«Захист Вітчизни» Омелюх С. В. 2014 РецензентСторінка3/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5До плану слід додати такі документи:

 1. Схема управління, зв’язку, оповіщення на прикладі ПТУ -22 , смт Луків. (Додаток 1)

 2. План-календар дій ПТНЗ в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності та надзвичайної ситуації.( Додаток 2)

 3. Карта (схема) місцевості з позначеними місцями розташування навчального закладу, місцями розташування потенційно-небезпечних об’єктів з відповідними розрахунками.( Додаток 3)

 4. План евакуації в безпечну зону.

 5. Особисті плани дій (папки з робочими документами) керівного складу навчального закладу та командирів невоєнізованих формувань (другий примірник особистого плану дій знаходиться на робочому місці посадової особи).

 6. Необхідні довідкові документи управління та взаємодії.2.10. Функціональні обов’язки начальника цивільного

захисту ПТНЗ

Начальником цивільного захисту навчального закладу є його керівник. Він несе особисту відповідальність за готовність об’єкта до постійного функціонування в умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану), за забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту, приладами радіаційної і хімічної розвідки та контролю, військово-технічним майном учасників навчально-виховного процесу, а також за їх підготовку до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях (НС).На начальника цивільного захисту навчального закладу покладається:

 • організація управління цивільним захистом, здійснення в установленому порядку оповіщення про загрозу та виникнення НС, інформування учасників навчально-виховного процесу про характер розвитку НС і вжиті заходи, взаємодію з потенційно небезпечними об’єктами та місцевими органами державної адміністрації;

 • накопичення, зберігання, підтримання в готовності до видачі засобів індивідуального захисту, приладів і спеціального воєнно-технічного майна цивільного захисту;

 • організація і проведення в установленому порядку евакуаційних заходів, своєчасна підготовка бази для розміщення в заміській зоні людей, матеріально-технічних засобів і майна, що підлягають евакуації згідно з планом цивільного захисту об’єкта;

 • проведення заходів по захисту продовольства, води, джерел водопостачання, що є на об’єкті, від радіоактивного, хімічного та бактеріологічного (біологічного) зараження;

 • підготовка керівного складу і невоєнізованих формувань цивільного захисту, а також працівників, які не входять до складу формувань, до захисту та дій в НС;

 • прийняття обґрунтованого рішення на розробку плану цивільного захисту навчального закладу та введення його в дію встановленим порядком.


2.11. Функціональні обов’язки спеціально призначеної особи з питань надзвичайних ситуацій навчального закладу (начальник штабу ЦЗ)

Спеціально призначена особа з питань цивільного захисту навчального закладу (начальник штабу) є заступником начальника цивільного захисту. У разі необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань ЦЗ від імені начальника ЦЗ підпорядкованим йому посадовим особам, з обов’язковим і негайним інформуванням начальника ЦЗ про віддані розпорядження.

Начальник штабу відповідає за організацію своєчасного планування підготовки ЦЗ, здійснює виконання планових і поточних завдань ЦЗ, своєчасне доведення до виконавців рішень начальника ЦЗ та контроль за їх виконанням.
На начальника штабу з НС навчального закладу покладається:


 • організація розробки та щорічне корегування плану ЦЗ навчального закладу, перспективне і поточне планування заходів ЦЗ та контроль за їх виконанням;

 • підготовка пропозицій начальнику ЦЗ щодо комплектування формувань особовим складом та забезпечення їх відповідними технічними засобами та майном;

 • планування та організація підготовки невоєнізованих формувань цивільного захисту, учасників навчально-виховного процесу, які не входять до складу формувань;

 • організація і забезпечення сталого управління ЦЗ об’єкта, безперервною роботою системи зв’язку, оповіщення, інформування особового складу та взаємодія з управліннями та відділами місцевої державної адміністрації і потенційно небезпечними об’єктами;

 • планування та контроль за виконанням заходів, які спрямовані на підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах НС (надзвичайного стану);

 • вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ об’єкта до захисту та дій у НС мирного та воєнного часу;

 • організація спостереження, розвідки, узагальнення даних обстановки та підготовка пропозицій начальнику ЦЗ об’єкта для прийняття рішення щодо проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • організація пропаганди знань, популяризація вмінь та навичок з питань ЦЗ шляхом створення класу, куточка, фотовітрин, виставок, проведення оглядів навчально-матеріальної бази та змагань за нормативами і питаннями дій в умовах НС.
  1. Комісія з питань надзвичайних ситуацій ПТНЗ

Комісія з питань надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який координує діяльність структурних підрозділів навчального закладу*, пов’язану з безпекою та захистом працівників, учнів і території, а також реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного походження.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими документами, наказами Управління (відділу) освіти, директора навчального закладу та цим Положенням.Основними завданнями комісії є:

  • координація діяльності структурних підрозділів навчального закладу, пов’язаної з функціонуванням об’єктової підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

  • організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктового масштабу.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденної діяльності:

  • готує і подає директору навчального закладу пропозиції щодо визначення обов’язків у цій сфері посадових осіб із числа адміністрації;

  • координує діяльність структурних підрозділів навчального закладу з питань розроблення та виконання заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення захисту працівників та учнів, сталого функціонування навчального закладу, зменшення можливих матеріальних витрат у разі виникнення надзвичайної ситуації;б) у режимі підвищеної готовності:

  • вживає заходів до активізації роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них територій, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

  • організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту працівників, учні території від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного функціонування закладу;

  • забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації об’єктового рівня;

в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:

 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію сил і засобів об’єктової підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 • організовує роботу, пов’язану з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації об’єктового рівня;

 • залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідні рятувальні, медичні та інші формування, використовуючи наявні матеріально-технічні, продовольчі та інші ресурси і запаси;

 • визначає межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної закладу, працівникам та учням внаслідок надзвичайної ситуації об’єктового рівня;

 • організовує постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації об’єктового рівня, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглій до них територій;

 • вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію директору навчального закладу щодо вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію об’єктового рівня та причини її виникнення.

Комісії надається право:

 • застосовувати сили і засоби закладу, призначені виконувати завдання із запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

 • давати відповідні доручення керівникам підрозділів невоєнізованих формувань;

 • запитувати від місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

 • звертатися, у разі потреби, до місцевих органів виконавчої влади з питань залучення додаткових сил і засобів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.

Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови – за його дорученням один із заступників. Голова Комісії і його заступники призначаються рішенням директора навчального закладу.

Загальний склад Комісії затверджується директором навчального закладу, персональний – визначається головою Комісії.

Голова Комісії має право:


 • залучати до ліквідації або запобігання виникненню надзвичайної ситуації будь-які рятувальні, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби закладу відповідно до законодавства;

 • приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на надзвичайну ситуацію;

 • вносити пропозиції директору навчального закладу про заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідацію їх наслідків;

 • делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої повноваження своїм заступникам.

Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх її членів і оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання керівниками підрозділів навчального закладу.

До виконання завдань Комісії можуть залучатися у встановленому порядку спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності вирішуваних питань.
2.13. Дії у випадках загрози терористичних актів у ПТНЗ

Обов’язки адміністрації навчального закладу щодо забезпечення безпеки учнів та персоналу освітнього закладу

Керівник ПТНЗ закладу зобов’язаний:

1. Знати основні вимоги керівних документів щодо попередження та боротьби з тероризмом.

2. Особисто організовувати та контролювати планування та організацію заходів щодо забезпечення безпеки учнів (студентів) та персоналу у приміщеннях та на території закладу.

3. Забезпечити проведення виховних годин для розгляду питань суспільної профілактики та боротьби з тероризмом.

4. Включити до плану виховної роботи проведення заходів, що ілюструють антигуманну спрямованість тероризму.

5. Попереджувати, виявляти та впливати на факти недисциплінованої поведінки учнів (студентів), втягнення їх до різноманітних угрупувань та сект.

6. Щорічно планувати навчання, що стосуються питань протидії та правил поведінки під час здійснення терористичного акту.

7. Зобов’язати весь персонал, який приходить на свої робочі місця, проводити огляд на предмет виявлення підозрілих предметів.

8. Контролювати порядок на дахах, у підвальних та підсобних приміщеннях. Особисто контролювати порядок доступу в місця найбільш вірогідного проведення терористичного акту.

9. Особливу увагу приділяти приміщенням для занять підвищеного ризику.

10. Створити умови унеможливлення потрапляння сторонніх предметів та автотранспорту на територію навчального закладу.

11. Забезпечити своєчасне вивезення сміття з території навчального закладу.

12. Брати особисту участь у розробці плану дій учнів та персоналу навчального закладу в умовах терористичної загрози.Рекомендації керівництву навчального закладу щодо дій у випадку загрози або скоєння терористичного акту.

Сигналом для негайного прийняття рішення про виконання плану дій у випадках, пов’язаних з терористичним актом, можуть бути факти:

• знаходження у приміщенні, на території навчального закладу та безпосередній близькості від нього підозрілого предмета, який може виявитися вибуховим пристроєм;

• надходження загроз по телефону, в усній або письмовій формі;

• захоплення терористами у заручники учнів (дітей) або співробітників у приміщеннях чи на території навчального закладу.

В усіх випадках керівнику необхідно діяти таким чином, щоб забезпечити безпеку учнів та співробітників навчального закладу.У випадку знаходження вибухового пристрою або предмета, схожого на нього, керівник зобов’язаний:

1. Негайно повідомити чергову службу МВС по телефону 102 та місцевий орган управління освітою за формою: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місцезнаходження закладу, телефон, сутність випадку.

2. До прибуття оперативно-слідчої групи організувати охорону місця, де був знайдений підозрілий предмет із залученням співробітника ДСО.

3. Суворо заборонити всім учням та персоналу закладу наближатися, чіпати, розбирати чи переміщати знахідку. Зафіксувати обставини знаходження підозрілого предмета.

4. Вжити заходів щодо попередження паніки у процесі підготовки та проведення евакуації, недопущення випадків травматизму.

5. Організувати в супроводі вихователів або вчителів евакуацію учнів (незалежно від форми занять) у небезпечне, заздалегідь визначене, місце.

6. Організувати перевірку наявності учнів за журналами обліку.

7. Забезпечити відключення електроенергії, водо- та газопостачання приміщення, забезпечити збереження матеріальних цінностей.

8. Забезпечити присутність осіб, які виявили небезпечні предмети, для надання пояснень.

9. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів доповісти керівництву місцевого органу управління освітою та діяти за його вказівками.При отриманні загрози по телефону керівник зобов’язаний:

 1. Забезпечити термінову передачу отриманої інформації до правоохоронних органів та місцевого органу управління освітою за формою: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місцезнаходження закладу, телефон, сутність погрози.

2. Зафіксувати у письмовій формі зміст та характер погрози, особливості передачі (шумовий фон, стать погрожувача, особливості мовлення — тембр голосу, акцент, наявність жаргонних, професійних та діалектичних виразівта ін.).

3. Виконати вимоги представників правоохоронних органів щодо організації дій на основі отриманої від вас інформації.

4. Попередити співробітника ДСО та всіх працівників адміністрації навчального закладу про факт отримання загрози та виклику оперативно-слідчої групи.

5. Забезпечити можливість безперешкодного під’їзду до навчального закладу автомашин правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, підрозділів МНС тощо.

6. Після прибуття оперативно-слідчої групи керуватися вказівками їх керівника.

7. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів доповісти керівництву місцевого органу управління освітою та діяти за його вказівками.При отриманні загрози у письмовій формі (лист, факсимільне повідомлення, лист електронної пошти) керівник зобов’язаний:

1. Забезпечити термінову передачу отриманої інформації до правоохоронних органів та місцевого органу управління освітою за формою: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місцезнаходження закладу, телефон, сутність погрози.

2. Забезпечити недоторканість усіх елементів (конверт, його вміст, текст погрози, комп’ютерний файл та ін.) кореспонденції та їх збереження до моменту передачі представникам правоохоронних органів.

3. Зафіксувати обставини, час та особливості отримання письмового повідомлення.

4. Виконати вимоги представників правоохоронних органів щодо організації дій на основі отриманої від вас інформації.

5. Попередити співробітника ДСО та всіх працівників адміністрації навчального закладу про факт отримання загрози та виклику оперативно-слідчої групи.

6. Забезпечити можливість безперешкодного під’їзду до навчального закладу автомашин правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, підрозділів МНС тощо.

7. Після прибуття оперативно-слідчої групи керуватися вказівками їх керівника.

8. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів доповісти керівництву місцевого органу управління освітою та діяти за його вказівками.

При захопленні терористами у заручники учнів (дітей) або співробітників у приміщеннях чи на території навчального закладу керівник зобов’язаний:

1. Забезпечити всіма можливими засобами термінову передачу інформації про захоплення заручників до правоохоронних органів.

2. По можливості провести евакуацію учнів та працівників навчального закладу, які не стали заручниками.

3. Вжити усіх заходів щодо недопущення паніки.

4. Не допустити випадків несанкціонованих дій щодо визволення заручників з боку працівників закладу, батьків та інших громадян, що не мають відповідних повноважень.

5. Після прибуття представників правоохоронних органів діяти за вказівками їх керівника.
РОЗДІЛ 3

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»
3.1. Особливості подання матеріалу під час вивчення розділу «Цивільний захист»

У професійно технічних навчальних закладах основи цивільного захисту вивчаються під час вивчення предмету «Захист Вітчизни» . Даний розділ включає правову базу цивільного захисту, розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. завдання навчання:

- знати уражаючі фактори ядерної (нейтронної), хімічної, біологічної зброї, запалювальних і сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та індивідуальні засоби захисту від них, вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості;

ƒ- вміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні властивості місцевості, діяти в умовах застосування зброї масового ураження, запалювальних речо-

вин і впливу СДОР, проводити часткову санітарну обробку;

ƒ -набути первинних навичок у користуванні індивідуальними засобами захисту.

На заняттях учні вивчають уражаючі фактори і способи захисту від ядерної, хімічної, біологічної, запалювальної та звичайної зброї і впливу СДОР, набувають первинних навичок у використанні засобів індивідуального захисту, спеціальної обробки, а також навчаються дій в умовах застосування зброї масового ураження та інших надзвичайних ситуацій. Навички, отримані на заняттях, удосконалюються на заняттях з інших розділів, особливо під час занять з тактичної підготовки.

Вивчення впливу зброї масового ураження і впливу СДОР на організм людини, заходів і засобів захисту від них здійснюється методом розповіді з використанням навчальних (тренувальних) засобів. Вивчення прийомів користування засобами індивідуального захисту здійснюється методом показу з переходом до тренування учнів за раптовою подачею команд і сигналів. Особлива увага звертається на правильність надівання засобів індивідуального захисту. Для навчання учнів виявлення радіаційного та хімічного зараження використовуються прилади радіаційної, хімічної розвідки та контролю, тренажери приладів та комплекти контрольних індикаторних трубок. Захисні властивості місцевості, фортифікаційних споруд, засобів індивідуального захисту вивчаються практично з використанням засобів захисту, імітаційних засобів і наочних посібників.

На заняттях із вивчення запалювальних речовин та захисту від них учням показується вплив запалювальних речовин на обмундирування, засоби індивідуального захисту, техніку, фортифікаційні споруди, відпрацьовуються прийоми захисту і надання допомоги в разі ураження. Також може проводитися тренування у гасінні запалювальних речовин і подолання осередків (смуги) пожеж. З метою удосконалення вмінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні нормативи з основ цивільного захисту .

Перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки, занять з основ медичних знань і першої допомоги. Розділи програми для групи дівчат містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.

Тематичний зміст навчального матеріалу цього розділу відповідає розділу 10 програми для групи юнаків.

Завдання навчання:

ƒ- знати вплив уражаючих факторів надзвичайних ситуацій на людину, медичну характеристику ураження людей від дії стихійного лиха, виробничих аварій і катастроф, уражаючих факторів зброї масового ураження, запалювальних і сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та індивідуальні засоби захисту від них, вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості; -- вміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні властивості місцевості, діяти в умовах надзвичайних ситуацій, проводити часткову санітарну обробку; - набути первинних навичок у користуванні індивідуальними засобами захисту.

Під час подання матеріалу розділу навчальний час збільшується для викладення надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціально-політичного характеру. Особлива увага звертається на висвітлення питань щодо надзвичайних ситуацій у виробничій, транспортній сфері та у сфері життєзабезпечення. При розгляді заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій приділяється увага проведенню евакуації із зон радіоактивного забруднення, хімічного зараження, затоплення та масових пожеж. У рятувальних та інших невідкладних роботах детально розглядаються заходи щодо пошуку і вилучення постраждалих із зруйнованих, палаючих та загазованих будівель і виведення їх в безпечні зони і медичні заклади, а також заходи щодо життєзабезпечення населення. Слід врахувати, що час на виконання нормативів з основ цивільного захисту для дівчат збільшується на 10 %.20
3.2. Міжнародне гуманітарне право

У розділі розглядаються основні положення міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які мають небезпечні сили від наслідків збройних конфліктів. Розглядаються також засоби і методи ведення воєнних дій, що заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

Завдання навчання:

ƒ- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом, правила поведінки учасників військових дій щодо цивільного населення;

ƒ- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації відповідно до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Тематика занять для дівчат спрямована насамперед на вивчення застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей, переміщених під час надзвичайних ситуацій.

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал