпорядження відпрацьовуються елементи проведення евакуації, нормативу ЦЗ «Заповнення сховищ».

Під час опрацювання першої ввідної: перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні заходів; точність і якість виконання поставлених завдань; при заповненні захисних споруд – час прибуття класу у дане місце. Крім того, враховуються правильність складання списків на одержання 3І3 і наявність найпростіших засобів захисту.

Виставляються бали кожному класові.


Друга увідна: «Хімічне зараження».

а) Одержали сигнал про аварію на одному з підприємств міста і ймовірність зараження СДОР.

Постійний склад. Збір керівників (адміністрації) школи у директора.

Дається завдання. Організовується спостереження за навколишньою обстановкою, і також постійний зв'язок зі штабом ЦЗ району.Учні. Повідомляються через радіовузол або дзвінковою сигналізацією про загрозу хімічного зараження. Обумовлюються правила поведінки в умовах враження СДОР, характерного для даної аварії. Учні одержують 3І3 і медичне майно на пунктах видачі протигазів, виготовляються найпростіші засоби захисту або приводяться у готовність ті, які вже є. Учні ІІІ–го курсу одержують ВІІХР та інше майно, якщо воно є, організовують спостереження за навколишнім середовищем (виконуються нормативи ЦЗ - робота поста РХС).

б) Виникнення небезпеки хімічного зараження. Подається ввідна «Виникнення небезпеки хімічного зараження» (дзвінкова сигналізація).

Керівники (адміністрація) школи і викладачі керують діями учнів. Усі переміщаються територією школи і навколо прилеглої місцевості, у залежності від характеру СДОР укриваються у захисних спорудах, піднімаються на верхні поверхи, одягають ЗІЗ або найпростіші засоби захисту органів дихання. Залежно від місця аварії відпрацьовуються елементи евакуації. На цьому етапі можуть відпрацьовуватися нормативи з одягання ЗІЗ.

Перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні поставлених завдань, кожному класові виставляється певний бал. Після виконання нормативів ЦЗ може бути виставлена оцінка як усьому класові, так і індивідуально кожному, можуть бути задані питання про особливості СДОР і заходах безпеки при контакті з різними СДОР (при визначенні оцінювання класу). Окремо виставляється оцінка групі за відпрацювання дій з евакуації.

4.4. Дії у позаурочний час після відпрацювання увідних із різних видів обстановки

ІІІ етап Дня ЦЗ

Після закінчення останнього уроку (відпрацювання увідних) організовується загальне шикування класів, які брали участь у попередньому етапі. Нагадуємо про порядок проведення вікторин, комбінованих естафет та інших заходів, на черговість у яких видаються маршрутні листи.А) Тренування.

Тренування організується для групи, ланки під керівництвом учителя (керівника). Час кожного тренування не повинен перевищувати 30 хв.

Місцем його проведення можуть бути відкриті майданчики, стадіон, клас. Керівнику тренувань слід готуватися до них заздалегідь. Він повинен досконало володіти усіма необхідними прийомами і вміти грамотно та зрозуміло довести ці прийоми до дітей. Для демонстрації прийомів він може підготувати одного чи двох учнів.

При тренуваннях рекомендується відпрацьовувати такі навики та уміння (з урахуванням нормативів):

- визначення розміру маски протигазу;

- одягання протигазу (14 секунд) та його зняття;

- виготовлення та одягання ватно-марлевої пов’язки (3 хв.);

- накладання первинної пов’язки на різні ділянки тіла (3 хв.);

- накладання гумового кровоспинного джгута на стегно або передпліччя(40 секунд);

- проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки радіаційного ураження (для групи 15 чол. – 7 хв.);

- проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки,забрудненої сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР);

- пристосування звичайного одягу для захисту шкіри;

- дії за сигналом «Увага всім!».

Мета тренування – придбання учнями навиків та уміння при користуванні протигазами, ватно-марлевими пов’язками і, на випадок необхідності, вміння надати допомогу як собі, так і іншим. Керівник повинен розповісти й показати порядок виконання того чи іншого прийому в цілому.

Після цього він демонструє їх елементи. З початку елементи відпрацьовуються в

повільному темпі, що згодом збільшується і переходить в безперервну дію. Прийом повторюється до тих пір, поки дитина не досягне нормативного результату. При цьому, як і у всіх інших випадках, потрібно дотримуватись принципу: від простого до складного. Слід брати до уваги вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей і суворо дотримуватись заходів безпеки і санітарно-гігієнічних правил користування ЗІЗ.

Існують два основних санітарно-гігієнічні правила користування протигазом.

Перше – нову шлем-маску перед надіванням протирають зовні та всередині чистою ватою, злегка змоченою водою, а клапан повітря і з’єднувальну трубку продути, щоб позбутися тальку, що знаходиться в них.

Друге – маску, якою користувалися, необхідно продезинфікувати з середини та просушити.

Б) Змагання.

Змагання є однією з найбільш дійових форм закріплення знань та навичок програм «Основи безпеки життєдіяльності», «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни». Змагання проходять у вигляді командної першості між класами, групами, ланками або особистої першості всередині ланки, групи, між школярами одного віку. Можуть влаштовуватись також змагання між оздоровчими таборами.

До змагань повинні готуватись як класні керівники, так і всі вчителі школи. Змагання між ланками проводять класні керівники, допомагати повинні призначені наказом директора школи викладачі фізкультури, медичні працівники, батьки учнів, а також учні старших кл а-сів.

Підсумок оголошується після закінчення змагань при загальному

шикуванні команд.

Для таких змагань виставляються команди у складі – 8 учнів з протигазами. Форма одягу в них повинна бути одноманітна. Бажано, щоб вони були в одязі, захищеному від радіоактивного або хімічного забруднення.

Варіанти змагань можливо передбачити різні:

Початковий етап – шикуються дві команди і їх командири доповідають керівнику змагань про готовність до дій. Керівник перевіряє склад команд, наявність учасників, наявність в учасників ЗІЗ особистих номерів.

Перший етап – дії за сигналом «Увага всім!» (на випадок викиду СДОР або радіоактивних речовин – надягання фільтруючого протигаза).

Другий етап – гасіння пожежі, робота з вогнегасниками та іншими простими засобами при ліквідації невеликих загорянь.

Третій етап – надягання захисних панчіх і подолання в них ділянок хімічного або радіоактивного забруднення.

Четвертий етап - надягання протигазу на ураженого, надання йому першої медичної допомоги, евакуація його з осередку ураження.

П’ятий етап – проведення санітарної обробки. Зняти захисні панчохи, протигаз після подолання хімічного або радіаційного зараженої ділянки. Вміло й старанно підготовлені і добре організовані тренування і змагання в училищах проходять цікаво і весело. Вони прищеплюють учням зацікавленість до цього предмету, прагнення краще оволодіти правилами виживання в різних НС. Тому потрібно розвивати і заохочувати такий вид навчання школярів.

В) Естафети.

Різноманітність варіантів проведення естафет повинно бути спрямовано на виховання в учнів таких важливих рис характеру як сміливість, рішучість, наполегливість, сприяння зміцненню здоров’я, фізичного та розумового розвитку. У школярів виробляється швидкість, спритність і витривалість, розвивається тактичне мислення, вміння в обмежений час приймати рішення і діяти в складних обставинах.

Щоб гра пройшла повчально і цікаво, необхідно передбачити організаційну та підготовчу роботу, що включає в себе ряд заходів. Створюється суддівська група, яка керує грою, в складі головного судді і його помічників, вибір місця проведення, підготовка учасників, підготовка матеріального забезпечення, обладнання місця проведення естафети.

Варіанти проведення комбiнованої естафети з цивільного захисту.

І варіант. При хорошій погоді (команда 5 осіб від класу ).

1 етап – 1 дитина – біг від старту, укладання м’яча у баскетбольний щит, подолання перешкод.

2 етап – 1 дитина – збирання протигаза з усуненням несправностей, одягання протигаза і біг в ньому до третього етапу.

3 етап – 3 дитини – дії санітарного посту, санітари у протигазах біжать до «ураженого», одягають на нього протигаз, надають першу медичну допомогу і виносять його з осередку ураження.

Команда оцінюється за загальним часом, який був витрачений під час змагання, з урахуванням балів на кожному етапі.ІІ варіант. При складних метереологічних умовах (проводити у закритому приміщенні ).

Естафета – команда з 5 осіб

Учасники шикуються на одній лінії двома групами у колону по одному. За командами «Гази», «Вперед» перші учасники від кожної групи одягають протигази, біжать вперед, підбігають до перешкоди (турніка), знімають протигази, підтягуються 5 разів і повертаються до своєї команди. Як тільки вони перетнуть лінію фінішу (старту), наступні учасники одягають протигази і виконують усі етапи цього змагання.

Команда оцінюється за загальним часом і кількістю помилок при виконанні нормативу одягання протигазу. Варіанти проведення заходів для різних категорій за віком можуть бути різні як за змістом, так і за тематикою.


ІІІ варіант.

Склад: 2 команди.

Кiлькiсть учасникiв: 9 осіб (7 хлопців і 2 дівчат)

Статистiв - 2 особи в кожнiй командi.

Етапiв - 9.

На кожному етапi за правильно виконані вправи призначається - 5 балiв. За кожне пiдтягування i пiдйом із переворотом призначається - один бал. За кожну допущену помилку при виконанні прийомів на етапах знімається один бал. Перемогу одержує команда, яка пройшла всі етапи за найкоротший час i допустила мiнiмальну кiлькiсть помилок.

1 етап (1 хлопець). За командою «Гази!» зібрати розібраний на столі протигаз, одягнути його, пробiгти 20 м, замінити фiльтропоглинаючу коробку i повернутися у вихідне положення.

Можливі помилки:

1. Не правильно вкладений протигаз в сумку.

2. При одяганні протигазу учасник не зупинив дихання i не закрив очi.

3. Після надягання протигаза не зробив різкий видих в маску.

4. При замiнi фiльтропоглинаючої коробки не зупинив дихання або не до кiнця пiд'єднав коробку.

2 етап. (1 хлопець). Вдягнути протигаз, пробігти 20 м, вдягнути загальновійськовий захисний комплект «Плащ в рукави», повернутися у вихiдне положення. Зняти ЗЗК i скласти його.

Можливі помилки:

1. При одяганнi протигаза допущенi помилки, якi вказанi в І етапi.

2. Плащ не застебнуто на всi застiбки.

3. Не прив'язано панчохи, або не закрiплено пiд рукави плаща рукавицi.

4. Не складено ЗЗК пiсля виконання етапу.

3 етап (2 дівчини). Вдягнути протигази i з носилками пробiгти 20 м.

Вдягнути протигаз на потерпілого, покласти його на носилки i винести з забрудненої зони (у вихiдне положення).Можливі помилки:

1. Протигази надягали з допущенням помилок зазначених у I етапi.

2. Не правильно одягнули протигаз на потерпiлого (з перекосом, не повнiстю).

3. Не обережно поводились з потерпiлим.

4. Не правильно переносили потерпiлого.

4 етап (2 хлопця). За вказаним азимутом вiдшукати в забрудненій зонi потерпiлого, зупинити йому артерiальну кровотечу (джгут, закрутний папiр i олiвець лежать бiля потерпiлого) в області гомілки i винести з забрудненої зони (у вихiдне положення) способом «Руки замком».

Можливі помилки:

1. В забруднену зону зайшли без одягнутого протигаза.

2. Не одягнули протигаз на потерпiлого.

3. Не закрiпили закрутку.

4. Не поклали пiд джгут записку.

5. Не правильно визначили азимут.

5 етап (2 хлопці). По-пластунськи проникнути у палаюче приміщення через пролом в стiнi (пролом позначається лавками для сидіння, пролізти під ними), знайти потерпiлого i винести його з палаючого примiщення через цей пролом. Надати першу медичну допомогу (штучне дихання i непрямий масаж серця - 20 сек., 20 натискань на груди 5 вдихiв). Доставити в медпункт (вихiдне положення).

Можливі помилки:

1. Необережне транспортування потерпiлого.

2. Не вiдкрили рот i не перевiрили вiльнiсть дихальних шляхiв.

3. Неритмiчно проведене штучне дихання з масажем серця.

4. Прийоми масажу серця проводилися грубо.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал