Загальні положенняСкачати 495.59 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.01.2017
Розмір495.59 Kb.
  1   2   3
СТАТУТ приватного підприємства
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство "Житомирський Центр Інформаційно-Технічної Підтримки Суб`єктів Фондового Ринку" створено за рішенням засновника підприємства від "29" листопада 1999 року та згідно із Законом України "Про підприємництво" та Законом України "Про підприємства в Україні".

1.2. Засновником і власником Підприємства є громадянин України Петренко Василь Степанович, паспорт серії ВМ № 398798, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, 16 вересня 1997, прописаний: м. Житомир, вул. Хлібна, буд. 50, кв. 149.

1.3. Повна назва Підприємства: Приватне підприємство "Житомирський Центр Інформаційно - Технічної Підтримки Суб'єктів Фондового Ринку".

1.4. Скорочена назва Підприємства: ПП "Житомирський центр ІТП СФР".

1.5. Юридична адреса Підприємства: Україна, 10002, м. Житомир, Велика Бердичівська, буд.66/30.

1.6. Підприємство є юридичною особою і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності, відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

1.7. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.8. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків згідно діючого законодавства, печатку та штампи із своїм найменуванням, бланки, торгівельні і фірмові знаки.

1.9. Підприємство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, арбітражному та третейському суді.

1.10. Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами та положеннями.

1.11. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями засновника, а засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

1.12. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів власника та трудового колективу Підприємства.2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

 • надання платних послуг юридичним та фізичним особам з питань обігу цінних паперів;

 • формування звітів та довідкових матеріалів, що характеризують обіг цінних паперів;

 • інформаційно-технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів;

 • консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них;

 • консультування з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів;

 • облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;

 • організація забезпечення виплати доходів зареєстрованим особам;

 • розробка, впровадження і обслуговування технологій та комп’ютерних програм з обліку прав власності на цінні папери;

 • спільна діяльність із організаціями, установами, підприємствами та приватними підприємцями;

 • інформаційна підтримка покупців та продавців цінних паперів;

 • проведення перевірок акціонерних товариств, розробка та надання звітів, що характеризують емітента цінних паперів, цінні папери та їх обіг;

 • за дорученням акціонерних товариств представлення їх інтересів в органах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 • розробка та складання бізнес-планів;

 • інформаційно-технічна підтримка щодо залучення додаткових інвестицій;

 • організація та проведення аукціонів, виставок, ярмарок, конференцій, семінарів;

 • організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за національну та іноземну валюту у передбачених законом випадках;

 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, що побудована на формах зустрічної торгівлі, операцій з давальницькою сировиною, компенсаційні угоди;

 • редакційно-видавнича та рекламна діяльність;

 • надання комерційно-посередницьких послуг;

 • роздрібна торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування, безалкогольними напоями;

 • надання побутових послуг;

 • здійснення маркетингових досліджень та реалізація інформації про ринок;

 • проведення всіх видів торгівельних, брокерських, дилерських, холдінгових операцій;

 • здійснення лізингових операцій;

 • надання посередницьких послуг по створенню, використанню та впровадженню ефективних технологій;

 • розробка та впровадження сучасних технологій, техніки, обладнання (інноваційна діяльність);

 • розробка та впровадження програмних та апаратних засобів, систем автоматизації виробничої та невиробничої галузі народного господарства.

2.3. До початку зайняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому законодавством України.
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Згідно із своїми метою і предметом діяльності Підприємство має право: • створювати на території України і за її межами філії і представництва, відділення згідно з діючим законодавством. Філії і представництва Підприємства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених Підприємством;

 • вступати у договірні відносини з державними, кооперативними, індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, що належать до предмета діяльності Підприємства;

 • наймати персонал Підприємства на умовах контрактів та на інших умовах, встановлених діючим законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом;

 • відряджати на територію України та за її межі працівників Підприємства та інших організацій, які виконують роботи та послуги для Підприємства;

 • організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Підприємства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах підрядного договору;

 • на добровільних засадах вступати в договірні об'єднання, господарські асоціації та інші об'єднання;

 • реалізовувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі в порядку, передбаченому законодавством України про ціни та ціноутворення;

 • самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;

 • випускати власні цінні папери та реалізувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав;

 • здійснювати володіння, користування і розпорядження своїм майном згідно з метою своєї діяльності і призначенням майна;

 • користуватися кредитами банку та інших кредиторів;

 • надавати позики працівникам підприємства.


4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність.

4.2. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які прямо не заборонені законом, а саме:

4.2.1. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності по всіх видах діяльності Підприємства, вказаних в п. 2.2. цього Статуту.

4.2.2. Різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як на Україні, так і за кордоном.

4.2.3. Спільна підприємницька діяльність Підприємства та іноземних партнерів по предмету діяльності Підприємства.

4.2.4. Організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, шкіл та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як на Україні, так і за кордоном.

4.2.5. Товарообмінні операції, інші форми зустрічної торгівлі.

4.2.6. Орендні та лізингові операції.

4.2.7. Надання послуг по працевлаштуванню, навчанню, стажуванню громадян України за її межами та громадян інших держав на території України. Підприємство може здійснювати види зовнішньоекономічної діяльності згідно до закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших законодавчих актів.

4.2.8. Укладання з іноземними партнерами всіх видів господарських і цивільно-правових угод, самостійну діяльність на зовнішньому ринку.

4.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв'язків.

4.4. До зовнішньоекономічної діяльності, що проводить Підприємство, застосовується право місця її здійснення.

4.5. Підприємство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність, що надсилається органам державної статистики України згідно до чинного законодавства України.

4.6. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності, відображеної у річних фінансових звітах Підприємства, здійснюється незалежними аудиторськими організаціями.

4.7. Підприємство несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність на умовах і в порядку, у видах та формах, передбачених законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та (або) зовнішньоекономічними угодами.5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

5.2. Власник самостійно визначає структуру органів управління і витрати на їх утримання в межах встановленого фонду заробітної плати, формує штати підприємства, фонд оплати праці.

5.3. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи.

5.4. Власник має право розглядати і вирішувати всі важливі питання діяльності Підприємства і його підвідомчих підрозділів, визначати основні напрямки діяльності Підприємства.

5.5. Власник має право вносити кошти та матеріальні цінності на поповнення статутного фонду, надавати підприємству фінансову допомогу на поповнення оборотних коштів.

5.6. Власник підприємства має право продавати майно підприємства будь-якій фізичній та юридичній особі.

5.7. Власник або уповноважений ним орган має право найму керівника Підприємства (Директора). Власник Підприємства має право сам бути директором.

5.8. При наймі Директора Підприємства (якщо він не є власником) з ним укладається контракт, у якому визначено строки найму, права, обов'язки і відповідальність Директора перед власником Підприємства та трудовим колективом Підприємства, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством.

5.9. Директор Підприємства: • без доручення діє від імені Підприємства;

 • представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях та державних органах;

 • укладає від його імені договори;

 • здійснює наймання і звільнення персоналу Підприємства;

 • розпоряджається майном і грошовими коштами Підприємства в інтересах Підприємства;

 • відкриває розрахункові та інші рахунки Підприємства, здійснює керівництво всіма розрахунковими операціями Підприємства;

 • здійснює інші дії з оперативного керівництва роботою Підприємства. Директор несе відповідальність за протипожежну безпеку.

5.10. Директор призначає на посаду і звільнює з посади своїх заступників, головного бухгалтера, керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів Підприємства, за погодженням кандидатур з власником підприємства.

5.11. Керівника Підприємства може бути звільнено з посади до закінчення строку контракту на підставах, передбачених у контракті або в законодавстві України.


6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

6.2. Трудовий колектив Підприємства:


 • розглядає і затверджує проект колективного договору;

 • визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

 • розглядає і вирішує згідно зі Статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

 • приймає участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність.

6.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на загальних зборах (конференції) трудового колективу строком на 2 - 3 роки не менш як 2/3 голосів.

Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правомірними, якщо на них присутні 3/4 членів трудового колективу Підприємства.


7. МАЙНО І КОШТИ

7.1. Майно Підприємства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

7.2. Підприємство є власником:


 • майна, переданого йому власником у власність;

 • продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської, діяльності;

 • одержаних доходів;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.3. Підприємство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, передавати безкоштовно, в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, а також передавати своє майно в заставу.

7.4. Підприємство має право купувати, одержувати відступки, орендувати або іншим способом одержувати майно чи право на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.


8. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І РЕВІЗІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Підприємство веде облік результатів своєї діяльності, викорис-товуючи оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.

8.2. Результати діяльності Підприємства відображаються в щоквартальній та річній фінансовій звітності.

8.3. Ревізія і перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.4. Фінансовий рік Підприємства розпочинається з 1-го січня і закінчується 31-го грудня.

8.5. Перший фінансовий рік Підприємства розпочинається з дати державної реєстрації Підприємства і закінчується 31-го грудня того ж року.


9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства відбувається за рішенням власника Підприємства. У випадку реорганізації Підприємства його права і обов'язки переходять до правонаступника.

9.3. Підприємство ліквідується: • за рішенням власника Підприємства;

 • на підставі рішень суду або арбітражного суду за поданням банківських органів у випадку неплатоспроможності (банкрутства) Підприємства або за поданням органів, що контролюють діяльність Підприємства, у випадках систематичного або грубого порушення ним законодавства.

9.4. Ліквідацію Підприємства здійснює призначена власником ліквідаційна комісія, а в разі припинення діяльності Підприємства за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційна комісія, призначена цими органами.

9.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів Підприємства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику або органові, який призначив ліквідаційну комісію.

9.6. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це в Державний реєстр.

9.7. В разі ліквідації Підприємства кругла печатка та штампи ліквідуються у встановленому законом порядку.

10. ПІДПИС ЗАСНОВНИКА


Петренко Василь Степанович ___________________

" ЗАТВЕРДЖЕНО "

Рішенням № 1

Засновника приватного підприємства


від «____»__________________ 2009 року
______________ (_____________)

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА

“***”


м. Львів - 2009

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Приватне пiдприємство "________" (надалi - "Пiдприємство") створене за рiшенням громадянина України ________________ (паспорт ________, виданий ______ РВ УМВС України у Львівській області ________ року. Адреса постiйного мiсця проживання: м.______, вул.______-, буд.____), на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих актів України.

1.2. Підприємство засноване на приватній власностi.

1.3. Повне найменування пiдприємства: Приватне пiдприємство "_______". Скорочене найменування: ПП "__________". Всі найменування рiвнозначнi. Найменування Підприємства охороняється законом.

1.4. Пiдприємство є юридичною особою: має вiдокремлене майно, право вiд свого iменi вчиняти правочини, набувати майновi та немайновi права, нести обов’язки, виступати в судi в якостi позивача, вiдповiдача, третьої особи, а також iншi ознаки юридичної особи.

1.5. Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому виробничими і невиробничими фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, відповідні штампи, фірмові бланки з своїм найменуванням та інші реквізити.

1.6. Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно до діючого законодавства України.

1.7. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

1.8. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

1.9. Пiдприємство в своїй дiяльностi керується дiючим законодавством, цим статутом та рiшеннями керiвних органiв Пiдприємства.

1.10. Мiсцезнаходження пiдприємства: Україна, м._____, вул._________.


2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Підприємство створюється для здійснення підприємницької діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі, виробництва товарів народного вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, будівництва, надання послуг, а також проведення iншої пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом дiяльностi Підприємства є:

1. Виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля непродовольчими товарами, в тому числі товарами широкого вжитку, продукцією виробничого призначення, сировиною, комплектуючими та запасними частинами, будівельними матеріалами та столярними виробами;

2. Здійснення оптової та роздрібної торгівлі, імпортно-експортної діяльності;

3. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

4. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

5. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

6. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

7. Надання посередницьких послуг;

8. Оптова, дрiбнооптова, роздрiбна, виїзна, комiсiйна торгiвля косметично-парфумерними виробами, предметами гiгiєни та санiтарiї, товарами побутової хiмiї тощо;

9. Виготовлення, переробка, реалiзацiя, оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками, в тому числi в сферi громадського харчування;

10. Виготовлення упаковки, здійснення фасування та пакування продуктів харчування;

11. Виготовлення, реалiзацiя, оптова та роздрібна торгівля прохолоджувальними напоями, безалкогольними напоями та соками, в тому числi на розлив в сферi громадського харчування;

12. Органiзацiя закладів громадського харчування: кафе, барiв, ресторанiв, їдалень, в тому числі на вiдкритому повiтрi;

13. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;

14. Виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;

15. Організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків;

16. Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і будівельних матеріалів;

17. Обробка деревини та реалізація продукції з дерева;

18. Виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля теслярськими та столярними виробами, лісопильне виробництво;

19. Виробництво, реалізація та ремонт меблів для офісів, магазинів, кухонних меблів, в тому числі меблів на замовлення населення;

20. Виробництво, реалізація, оптова, роздрібна торгівля дерев’яними та залізними шпалами, паркетом, дерев’яною тарою та іншими виробами з деревини;

21. Оптова, роздрібна торгівля дверима (з дерева, пластика), килимами;

22. Виробництво реалізація, оптова, роздрібна торгівля стружкою, борошном з деревини, тирсою;

23. Просочування або хімічне просочування деревини консервантами;

24. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

25. Виконання будівельно-монтажних робіт;

26. Виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

27. Благоустрiй територiй;

28. Експлуатацiя, утримання жилих будинкiв та нежитлових примiщень;

29. Поточний та капiтальний ремонт примiщень, будинкiв, споруд та обладнання;

30. Архітекторські послуги, складання проектно-кошторисної документації, проектні роботи, проектно-дослідницькі роботи;

31. Будівництво та експлуатація будинків відпочинку, мотелів, спортивних та туристичних баз;

32. Проведення реставраційних робіт;

33. Виробництво та реалізація засобів вимірювання, в тому числі лічильників.

34. Пошук (розвідка) корисних копалин;

35. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

36. Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

37. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами та активними і допоміжними субстанціями для фармацевтисної промисловості;

38. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал